Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining economics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wyodrębnienie ekonomiki górnictwa jako jednej z ekonomik branżowych w ramach nauk ekonomicznych ma szerokie uzasadnienie praktyczne, a przede wszystkim jest podyktowane specyfiką produkcji górniczej, której prowadzenie uzależnione jest od dysponowania zasobami naturalnymi oraz od natężenia zagrożeń naturalnych towarzyszących tej produkcji. Zaadaptowanie rozwiązań ekonomiczno-finansowych w górnictwie węgla kamiennego wymaga zatem połączenia wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz górnictwa i geologii inżynierskiej. Od wielu lat efekty synergii towarzyszące temu interdyscyplinarnemu połączeniu realizowane są w ramach badań prowadzonych w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Celem niniejszego artykułu jest inwentaryzacja i charakterystyka dotychczasowych efektów badań prowadzonych w ramach ekonomiki górnictwa w Instytucie Ekonomii i Informatyki w zakresie zarządzania kosztami zorientowana na wskazanie wciąż istniejących luk badawczych wymagających uzupełnienia w przyszłości.
EN
Separating mining economics as one of industry economics within the economic sciences is not only practical - it is also dictated by the specific character of mining production which depends on natural resources and on the intensity of natural hazards that are characteristic for this production. Adapting economic and financial solutions for the purpose of hard coal mining requires, therefore, linking the knowledge in the fields of economy, finances and accounting with the knowledge about mining and engineering geology. For many years, the results of synergy that accompany that interdisciplinary union have been implemented within the research conducted at the Institute of Economy and Informatics at the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology. The aim of this paper is to survey and to characterize the current results of research carried out in the scope of mining economics at the Institute of Economy and Informatics in the field of cost management, that aims to identify research gaps that would have to be filled in in the future.
PL
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest jednostką naukowo-badawczą o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze, prowadzącą badania dotyczące, między innymi, efektywnego wykorzystania surowców mineralnych, energii geotermalnej, polityki energetycznej, prognozowania potrzeb energetycznych i surowcowych, ochrony środowiska w obszarach uprzemysłowionych. Badania te kształtują postęp nauki w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi i energią w dziedzinach: nauki techniczne i nauki o Ziemi, przede wszystkim w dyscyplinach naukowych: górnictwo i geologia inżynierska, geologia, energetyka i inżynieria środowiska, a także innych, związanych bezpośrednio lub pośrednio z tymi dyscyplinami (geofizyka, technologia chemiczna, inżynieria procesowa). W wielu zagadnieniach, istotną rolę dla prawidłowej oceny badanych zjawisk ma szczegółowa wiedza z obszaru nauk społecznych, a zwłaszcza z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu, a więc z dziedziny nauk ekonomicznych. Umocniła się więc rola specjalności Ekonomika i Organizacja Górnictwa, która czerpiąc z dorobku dziedziny nauk ekonomicznych wypracowała specjalistyczne metody mające zastosowanie w specyficznych warunkach przedsiębiorstw górniczych. W gospodarce rynkowej, w świetle potrzeb restrukturyzacyjnych przed jakimi stanęło górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, metody stosowane przez specjalistów zajmujących się ekonomiką, zarządzaniem i organizacją górnictwa stały się bardzo istotnymi elementami nowoczesnych badań nakierowanych na zastosowanie w przemyśle. Omówiono problematykę tematów badawczych i naukowych realizowanych przez zespoły Instytutu, wskazując w nich elementy czerpiące z wiedzy ekonomicznej, ale także poruszające pewne aspekty społeczne, prawne i środowiskowe, które w zastosowaniu do górnictwa stanowią o rozwoju specjalności Ekonomika i Organizacja w Górnictwie. Przedstawiony zakres tematyczny prac realizowanych w Instytucie wskazuje na tworzenie nowej jakości poprzez łączenie wiedzy z dziedziny nauk technicznych z wiedzą z nauk ekonomicznych.
EN
The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences is the scientific establishment that conducts researches of very interdisciplinary nature, dealing with, inter alia, effective use of mineral resources, geothermal energy, energy policy, forecasting energy and raw materials needs, environmental protection of industrial areas. These studies shape the progress of science in mineral resources and energy management in the fields of: technical sciences and earth sciences, particularly in scientific disciplines: mining and engineering geology, geology, energy and environmental engineering, as well as other, related directly or indirectly to these disciplines (geophysics, chemical technology, process engineering). In many undertaken issues, an important role for the correct assessment of the studied phenomena has a detailed knowledge originated from the scientific area of social sciences, especially from economics, finance and management, being the specific disciplines in the field of economic sciences. The role of the specialty Economics and Organization in Mining have strengthened, which by drawing on the achievements from the field of economics has developed specialized methods applicable in the specific conditions of mining enterprises. In the market economy, in the light of the restructuring needs of coal and lignite mining industries, the methods used by specialists dealing with economics, management and organization in mining have become the very important elements of modern research aimed at industrial applications. This article describes the issues undertaken in research and scientific topics studied and implemented by the Institute's teams, pointing out elements deriving from economic knowledge, but also touching certain social, legal and environmental aspects that, when applied to mining, determine the development of the specialty: Economics and Organization in Mining. The presented thematic scope of the works carried out in the Institute indicates the creation of a new quality by combining knowledge in the field of technical sciences with knowledge from economic sciences.
PL
Zaprojektowanie, stworzenie, prowadzenie i likwidacja przedsiębiorstwa górniczego wymaga wiedzy i doświadczenia z wielu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Z uwagi na złożoność i kapitałochłonność operacji górniczych, każdej z faz istnienia przedsiębiorstwa górniczego towarzyszą liczne źródła ryzyka zasobowego i procesowego, które także wymagają interdyscyplinarnego podejścia i holistycznego spojrzenia zorientowanego na równoczesne ograniczenie skutków ich indywidualnego i łącznego wystąpienia. Mając na uwadze powyższe okoliczności, celem niniejszego artykułu jest prezentacja komplementarnego podejścia do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie górniczym uwzględniającego zarówno techniczne, jak i ekonomiczne źródła ryzyka.
EN
Designing, creating, running and liquidation of a mining enterprise requires knowledge and experience from several different fields and disciplines of science. Due to the complexity and intensity of capital expenditures of mining operations, each phase of their existence is accompanied by several sources of risk in terms of resources and process, which also require an interdisciplinary approach and holistic perspective oriented on simultaneous limitation of effects of their individual and collective existence. Taking the above into consideration, the purpose of this article is to present a complementary approach to risk management in a mining enterprise which accounts for both technical and economic sources of risk.
PL
Jedną z kluczowych przyczyn nieefektywności przedsiębiorstw górniczych w Polsce są systematycznie rosnące jednostkowe koszty produkcji górniczej, które wzrastają nie tylko w wyniku pogłębiania wydobycia i wzrostu natężenia zagrożeń geologiczno-górniczych, ale również w wyniku braku skutecznych narzędzi planowania i kontroli kosztów. Mając na uwadze wskazane okoliczności, celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji kontrolingu produkcji górniczej (KPG), która została opracowana w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na podstawie literaturowych studiów teoretycznych, analizy dobrych praktyk, konsultacji z przedsiębiorstwami górniczymi oraz praktycznych prac naukowo-badawczych zleconych Instytutowi przez przedsiębiorstwa górnicze oraz instytucje naukowe w ciągu ostatnich piętnastu lat jego funkcjonowania.
EN
One of the key reasons of inefficiency of mining enterprises in Poland are systematically growing unit costs of mining production, which growth is caused not only by deepening the coal extraction and increase of the intensity of geological and mining hazards, but also by lack of efficient costs’ planning and control tools. Bearing in mind the above circumstances, the aim of this article is to present a concept of mining production controlling (KPG), which was developed in the Institute of Economy and Informatics on the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology, based on literature theoretical studies, analysis of good practices, consultations with mining enterprises and practical scientific and research works commissioned to the Institute by mining enterprises and scientific institutions in the last fifteen years of its operation.
PL
Bezpieczeństwo pracy w górnictwie jest jednym z trzech podstawowych filarów strategii zrównoważonego rozwoju zapewniającego dbałość nie tylko o sferę ochrony środowiska i sferę społeczną, ale także i ekonomiczną. W artykule omówiono zagadnienia związane z kosztami wypadków przy pracy oraz poprawy bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Przedstawiono również korzyści wynikające z właściwego zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie górniczym w aspekcie ekonomicznej rentowności przedsiębiorstwa.
EN
Work safety in mining is one of the three basic pillars of the sustainable development strategy, i.e. which ensure development in the area of environment, society as well as economic one. The article discusses issues related to the costs of accidents at work and the improvement of safety at workplaces. The benefits of proper management in the area of occupational health and safety in a mining enterprise in the aspect of the economic viability of the enterprise were also presented.
PL
Opracowanie dotyczy wybranych metodycznych aspektów oceny efektywności rzeczowych projektów inwestycyjnych. W szczególności chodzi o sposoby uwzględniania ryzyka w metodach dyskontowych. Podjęto próbę określenia tzw. wewnętrznej treści ryzyka oraz implikacji dla rachunku efektywności, jakie powoduje przyjęcie określonej definicji ryzyka. Jeżeli ekwiwalentem ryzyka jest przyjęty poziom stopy dyskonta, to stopa ta posiada daleko większe znaczenie niż wynikałoby to z analizy samych formuł dyskontowych. W związku z tym przedstawiono tradycyjne oraz alternatywne sposoby szacowania poziomu parametru dyskonta. W dalszej części przedstawiono specyfikę przepływów pieniężnych szacowanym odrębnie dla dawców kapitału własnego oraz wszystkich stron finansujących. W końcowej części opracowania wskazano na metodyczne niedostatki stopy dyskonta jako ekwiwalentu poziomu ryzyka projektu inwestycyjnego.
EN
The article concerns selected methodological aspects of effectiveness assessment of real investment projects. In particular the ways of taking into account the risk in discount methods are considered. An attempt was undertaken to determine the so-called internal essence of risk and implications for effectiveness calculation, which causes the adoption of a defined risk definition. If the risk equivalent is the adopted level of the discount rate, then this rate has a much more greater significance than this could result from the analysis of the discount formulae. In connection with the above traditional and alternative methods of estimation of the discount parameter level were presented. In the further part of the article the specificity of money flows estimated separately for own capital donors and all financing parties were presented. In the final part of the article methodological disadvantages of the discount rate as equivalent of the investment project risk level were indicated.
PL
Artykuł podejmuje problem wpływu skali produkcji na efektywność eksportu węgla i zwiększania poziomu produkcji. Z efektem skali powiązano postacie funkcji kosztów, stanowiąc formalną podstawę do ich estymowania na podstawie danych kopalń. Oszacowano funkcje liniowe, jako że postać wielomianu trzeciego stopnia, wskazywania w teorii mikroekonomii, nie jest możliwa do oszacowania z powodu braku danych o silnie zróżnicowanym poziomie produkcji. W celu estymacji równań kosztów dla poszczególnych kopalń posłużono się danymi historycznymi z lat 1991-1994, co było podyktowane dostępnością odpowiedniego materiału statystycznego. Uzyskane parametry funkcji posłużyły do oszacowania kosztu krańcowego. Jego porównanie z cenami jest podstawą do dyskusji o zakresie opłacalności eksportu węgla i zwiększania poziomu produkcji.
EN
The paper discusses the problem of economies of scale in Polish coal mining. Forms of scale economies and respective costs functions were described as a base for the form of costs' function. Four years data were used to estimate linear costs models. In microeconomics analyses third level polynomial functions is a typical for the costs function, but lack of data for large differences in production level makes estimation impossible. Linear function gave estimate of fixed marginal costs. Relevance of their levels compared to coal export prices is discussed as a criteria for export efficiency.
PL
Podstawowym celem powołanej w 1919 r. Akademii Górniczej, oprócz prowadzenia badań naukowych, było kształcenie kadr, które w sposób profesjonalny kierować miały zakładami górniczymi w odradzającym się po ponad stuletnim okresie zaborów przemyśle wydobywczym. W prezentowanej pracy przedstawiono zagadnienie udziału pracowników obecnej Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, będącej jednostką organizacyjną Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, w kształceniu kadr dla potrzeb górnictwa i innych gałęzi przemysłu. Tradycje kształcenia kadr górniczych w zakresie nauk ekonomicznych w AGH sięgają 1922 r. gdy powołano na Wydziale Górniczym Katedrę Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych i Prawa Górniczego. W artykule przedstawiono syntetycznie zmiany ilościowe i jakościowe w zakresie kształcenia na tle przemian, jakie występowały w ubiegłych latach w przemyśle wydobywczym w Polsce
EN
The basic aim of the established in the year 1919 Mining Academy was, besides the scientific research, education of personnel, which had to professionally manage mines of extractive industry coming back to life after over one hundred years period of annexations. The participation issue of the workers of the present Economics and Management of Industry Department - belonging to the Faculty of Mining and Geo-engineering of AGH - in education of personnel for mining and other industry is presented. Tradition of mining personnel education goes back to 1922, when Department of Industrial Enterprises and Mining Law was established at the Mining Faculty. Quantitative and qualitative changes in the range of education on background of the changes, which occurred in the last years in the extraction industry in Poland, are presented.
9
PL
W artykule poddano analizie wskaźnikowej wybrane podmioty działające w różnych grupach surowców: energetycznych, metalicznych oraz chemicznych i skalnych w celu porównania ich rentowności i efektywności działania. Do oceny rentowności wykorzystano wskaźnik rentowności sprzedaży netto, obliczany na podstawie danych finansowych dla 44 polskich przedsiębiorstw górniczych prezentowanych w ponad 300 sprawozdaniach w latach 2000-2007. Analiza wskaźnikowa wykazała, iż większość z analizowanych firm wykorzystała sprzyjającą koniunkturę na rynku surowców, poprawiając w ten sposób podstawowe wyniki ekonomiczne.
EN
The index analysis is made for the selected subjects acting in various groups of raw materials: sources of energy, metal as well as chemical and rock in order to compare their profitability. For the profitability evaluation the net sale profitability index is used, calculated on the basis of financial data in the years 2000-2007. The index analysis proved, that majority of the analysed companies took advantage of favourable economic situation on the raw materials market, improving in this way the basic economic results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.