Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lower Silesia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Nowadays, the concept of security has a much broader range of meaning than in the past, mainly associated with dynamic social, technical, military, and political development. This article aims to present the forecasting process in the region in the “Multifactorial model of socio-economic security” (research project No. 108/WZA/61DzS conducted as part of statutory research at MULF). The paper presents the process and results of forecasting socio-economic security in the region on the example of Lower Silesia counties. In the first part of the paper, the choice of the topic was justified, and the methodological assumptions were presented. Then, the forecasts of socio-economic security for the studied region in the form of a table and maps were presented.
PL
W dzisiejszych czasach koncepcja bezpieczeństwa ma znacznie szersze znaczenie niż w przeszłości, co wiąże się głównie z dynamicznym rozwojem społecznym, technicznym, wojskowym i politycznym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu prognozowania w regionie w „Wieloczynnikowym modelu bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego” (projekt badawczy nr 108/WZA/61DzS przeprowadzony w ramach badań statutowych AWL). W pracy przedstawiono proces i wyniki prognozowania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego w regionie na przykładzie powiatów Dolnego Śląska. W pierwszej części artykułu dokonano był uzasadnienie wyboru tematu oraz przedstawiono założenia metodologiczne. Następnie przedstawiono prognozy bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego dla badanego regionu w formie tabeli i map.
PL
Na Dolnym Śląsku zbudowano pod koniec XIX wieku wiele stalowych zbiorników wieżowych dla potrzeb sieci wodociągowych. W artykule zaprezentowano jeden z nich, który jest nadal eksploatowany – od 135 lat – i jest jednym z najstarszych obiektów stalowych o konstrukcji powłokowej w Europie. Kolejne stalowe konstrukcje powłokowe, powstałe na Dolnym Śląsku na początku lat 30. XX wieku, to 4 duże baterie silosów do magazynowania zboża, które są pierwszymi stalowymi silosami na świecie eksploatowanymi do tej pory bez zakłóceń. Opisano nowatorskie konstrukcje tych silosów oraz oceniono ich trwałość eksploatacyjną. Oprócz niezwykłej wartości historycznej prezentowane konstrukcje zbiorników i silosów mają swoją wartość jako poligon doświadczalny do analiz odporności korozyjnej i trwałości eksploatacyjnej stalowych konstrukcji budowlanych. Losy tych konstrukcji zależą przede wszystkim od jakości projektu i wykonawstwa oraz warunków eksploatacji, co wykazano na przykładzie zaprezentowanych zbiorników i silosów.
EN
In Lower Silesia, many steel tower reservoirs were built at the end of the 19th century for water supply networks. The article presents one of them, which is still in operation for 135 years and is one of the oldest steel buildings having a steel shell structure in Europe. Another steel shell structures, created in Lower Silesia at the early thirties of the 20th century, are 4 large grain storage silo batteries, which are the first steel silos in the world and have been operated without disturbances so far. Innovative constructions of these silos were described and their service life evaluated. In addition to their extraordinary historical value, the presented tank and silo constructions have their value as an experimental base for the analysis of corrosion resistance and service life of steel building structures. The fate of these structures depends primarily on the quality of design and workmanship and operating conditions, as shown by the example of the tanks and silos presented.
PL
Ochrona dziedzictwa przemysłowego jest ważnym społecznym zadaniem. Proces zachowania zabytków techniki wymaga wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin obejmujących specyfikę chronionego zabytku. W artykule przedstawiono kryteria stosowane przy ocenie wartości zabytku techniki. Na podstawie badań usystematyzowano modele postępowania przy ochronie i ponownym użytkowaniu historycznych obiektów przemysłowych. Omówiono zasady obowiązujące przy podejmowaniu decyzji o przystosowaniu zabytków techniki do nowych funkcji. Zaprezentowane rozwiązania zilustrowano przykładami projektów ochrony i użytkowania dużych zabytkowych obiektów przemysłowych zrealizowanymi przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.
EN
The protection and preservation of industrial heritage is an important social task. The process of preserving technical monuments requires knowledge and experience in various fields covering the specificity of the protected monument.This article presents the criteria used to assess the value of a technical monument. Based on the research, approaches to the protection and re-use of historic industrial facilities were systematized. The way of proceeding when making decisions on adapting technical monuments to new functions was discussed. The solutions discussed are illustrated by examples of projects for the protection and use of large historic industrial facilities implemented by the Foundation for the Protection of Industrial Heritage of Silesia.
PL
Na terenie Dolnego Śląska w okresie dynamicznego rozwoju kolejnictwa w XIX w. powstały liczne obiekty związane z infrastrukturą kolejową. Wybudowano wtedy budowle wyjątkowe pod względem architektonicznym oraz inżynieryjnym. Celem pracy jest ukazanie obiektów związanych z kolejnictwem na Dolnym Śląsku, mających istotne walory architektoniczne, historyczne, kulturowe i krajobrazowe, a na skutek zaprzestania użytkowania – niszczejących i popadających w ruinę. Zamierzeniem autorek było też wskazanie potencjalnych źródeł inspiracji do rewitalizacji opisanych dworców – przykładów adaptacji budynków kolejowych do nowych zadań.W artykule zaprezentowano rekonstrukcje wybranych dworców w formie makiet architektonicznych. Szczegółowo zostały omówione trzy obiekty reprezentujące różne rozwiązania funkcjonalne i kubaturowe: Dworzec Marchijski we Wrocławiu, pierwszy dworzec w Jaworzynie Śląskiej oraz stacja kolejowa w Żelaźnie. Ich rekonstrukcje zostały wykonane na podstawie archiwaliów (odtworzenie pierwotnego wyglądu obiektu na podstawie archiwalnej dokumentacji budowlanej, rycin, fotografii) oraz opracowań naukowych i kart ewidencyjnych zabytków. Istotnym zadaniem publikacji było pokazanie wybranych założeń kolejowych w dobie ich świetności oraz skonfrontowanie ze stanem obecnym.
EN
In Lower Silesia, during the period of dynamic development of the railway industry in the 19th century, numerous objects related to railway infrastructure were created. At that time, some unique architectural and engineering objects were built. This article discusses selected buildings related to the railways in Lower Silesia that have significant architectural, historical, cultural and landscape values, but which have deteriorated and fallen into disrepair as a result of not being used. The authors’ intention was also to show potential sources of inspiration for the revitalization of the described cases – examples of railway station adaptation to new functions.The article presents reconstructions of selected stations in the form of architectural models. Three objects representing various functional and spatial solutions were discussed in detail: Marchijski Railway Station in Wrocław, the station in Jaworzyna Śląska, and the station in Żelazno. Reconstruction mockups of the facilities were made using archival building documentation, engravings and photographs, data from the Register of Monuments and scientific studies to research their original appearance and provide information on the changes that occurred over time to each facility and its functioning. An important aim k of the publication is to show selected railway facilities in the era of their splendor and to contrast this with their current state.
5
Content available remote Propozycja budowy nowych dróg dla transportu szynowego na Dolnym Śląsku
PL
Przedmiotem tego artykułu jest przedstawienie propozycji budowy trzech nowych dróg dla transportu szynowego na Dolnym Śląsku, dwóch dla pociągów i jednej dla tramwajów. Wszystkie one mają na celu poprawę skomunikowania oraz skrócenie czasu przejazdu. Wymagają one dodatkowej analizy lecz pozwalają mimo stosunkowo dużych nakładów inwestycyjnych na poprawienie oferty transportu szynowego. Sprzyjałoby to zmniejszeniu obciążenia środowiska naturalnego emisją spalin ze środków transportu.
EN
The aim of this article is presentation for build the new tracks connections for the rail transport in the region of the Lower Silesia. All of them have the goal to betterment of the communication and reducing the time of the journey. They needs to additional analysis but allowed despite relatively the big preliminary capital expenditure they betterment of the offer of the rail transport. This is conductive to reduce the environmental burden by the emission of exhaust gases from the modes of the transport.
PL
Artykuł przedstawia proces budowy zakładów przeróbki mechanicznej i flotacji kopalni rudy miedzi w Wilkowie koło Złotoryi w latach 30. i 40. XX wieku. Wspomniany kompleks górniczy został wzniesiony na polecenie koncernu – Towarzystwo Górnicze Spadkobierców Georga Gieschego (Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben) z siedzibą we Wrocławiu. W artykule przytoczono sposób projektowania zakładu przeróbki mechanicznej i flotacji, rodzaje używanych maszyn oraz wszystkie etapy procesu flotacji. Ponadto uwzględniono powody budowy stawu osadowego i sposoby radzenia sobie ze szlamami poflotacyjnymi. Wyjaśniono również ile prawdopodobnie mogła kosztować realizacja całego przedsięwzięcia oraz omówiono przyczyny zlokalizowania kopalni w tym miejscu.
EN
The article presents the proces of creating a mechanical processing plant and flotation of the mining copper ore in Wilków near Złotoryja in the 30s and 40s of the twentieth century. The mining complex was built to the command of Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben based in Wrocław. The paper presents the way of designing a mechanical processing plant and flotation, the types of used machines and the all stages of the flotation process. In addition depicts the reasons for construction of an sedimentary pond and the ways of dealing with post-flotation slimes. Also explained probably total costs of this project and presents the reasons for locating the mine in this place.
PL
Artykuł podejmuje temat wynalazczości pracowników Zakładów Górniczych „Lena” w Wilkowie w latach 1950 – 1973. Zostały one utworzone w miejscu przedwojennej niemieckiej kopalni rudy miedzi. W pracy przedstawiono przyczyny powstania ruchu racjonalizatorskiego w zakładzie, czynniki zachęcające do uczestnictwa w nim oraz proces wdrażania nowych rozwiązań. Ponadto sporządzono zestawienie zgłoszonych, odrzuconych oraz zrealizowanych projektów racjonalizatorskich dla badanego okresu. Wskazano grupę pracowników odpowiedzialną za największą ich liczbę oraz omówiono kwestię wynagrodzeń.
EN
The article presents the problem of inventions of employees in mining plant „Lena” in Wilków in years 1950 – 1973. They were created in the place of the prewar German mining copper ore. The paper presents the causes of the rationalization movement in the plant, factors encouraging to participate in it and the process of implementing new solutions. In addiction a list of reported, unrealized and completed improvement projects was prepared for the period under consideration. Also depicted the group of employees responsible for the largest number of inventions and the issue of remuneration was discussed.
EN
Base metals (Cu, Zn and Pb) as the main resources of the Lower Silesian copper deposits have significantly been influenced by different enviromentalfactors. In this paper, changes in metal concentrations on the surface in relation to deeper layers of the sediments were examined. The concentration ofmetals in the whole sediment, and in selected grain fractions was studied. The contents of these metals in the soils of areas adjacent to the deposit are diverse and are in the range of: 3.0-1082.9 mg/kg Cu; 3.5-106.1 mg/kg Pb; 27.6-49.3 mg/kg Zn, and 1.33-23.0 mg/kg Ni in the old deposit district and Cu 0.91-1655.0 mg/kg Pb; 10.0-1792.0 mg/kg Zn; 3.38-1129.0 and 0.47-32.7 mg/kg Ni in the new deposit district. The increase of metal concentration in the finefractions has been observed. Moreover, the decrease in the metal content with depth was observed in all investigated profiles.
PL
Współczesne budownictwo ekologiczne, którego przykładem jest „zielone budownictwo” rozwija się w sposób synergiczny (współpraca wielu specjalności, np. botanika, chemia, inżynieria budowlana). Nowe technologie budowlane oparte na realizacji zielonych dachów, zielonych elewacji budynków zintegrowane z inżynieryjnymi rozwiązaniami uzbrojenia terenu umożliwiają zagospodarowanie obszarów, uzyskując nową jakość przestrzeni urbanistycznej. Przystosowanie dotąd nieuzbrojonych terenów do możliwości ich zabudowy w małych i średnich miastach determinuje konieczność realizacji proporcjonalnie kosztownych systemów kanalizacji deszczowej. Zabudowa nowych terenów może zostać zbilansowana poprzez przywrócenie w znacznej części nowo urządzonej powierzchni biologicznie czynnej na dachach i ścianach projektowanych budynków dotąd niewykorzystanych na te cele, a powodujących konieczność odprowadzenia wód deszczowych na nich zalegających. W taki sposób można także rewitalizować obszary poprzemysłowe, które uznawano dotąd jako utracone pod względem aktywności biologicznej. W artykule przedstawiono wybrane sposoby rewitalizacji obszarów, w których elementy „zielonego budownictwa” tworzą nową jakość estetyczną przestrzeni i przywrócenie w znacznej części powierzchni biologiczne aktywnych na tych obszarach.
PL
W Bolkowie trwają właśnie zaawansowane prace przy budowie obwodnicy, która jest jednym z kluczowych zadań na Dolnym Śląsku. Dzięki niej kierowcy podróżujący w kierunku Jeleniej Góry oraz przejść granicznych w Lubawce i Jakuszycach ominą ulice historycznego centrum miasta.
EN
Local spatial development plans in the current legal status have a strong competitor in the form of an administrative structure determining conditions of building and spatial development. How is the spatial policy in small towns carried out? The answer to this question and final conclusions are the subject of a study based on the analysis of the phenomenon in selected 4 small towns of the Wrocław sub-region.
PL
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obecnym stanie prawnym mają mocnego konkurenta w postaci administracyjnej konstrukcji prawnej ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu poza nimi. W jaki sposób prowadzona jest polityka przestrzenna w małych miastach? Odpowiedź na to pytanie oraz wnioski końcowe są przedmiotem opracowania opartego na analizie zjawiska w wybranych 4 małych miastach podregionu wrocławskiego.
PL
Artykuł przedstawia problem wypadków przy pracy w Zakładach Górniczych „Lena” w Wilkowie koło Złotoryi w latach 1954 – 1973. Zostały one utworzone w miejscu przedwojennej niemieckiej kopalni rudy miedzi. W pracy wymieniono rodzaje zagrożeń występujących w ośrodku górniczym. Omówiono skalę klasyfikacji urazów wraz z przykładami. Ponadto sporządzono statystykę wypadków dla badanego okresu. A także przedstawiono działania, jakie podejmowały władze tego ośrodka górniczego w celu obniżenia wypadkowości.
EN
The article presents the problem of accidents at work in the mining plant „Lena” in Wilków near Złotoryja in the years 1954 – 1973. They were created in the place of the prewar German mining copper ore. The paper presents the types of threats occurring in the mining center. The classification scale of injuries with examples were discussed. In addition statistics of accidents were prepared for the period under consideration. Also depicted the activities, which were undertaken by the authorities of this mining center in order to reduce the number of accidents.
PL
Artykuł przedstawia proces tworzenia sieci wentylacyjnej w kopalni rudy miedzi w Wilkowie koło Złotoryi w latach 30. i 40. XX wieku. Ośrodek górniczy został wybudowany na zlecenie koncernu Towarzystwo Górnicze Spadkobiercy Georga Gieschego (Bergwerks-Gesellschaft Georg von Giesches Erben) Berlin – Breslau. W pracy przytoczono sposób projektowania sieci wentylacyjnej, liczbę zainstalowanych wentylatorów oraz tam wentylacyjnych. Ponadto uwzględniono zmiany powstałe w wyniku przeprowadzonych modernizacji. Wyjaśniono także dlaczego w podziemnych korytarzach zastosowano wymuszony rozpływ powietrza oraz omówiono naturalne wady i zalety zlokalizowania kopalni w tym miejscu.
EN
The article presents the process of creating a ventilation network in the mining copper ore in Wilków near Złotoryja in the 30s and 40s of the twentieth century. The mining center was built to the order of Bergwerks-Gesellschaft Georg von Giesches Erben Berlin - Breslau. The paper presents the way of designing a ventilation network, the number of installed fans and ventilation dams. In addition depicts changes which were created as a result of modernization. Also explained why in the underground corridors was used the forced air flow and presents the natural advantages and disadvantages of locating the mine in this place.
PL
Artykuł przedstawia historię najstarszej Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego z obszaru Starego Zagłębia Miedziowego. Funkcjonowała ona w Zakładach Górniczych „Lena” w Wilkowie w latach 1950-1973 oraz zabezpieczała proces ich likwidacji w 1974 roku. Ponadto uwzględniono w nim sposób organizacji, liczebność załogi, typ wyposażenia i wymagania, jakie należało spełnić, by zostać ratownikiem. Przytoczono także rodzaje zagrożeń występujące w kopalni rudy miedzi, które przyczyniały się do powstawania niebezpiecznych dla zdrowia lub życia zdarzeń.
EN
The article presents the history of the oldest Mines Rescue Station from the area of the Old Copper Belt in the west of Poland. It operated between 1950 and 1973 and supervised the process of the liquidation of the mine in 1974. In addition, the paper discusses the organization of the mine, its crew size, types of equipment used as well as the requirements a future rescue worker had to satisfy. It also presents the types of threats occurring in the mine which contributed to incidents dangerous to life and health.
PL
Artykuł dokonuje krótkiego rysu historycznego tworzenia się służb górniczych od najstarszych, historycznych wzmianek do czasów współczesnych na kanwie 70-letniej historii nadzoru górniczego na Dolnym Śląsku. Święto OUG we Wrocławiu stało się też przyczynkiem do przedstawienia ludzi związanych z nadzorem górniczym.
EN
The article presents the history of the formation of mining supervision in Lower Silesia, an institution which has been inseparably connected with the development of mining in the region, from its establishment to the modern times. The Regional Mining Authority (OUG) in Wrocław was founded in 1946, and was initially seated in Żary. After moving to Wrocław in 1953, the Authority took charge of the Szczecin region, and, partially, of the Gdańsk, Poznań and Wrocław regions. Subsequent administrative reforms brought upon changes to the structure and local competence of mining supervision. Starting with 1955, Lower Silesia was supervised by OUG Wrocław and OUG Wałbrzych. The establishment and construction of coper ore mines was a critical moment for the Regional Mining Authority (OUG) in Wrocław. This was a great challenge, since the deposits discovered were inaccessible and required the application of a complex shaft dredging technology. The tasks and shape of mining supervision was significantly changed by subsequent administrative reforms (1975, 1999), the inclusion of OUG Wałbrzych in the structures of OUG Wrocław (2002), Poland’s accession to the European Union (2004) and the inclusion of common mines under administrative control of the mining supervision authority (2012). Today, the Regional Mining Authority in Wrocław is a team of experts, each specializing in a different field. Their main task is to improve the work safety in mining facilities throughout Lower Silesia. The 70th anniversary, embodied by the fabulous Gwaruś gnome and commemorated by a celebratory medal, is an expression of gratitude to all those whose work has contributed to the development of the regional mining authority throughout the years.
EN
This paper presents the results of structural and sedimentological studies carried out in the outcrops of Quaternary (Middle Pleistocene) deposits near the village of Czaple in Lower Silesia, Western Sudetes. Fluvial sands, gravels and glacial tills traditionally assigned to the Middle Polish Pleistocene Glaciations (Odranian Glaciation) crop out in the active gravel pit Czaple II. In these deposits, the authors have recognised and documented numerous mesoscale glaciotectonic deformation structures that were previously undescribed from the mountainous part of the Sudetes. These structures represent effects of sediment deformation in both proglacial and subglacial settings, and include such features as asymmetrical and disharmonic folds, thrusts, steeply inclined reverse faults, normal faults and conjugate sets of fractures. Based on the orientation of kinematic indicators associated with the faults and fracture planes (slickensides, hackles, grooves, R-shears) within the fine-grained sediments and in sands and gravels, an S- and SE-directed horizontal compression due to ice-sheet advance is postulated. This direction is consistent with some relevant other data from the Sudetes, indicating that the Odranian ice sheet advanced into the area of the Sudetes from the north, north-east and north-west.
EN
The main aim of this article is to analyse the role and importance of Integrated Territorial Investment (ITI) as the instrument for the management of transport security in the four largest cities of Lower Silesia: Wrocław, Wałbrzych, Legnica and Jelenia Góra. The doubt concerning the potential connected with using ITI is reasonable in the sense that it creates a completely new, previously unknown, mechanism for the implementation of EU cohesion policy. The conducted analysis, covering the level of strategic management, does not allow for a full confirmation of the formulated hypotheses, for two reasons. Firstly, only three out of the four cities in question (Wrocław, Wałbrzych and Jelenia Góra) use ITI in the management of transport security. Secondly, although the use of ITI complements the assumptions of Poland’s National Urban Policy (NUP), which highlights the importance of strategic programming and a multimodal approach in the management of transport security, the scale of this usage is the same as in the case of those cities with integrated, detailed transport strategies, as well as cities without such strategies.
PL
Artykuł zawiera podstawy metodologiczne badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym, które są kluczowe przy konstrukcji wieloczynnikowego modelu zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym Dolnego Śląska. W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne na temat bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, omówiono jego istotę, cechy oraz determinanty. Przytoczono także przykłady podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Następnie przedstawiono problem badawczy oraz uzasadniono wybór tematu badań, cel pracy, hipotezy badawcze, zakres badań i źródła materiału badawczego, metodykę i organizację projektu badań. W dalszej części artykułu wyszczególniono mierniki poziomu rozwoju gospodarczego oraz mierniki poziomu życia (determinujące warunki bytowe ludności), wskazując na dane GUS potrzebne do konstrukcji tychże mierników. Następnie określono siłę oddziaływania poszczególnych mierników na poziom bezpieczeństwa ekonomicznego. Na koniec zaprezentowano wzór mapy bezpieczeństwa ekonomicznego dla Dolnego Śląska.
EN
The paper contains methodological basics of economic security research that are crucial for the construction of a multifactorial model of economic security management of Lower Silesia. The article discusses considerations of a country’s economic security where the core and features of economic security were presented as well as its determinants. Some examples of a country’s economic security were also included. Then, the research problem was highlighted as well as the justification for the research area, work objective, research hypotheses, research scope and research staff resources, methods and organisation of the research. In the next part of the paper, some economic development and life standard indicators (determining life terms of the people) were specified, where CSO (GUS) data necessary for the construction of the economic development and life standard indicators were presented. Next, the strength of a particular indicator’s influence for the economic security level was assessed. At the end of the paper, the map pattern of the economic security for Lower Silesia was modelled.
PL
Użytki rolne zajmują ponad 60% powierzchni Polski. Ze względu jednak na rozwój gospodarczy kraju oraz zmieniające się potrzeby społeczne coraz częściej następuje ich wyłączanie z rolniczego sposobu użytkowania. Zgodnie z założeniami strategicznymi rozwoju wsi, obszary wiejskie powinny stanowić atrakcyjne miejsce pracy, zamieszkania, wypoczynku oraz prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oznacza zmniejszenie zasobów ziemi, która jest podstawowym środkiem trwałym w produkcji rolniczej, dlatego szczególnie ważne jest racjonalne gospodarowanie ziemią, z uwzględnieniem konieczności ochrony gruntów rolnych. Celem badań jest analiza przekształceń gruntów rolnych, jakie miały miejsce na przestrzeni lat w wybranych gminach województwa dolno-śląskiego. Ze względu na szczególne procesy zachodzące w Polsce w strefach podmiejskich, do analiz wybrano gminy: Wisznia Mała i Kobierzyce bezpośrednio graniczące z Wrocławiem. Zasięg, rodzaj oraz kierunek przekształceń analizowano w oparciu o dostępne zestawienia. Wykorzystano dane: z badań ankietowych „Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce” (1988), zestawień ewidencyjnych z „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Wisznia Mała” (2004) i „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Kobierzyce” (2008) oraz zestawień statystycznych. W badanych gminach na przestrzeni 18 i 20 lat stwierdzono zmiany struktury użytkowania gruntów rolnych. W obu gminach mimo bardzo dobrych warunków glebowych nastąpił znaczny wzrost powierzchni terenów zabudowanych. Największe przekształcenie użytków rolnych na tereny mieszkaniowe zaobserwowano w gminie Kobierzyce, szczególnie w obrębach graniczących z Wrocławiem. Wyłączenia dotyczą również obszarów leśnych, których areał w gminie Kobierzyce znacznie się zmniejszył. Analiza danych dotyczących planowanych przekształceń gruntowych w ramach prowadzonej polityki przestrzennej badanych gmin wskazała na dalszy proces wyłączanie z produkcji rolnej i leśnej nowych powierzchni zarówno w gminie Wisznia Mała jak i Kobierzyce.
EN
Farmlands occupy more than 60% of the area of Poland. However due to the country’s economic development and changing social needs it occurs more frequently their exclusion from the agricultural manner of use. According to the strategic assumptions of the rural development, the rural areas should form an attractive place for work, living, leisure and conducting of agricultural or non-agricultural activities. Exclusion of the agricultural land from production means a reduction of resources of land, which is the basic fixed asset in agricultural production; therefore, it is especially important the rational management of land, taking into account the necessity to protect agricultural land. The aim of the research is to analyze the transformation of agricultural lands, which took place over the years in the selected communes of Lower Silesia. Due to the special processes which are taking place in Poland in suburban areas, selected, the communes selected for the analyses are: Wisznia Mała and Kobierzyce directly bordering Wroclaw. The reach, type and direction of the transformations was analyzed on the basis of available statements. The data were used: “Rural areas and agricultural lands in Poland. Results of inquiry analysis - 1988”,registration statements from “Rural management plan of Wisznia Mała commune” (2004) and “Rural management plan of Kobierzyce commune” (2008) and statistic statements. The changes in the structure of use of agricultural land were stated in investigated communes within the period of 18 and 20 years. In both municipalities, despite very good soil conditions it has occurred a significant increase in the surface of the built-up areas. The biggest transformation of agricultural land into residential areas was observed in Kobierzyce, especially in precincts bordering with Wroclaw. The exclusions also related to forest areas. which acreage in the Kobierzyce commune decreased substantially. The analysis of data concerning the scheduled land transformations within the framework of the conducted policy of spatial policy in the investigated communes has indicated a further process of exclusion of new areas both in the municipality of Wisznia Mała and Kobierzyce from agricultural and forestry production.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.