Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powder mixture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opracowano innowacyjną metodę cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Technologia ta zakłada wprowadzenie przepływu atmosfery reakcyjnej w przestrzeni roboczej pieca oraz wykorzystanie do pokrywania mieszaniny proszkowej zawierającej proszek cynku oraz aktywator. Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu zawartości aktywatora (ZnCl₂, NH₄Cl, ZnCl₂+NH₄Cl) w mieszaninie proszkowej na strukturę i grubość powłok. Stwierdzono, że aktywator w postaci NH₄Cl pozwala na uzyskanie powłok o większej grubości oraz na skrócenie czasu wygrzewania. Powłoki wytworzone innowacyjną technologią cynkowania termodyfuzyjnego w mieszaninie proszkowej zawierającej aktywator w postaci NH₄Cl mają dwuwarstwową budowę. Przy podłożu powstaje zwarta warstwa fazy Γ₁ (Fe₁₁Zn₄₀), którą pokrywa warstwa fazy δ₁ (FeZn₁₀).
EN
Cleaned and etched steel elements and a Zn powder and an activator-contg. mixts. were placed inside a rotating working chamber at 450°C for embedding of protective coatings on the steel. The activator type (NH₄Cl, ZnCl₂ and their mixts.) as well as time of coating deposition (2-6 h) were variable process parameters. A thickness of the coatings and their phase compn. were detd. by microscopy and X-ray diffractometry, resp. The thickness of the coatings increased with an increase of the process duration and the mass of NH₄Cl used. The coatings had a doublelayered structure of Fe-Zn intermetallic phases. A compact layer of Fe₁₁Zn₄₀ phase directly on the steel substrate was covered with a layer of FeZn₁₀ phase.
PL
Przedstawiono wyniki badań własności spieków otrzymanych z mieszanek elementarnych proszków żelaza, miedzi i niklu, poddanych mieleniu w młynie kulowym przez 60 h. Spieki wykonano techniką prasowania na gorąco w grafitowej matrycy. Ich badania obejmowały pomiar gęstości i twardości oraz statyczną próbę rozciągania. Obserwowano również – za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego – mikrostrukturę i przełomy zerwanych próbek. Badania miały na celu określenie przydatności wytworzonych kompozytów do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. Ich własności porównano z własnościami spieku wyprodukowanego z komercyjnej mieszanki proszków.
EN
The results of studies upon properties of sinter obtained from elementary mixtures of iron, copper and nickel powders have been subjected to grinding in a ball mill for 60 hrs. The sinters have been made by hot-pressing technique in graphite matrix. Their studies included density and hardness measurements and static stretch test. Electron microscope has been also applied to observe the microstructure and breakthroughs of broken samples. The research has been aimed at determining the suitability of manufactured composites for the production of metallic-diamond tools. Their properties have been compared with those of sinter produced from a commercial blend of powders.
EN
Solid state reaction and evolution of phase composition by milling of Fe50Ge50 powder mixture using two types of mills - Fritsch P-5 and figh energy MAPF have been studied. X-ray diffraction, Moessbauer spectroscopy and differential scanning methods were used for analysis of milling products. In different mills the chemical interaction between Fe and Ge occured in different ways. Final mechanically alloyed phase was nanocrystalline FeGe (B20) however the process of FeGe formation was completed after 100 h MA in Fritsch and after 2 h MA in MAPF.
4
Content available remote Wytwarzanie stopu Nb-24V-18Al metodą mechanicznej syntezy.
PL
W mieszaninie proszków o składzie 58% at. Nb, 24 % at. V i 18% at. Al poddanej mechanicznemu stopowaniu współistnieją dwie fazy na osnowie Nb różniące się między sobą parametrami struktury krystalicznej. Do rozpuszczenia się Al w Nb wystarczyło mielenie przez 40 h, podczas gdy do całkowitego rozpuszczenia V w Nb wymagane było mielenie przez ponad 80 h. Wyżarzony w temperaturze 1000 stopni Celsjusza proszek po mechanicznym stopowaniu składał się z roztworu stałego na osnowie Nb, fazy Nb3Al i małej ilości niezindentyfikowanej fazy. Materiał po konsolidacji (przez prasowanie w temperaturze 1500 stopni Celsjusza) składał się głównie z roztworu stałego na osnowie Nb i fazy Nb2Al. Własności otrzymanego materiału: twardość 616 HV, KIC ok. 3 MPa x m do potęgi 1/2, wytrzymałość na ściskanie 1880 MPa, ciągliwość przy ściskaniu ok. 2%.
EN
A powder mixture with the composition of 58% at. Nb, 24% at. V and 18% at. Al was subjected to mechanical alloying in a Szegvari attritor mill. During the course of milling two phases based on Nb solid solution were developed. Both phases differed in their lattice parameter. 40 hours were required to dissolve Al in Nb while the time required to dissolve V in Nb exceeded 80 hours. The mechanically alloyed powder subjected to annealing at 1000 degrees centigrade for 5 hours was composed of niobum solid solution, the Nb3Al-base intermetallic phase and a small amount of an unidentified phase. The material, after consolidation by hot pressing at 1500 degrees centigrade consisted mainly of niobum solid solution and Nb2Al-base sigma phase. Mechanical properties of the consolidated materials were: hardness 616 HV, KIC about 3 MPa x m to the power 1/2, strength in compression 1880 MPa and compression ductility about 2%.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury, twardości, składu chemicznego i fazowego oraz kinetyki wzrostu powłok węglikowych na stali N9E w zależności od warunków jednoczesnego chromowanadowania dyfuzyjnego w proszkach. Procesy dyfuzyjne przeprowadzono w temperaturze 1273 K w ciągu 5 godzin. Zastosowano sześć typów mieszanin proszkowych zawierających aktywator w postaci NH4Cl, obojętny wypełniacz w postaci kaolinu oraz część metaliczną w skład której wchodził żelazochrom i żelazowanad.
EN
Investigation results concerning structure, hardness, chemical and phase composition as well as growth of carbide coatings on N9E steel, with respect to conditions of powder chromo-vanadizing have been presented in the paper. The coatings have been deposited at temperature 1273 K within 5 hours. Six types of powder mixtures including NH4Cl activator, inert filling fraction (kaolin) and metallic part composed of iron-vanadium powder as well as of iron-chromium one, have been used.
PL
Celem pracy było wytworzenie stopów typu AB5, metodą mechanicznej syntezy. W miarę postepowania procesu MA, kolejne dyfraktogramy przedstawiają poszerzenie linii dyfrakcyjnych składników wyjściowych oraz zmniejszenie ich intensywności. Stopy amorficzne Mm-Ni uzyskano odpowiednio po 40 godzinach procesu bezpośrednio z mieszaniny początkowej pierwiastków. Obróbka cieplna otrzymanych materiałów (800 stopni Celsjusza, 1 godz.) powoduje ich krystalizację, tworząc strukturę typu CaCu5 (heksagonalną). Badania wykazały, że obróbka krystalizująca powoduje wzrost ziarna otrzymanego stopu. Proces amorfizacji mieszanin proszków z grupy AB5 badano także metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej. Zaobserwowano przemiany fazowe typu egzotermicznego w 325 stopniach Celsjusza dla mieszaniny Mm-Ni. Oprócz badań rentgenowskich próbek prowadzono obserwacje mikroskopowe materiałów za pomocą mikroskopu skaningowego. Podczas procesu mechanicznej syntezy powstają aglomeraty, które charakteryzują się licznymi pęknięciami i niejednorodnym rozrzutem wielkości ziarn.
EN
The aim of this work is to produce AB5-type alloys by mechanical alloying process (MA). According to XRD analysis, the originally sharp diffraction lines of elemental powered metals gradually become broader and their intensity decreases with milling time. The powders mixture Mm-Ni milled for more than 40 h, respectively, have transformed absolutely to the amorphous phases. Annealing of these materials (800 degrees centigrade for 1 h) resulted in the formation of CaCu2-type (hexagonal) structures. The annealing results in grain growth of so produced powders. The amorphization process of studied powder mixtures was also examined using DSC measurements, where the exothermic effects at 325 degrees centigrade were observed respectively. In this work, the morphology of the produced materials was studied by the scanning electron microscopy technique. During the mechanical alloying process the small alloy powders have a tendency to agglomerate and the samples show cleavage fracture morphology as well as inhomogeneous size distribution.
7
Content available remote Badania parametrów zagęszczania mieszanek proszkowych
PL
Przedstawiono niektóre wyniki z części badań projektu badawczego EU ROTOR 1806. Celem badań jest określenie parametrów zagęszczania na zimno proszków żelaza w warunkach produkcyjnych. Wyniki zagęszczania wykazują, że istotne przyrosty gęstości występują przy naciskach prasowania do 600 MPa. Nieznaczną poprawę uzyskano po przeprowadzeniu zasadniczego spiekania i dokuwania.
EN
Some examination results of the Ist stage of the EU ROTOR 1806 investigation project have been presented. The purpose of the investigation is to determine the parameters of cold compacting of iron powders in the production conditions. The results of compacting show that significant density increases take place at pressing forces of up to 600 MPa. At this stage of investigation, a slight improvement has been obtained after basic sintering and final forging.
8
Content available remote Structure of mechanically alloyed Fe-Al powders.
EN
Low energy mechanical alloying processes performed for Fe50Al50 and Fe25Al75 powder mixtures resulted in the formation of bcc Fe(Al) solid solution and amorphous phase, respectively. Fe(Al) phase was characterized by lattice parameter 0.2935 nm and crystallite size about 5 nm. Upon heating this phase transformed into ordered FeAl intermetallic compound. Heating of amorphous alloy led to its crystallization and Fe2Al5 phase appeared.
EN
The results of an investigation of the structure, phase composition, physical and thermo-physical properties of mono- and double-layerd ZrO2-Y2O3 and ZrO2-Y2O3/NiCrAlY plasma sprayed coatings have been presented. In addition applicable properties of coatings have been determined. Presented results are the part of the large research project.
10
Content available remote Manufacturing of Mo-Al intermetallics by SHS.
EN
The self propagation high-temperature synthesis (SHS) was carried out in the equimolar powder mixture of molybdenum and aluminium. The reaction products Mo3Al8 and Mo3Al were analysed to determine chemical composition and microstructure. Density measurements using helium pycnometer permitted determination of molar fractions of molybdenum aluminides in the reaction product. Thus, the equimolar mixture of molybdenum and aluminium yielded about 23mol% Mo3Al8 and about 77mol% Mo3Al. The SHS products were densified by hot pressing (HP).
11
Content available remote Manufacturing of intermetallic materials in Ti-Al and Fe-Al systems by SHS.
EN
The paper presents investigations on manufacturing titanium aluminide, TiAl, and iron aluminide, FeAl, by self-propagating high-temperature synthesis (SHS) combined with hot pressing (HP) or hot forging (HF). TiAl was prepared from equimolar powder mixture of titanium hydride and aluminium. FeAl was obtained directly from metal powders, the Fe/Al atomic ratio being 60:40. The SHS process was carried out in an Ar/H2 gas mixtures, using global ignition technique. Chemical and phase composition as well as morphology, density and porosity were analysed after each processing step. Selected samples were subjected to mechanical testing.
EN
In view of interest in the use of titanium as an alloying element to the sintering of iron-based powder compacts, an examination has been made of the influence of the characteristics of the titanium powder and heating rate on sintering process. Transient liquid phase sintering was examined for Fe8%Ti powder mixtures. The effect of additions of narrow sized fractions of titanium powder and heating rate on the dimensional changes obtained on sintering Fe8%Ti compacts made with Hoganas NC 100.24 sponge iron and 7, 16, 56 and 200 micrometres titanium powders has been determined. The experimental plan included the effects of several processing variable, such as titanium paricle size, heating rate, sintering temperature and sintering time.Two types of experiments were used to study sintering. The effects has been examined in relation to the sintering mechanism by dilatometry, using a comuterised precision vacuum dilatometer Netzsch 402S with an extended range, constant load single pushrod. In addition to dilatometer experiments, batch sintering was conducted in a vacuum furnace. It was found that the use of fine titanium powder and controlled heating rate reduced the dimensional change.
13
Content available remote Aqueous processing of SiAlON powders.
EN
To manipulate and understand the suspension behaviour in water of carbothermally prepared Ca-alpha-SiAlON and beta-SiAlON powders, to be processed by slip casting, different characterization methods were applied. These concerned: zeta potential, ESA, rheological sedimentation and floc size measurements. The best deflocculation was found at pH 10-11 where both investigated powders showed the lowest viscosity (below 10 MPa's), the lowest sediment volumes and the highest absolute of zeta potentials. At this pH the suspensions where considered to have the most favourable condition for this chosen process. The powders showed similar suspension behaviour (viscosity, behaviour, sedimentation behaviour, isoelectric points) suggesting similar surface characteristics probably due to resemblance of the surface due to oxidation treatment after carbothermal synthesis. Rheometry and zeta potential were found to be fast techniques providing the most useful and complete information of slip behaviour allowing a good choice of suspension parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.