Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo lotu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote The process of storing aviation parts in the context of flight safety
EN
The article describes the general principles of storing aviation products as well as a classification of individual groups of stock range. Moreover, the general characteristics of storage processes are covered. The main factors that have an influence on the quality of stored products are discussed. The option to use an IT system for warehouse management is also mentioned. The main part of this manuscript analyzes the risk of storage processes. Based on this analysis, the cause-and-result relationships between product storage errors and authorization of a faulty product to use. Hence, the most probable storage errors and their sources are indicated. This enabled to determine the methods to improve flight safety due to reduction of errors in storage management.
PL
W artykule opisano ogólne zasady magazynowania wyrobów lotniczych oraz podział poszczególnych grup asortymentu magazynowego. Ponadto przedstawiono ogólną charakterystykę procesów magazynowych. Omówiono główne czynniki mające wpływ na jakość przechowywanych wyrobów. Wskazano również możliwość wykorzystania systemu informatycznego do zarządzania magazynem. W części głównej artykułu dokonano analizy ryzyka procesów magazynowania. Na tej podstawie wyszukano związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy błędami w magazynowaniu wyrobów i faktem dopuszczenia do użytkowania wyrobu wadliwego. W ten sposób wskazano najbardziej prawdopodobne błędy w magazynowaniu oraz ich źródła. Na tej podstawie określono metody poprawy bezpieczeństwa lotów wynikające z redukcji błędów w gospodarce magazynowej.
2
Content available remote Selected aspects of phonoscopic examinations of aircraft records. Part II.
EN
The article presents crucial aspects related to examinations of records from cockpit voice recorders (CVR) and the possible effects of the application of digital correction of these type of records. It also presents the resulting limitations concerning phonoscopic recognition examinations of speakers and determining the content of their utterances. A method for the real reduction of the described limitations was suggested. Part II of the article describes research experiments conducted at Air Force Institute of Technology.
PL
W artykule omówiono istotne problemy związane z badaniami nagrań pochodzących z pokładowych rejestratorów rozmów, a także możliwe skutki stosowania cyfrowej korekcji tego typu nagrań. Przedstawiono także wynikające stąd ograniczenia fonoskopijnych badań identyfikacyjnych mówców oraz ustalania treści ich wypowiedzi. Zaproponowano sposób realnego zmniejszenia opisanych ograniczeń tych badań. Część II artykułu przedstawia opis eksperymentów badawczych przeprowadzonych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.
EN
The report presents the rules of a criterial optimisation of crew selection to execute a specific aviation drill. A typical approach to mathematical analysis has been adopted, describing the problem of verifying and evaluating the flying personnel to execute aviation drills on a particular type of aircraft. Fundamental input data and criteria for potential evaluation of the flight personnel selection for a crew performing a selected task on a given type of aircraft are developed and presented. It was necessary to single out and describe the boundary conditions of this flight crew selection system that determine the system’s effectiveness. The report concludes that it is essential to make use of complex systems of management and training completed in military aviation as well as civil.
PL
W sprawozdaniu przedstawiono zasady kryterialnej optymalizacji doboru personelu do wykonywania określonego ćwiczenia lotniczego. Przyjęto typowe podejście do analizy matematycznej, opisujące problem weryfikowania i oceniania personelu lotniczego pod kątem wykonywania ćwiczeń lotniczych na określonym typie statku powietrznego. Opracowano i przedstawiono podstawowe dane wejściowe oraz kryteria służące potencjalnej ocenie doboru personelu lotniczego do wykonania określonego zadania na danym typie statku powietrznego. Konieczne było wyodrębnienie i opisanie warunków brzegowych systemu doboru personelu lotniczego, które decydują o skuteczności systemu. W raporcie stwierdza się, że niezbędne jest wykorzystywanie złożonych systemów zarządzania i szkoleń odbywanych w lotnictwie wojskowym i cywilnym.
EN
In this article, the Crew Resource Management (CRM) is described as an important element of the flight safety system aimed at preparing and supplying the aircraft crews with the necessary knowledge and competencies in the area of personal and group performances and limitations (Human Factor – HF). It also presents the CRM training requirements for both flight and cabin personnel in commercial aviation, as well as selected issues regarding the training of the military aviation personnel in the field of human factors and CRM. This paper identifies the common CRM training areas in the field of civil and military, and also presents the fundamental differences and challenges faced by the military aviation in the area of CRM training, based on one of the five key factors of the “5M model” by James Reason influencing the aviation incidents – “Media” (Environment).
EN
The article describes 10 known programmes of practical flight training in military aviation – specialization: Multi-Mission Tactical Jet Pilot, which is the highest level of military pilot training in all types of military and civil aviation – comparable only to the level of training and experience of the pilot-instructor of the Military Aviation School. The presented comparison was developed on the basis of literature research from the point of view of, among others, an aircraft operation engineer and a pilot-instructor.
PL
W artykule Kompleksowy system kształcenia personelu latającego podnoszący bezpieczeństwo w eksploatacji statków powietrznych opisano 10 systemów praktycznego szkolenia lotniczego występujących w świecie lotnictwa wojskowego – specjalność: Pilot Samolotu Odrzutowego – Wielozadaniowego (PSO-W) – jest to najwyższy poziom wyszkolenia pilota wojskowego ze wszystkich rodzajów lotnictwa wojskowego i cywilnego – porównywalny jedynie z poziomem wyszkolenia i doświadczenia pilota-instruktora Wojskowej Szkoły Lotniczej) na podstawie badań literaturowych z punktu widzenia m.in. inżyniera eksploatacji statków powietrznych i pilota-instruktora.
PL
Przedstawiono analizę numeryczną rozkładów temperatury w strugach wylotowych z kominów przemysłowych. Obliczenia wykonano na przykładzie tłoczni gazu, na terenie której znajdują się trzy agregaty sprężające TUCO o mocy 25 MW każdy. Podobne instalacje są zlokalizowane na terenach wielu elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów przemysłowych, w tym chemicznych. W celu wykonania analizy opracowano trójwymiarowy model obliczeniowy, w którym odwzorowano geometrię tłoczni gazu oraz zasymulowano pracę zespołu agregatów latem i zimą. Wyniki obliczeń posłużyły do wyznaczenia zasięgu termicznego strug wylotowych z kominów przy różnych prędkościach wiatru. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność wprowadzenia ograniczeń lotów w pobliżu analizowanego obiektu.
EN
Numerical simulation of temp. distributions in outlet streams from chimneys of turbines was carried out on the example of a gas compressor station in Ciechanów equipped with 3 turbo compressors with a capacity of 25 MW each. The 3-D numerical model was developed by using the com. software for computational fluid dynamics. The anal. were carried out for various weather conditions (winter, summer) and for different wind speeds (0, 5 and 10 m/s) measured at the height of the chimney outlet. The objects flying 100 and 200 m above the chimney outlet were exposed to contact with exhaust gases at 80 and 40°C, resp.
7
Content available remote Selected aspects of phonoscopic examinations of aircraft records. Part I
EN
The article presents crucial aspects related to examinations of records from cockpit voice recorders (CVR) and the possible effects of the application of digital correction of these type of records. It also presents the resulting limitations concerning phonoscopic recognition examinations of speakers and determining the content of their utterances. A method for the real reduction of the described limitations was suggested. Part 1 of this paper provides a theoretical introduction to the subject matter under consideration.
PL
W artykule omówiono istotne problemy związane z badaniami nagrań pochodzących z pokładowych rejestratorów rozmów, a także możliwe skutki stosowania cyfrowej korekcji tego typu nagrań. Przedstawiono także wynikające stąd ograniczenia fonoskopijnych badań identyfikacyjnych mówców oraz ustalania treści ich wypowiedzi. Zaproponowano sposób realnego zmniejszenia opisanych ograniczeń tych badań. Część I artykułu przedstawia wprowadzenie teoretyczne do poruszanej problematyki.
EN
The aim of the paper is to provide an overview of the pilot workload assessment methods taking into account their applicability, reliability and use in shaping flight safety. This article discusses some subjective and objective methods, and also discusses the role of observation and audit of the crew during the flight. The analysis performed was based on the concept of monitoring the safety and quality of performing the operations. Based on Heinrich's Law, which differentiates between three basic safety approaches: reactive, proactive and predictive, the possibilities of applying particular methods in the above-mentioned safety approaches have been presented.
PL
Celem publikacji jest dokonanie przeglądu metod oceny obciążenia zadaniowego pilota z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania, wiarygodności oraz wykorzystania w kształtowaniu bezpieczeństwa lotów. W artykule omówiono niektóre metody subiektywne, obiektywne, a także rolę obserwacji i audytu załogi w trakcie trwania lotu. Analizę wykonano w oparciu o koncepcję monitoringu stanu bezpieczeństwa i jakości wykonywania operacji. Bazując na prawie Heinricha, charakteryzującym trzy podstawowe podejścia do bezpieczeństwa: reaktywne, proaktywne oraz predyktywne, zaprezentowano możliwości zastosowania poszczególnych metod w wyżej wymienionych podejściach do bezpieczeństwa.
PL
W eksploatacji samolotów wielozadaniowych wykorzystywanych w Polskich Siłach Zbrojnych stosuje się różne systemy rejestracji parametrów lotu co wynika z dywersyfikacji dostaw statków powietrznych eksploatowanych w Wojsku Polskim. Pierwsze technologie, sprowadzane ze wschodu stopniowo wzbogacane były o rozwiązania hiszpańskie, aż do amerykańskich zamontowanych na samolotach F-16. Bardzo ważna jest również rodzima działalność naukowo badawcza, która znalazła zastosowanie w polskich konstrukcjach płatowców oraz modyfikacjach konstrukcji starszych typów eksploatowanych w Polskich Siłach Zbrojnych na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. W artykule zestawiono systemy rejestracji samolotów F-16 oraz MiG-29.
EN
In the operation of multi-purpose aircraft used in the Polish Armed Forces, various flight parameter registration systems are used, which results from the diversification of supplies of aircraft used in the Polish Army. The first technologies, imported from the east, were gradually enriched with Spanish solutions, up to the American ones mounted on F-16 airplanes. The indigenous research and scientific activity is also very important. It has found application in Polish airframe structures and modifications of older types of structures used in the Polish Armed Forces over the last decades. The article lists the systems for recording aircraft F-16 and MiG-29.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac analitycznych realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) w zakresie możliwości komputerowego systemu ewidencji danych, zbudowanego w Zakładzie Awioniki ITWL, wykorzystywanego m.in. do zarządzania niezawodnością i gotowością operacyjną zintegrowanego systemu łączności ZSŁ. Wykazano, że dane zgromadzone w bazie mogą być wykorzystane do wyznaczania i oceny parametrów eksploatacyjnych, w tym oceny niezawodności i gotowości operacyjnej, co jest jednym z niezbędnych elementów pozwalających na efektywną eksploatację systemu ZSŁ, który zabudowany jest na śmigłowcach wojskowych w Siłach Zbrojnych RP.
EN
Paper presents the possibilities of computer-based data recording system, constructed and maintained in the Air Force Institute of Technology (AFIT) Division for Avionics, used among others to manage the operational readiness of the integrated communication system ZSŁ. It was shown that the data collected in the database can be used to determine and evaluate operational parameters, including reliability and operational readiness, which is one of the necessary element when it comes to an effective operation of the ZSŁ system, built on board Polish Armed Forces helicopters
PL
Istotnym czynnikiem, który ma wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych jest odpowiedni stan nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych. W artykule zawarto informację na temat roli i funkcji jakie powinny spełniać naturalne nawierzchnie lotniskowe na różnych obiektach przeznaczonych do wykonywania operacji lotniczych, jak i na poszczególnych elementach funkcjonalnych lotniska. Poruszono często spotykany problem niedostatecznej nośności naturalnych nawierzchni, który w bezpośredni sposób wpływa na bezpieczeństwo i efektywność wykonywania operacji lotniczych przez wojskowe i cywilne statki powietrzne. Zaprezentowano podejście autorów do oceny naturalnych nawierzchni lotniskowych wraz z przykładową analizą otrzymanych wyników z badań terenowych oraz sposobem ich prezentacji. Ponadto, przedstawiono przykładowe technologie prowadzenia wzmocnienia w sytuacji nieodpowiedniej nośności naturalnych nawierzchni oraz sezonowe zabiegi agrotechniczne i biologiczne niezbędne do utrzymania odpowiedniego stanu nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych, a co za tym idzie utrzymanie ich w ciągłej zdolności eksploatacyjnej.
EN
An important factor that has an impact on the safety of performed air operations is the appropriate load capacity of natural airfield pavements The article presents information on the role and functions that natural airport surfaces shall fulfill at various facilities intended to perform air operations, as well as on individual functional elements of the airport. The common problem of inadequate load capacity of natural airfield pavements, that directly affects the safety and efficiency of air operations by military and dvii aircraft has been raised.The authors' approach to the assessment of natural airfield pavements with an exemplary analysis of the results obtained from field studies and the way of their display was presented. In addition, exemplary technologies in order to reinforce natural airfield pavements in the situation of inadequate load capacity, as well as seasonal agrotechnical and biological treatments necessary to maintain adequate load-bearing capacity of natural airfield pavements maintaining them in continuous operational capacity were presented.
EN
In the next article on synthesis of regulations, the authors presented the general legal requirements for rotorcraft, which is limited to US regulations, because the vast majority of world regulations are based on them. The Institute of Aviation in Warsaw has developed requirements concerning the construction and operation of rotorcraft in Poland. These requirements constitute an important contribution to the regulations of the civil a viation authority which are in force in the air space of the Republic of Poland. This paper presents the legal situation of rotorcraft and compares the requirements for helicopters and gyroplane. The conclusions highlighted the differences that arise from regulations between helicopters and rotorcraft. The authors have suggested the necessity to separate provisions for the group of windmills, which is implemented in the regulations of the civil a viation authority . The presented work is the second of a planned series of publications in which authors intend to bring some of the issues to the reader about the design aspects of aircraft in selected global aviation regulations.
PL
W artykule autorzy przedstawili ogólne wymagania prawne stawiane wiropłatom, przy czym ograniczono się do przepisów obowiązujących w USA, ponieważ zdecydowana większość światowych przepisów opiera się właśnie na nich. W Instytucie Lotnictwa w Warszawie opracowano wymagania, które dotyczą budowy i eksploatacji wiatrakowców w Polsce. Wymagania te stanowią istotny wkład do opracowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego przepisów obowiązujących w przestrzeni powietrznej RP. W niniejszej pracy zaprezentowano sytuację prawną wiatrakowców oraz porównano wymagania stawiane śmigłowcom oraz wiatrakowcom. We wnioskach uwypuklono różnice, jakie wynikają z przepisów pomiędzy śmigłowcami i wiatrakowcami. Autorzy zasugerowali konieczność wydzielenia przepisów dotyczących grupy wiatrakowców, co jest realizowane w przepisach Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zaprezentowana praca jest drugą z zaplanowanego cyklu publikacji, w której autorzy zamierzają przybliżyć czytelnikom pewne zagadnienia dotyczące aspektów projektowania statków powietrznych w wybranych światowych przepisach lotniczych.
13
Content available remote Safety of air operations in training competition and aerobatic shows
EN
A question of exact determination of an aircraft (a/c) position and of its basic parameters is very important for the process of pilots training and for aerobatics performance. Therefore, a need for implementation of an intelligent and autonomic system enabling realtime flight control has arisen. Methods of flight course control and of aerobatic or training flight assessment used so far are not adequate in 21st century. The perspective of implementation of a real-time system for control and flight operations safety will enable conducting operations and analyses of flight course on a higher level than it is now.
PL
Kwestia dokładnego określenia pozycji samolotu (a/c) i jego podstawowych parametrów jest bardzo ważna dla procesu szkolenia pilotów i wykonywania akrobacji lotniczej. W związku z tym pojawiła się potrzeba wdrożenia inteligentnego i autonomicznego systemu umożliwiającego kontrolę lotu w czasie rzeczywistym. Metody kontroli kursu lotu i oceny lotu akrobacyjnego lub treningowego stosowane dotychczas nie są już wystarczające w XXI wieku. Perspektywa wdrożenia inteligentnego systemu czasu rzeczywistego dla bezpieczeństwa operacji lotniczych umożliwi analizę lotu na znacznie wyższym poziomie niż obecnie.
EN
The article is devoted to the analysis of data coming from the operation process and collected in computer system TURAWA, which focuses on supporting the management of flight safety in the Polish Air Force. The Armed Forces are equipped with a system, which collects and processes data concerning the whole air crew, all performed flights and all aircraft. The increasing opportunities in obtaining data and the continuous development of data mining methods allow to extract information never been known before, which, together with conclusions obtained from the data analysis, will help to improve the level of flight safety.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie danych pochodzących z systemu informatycznego TURAWA wspierającego zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Siły Zbrojne dysponują systemem, który zbiera i przetwarza dane dotyczące całego personelu lotniczego, wszystkich wykonanych lotów oraz wszystkich statków powietrznych. Coraz większe możliwości w pozyskiwaniu danych oraz ciągły rozwój metod eksploracji pozwalają wydobyć nieznane dotąd informacje, które wraz z wnioskami otrzymanymi z analizy danych pozwolą w przyszłości na poprawę poziomu bezpieczeństwa lotów.
PL
W artykule omówiona została jedna z hipotez postawionych przez prof. Kasjanowa W.A. w publikacji [2] dotycząca teorii podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożeń. Rozwijana w ostatnich latach metodologia określenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, wykorzystująca analizę subiektywną, a w szczególności funkcję entropii, co daje nowe spojrzenie na subiekta, jako decydenta odpowiadającego za bezpieczeństwo w strukturze systemu aktywnego. W poniższej publikacji podjęto próbę zasygnalizowania zagadnień dotykających pogranicza różnych obszarów wiedzy takich jak matematyka, psychologia, teoria informacji. Analogicznie do teorii informacji, gdzie przez matematyka-informatyka Claude E. Shannona wprowadzone zostało probabilistyczne pojęcie funkcji entropii, istnieje możliwość wyznaczenia wartości entropii w rozważaniach dotyczących teorii wyboru, co bezpośrednio związane jest z podejmowaniem decyzji w sytuacjach krytycznych. W niektórych pracach, które przytoczono w referacie nazwano funkcję określającą decyzję subiekta „entropią subiektywną”. Jest ona ściśle związana z pojęciem wartości informacji posiadanej przez subiekta podejmującego decyzję. Spróbowano pokazać, jak wykorzystanie zasady maksimum entropii stanu systemu dynamicznego może być skutecznym instrumentem badawczym określającym zapas bezpieczeństwa.
EN
The article discusses one of the hypotheses of the theory of making decisions in emergency situations. The methodology developed in recent years to determine the probability of a dangerous situation, using subjective analysis, and in particular the function of entropy, gives a new look to the agent, as the decision-maker responsible for security in the structure of the active system. The following publication attempts to signal issues affecting the borderline of various areas of knowledge. Analogously to information theory, where the mathematics-computer scientist Claude E. Shannon introduced the probabilistic concept of entropy, it is possible to determine entropy in the considerations of the theory of choice, which is directly related to making decisions in critical situations. In some works, which were quoted in the paper, the function was called "subjective entropy". It is closely related to the concept of information value. It was shown how the use of the maximum entropy principle of a dynamic system's state can be an effective research instrument determining the security stock.
PL
W artykule przedstawiono zasadność budowy modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów (MNiBL) dla statku powietrznego i systemu lotniczego i jego rolę w systemie utrzymania zdatności do lotu. Głównym wymaganiem w stosunku do jakiegokolwiek modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów jest kompletność opisu stanów uszkodzenia systemów i agregatów SP. Wykazano, że opracowanie MNiBL wpisuje się w system utrzymania zdatności do lotu statku powietrznego i pozwala na istotne podwyższenie bezpieczeństwa lotów. W pracy przedstawiono propozycje wspomagania informatycznego zarządzania systemem utrzymania zdatności do lotu statków powietrznych oparty na systemach informatycznych funkcjonujących w lotnictwie woj skowym.
EN
The article presents the legitimacy of building a model of reliability and flight safety (MNiBL) for aircraft and aviation system and its role in the system maintaining airworthiness. The main requirement in relation to any model of reliability and safety of flights is a completeness of the description of the states of damage to the systems and aggregates of aircraft. It has been shown that the development of MNiBL is part of the system maintaining airworthiness of the aircraft and allows for a significant increase in flight safety. The paper presents proposals to support information management of system maintaining airworthiness of aircraft based on the IT systems operating in the military aviation.
EN
The article describes statistical data regarding bird strikes with military aircraft (A/C) and analyses them applying the method of probabilistic criteria. The presented analytical materials can be used by planning undertakings aimed at ensuring flight safety in aviation organisations and at the airports.
PL
W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące zderzeń wojskowych statków powietrznych (SP) z ptakami oraz dokonano ich analizy metodą kryteriów probabilistycznych. Zaprezentowane materiały analityczne mogą być wykorzystywane przy planowaniu przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotów w organizacjach lotniczych i na lotniskach.
PL
W artykule omówiono systemy rejestrujące parametry lotu i pracy samolotu F-16, który od 2006 roku znajduje się na wyposażeniu Wojskowego Lotnictwa Polskiego. Systemy te odpowiadają za bezpieczeństwo lotu płatowca i pilota, od rejestracji podstawowych parametrów pracy takich jak jednostkowe zużycie paliwa, przez rejestracje obrazu i wspomaganie walki powietrznej, aż po rejestracje parametrów hamowania podczas lądowania płatowca. Dzięki nowoczesnej technologii, m.in. dzięki opisanym w tym artykule urządzaniach, samolot F-16 jest uznawany za jeden z najlepszych samolotów bojowych świata.
EN
The article presents systems which record parameters of flight in modern aircraft F-16, which was delivered to Polish Airforce in 2006. These systems are responsible for the flight safety. Systems records basics parameters of plane and engine, as specific fuel consumption or height of flight, also provides video and audio recording, and aerial combat assistance. These systems record even failures of a braking system during landing. Thanks to modern technology, and devices like those described in this article, F-16 is one of the best fighters in the world.
PL
Obecne uregulowania prawne w Polsce nie określają zasad wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych poza zasięgiem obserwacji wzrokowej. W związku z tym, loty tego typu odbywać się mogą jedynie w wysegregowanych elementach przestrzeni po- wietrznej. Wysegregowana przestrzeń powietrzna pozostaje zamknięta, co skutkuje bra- kiem możliwości jej wykorzystania przez pozostałych użytkowników. W artykule przed- stawiono wyzwania, z jakimi należy się zmierzyć, aby Bezzałogowe Statki Powietrzne mogły wykonywać operacje lotnicze również poza wysegregowaną przestrzenią powietrz- ną z równoczesnym zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów.
EN
Current legislation in Poland does not specify the rules of use of Unmanned Aerial Vehicles (BSP), except for visual observation. Thus, flights of this type may be conducted only in some specified, segregated components of airspace. This segregated airspace must remain closed, which results in the fact that it is inaccessible for other users. The article presents the challenges that must be addressed so that Unmanned Aerial Vehicles were allowed to carry out air operations outside segregated airspace while maintaining a high level of flight safety.
EN
The article was written on basis of Flight safety brochures published by the Polish Air Force Academy from 1975 to 1998. The first part is dedicated for actual training process of the Polish military pilots. The second component focuses on the main causes of the occurrence of aircraft accidents in units of the Polish Air Force Academy in concerned period of time. The further part of the article is dedicated to analysis of aircraft accidents occurred in military aviation training units in years 1970–1994.
PL
Poniższy artykuł został napisany w oparciu o Informatory bezpieczeństwa lotów, wydane w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w latach 1975–1998. W części pierwszej opisano aktualny proces szkolenia pilotów wojskowych w Polsce. Następnie scharakteryzowano główne przyczyny wypadków lotniczych w jednostkach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w rozpatrywanym okresie. W ostatniej części artykułu poddano analizie wypadki zaistniałe w jednostkach szkolnych w latach 1970– 1994.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.