Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Skarb Państwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Spółka z udziałem Skarbu Państwa odzwierciedla fakt zaangażowania kapitałowego państwa w sferę gospodarczą. Jeżeli zaangażowanie to dotyczy spółek giełdowych, to można postawić hipotezę, że państwo pośrednio determinuje sytuację na rynku kapitałowym. Celem artykułu jest weryfikacja tej hipotezy. Badaniem objęto spółki giełdowe, których udziałowcem jest Skarb Państwa. Scharakteryzowano stopień kontroli właścicielskiej, poddano analizie potencjał finansowy tych spółek oraz ich pozycję na rynku giełdowym.
EN
Companies owned by the State Treasury reflect the fact that the state capital is involved in the economic sphere. If this involvement is related to stock exchange companies, a hypothesis can be put forward that the state indirectly determines the situation on the capital market. The objective of this article is to verify this hypothesis. The study covers stock exchange companies owned by the State Treasury. The degree of ownership control has been characterized, the financial potential of these companies and their position on the stock exchange market have been analyzed.
PL
Światowy kryzys spodarczo-finansowy 2008 roku, umownie rozpoczęty upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers, spowodował przesunięcie środków inwestycyjnych z parkietu giełdowego do innych instrumentów finansowych uważanych za bardziej bezpieczne. Znaczna część tych środków została przeniesiona na lokaty bankowe. W ramach niniejszego artykułu autor rozważa, czy działania takie rzeczywiście są w pełni bezpieczne.
EN
World economic crisis of 2008 conventionally started by the collapse of the investment bank Lehman Brothers caused the shift of investment resources form stock exchange floor to other financial instruments judged to be more secure. Majority of these resources has been transferred to bank deposits. Within this paper the author is considering whether such actions are really totally secure.
PL
W artykule przedstawiono, w układzie chronologicznym, przebieg procesu przekształceń własnościowych OBRUM sp. z o.o. Scharakteryzowano poszczególne fazy transformacji własnościowej, począwszy od utworzenia Zakładu Produkcji Doświadczalnej, poprzez państwową jednostkę badawczo-rozwojową, poddaną następnie procesowi komercjalizacji, a kończąc na formie własnościowej w postaci sprywatyzowanej spółki prawa handlowego. Omówiono również prywatyzację pośrednią, jako metodę prywatyzacji zastosowaną wobec OBRUM sp. z o.o.
EN
Property transformation process course of OBRUM sp z o.o. in chronological arrangement is presented in the paper. Separate stages of property transformation were characterized beginning from foundation of Zakład Produkcji Doświadczalnej (Experimental Production Plant) through the state-owned research-development entity, then subject to commercialisation process and ending on property form as commercial entity transformed to private property. Intermediate privatization was also discussed as privatization method applied towards OBRUM sp. z o.o.
4
EN
This article describes one form of the right to compensation for property left beyond the present borders of the Polish State. The issue of compensation for property left by Polish citizens in the territories annexed to the USSR, was intended to be regulated in domestic law, according to a series of so-called "republican agreements". The Polish State took upon itself the obligation to compensate persons who were "repatriated" from the "territories beyond the Bug River" and had to abandon their property there. On 8 July 2005 the Sejm passed the Act on the realisation of the right to compensation for property left beyond the present borders of the Republic of Poland, which entered into force on 7 October 2005. The right to compensation shall be realized in one of the following forms: offsetting of the value of the property left beyond the present borders of the Polish State against: the sale price of property or the right of perpetual usufruct owned by the State Treasury; the fees for perpetual usufruct of land owned by the State and the sale price of buildings and other premises or dwellings situated thereon; or the fee for transformation of the right of perpetual usufruct into the right of ownership of property, a pecuniary benefit to be paid from the resources of the Compensation Fund.
PL
Niniejszy artykuł omawia wybrane aspekty zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa w odniesieniu do osób, które realizują uprawnienie do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami Państwa Polskiego. Postanowienia umów republikańskich dotyczyły ewakuacji Zabużan oraz zasad opisu mienia pozostawionego przez nich poza granicami Polski, nie zawierały jednak szczegółowych postanowień w zakresie rekompensat za pozostawione mienie. Prawo to zostało skonkretyzowane w ustawodawstwie krajowym, począwszy od lat czterdziestych po chwilę obecną. Sposób kompensowania był oparty, co do zasady, na jednolitej koncepcji normatywnej - możliwości zaliczenia wartości pozostawionego mienia na poczet ceny kupna nieruchomości lub opłat z tytułu dzierżawy, lub użytkowania wieczystego nieruchomości państwowych. Zatem przedmiotem rozważań będą: tzw. "prawo zaliczenia", wybrane aspekty wyceny nieruchomości zabużańskich, dokonywanie zbycia tychże nieruchomości oraz charakter prawny prawa zaliczenia.
EN
Polish agriculture is still waiting for the general reform of its structure. Very important for Polish agriculture was implementation of market principles in the Polish economy after 1990. From 1 January 1992 started the effective changes of the Law of Managing Agricultural Real Estate of the State Treasury. The Agricultural Property Agency was to take over the whole agricultural real estate owned by the State. Some information concerning land management the State Land by the Agency was done in the paper.
PL
Polskie rolnictwo wciąż oczekuje na zasadniczą reformę swojej struktury. Bardzo ważne dla rolnictwa było wprowadzenie w 1990 r. rynkowych zasad gospodarowania. Począwszy od 1 stycznia 1992 r., rozpoczęto wprowadzanie efektywnych zmian w przepisach dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Agencja Nieruchomości Rolnych przejęła nieruchomości rolne należące do państwa. W pracy skoncentrowano się na zasadach gospodarowania tymi nieruchomościami.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody grożące wskutek działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym, a także odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących naprawiania szkód oraz działalności prewencyjnej.
EN
The article raises selected issues connected with the scope of the State Treasury's responsibility for damages impending due to activity covered by the geological and mining law and with the application of regulations on mending damages, as well as with preventive activities.
PL
System gwarancji i poręczeń kredytów przez Skarb Państwa to jeden z instrumentów interwencjonizmu kredytowego. Instrumenty te mają na celu poprawienie dostępu do rynku kredytowego podmiotom, o dużym ryzyku kredytowym. Może to prowadzić do preferowania nadmiernie ryzykownych klientów. W ten sposób gwarancje i poręczenia mogą stracić swą pierwotną funkcję, jaką jest redukowanie ryzyka. W polskiej praktyce znaczenie gwarancji i poręczeń udzielanych przez Skarb Państwa z roku na rok rośnie. Wynika to z kilku przyczyn, do których zaliczyć należy coraz większe zapotrzebowanie niektórych podmiotów (gałęzi) na kredyty, oraz jest to związane z realizacją przez rząd szeregu ustaw, które zapewniają dostęp do tego rodzaju instrumentów, np. ustawa z dnia 27 października 1997 roku o autostradach płatnych.
EN
The system of the Exchequer debts guarantees is a one of the credit state interventionism instruments. These instruments are used to make better an availability to the credit market for low credit rating enterprices. Unfortunatelly low credit rating enterprices can be too preferential. In this way guarantees may lose their primary function-risk reduction. In Poland the significance of the Exchequer debts guarantees grows year by year. It is a result of a few reasons such as higher credit requisition and also it is connected with acts implementation by the government. These acts assure access to guarantees for example act about payable motor-ways.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.