Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odporność chemiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zawodowa ekspozycja skóry na działanie substancji chemicznych jest zjawiskiem niebezpiecznym. Podczas pracy ręce są narażone na bezpośredni i częsty kontakt z substancjami chemicznymi oraz na mechaniczne urazy prowadzące do uszkodzeń skóry, umożliwiających wchłanianie się tych substancji do organizmu. Jednym ze sposobów ochrony jest stosowanie rękawic ochronnych. Tworzywa polimerowe wykorzystywane do produkcji rękawic chroniących przed działaniem chemikaliów są skuteczne, ale ulegają procesowi degradacji. Mikrouszkodzenia materiału polimerowego, będące naturalną konsekwencją ich użytkowania, mogą się przyczyniać do niekontrolowanej penetracji substancji chemicznych do wnętrza ochrony, co prowadzi do bezpośredniego zagrożenia dla użytkownika. Alternatywą mogą być materiały samonaprawiające (self-healing), które, uszkodzone mechanicznie, ulegają regeneracji. Zgodnie z normą PN-EN16523-1+A1:2018-11 zbadano czasy przenikania wybranych substancji chemicznych przez samonaprawiający się polimer. Zastosowano chemikalia najczęściej występujące w środowisku pracy: alkohole alifatyczne, stężone oraz rozcieńczone kwasy i zasady. Ocenie poddano innowacyjny materiał wytworzony z kauczuku akrylonitrylo-butadienowego z zaimplementowanymi silseskwioksanami. Analizowano odporność chemiczną materiału uszkodzonego i poddanego samonaprawie. Wyniki tego badania stanowią pierwszy krok w kierunku lepszego poznania możliwości aplikacji materiału samonaprawiającego o założonej odporności chemicznej w rękawicach ochronnych przewidzianych do stosowania w warunkach zintegrowanych zagrożeń mechanicznych i chemicznych.
EN
Professional exposure to chemicals by dermal is a dangerous phenomenon. Hands are most exposed during working on direct and frequent contact with the chemical, as well as mechanical injuries leading to skin damage, which causes faster absorption of compounds into the body. One way to protect is the use of protective gloves. The materials used in the production of gloves that protect against chemicals are effective as a barrier against chemicals, but at the same time have poor resistance to mechanical factors. An alternative can be self-healing materials, which after mechanical damage are self-regenerating. The article presents the results of tests on the permeation time of chemical substances for a self-healing polymer according to PN-EN 16523-1+A1: 2018-11. The study used the most common chemicals in the working environment: aliphatic alcohols, concentrated and diluted acids and bases. The innovative material produced from acrylonitrile-butadiene rubber with implemented silsesquioxanes was assessed. Chemical resistance of the damaged material and subsequently self-repaired was analyzed. The results of this study represent the first step towards better understanding the possibilities of application of self-repair material with the intended chemical resistance to protective gloves provided for use under conditions of integrated hazards mechanical and chemical systems.
EN
Chlorides content in cement is related to the production process – the sources of chlorides are mainly fuels, especially alternative fuels. Some chlorides are drawn off with by-pass powder, which is a by-product not easy for utilization. To reduce the production of environmentally noxious waste, cement producers attempt to increase the chloride content in ground granulated blast furnace slag cement (CEM III) above the value of 0.10% by weight. In European standard (EN 197-1) the limit value of chloride content in cement is generally 0.10% by mass, however, for CEM III there is a note in this standard which permits higher content of chlorides in this type of cement. The accelerated tests on the effect of the chloride content in CEM III, in the range of 0.1 – 0.5%, on the chemical resistance of concrete in solutions simulating acid rain and wastewater were performed. The solution of nitric acid and sulfuric acid was used as a solution simulating the acid rain. Solution simulating the wastewater contained ammonium sulfate, magnesium sulfate and sulfuric acid. After five weeks of exposure of concrete to corrosive solutions, weight change and the strength of the concrete samples were determined. No significant effect of the chloride content in cement over a range of tested values on the chemical resistance of concrete in environment simulating acid rain and wastewater was found.
PL
W artykule przedstawiono aplikacje nanonapełniaczy węglowych (grafen i tlenek grafenu) do kompozytów polimerowych. Przedmiotem zainteresowania były głównie mieszanki kauczukowe NBR, XNBR i HNBR. Omówiono właściwości grafenu i tlenku grafenu, istotne z punktu widzenia kompozytów polimerowych. W artykule zamieszczono przykłady konkretnych zastosowań nanocząstek grafenu lub tlenku grafenu oraz właściwości otrzymanych kompozytów polimerowych. Charakterystyka właściwości materiałów została ukierunkowana na parametry: odporność na substancje chemiczne oraz wytrzymałość mechaniczna, wskazane w przypadku wyrobów ochronnych, takich jak odzież i rękawice.
EN
The paper presents the applications of carbon nanofillers (graphene and graphene oxide) into polymer composites. The subject of interest were mostly the mixtures of NBR, HNBR and XNBR rubber. The paper discusses the properties of graphene and graphene oxide, significant with regard of polymer composites. This paper provides examples of specific applications of graphene and graphene oxide nanoparticles. The properties of obtained polymer composites has been described. The characteristic properties of materials has been focused on the parameters: chemical resistance and mechanical strength, needed in the case of protective products, such as clothing and gloves.
PL
Działanie czynników chemicznych zawartych w gazie koksowniczym może powodować pogorszenie stanu technicznego gazociągów. Istnieje możliwość przywrócenia ich funkcji dzięki zastosowaniu wybranej techniki renowacji. Ze względu na skład gazu koksowniczego wymagana jest dodatkowa ocena możliwości ich zastosowania. W artykule zamieszczono przegląd metod podwyższania trwałości gazociągów oraz kryteria oceny technik renowacji z uwzględnieniem parametrów fizycznych przesyłanego medium i zakładanego czasu eksploatacji.
EN
The influence of chemical agents contained in coke gas can cause deterioration of the condition of gas pipelines. Their functionality can be restored by using a chosen renovation method. Because of the composition of coke gas an additional evaluation of the usefulness of renovation methods is required. The article provides an overview of methods for increasing the durability of gas pipelines and criteria for evaluating renovation techniques, taking into account the physical parameters of the transported gas and expected period of exploitation.
7
Content available remote Renowacja obiektów gospodarki ściekowej z zastosowaniem wykładzin
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące korozji żelbetowych zbiorników w oczyszczalniach ścieków oraz możliwości techniczne ich renowacji z zastosowaniem wykładzin z PEHD oraz płytek bazaltowych.
EN
In the paper the problems associated with corrosion of reinforced concrete tanks in the waste water treatment plants as well as the technical possibilities of their renovation with application of PEHD linings and basalt tiles are presented.
PL
Artykuł dotyczy wpływu odpadu powstającego przy produkcji i stosowaniu perlitu ekspandowanego na trwałość budowlanych kompozytów polimerowych w warunkach agresji chemicznej. Odpadowy pył perlitowy jest bardzo uciążliwy w użyciu i przechowywaniu – między innymi ze względu na jego bardzo małą gęstość nasypową. Substytucja części mikrowypełniacza w kompozycie polimerowym pyłem perlitowym jest jednym z możliwych, badanych obecnie, sposobów utylizacji tego odpadu.
EN
This paper discusses the influence of waste perlite powder (the by-product of manufacturing and use of expanded perlite) on the durability of building polymer composites under chemical attack. The waste perlite powder is a material difficult in use and storage which is caused – among other things – by its very low density. Partial substitution of polymer composites microfiller by perlite powder is one of the possible, now investigated, ways of disposing of this waste.
10
Content available remote Porównanie odporności abrazyjnej rurociągów z PE i stali
PL
Zużycie ścierne jest jednym z istotnych czynników decydujących o trwałości systemów przewodowych. W niniejszym artykule dokonano przeglądu czynników mających wpływ na zużycie ścierne rurociągów wykonanych ze stali oraz PE. Przedstawiono metodykę i wyniki badań ścieralności rur przeprowadzonych w kilku niezależnych laboratoriach.
EN
Abrasive wear is one of the most important factors determining the stability of sewage systems. This article reviews the factors affecting the wear of pipelines made of steel and PE. The methodology and results of abrasive wear of pipes were carried out at several independent laboratories.
PL
W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań wpływu działania substancji chemicznych na tworzywa polimerowe. W przeprowadzonych badaniach użyto pięć gatunków tworzyw polimerowych transparentnych: PS, SAN, MABS, PC, PMMA. Próbki poddano działaniu substancji chemicznych powszechnie dostępnych i używanych takich jak np. chemia gospodarstwa domowego, chemia samochodowa, paliwo do samochodów i maszyn. Chcąc uzyskać wyniki przyśpieszone, próbki dodatkowo zostały obciążone naprężeniem wstępnym. Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać, które z tworzyw degradują pod wpływem działania danego czynnika chemicznego.
EN
In the second part of this paper the results of investigation of the impact of chemicals on the polymers were presented. Five species of different transparent polymers: PS, SAN, MABS, PC and PMMA were used in the studies. The samples were treated with chemical fluids commonly available and used, such as household chemicals, automotive chemicals, fuel for cars and machines. In order to obtain accelerated results, the samples were additionally tightened with a preload. The study demonstrated which polymers degrade under the action of different chemicals.
PL
W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literatury dotyczącej badań odporności chemicznej wybranych tworzyw polimerowych. Przedstawiono wymogi jakie stawia się wypraskom wtryskowym poddanym wpływowi czynników chemicznych. Szczególną uwagę zwrócono na metodykę przeprowadzenia badania oraz interpretację wyników. Próbki zostały poddane działaniu substancji chemicznych powszechnie dostępnych i używanych takich jak np. chemia samochodowa, paliwo do samochodów i maszyn.
EN
In the first part of the article reviews the research literature on the chemical resistance of polymeric materials selected. Presents the requirements posed by the injection molding influence of chemical subjects. Particular attention was paid to carry out the research methodology and interpretation of results. Samples were treated with chemicals commonly available and used, such as automotive chemicals, fuel for cars and machinery.
PL
Materiały polimerowe lub inaczej tworzywa sztuczne znalazły zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia codziennego oraz techniki. Trudno sobie wyobrazić jak wyglądałby świat bez wyrobów z tych materiałów. Polimery są wytwarzane za pomocą odpowiednio prowadzonych reakcji chemicznych i mają różne właściwości. Są też podane na działanie środowiska w jakim pracują. Bardzo często, różne substancje oddziaływają agresywnie, powodując zmianę właściwości tych materiałów. Zmiana parametrów, nie tylko mechanicznych, może doprowadzić do uszkodzenia maszyn i urządzeń, jak również nieskorzystanie oddziaływać na człowieka. W transporcie kolejowym powszechnie stosuje się materiały polimerowe. Są one narażone na działanie smarów, olejów, słabych kwasów i zasad oraz innych substancji chemicznych. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu agresywnych środowisk na działanie popularnych tworzyw sztucznych. Określono zmianę parametrów mechanicznych w odniesieniu do pierwotnego materiału. Badane próbki były wystawione na ekspozycję kilku substancji, które są używane w eksploatacji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla taboru szynowego oraz tych, których używa się do produkcji innych związków chemicznych, lub stanowiących ich podstawę. Wyniki badań przedstawiono w tablicach oraz rysunkach, które pokazują, w jakim kierunku następowały zmiany mechanicznych właściwości danego tworzywa.
EN
Different polymer materials or plastics have been applied in almost every area of daily life and technology. It is difficult to imagine how the world would look without the products made from these materials. The polymers are produced by certain chemical reactions and have different properties. They are subject to the environment in which they work. Very often, different substances interact aggressively, causing a change in the properties of these materials. Changing the parameters, not just mechanical, can cause damage to the machinery and equipment as well as prove harmful to humans. Commonly used materials in rail transport. They are exposed to grease, oil, weak acids and alkalis and other chemicals. The paper presents results of research on the influence of aggressive environments on popular plastics. Change of mechanical properties in relation to the original material Aare shown. The test samples were exposed to a number of substances that the are used in the operation of machines and equipment for rail transport vehicles and which used in production of other chemicals. The results are presented in tables and figures.
PL
Materiały polimerowe znalazły zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia i techniki. Trudno sobie wyobrazić jak by wyglądałświat bez wyrobów z tych materiałów. Polimery są wytarzane za pomocą odpowiednio prowadzonych reakcji chemicznych i posiadają różne właściwości. Są też podane na działanie środowiska w jakim pracują. Bardzo często, różne substancje oddziaływają agresywnie, powodując zmianę właściwości tych materiałów. Zmiana parametrów, nie tylko mechanicznych, może doprowadzić do uszkodzenia maszyn i urzadzeń jak również nieskorzystanie oddziaływać na człowieka. W transporcie kolejowym powszechnie stosuje się materiały polimerowe. Są one narażone na działanie smarów, olejów, słabych kwasów i zasad oraz innych substancji chemicznych.
EN
Different polymer materials or plastics have been applied in almost every area of daily life and technology. It is difficult to imagine how the world would look without the products made from these materials. The polymers are produced by certain chemical reactions and have different properties. They are subject to the environment in which they work. Very often, different substances interact aggressively, causing a change in the properties of these materials. Changing the parameters, not just mechanical, can cause damage to the machinery and equipment as well as prove harmful to humans. Commonly used materials in rail transport. They are exposed to grease, oil, weak acids and alkalis and other chemicals. The paper presents results of research on the influence of aggressive environments on popular plastics. Change of mechanical properties in relation to the original material Aare shown. The test samples were exposed to a number of substances that the are used in the operation of machines and equipment for rail transport vehicles and which used in production of other chemicals. The results are presented in tables and figures.
PL
W pracy opisano sposób otrzymywania zapraw epoksydowych modyfikowanych glikolizatami odpadowego poli(tereftalanu etylenu) (PET) i wyniki badań wybranych właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych uzyskanych kompozytów, które wskazują na możliwość ich aplikacji jako materiałów naprawczych. W obszarze zainteresowania znalazły się najważniejsze cechy charakteryzujące dobry materiał naprawczy, tj. przyczepność do materiału naprawianego, cechy wytrzymałościowe, absorpcja wody, a także odporność chemiczna. Otrzymane kompozyty mogą być stosowane jako materiały naprawcze lub zabezpieczające beton przed korozją.
EN
The thesis presents methods of obtaining, as well and selected properties of epoxy mortars modified by waste poly (ethylene terephthalate) (PET) glykolysate and the results of these selected mechanical properties and physico-chemical properties of the composites obtained, which indicate the possibility of their application as repair materials. In the area of interest are the most important characteristics of a good repair material, such as adhesion to the material being repaired, compressive strength, water absorption, and chemical resistance. The resulting composites can be used as materials for concrete repair and protection against corrosion.
PL
Praca dotyczy badania i oceny właściwości powłok ochronno-dekoracyjnych wykonywanych na profilach aluminiowych przeznaczonych do celów architektonicznych. W Polsce stosowane jest głównie dekorowanie powłok lakierowych proszkowych rysunkiem imitującym drewno. W zależności od zastosowanych lakierów i folii, możliwe jest uzyskanie efektu drewna naturalnego lub barwionego. Powłoki te, podczas użytkowania, powinny zachowywać właściwości dekoracyjne i skutecznie chronić aluminiowe podłoże przed korozyjnym działaniem środowiska. W Instytucie Techniki Budowlanej wykonane zostały badania właściwości techniczno-użytkowych i ochronnych powłok na profilach aluminiowych przeznaczonych do wytwarzania z nich wyrobów budowlanych.
EN
This article concerns testing and evaluation of the properties of protective and decorative coatings applied to aluminium elements used for architectural purposes. In Poland, lacquer coatings are generally decorated with a wood-effect powder coating design. Depending on the lacquers and foils used, it is possible to obtain a natural or coloured wood effect. In use, these coatings ought to retain their decorative properties and effectively protect the aluminium base against the corrosive action of the environment. At the Institute of Construction Technology, tests were carried out on the technical, utility and protective properties of coatings on aluminium elements intended for use in construction products.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.