Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cement mortar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper presents the influence of fine recycled concrete aggregate (RCA) on selected physical and mechanical parameters of cement mortar. RCA was divided into three groups: fine (0/0.25 mm), medium (0.25/1 mm) and the thickest fraction 1/2 mm. The investigations confirmed a significant correlation between the total amount of RCA and the obtained flow for the mixtures and compressive strength. Results showed that the fine RCA should be separated into subgroups as not only total RCA amount but quantity of RCA in each subfraction can have varying influence on mortar properties.
PL
W artykule przedstawiono wpływ drobnego kruszywa recyklingowego (ang. RCA) na wybrane parametry fizyczne i mechaniczne zapraw cementowych. Kruszywo podzielono na trzy podgrupy frakcyjne: drobne (f: 0/0,25 mm), średnie (m: 0.25/1 mm) oraz najgrubszą frakcję c: 1/2 mm. Badania potwierdziły istotne powiązanie pomiędzy sumaryczną ilością RCA a uzyskiwanym rozpływem mieszanek i wytrzymałością na ściskanie. Uzyskane rezultaty wskazały również na to, iż w obrębie RCA warto wydzielić podgrupy frakcji, gdyż nie tylko sumaryczna ilość, ale również udział RCA w danej podgrupie może mieć znaczący wpływ na właściwości zapraw.
PL
W ostatnich latach obserwuje się stale rosnące zainteresowanie zastępowaniem materiałów syntetycznych produktami wytworzonymi na bazie związków „zielonych”, tzn. przyjaznych ekologicznie. W artykule przedstawiono wyniki badań, mające na celu określenie wpływu domieszek w postaci odpadowych biopolimerów, tj. związków naturalnych, całkowicie biodegradowalnych, na wybrane właściwości zapraw cementowych. Celem przeprowadzonych eksperymentów było określenie konsystencji świeżych zapraw oraz zbadanie wpływu użytych domieszek na wytrzymałość zapraw cementowych. Wykazano, że na konsystencję zaprawy, jak również na wytrzymałość mechaniczną próbek z zapraw cementowych, wpływ ma zarówno pochodzenie biologiczne biopolimeru, stopień jego modyfikacji, czyli rodzaj wprowadzonych grup funkcyjnych, jak i długość łańcucha polimerowego.
EN
In recent years, the interest in replacing of synthetic products with materials based on, so called, “green ingredients”, i.e. an eco-friendly, has been growing rapidly. This article presents the results of the studies to determine the effect of admixtures in the form of waste biopolymers, i.e. natural compounds that are completely biodegradable, on selected properties of cement mortars. The aim of the study was to determine the consistency of fresh mortar and the impact of admixtures used on the cement mortars strength. It has been shown that both the consistency of the mortar and the mechanical strength of cement mortar samples are influenced by biological origin of the biopolymer, degree of modification, i.e. the type of introduced functional groups, as well as the length of the polymer chain.
PL
W artykule przedstawiono zmiany w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych w Polsce po 1989 r. Zgodnie z wymaganiami normy EN 12004 od prawie dwudziestu lat podstawą oceny i klasyfikacji klejów jest przyczepność wyznaczana przez oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i czas otwarty. Omówiono metodykę pomiarową, w tym wyniki wieloletnich badań międzylaboratoryjnych. Zwrócono uwagę na niedoskonałości wynikające z metod badań. Wspomniano o działaniach organów nadzoru budowlanego w Polsce dotyczących badań wyrobów pobieranych z rynku. Zaprezentowano przygotowaną przez CEN/TC 67/WG 3 zmianę podejścia do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych cementowych klejów do płytek.
EN
The paper presents changes in the assessment and verification of constancy of performance of cementitious ceramic tile adhesives after 1989 in Poland. Following the requirements of EN 12004, for almost twenty years, the basis for the assessment and classification of adhesives is adhesion determined by determining tensile strength and open time. The measurement methodology, including the results of multi-year interlaboratory tests, was described. Attention was drawn to imperfections resulting from the test methods. The activities of building supervision authorities in Poland in the field of testing products taken from the market were mentioned. A change in approach to assessing and verifying the constancy of performance of cement tile adhesives prepared by CEN /TC 67/WG 3 was presented.
EN
The rapid civilizational progress forces us care more about the natural environment. A huge population produces immeasurable amounts of waste, including vast amounts of waste glass. Therefore, the recycling of waste glass is a challenge that has to be taken on to preserve the balance in our environment. The development of the nanomaterial technology, allowed us to obtain the cement mortars with similar or even enhanced parameters compared to the ordinary ones. These two aspects have become an inspiration for the research, in which waste glass was used along with modern nanomaterial technology. Three groups of mortars, where the natural aggregate was replaced by waste glass (100% – WG, 50% – RWG, 0% – R) were prepared. Each group of mortars was modified with nanosilica admixture of 0%, 1% and 3% (of cement mass). Superplasticizer was incorporated in order to improve the workability of mortars. The workability and density of fresh mortar were determined. The specimens were cured for 7, 28 and 365 days, after which their freeze-thaw resistance and abrasion resistance were evaluated. The study showed that the waste glass aggregate might find application in the construction industry as the mortars produced with the waste glass and nanosilica exhibited improved mechanical properties. The analysis of the results of this experimental research allowed for determining the influence of grain shape of waste glass aggregate on the properties of cement mortar.
EN
This paper discusses the effects of partial replacement of cement with fluidized bed bottom ash on the properties of mortars. The analyzed ash samples originating from four Polish power plants were separated by grain size selection into fine and coarse-grained fractions. This process leads to a creation of derivative samples of differing physical properties and, partially, phase compositions, as tested in XRD and TG analyses. Despite its high water demand, the obtained fine-grained fraction has the potential for application in cement based composites as a reactive, pozzolanic additive. An acceptable activity index may be reached when the sulfate content is limited, implying benefits of combining the ash with low gypsum cements. The coarse-grained fraction is significantly less reactive, while a high silica and aluminate content is related to improved mechanical properties of the composite. It can, therefore, potentially be used as a quasi-inert additive or a substitute for sand.
6
Content available remote Zaprawa murarska z dodatkiem popiołu lotnego
PL
Zbadano wpływ popiołu lotnego zastępującego cement na wytrzymałość zaprawy murarskiej. Uzyskane wyniki wykazały, że częściowe zastąpienie cementu popiołem lotnym w zaprawie o dużej zawartości cementu jest możliwe nawet do 40%, bez niekorzystnego wpływu na właściwości zaprawy. Natomiast taki zamiennik cementu może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość zaprawy o małej zawartości cementu, a substytucję cementu w takich zaprawach należy ograniczyć. Zatem zastępowanie cementu popiołem lotnym w tym przypadku może nie być opłacalne. Zastosowanie cegieł o dużej wytrzymałości pozwala na użycie mieszanek, w których cement można zastąpić popiołem lotnym w znacznym stopniu, zarówno w mieszankach o dużej zawartości cementu jak i mniejszej. Co najmniej 20% cementu można zastąpić popiołem lotnym. Zastosowanie cegieł o dużej wytrzymałości, w połączeniu ze spoiwem o dużej zawartości cementu sprawia, że cement można zastąpić popiołem lotnym w maksymalnym stopniu, bez negatywnego wpływu na wytrzymałość muru. W tym przypadku zawartość popiołu lotnego zastępującego cement może wynosić około 40%. Zastosowanie popiołu lotnego w zaprawie murarskiej ma bardzo korzystny wpływ na środowisko, z uwagi na ponowne wykorzystanie tego odpadu.
EN
The influence of cement replacement by fly ash in brick masonry strength was experimentally verified in the paper. The obtained results have shown that the replacement in rich in cement mortars is possible up to 40%, without unfavorable effect on mortars properties. However, this replacement can have unfavorable influence on mortar strength in the case of leaner cement mortars and the replacement in these mortars must be limited and hence the fly ash addition may not be useful. The use of high strength bricks allows the use of mortar mixes with higher level of cement replacement by fly ash as well as in rich and lean mixes. A minimum 20% of cement can be replaced by fly ash. The use of high strength bricks in combination with rich mortar mixes the cement can be replaced with fly ash to the maximum extent, without affecting the strength of brick masonry. In this case the replacement can be about 40 %. The application of fly ash in masonry has a very favorable effect on environment because it is a useful developed of this waste.
PL
Wytrzymałość i odporność na karbonatyzację to dwa główne problemy w przypadku porowatych materiałów cementowych, narażonych na działanie atmosfery o zwiększającym się stężeniu CO2. W ostatnich dziesięcioleciach przeprowadzono szerokie badania nad wzmacniaczami węglowymi. Praktyczne ich zastosowanie jest jednak utrudnione przez duże koszty. W niniejszym artykule wykorzystano tanie nanocząstki grafitu do poprawy właściwości zaprawy cementowej. Oceniono wytrzymałość na ściskanie i odporność na karbonatyzację. Przeprowadzono badania składu fazowego i mikrostruktury w celu analizy mechanizmów działania. Wyniki wykazały, że efekty działania nanocząstek grafitu różniły się zależnie od dozowania. Dodatek nanocząstek grafitu w ilości 0,5% masowego znacznie zwiększył odporność na karbonatyzację, podczas gdy nieznacznie pogorszyła się wytrzymałość na ściskanie. Dodatek 1,0% zwiększył zarówno odporność na karbonatyzację jak i wytrzymałość zaprawy cementowej po karbonatyzacji.
EN
Strength and carbonation performance are two main concerns in porous cementitious materials exposed to the atmosphere with an increasing concentration of CO2. Carbon-based reinforcers have been widely investigated in recent decades. However, practical applications have been impeded by their high cost. In this paper, inexpensive graphite nanoparticles were used to improve cement mortar. The compressive strength and carbonation performance were evaluated. XRD and SEM-EDX tests were conducted to further analyse the mechanisms. The results showed that the effects of graphite nanoparticles differed in dosage. The addition of graphite nanoparticles in the amount of 0.5% by mass significantly enhanced the performance against carbonation, while slightly worsened the compressive strength. On the contrary, 1.0% addition enhanced both the performance against CO2 penetration and strength of cement mortar after carbonation.
PL
W pracy zbadano wpływ dodatku 5% oraz 35% masowych mielonej stłuczki szklanej na wytrzymałość i mikrostrukturę zapraw i zaczynów z cementu portlandzkiego. Potwierdzono pucolanowe właściwości dodatku, przejawiające się zmniejszeniem wczesnej wytrzymałości na ściskanie kompozytów cementowych względem próbki wzorcowej oraz jej zwiększeniem po dłuższych okresach dojrzewania. Zastąpienie części klinkieru portlandzkiego w cemencie mieloną stłuczką szklaną spowodowało zmniejszenie ciepła hydratacji. Stwierdzono, że powierzchnia właściwa stłuczki szklanej ma duży wpływ na jej aktywność – początek reakcji pucolanowej w przypadku szkła o powierzchni właściwej 5000 cm2/g wystąpił już po 7 dniach, podczas gdy dla stłuczki zmielonej do 3000 cm2/g reakcja ta zachodziła bardzo powoli. Na przestrzeni roku nie zaobserwowano negatywnych efektów reakcji alkalia-krzemionka, wskazane jest jednak przeprowadzenie dłuższych badań. W świetle uzyskanych wyników istnieje możliwość potencjalnego wykorzystania stłuczki szklanej jako składnika głównego cementu, bez negatywnego wpływu na jego właściwości.
EN
The paper presents a study on the influence of ground waste glass cullet, introduced as a component of Portland cements in the amounts of 5% and 35% by mass, on the properties of pastes and mortars. The pozzolanic nature of the additive was confirmed – the long-term compressive strength of cement composites has increased, compared to the reference sample. However, a decrease in the early compressive strength was observed. Replacing part of the Portland clinker with ground waste glass cullet resulted in the reduction of the heat of hydration. It was determined that the degree of grinding has a significant impact on the activity of waste glass cullet – in the case of the cullet ground to 5000 cm2/g, the beginning of the pozzolanic reaction was observed after 7 days, whereas for the cullet ground to 3000 cm2/g, the reaction was severely delayed. In the course of one year, no negative impact of the alkali-silica reaction on the strength and microstructure of mortars and pastes was observed, however, a longer study needs to be conducted to verify the results. The research proves that waste glass cullet can be potentially used as a main component of Portland cements, with no adverse effects on the properties of the composites.
PL
W ostatnich latach naukowcy zwracają szczególną uwagę na cementy z nieklinkierowymi składnikami głównymi w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na proces globalnego ocieplenia. Badania przedstawione w niniejszej pracy obejmują badanie mikrostruktury zaczynów z cementu wieloskładnikowego, należącego do kategorii trójskładnikowych mieszanek cementowych składających się z cementu portlandzkiego i dodatków mineralnych: popiołu lotnego oraz granulowanego żużla wielkopiecowego, jako częściowego zamiennika cementu portlandzkiego. Rozpatrywane proporcje cementu, popiołu i żużla wynoszą odpowiednio 45%, 22% i 33%, co jest zgodne z normą indyjską IS 16415: 2015. Skuteczność wykorzystania cementów wieloskładnikowych w praktyce budowlanej wymaga zrozumienia zachowań i przemian fazowych zachodzących w trakcie ich hydratacji, co wpływa na właściwości końcowe materiału stwardniałego. Niniejszy artykuł opisuje zmiany fazowe po różnych okresach dojrzewania, tj. 3, 7, 14, 21, 28, 56 i 90 dni wraz z wytrzymałością zapraw z cementów portlandzkiego i wieloskładnikowego oraz badanie mikrostruktury. Stwierdzono, że początkowe tempo przyrostu wytrzymałości w cemencie wieloskładnikowym jest mniejsze w porównaniu z portlandzkim ze względu na wolniejsze tempo zachodzenia reakcji pucolanowej. Przyrost wytrzymałości zapraw z cementu portlandzkiego trwał do 28-go dnia, zaś w przypadku wieloskładnikowego trwał do 90 dni. Ostateczna wytrzymałość obu cementów po upływie 90 dni jest porównywalna.
EN
A significant attention is drawn by researchers in recent years towards cements with partial replacements of supplementary cementitious materials [SCM], to reduce the adverse effect of global warming. The research presented in this paper involves the microstructure study of composite cement [CC] which falls into the category of ternary blended cements, consisting of ordinary Portland cement [OPC] and SCMs: Fly Ash [FA] and Granulated Blast Furnace Slag [GBFS], as partial replacement of OPC. The proportion of OPC, FA, and GBFS considered are 45%, 22%, and 33% respectively which is in accordance with IS 16415: 2015. The efficacy of using the CC effectively in construction practice needs the understanding of the behaviour and phase transformations occurring during the process of hydration, which affects the strength and performance of mortars. This study examines the phase changes at different curing periods viz. 3,7,14,21,28,56 and 90 days, along with the strength of OPC and CC mortars as well as the microstructure investigation. As it was expected, the initial rate of strength gain of CC is lower, compared to OPC, due to the slow development of pozzolanic activity. The strength gain of OPC has practically obtained its class at 28 days but in CC it has continued till 90 days. The ultimate strengths of both the cements are quite comparable at the end of 90 days.
EN
The paper presents the issues related to the excessive use of natural resources and the possibility of its reduction through the use of ash deposited in landfills. Two different ashes from the combustion of various types of biomass (coconut shell and sunflower) were used and compared with each other. As part of the tests, the chemical composition of the ashes used was checked and samples of cement and standard mortars were made using the two types of fly ash. The research shows that the chemical composition is similar to the volatile chemical composition of conventional burning pavilions. It should be noted that the type and origin of the ash used for the results obtained is important. The use of ashes as a partial substitute for standard sand increased the compressive strength of all tested samples from 1 to over 17%. Ash additions reduced the compressive strength drop after frost resistance testing by 3 to 15%, and slightly increased the absorbency by 2 to 6% relative to control samples. An important advantage is that the use of ash as a substitute for standard sand allows you to reduce the consumption of natural resources.
EN
In this study, cubic and cylindrical cement mortar specimens were first subjected to high temperatures, then the cubic and cylindrical specimens were taken out and conducted with uniaxial compressive test and splitting tensile test, respectively. The effect of the length to side ratio on the uniaxial compressive properties and the effect of thickness-to-diameter ratio on the splitting tensile properties of cement mortar specimens after high temperature were studied. Test results show that: (1) With temperature increasing from 25 ºC (room temperature) to 400 ºC, the compressive strength and elastic modulus of cubic specimens with three kinds of side lengths decrease; the decreasing rates of compressive strength and elastic modulus of cubic specimen with side length of 70.7 mm is higher than those of cubic specimens with side length of 100 mm and 150 mm, and the strain at the peak stress of cubic specimens with three kinds of side lengths increase. (2) After the same temperature, the tensile strength of cylindrical specimen decreases with the thickness-to-diameter ratio increasing from 0.5 to 1.0. The decreasing rate of tensile strength of cylindrical specimen with thickness-to-diameter ratio is highest when the temperature is 25 ºC (room temperature), followed by that after the temperature of 200 ºC, and that after the temperature of 400 ºC is the lowest.
PL
Obecnie coraz bardziej powszechne staje się stosowanie suchych mieszanek zapraw cementowych. Ich użycie prowadzi do wzrostu wydajności i jakości pracy, obniżenia kosztów transportu i magazynowania oraz przyspieszenia procesów technologicznych. Jednym ze składników suchych mieszanek jest rozdrobiony wypełniacz, który bierze czynny udział w procesach twardnienia mieszanek. W warunkach niedoboru zasobów energetycznych, stopniowego wyczerpywania naturalnych surowców oraz zaostrzania problemów środowiskowych, ważnym kierunkiem w produkcji mieszanek jest rozwój zapraw wykorzystujących odpady z różnych działalności gospodarki. Badania wykazały, że jako wypełniacz można z powodzeniem stosować materiały o pochodzeniu antropogenicznym, takie jak pył granitowy, co jednocześnie pozwala na racjonalne rozwiązywanie problemów środowiskowych. Na właściwości reologiczne zapraw cementowych i mieszanek betonowych pozytywnie wpływa dodatek pyłu bazaltowego czy marmurowego, a nawet mączki wapiennej. Wytrzymałość zapraw cementowych na ściskanie zwiększa dodatek mączki granitowej i bazaltowej. Częściowa zamiana cementu pyłem marmurowym zwiększa wytrzymałość początkową zaprawy. Drobne kruszywo wypełnia przestrzeń między ziarnami piasku i tworzy sztywną strukturę, poprawiając szczelność oraz właściwości reologiczne zaprawy cementowej.
EN
In this study, the results of experiment research on building mortars based on dry mixtures with the use of granite dust are given. It also shows the possibilities of their industrial release. In the conditions of energy resources shortage, gradual exhaustion of natural raw materials, aggravation of environmental problems, an important direction in the production of building mixtures is the development of mixes with waste materials from various industries. In particular, granite dust, which simultaneously allows to rationally use natural mineral material and solve environmental problems. Based on the obtained data, experimental and statistical models of physical and mechanical properties of fresh and hardened mortar are constructed and ways of optimizing their compositions and improving the properties of mortars are analyzed. It is established that the use of granite dust and some additives provides high standardized parameters for mortar mixture and bricklaying process, including plasticity, compressive strength and others at the low level of cement consumption. Fresh mortar mixtures have a prolonged slump retention.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań zapraw z kruszywem z odzysku (granulatem) pozyskanym z niewykorzystanej zaprawy. Granulat kruszywa z odzysku dodawano w ilości 10, 25 oraz 50%, zamieniając odpowiednią ilość kruszywa naturalnego na kruszywo z odzysku. Analizie poddano wpływ ilości granulatu na wybrane właściwości zarówno świeżej, jak i stwardniałej zaprawy.
EN
The results of selected mortar tests with reclaimed aggregate (granulate) obtained from unused mortar is presented in the paper. Granulates were added in an amount of 10, 25 and 50% replacing the appropriate amount of natural aggregate. The influence of the amount of granulates on selected properties of fresh as well as hardened mortar was analyzed.
EN
The previous research and the analyses from various research centers indicate the usefulness of the aggregates obtained from waste in the construction materials technology, although their technical parameters are not always comparable to the properties of traditional materials manufactured on the basis of primary raw materials. However, with a very large variety of expected technical features, these slightly lower parameters may be sufficient for use in engineering facilities. Mortars and concretes are the most popular group of materials, where aggregates obtained from waste can be used without any problems. The presented characteristics of the properties of fine aggregates, which were produced by grinding concrete and ceramic debris, as well as the fragmentation of municipal sewage sludge, in connection with the properties of cement mortars, is a clear example of this. The study showed that the cement mortars, in which natural aggregate was replaced by waste glass with the same granulation, confirmed their usefulness as mortar for building masonry, or underlays for floors. However, the fact that carrying out the process of fragmentation of waste to adequately fine granulation on an industrial scale is highly inconvenient, cannot be omitted. There are no difficulties in obtaining the aggregates with larger grains, which are used in hardening unpaved roads or as a concrete component. Obtaining finer grains of recycled aggregate becomes more challenging. Overcoming this obstacle will make the fine-grained aggregates obtained through the recycling of waste materials a viable alternative to the natural aggregates. This will contribute to the reduction of the extraction of natural sands, and thus to the protection of the natural environment.
PL
Związki krzemoorganiczne są stosowane z dobrym rezultatem do powierzchniowej ochrony porowatych materiałów budowlanych. W pracy podjęto próbę zastosowania domieszek opartych na krzemie do hydrofobizacji objętościowej porowatych zapraw i zaczynów cementowych. Przeprowadzono podstawowe badania w celu określenia wpływu dwóch domieszek: poli(dimetylosiloksanu) oraz wodnego roztworu żywicy metylosilikonowej. W pracy przedstawiono pierwsze wyniki badań nad wpływem siloksanów na wytrzymałość na ściskanie, absorpcję wody i mikrostrukturę zaprawy cementowej oraz kąt zwilżania zaczynów cementowych. Stwierdzono duży, korzystny wpływ poli(dimetylosiloksanu) na zmniejszenie absorpcji wody. Jednak niekorzystne zmniejszenie wytrzymałości zaprawy musi być wyjaśnione, co wymaga badań po dłuższym czasie dojrzewania zaprawy.
EN
Organosilicon compounds have been used with good results for the surface protection of porous building materials. The paper attempts to use silicon-based admixtures for volumetric hydrophobization of cement mortar and paste. Basic research was carried out to determine the effect of two organosilicon admixtures: based on poly (dimethylsiloxane) and an aqueous solution of a methyl silicone resin. The paper presents the results of research on the influence of siloxanes on the compressive strength, water absorption and microstructure of cement mortar and the wetting angle of cement paste. The effect of poly(dimethylsiloxane) to reduce water absorption is particularly advantageous. But its negative impact on the mechanical properties must be solved. The use the water solution of methyl silicone resin as hydrophobic admixtures to bulk treatment requires further research taking into account the long-term studies.
16
Content available remote Mechanical properties of cement mortar with graphene oxide
EN
These days, nanotechnology has already influenced many fields of science and technology, including civil engineering. Cementitious composites incorporating various nanomaterials have emerged as novel materials with improved microstructure, mechanical properties and durability. Over the past decades, graphene oxide has appeared as one of the most promising nanomaterials for civil engineering applications. However, the effect of graphene oxide addition on the properties of cementitious composites has not yet been fully investigated. The paper presents the studies on the mechanical properties of cement mortar reinforced with the 0.03 wt.% of graphene oxide (dosage by weight of cement). Graphene oxide proved to accelerate the cement hydration, in particular at the early stages of mortar hardening, hence improving the mortar performance during mechanical tests. The significant enhancement of the flexural, cubic and cylindrical compressive strength has been reported, thus showing the great nanotechnology potential for concrete structures.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia wpływu wysokich temperatur na kompozyty cementowe: zaczyn, zaprawę i beton. Składy badanych kompozytów nie zawierały żadnych dodatków ani domieszek. Kompozyty badano m.in. na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu i przy rozłupywaniu oraz odporność na pękanie, określając ich krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIC. Istotą artykułu są wzajemne relacje odporności na pękanie badanych kompozytów po aplikacji temperatur pożarowych.
EN
This paper presents the results of research on the effects of high temperatures on cement composites, such as: slurry, mortar and concrete. The compositions of the tested elements did not contain any additions or admixtures. Composites were tested based on their bending tensile and compression strength and crack resistance determining their critical stress intensity index (KIC). The purpose of this paper is to show mutual relations of crack resistance between the tested composites in extreme temperatures.
PL
W artykule przedstawiono wpływ porowatości zapraw cementowych z udziałem zróżnicowanych kruszyw drobnoziarnistych, cegły ceramicznej porowatej oraz silikatów akustycznych na szybkość niszczenia pod wpływem działania chlorku sodu. Na podstawie uzyskanych wyników rozpatrzono możliwość wystąpienia zjawiska subflorescencji w badanych elementach. Próbki wybranych materiałów poddano ocenie starzenia pod działaniem mgły solnej. Badanie wytrzymałości na ściskanie w stanie suchym przed i po badaniu oddziaływania środowiska agresywnego pozwoliło na określenie zmian zachodzących w wewnętrznej strukturze tych materiałów. Oznaczono również kapilarne podciąganie wody oraz nasiąkliwość. Metodą mikroskopową przeanalizowano makro- i mikrostrukturę, co pozwoliło na wykazanie związku pomiędzy porowatością a występowaniem zjawiska subflorescencji.
EN
The article presents the influence of porosity of cement mortars containing different fine grained aggregates, porous ceramic bricks and acoustic silicates on the rate of destruction under the influence of sodium chloride. On the basis of obtained results, the occurence of subflorescence in the examined elements was considered. Selected test specimen were evaluated for aging under the influence of salt mist. The compressive strength tests performed before and after the evaluation of aggressive environment impact allowed to determine changes in the internal structure of the samples. The capillary action and water absorption was also evaluated. The macro- and microstructure was analyzed by microscopic method, which allowed to show relationship between porosity and occurrence of the subflorescence phenomenon.
PL
W artykule przeanalizowano odporność na korozję siarczanową nowych rodzajów cementów wieloskładnikowych, będących przedmiotem prac normalizacyjnych, dotyczących nowelizacji normy cementowej EN 197-1. Badane cementy trójskładnikowe zawierały popiół lotny krzemionkowy V, granulowany żużel wielkopiecowy S i/lub zmielony wapień LL. Badania przeprowadzono na zaprawach wykonanych z 4 rodzajów zaproponowanych cementów. Wykazały one, że cementy, w których składzie znajdowała się mieszanina wapienia i popiołu lotnego krzemionkowego nie są odporne na korozję siarczanową, natomiast zastąpienie jednego z tych składników odpowiednią ilością zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego wpłynęło korzystnie na odporność korozyjną badanych mieszanek cementowych.
EN
The article analyzes the resistance to sulphate corrosion of new types of multi-component cements, that are the subject of standardization works related to the amendment of the cement standard EN 197-1. Ternary cements contained siliceous fly ash (V), granulated blast furnace slag (S) and / or limestone (LL). The tests were carried out on mortars made of 4 types of proposed cements. Studies have shown that cements which composition was a mixture of limestone and siliceous fly ash are not resistant to sulphate corrosion, whereas substitution of one of these components with a suitable amount of ground granulated blast furnace slag had a positive effect on the corrosion resistance of tested cements.
EN
The main sources of radon in the air of dwellings are soil, building materials, and groundwater. This study aimed to determine the exhalation rate of 222Rn from samples made of concrete and cement mortars, as well as to evaluate by means of gamma spectrometry the hazard indexes associated with other radionuclides present in the studied samples of building materials. The results obtained allowed the comparison of the exhalation rate of radon using theoretical calculations based on one-dimensional and three-dimensional models. Measurements of the activity concentration of radon in air was performed by AlphaGuard radon detector. Furthermore, obtained results were compared with the measurements performed inside the concrete test cells. These test cells were built with the aim of simulating a dwelling in small dimensions and to evaluate indoor radon activity associated with concrete. Consequently, the obtained results of radon exhalation rate, in becquerel per meter squared per hour, for the concrete was 2.55 ± 0.03 Bq·h–1·m–2 for the 1D model and 0.461 ± 0.008 Bq·h–1·m–2 for the 3D model. The exhalation rate of radon, for the cement mortar was 1.58 ± 0.03 Bq·h–1·m–2 for the 1D model and 0.439 ± 0.011 Bq·h–1·m–2 for the 3D model. The indoor concentration of 222Rn from the test cell was 112 ± 9 Bq/m3 . These values were below the limit of 300 Bq/m3 recommended by the International Commission on Radiological Protection (ICRP) and <148 Bq/m3 , the limit recommended by the US Environmental Protection Agency (US EPA). Even so, these values should be the subject of concern since that activity is related only to the contribution of concrete walls.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.