Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  global market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article discusses the market situation and trends in Europe, North America, Asia, Latin America, Middle East and North Africa.
PL
W artykule omówiono najnowsze dane dotyczące produkcji i zapotrzebowania przetwórców na tworzywa sztuczne w ujęciu światowym, europejskim i krajowym, z uwzględnieniem wymiany handlowej i perspektyw branży na najbliższe lata. Podano także podstawowe informacje na temat zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w aspekcie wyzwań związanych z pakietem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
EN
This article presents recent data on production and consumption of plastics from global and local perspective, covering also trade and industry trends for the nearest future. The key data on plastics waste have been also shown with focus on challenges in regard to Circular Economy.
EN
One of the main determinants of the international status of a seaport is its capacity to handle the largest possible quantities of cargo carried by the largest vessels. A successful seaport is one where trans-shipments are handled by qualified personnel and where excellent facilities are available to ensure that the cargo delivered to the port can be delivered to its destination using the largest possible selection of various modes of transport. A successful seaport should be extended in size to be able to cater for an increasing number of ships at the same time. All these factors can help make seaports more competitive. The largest of Poland’s seaports, namely the Port of Gdańsk and the Port of Gdynia, are trying to reach the status of being ranked among Europe’s best ports. This goal can only be achieved through new ideas and new investment projects. Two projects are planned as a way to stimulate the development of Poland’s seaports: the Central Port at the Port of Gdańsk and the External Port at the Port of Gdynia. These projects will help strengthen the position of Tricity’s seaports in the international arena.
PL
Jedną z głównych cech determinujących pozycję portu na arenie między­narodowej są jego parametry umożliwiające przeładunek jak największej ilości ładunków przewożonych przez jak największe jednostki pływające. Największe z polskich portów – Gdańsk i Gdynia – walczą o status jednych z najlepszych w Europie. Aby osiągnąć ten cel, każdy z portów wymaga nowych koncepcji, co prowadzi do szeregu inwestycji. Powstały dwa projekty umożliwiające portom rozwój. W porcie gdańskim powstanie Port Centralny, natomiast w Gdyni – Port Zewnętrzny. Zrealizowanie tych projektów wzmocni pozycję portów trójmiejskich na arenie międzynarodowej.
4
Content available remote Chiny liderem automatyzacji. Państwo Środka pobiło kolejny rekord
PL
Chiny w błyskawicznym tempie stały się globalnym liderem automatyzacji. Nad Żółtą Rzeką kupuje się dziś najwięcej na świecie robotów industrialnych. Na tym jednak nie kończy się apetyt Państwa Środka. Jak podaje World Robotics Report w 2019 r. już 40 proc. wszystkich robotów przemysłowych na rynku zostanie sprzedanych tamtejszym firmom. Zdaniem ekspertów, automatyzacja i technologie przemysłu 4.0 pomogą fabrykom zmniejszyć wydatki o średnio 40 proc.
PL
Rynek węgla koksowego charakteryzuje się dużą wrażliwością na zmiany otoczenia gospodarczego oraz cykle koniunkturalne w branży stalowej, będącej głównym użytkownikiem koksu, a więc i węgla koksowego. W artykule przedstawiono syntetyczne informacje o sytuacji na światowym rynku stali w roku 2013 oraz prognozy dotyczące rozwoju zapotrzebowania na wyroby stalowe w nadchodzących latach. Na tym tle przedstawiono ocenę sytuacji na międzynarodowym rynku węgla koksowego, informacje o wielkości handlu oraz zmianach cen w roku 2013. Zaprezentowano również projekcję rozwoju popytu i podaży przez głównych importerów i eksporterów węgla koksowego w pięcioletniej perspektywie oraz prognozy średnich rocznych cen kontraktowych w tym okresie.
EN
The coke coal market is very vulnerable to the changes of economic situation and business cycles in the steel industry, which is the major user of coke and consequently the coke coal. This paper presents a summary on the situation on the global steel industry market in 2013 as well as the prognoses of increase in demand for steel products n the forthcoming years. Thus, the situation on the global coke coal market was presented, information on trade size analyzed and changes in prices in 2013 assessed. The author also presents the prognosis of demand and supply development created by major importers and exporters of coke coal in a five-years forecast as well as the prognosis of the average yearly contract prices in this period.
6
Content available remote Światowy rynek ropy naftowej na progu drugiej dekady XXI wieku
PL
W artykule przedstawiono wielkość i strukturę światowego zużycia energii w latach 2000-2011, ze szczególnym uwzględnieniem w tym bilansie ropy naftowej. Przedstawiono również poziom wydobycia tego surowca w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, a także poziom zużycia, eksportu i importu ropy naftowej w ujęciu globalnym oraz w podziale na największych producentów, konsumentów, eksporterów i importerów. Scharakteryzowano ponadto poziom i lokalizację światowych zasobów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych ropy naftowej oraz kwestie ich wystarczalności z jednej strony w perspektywie zakładanego rozwoju społeczno-gospodarczego świata, z drugiej strony w kontekście zakładanego ograniczenia energochłonności gospodarki i zmian w strukturze zużywanych nośników energii. Wskazano na decydujące znaczenie dla poziomu wydobycia cen rynkowych ropy naftowej oraz ich nader luźny związek z cenami detalicznymi.
EN
The article presents the size and structure of global energy consumption in the years 2000-2011, with particular emphasis on the balance of crude oil. It also presents the level of oil production in the last few decades, and the level of consumption, exports and imports of crude oil on a global basis and broken down by major producers, consumers, exporters and importers. The level and location of the world's conventional and unconventional oil resources and issues of sufficiency were also characterized, on the one hand in the perspective of anticipated socio-economic development of the world, on the other hand in the context of the expected reduction energy consumption of economy and changes in the structure energy carriers consumed. The crucial importance of the level of production in market prices of crude oil and its very loose relationship with the retail process were pointed out.
PL
Utrzymująca się nadwyżka krajowej produkcji nad zapotrzebowaniem krajowym sprawia, że kondycja krajowego mleczarstwa w coraz większym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku. Spadek cen światowych skutkował pogorszeniem sytuacji finansowej przemysłu mleczarskiego w pierwszej połowie 2012 r. Wpłynął na to przede wszystkim spadek cen zbytu, bowiem przerób mleka oraz produkcja przetworów mlecznych znacząco wzrosły. Nie należy się jednak obawiać powtórki scenariusza z kryzysowych lat 2008-2009, bowiem sytuacja na świecie jest inna. Przede wszystkim znacząco wzrosły koszty produkcji oraz ceny surowego mleka w Nowej Zelandii i rozwijających się krajach Ameryki Południowej, co wpłynęło na poprawę konkurencyjności mleczarstwa unijnego, a w tym polskiego.
EN
Persisting surpluses on the domestic market makes the condition of Polish dairy sector more and more reliable on the situation on the world market. A decline in the world prices resulted in a deterioration of financial standing of Polish dairy industry in the first half of 2012. Since milk processing and production of dairy products considerably increased, the deterioration was caused primarily by declining producer prices. However, the crisis scenario observed over the period of 2008-2009 is unlikely to repeat. This time the situation of the world markets is different. First of all, there was a substantial rise in the production costs and prices of raw milk in New Zealand and developing countries in the Latin America which led to an improvement in competitiveness of the dairy sector in the EU, including Poland.
PL
Stan infrastruktury podziemnej miast na świecie budzi niepokój ze względu na jego gwałtowne pogarszanie się, co stwarza potencjalne zagrożenia. Dekapitalizacja sieci wodociągowej niesie ryzyko zanieczyszczenia wody pitnej, a uszkodzone sieci kanalizacyjne stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. Niestety, na świecie występuje ogólny niedobór środków finansowych na odnowę i naprawę infrastruktury miejskiej. W rezultacie właściciele infrastruktury podziemnej, starając się zmniejszać wydatki, stoją przed trudnym zadaniem poszukiwania strategii i technologii, które mogą przynieść oszczędności.
9
Content available remote Aktualny stan światowego rynku ziaren i wyrobów ściernych
PL
Przedstawiono wyniki analiz światowego rynku materiałów i wyrobów ściernych. Wymieniono największych światowych i krajowych producentów ziaren oraz wyrobów ściernych. Na podstawie obserwacji trendów rozwojowych współczesnego rynku ziaren i narzędzi ściernych można wnioskować, że dominującym typem ścierniw pozostają nadal ziarna na bazie Al2O3, a najważniejszą grupę narzędzi ściernych stanowią ściernice.
EN
Presented are the results of analytical research in the global abrasive products and materials market. A list of the biggest world and domestic grain and abrasive products manufacturers is prepared. Considering the trends manifesting in the contemporary grain and abrasive tool market, conclusion can be drawn that dominating in the market would be grains based on Al2O3, but the most significant in the abrasive tools market be grinding wheels.
EN
The paper describes problems related to the brand internationalisation and globalisation as one of the main marketing instruments used by a contemporary company. The brand is recognized not only as a product marking, but as a set of general associations and representations related to the product created and saved in the mind of customers. The process of creating the brand interpreted in such a way is referred to as market positioning. Building a strong international or global brand requires not only spending large sums of money but also choosing a positioning strategy that would take into account cultural, legal, economic and other differences, following the rule of “think globally, act locally”. By taking into account the above-mentioned determinants the researchers have assessed the suitability of particular brand positioning strategies in the global market and have pointed out their limitations and traps.
12
Content available remote Rynek hydrauliki i pneumatyki; Polska a CETOP i inne kraje
PL
Przedstawiono globalny rynek hydrauliki i pneumatyki maszynowej i jego głównych udziałowców: kraje i organizacje jako pochodne poziomu rozwoju gospodarczego. Omówiono na tym tle sytuację komponentów płynowych na rynku krajów stowarzyszonych w CETOP. Odniesiono ją do podstawowych parametrów makroekonomicznych w 15 krajach CETOP. Przedstawiono dynamikę sprzedaży na rynkach hydrauliki i pneumatyki w poszczególnych krajach, w tym Polski w okresie styczeń-czerwiec 2006 oraz pokazano prognozy na rok 2007. Pokazano tendencje rozwojowe dotyczące produktów elektrohydrauliki.
EN
Global market of machine hydraulics and pneumatics has been presented and its main share holders: countries and organizations as coefficients of economic development. This presentation created the background for discussing situation of fluid components on the market of the countries associated in CETOP. It has been referred to basic macroeconomic parameters in CETOP 15 countries. The dynamics of sales in the market of hydraulics and pneumatics in individual countries has been presented, including Poland in the period of January - June 2006, as well as it presents the prognosis for 2007. The authors have showed tendencies for development of electro hydraulic products.
PL
Przedstawiono globalny rynek hydrauliki i pneumatyki maszynowej i jego głównych udziałowców: kraje i firmy. Omówiono na tym tle sytuacje komponentów płynowych na rynku krajów stowarzyszonych z CETOP. Pokazano dynamikę sytuacji w krajowym przemyśle maszyn i urządzeń, w szczególności maszyn budowlanych wyposażonych w napędy hydrauliczne. Przedstawiono zasadniczych udziałowców krajowego sektora napędów hydrauliki i pneumatyki. Wnioski przedstawiono w postaci analizy SWOT.
EN
Global market of the hydraulic and pneumatic machine systems and its main players: counties and Comapnies. Situation of fluid components in the CETOP countries market. Dynamic position of the domestic machine industry and in particular in relation to construction equipment with hydraulic drives. Concluded with SWOT analysis report.
17
Content available remote Kierunki i perspektywy rozwoju transportu w aspekcie globalizacji rynku
PL
Przedmiotem artykułu są wyniki analiz kierunków i perspektyw rozwoju transportu w aspekcie globalizacji rynku. Przedstawiono model systemu działania zorientowanego na transport oraz omówiono uwarunkowania rynku i ich wpływ na kierunki rozwoju w transporcie. Sformułowano kierunki działalności naukowej i wdrożeniowej w zakresie transportu.
EN
The paper is presenting results of analysis focused on directions and perspectives of transport development in global market. The functioning model of system addressed to the problem of transportation, as well as market conditioned by transport and progress directions (expansion and evolution) have been described and discussed Also essential directions of research and development activities and market implementations in the field of transport were formulated.
EN
The aim of this paper is the presentation of some marketing strategies for textiles and clothing products in the global and European Single Market. This presentation is based on conditions for the completion of the internal market with special reference to trade creation and trade diversion effects, and on the norms and standards related to quality, natural environment and consumer protection.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych strategii marketingowych dla towarów tekstylno-odzieżowych możliwych do zastosowania na rynku globalnym oraz na jednolitym rynku europejskim. Publikacja bazuje na warunkach budowy jednolitego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem efektu kreacji i odwrócenia handlu jak również na normach i standardach odnoszących się do jakości produktu, ochrony środowiska oraz ochrony konsumenta.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.