Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ informacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Technologia BIM – antidotum na chaos?
PL
Rok 2019 będzie obfitował w wydarzenia, które z pewnością staną się ważnym impulsem dla branży logistycznej. Na samym początku maja br. Hannover Messe zapraszają na imprezę targową pod hasłem Przemysł 4.0., w czerwcu swoje podwoje otwierają (odbywające się w cyklu dwuletnim) monachijskie targi transport logistic, we wrześniu Instytut Fraunhofera (IML) w Dortmundzie organizuje Kongres Przyszłości, a w październiku logistycy z całego świata spotykają się na kongresie BVL w Berlinie.
PL
Jednymi z wielu czynników wpływających na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa są zdolność do tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz jakość obsługi klienta. Ważnym elementem obsługi klienta jest między innymi sprawny przepływ informacji na temat zamówienia. W procesie przyjmowania dostaw istotna rolę odgrywa awizacja. Aktualnie standardem w branży logistycznej są systemy awizacji dostaw bazujące na historycznych danych statystycznych. W artykule przedstawiono innowacyjny system awizacji ETA wdrożony przez Grupę Raben. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów bazuje on na informacjach dostępnych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu informacje o czasie dostawy aktualizowane są na bieżąco. Przedstawione zostały korzyści płynące z zastosowania takiego rozwiązania.
EN
Ability to create and implement innovative solutions as well as customer service quality are among the factors influencing the level of companies’ competitiveness. An important element of customer service is an efficient information flow regarding to an order. Delivery notification plays a central role in the process of delivery acceptance. Currently notification systems, which are based on statistical data, are a standard in a logistics sector. The paper presents the innovative shipment tracking system based on the ETA parameter applied by Raben Group. In contradistinction to consuetudinary systems, ETA is built on real-time information and in that information about delivery time are updated on an ongoing basis. The advantages of such a solution’s implementation were presented.
EN
Construction projects are characterised by complexity in the technical, organisational and environmental sphere. The organisational complexity of such projects makes it necessary to manage relationships between actors who fulfil various functions. Formal organisational structures that have been developed for this purpose do not always reflect the actual relationships between construction project participants. In literature, scholars more and more often point to the need to identify and monitor such informal relationships and attempt to manage them in order to effectively carry out projects. Structural analysis of so-called self-organising networks of relationships between project participants is carried out on the basis of established structural measures by performing Social Network Analysis (SNA). In a situation when inappropriate communication between project participants relative to management staff expectations is detected, interventions meant to improve communication in such networks are possible. The goal of the article is proposing an optimisation-oriented approach to planning such interventions while taking various constraints, such as communication costs, into consideration. As a part of this optimisation, the authors proposed a method from the heuristic methods group. This solution will support decision-making in terms of intervening within an informal relationship structure. The method was presented on the example of an actual construction project involving the construction of a complex of housing buildings. The self-organising network structure was defined on the basis of a survey carried out among the project's participants and concerned communication between them over a four-week period. As a result of the structural network analysis, abnormalities in communication between project participants were detected. The optimisation method developed by the authors pointed to possibilities of improving communication effectiveness within this network. The effects of the analysis confirmed the application potential of the method that was presented.
PL
W toku realizacji przedsięwzięcia budowlanego jego uczestnicy wymieniają między sobą różne informacje potrzebne aby zrealizować postawione cele (np. w zakresie koniecznych zmian w projekcie, zmian w harmonogramie prac itd.). Zwykle formalna, umowna struktura organizacyjna takiego przedsięwzięcia (jeżeli w ogóle jest opracowana) reguluje kto z kim powinien się kontaktować. Okazuje się jednak, że uczestnicy realizacji budowy szukają takich połączeń, które ułatwiają wypełnianie ich ról w przedsięwzięciu („szybko i sprawnie, aby zmaksymalizować zysk w warunkach niepewności”) co nie zawsze odpowiada formalnym ustaleniom [2]. Jak wynika z badań wiele kluczowych decyzji w przedsięwzięciach budowlanych podejmowana jest właśnie z perspektywy tych nieformalnych (niewidocznych z perspektywy formalnych struktur organizacyjnych) relacji pomiędzy uczestnikami [2]. Topografia takich samoorganizujących się sieci wymiany informacji pomiędzy uczestnikami jest złożona i dynamiczna. Te ukryte relacje mapowane mogą być w formie sieci społecznych a do ich analizy strukturalnej można użyć metody SNA (Social network analysis). Analiza takich sieci pozwala na identyfikację różnych nieformalnych ról, które uczestnicy odgrywają w zależności od ich pozycji w strukturze sieci. Literatura przedmiotu ukazuje związek między pozycją strukturalną uczestników sieci komunikacyjnej a ich działaniami koordynacyjnymi, rozumianymi jako zorganizowany proces zarządzania zasobami w projektach budowlanych. Im bardziej centralna jest pozycja danego uczestnika w kontekście przepływu informacji w sieci komunikacyjnej, tym większa jest jego koordynacyjna aktywność. Zmiana pozycji strukturalnej uczestników prowadząca do wyeliminowania wszelkich dysfunkcji w strukturze sieci wymaga interwencji kadry zarządzającej [15]. Ingerencja kadry zarządzającej (decydenta) powinna być optymalna i efektywna w kontekście osiągnięcia założonych celów [20,2]. Celem artykułu jest zaproponowanie optymalizacyjnego podejścia do planowania takich interwencji z uwzględnieniem różnych ograniczeń, w tym kosztów takiej komunikacji. W ramach optymalizacji autorzy zaproponowali metodę z grupy metod heurystycznych. Metodę zaprezentowano na przykładzie rzeczywistego przedsięwzięcia budowlanego związanego z realizacją osiedla budynków wielorodzinnych. Struktura samoorganizującej się sieci została określona w oparciu o badania ankietowe wśród uczestników początkowej fazy realizacyjnej przedsięwzięcia, dotyczące komunikacji między nimi w okresie ostatnich 4 tygodni.
5
Content available remote Analiza możliwych przyczyn zakłóceń w przepływie informacji w systemie A-CDM
PL
Wzrastający ruch lotniczy, a wraz z nim wzrastająca ilość przetwarzanych informacji stanowi poważny problem dla efektywnej i bezpiecznej realizacji operacji lotniskowych. W Systemie Wspólnego Podejmowania Decyzji (A-COM), który jest próbą odpowiedzi na ten problem, przyjmuje się, że poprawa sytuacji może być osiągnięta poprzez lepsze wykorzystanie zasobów oraz lepsza przewidywalność zdarzeń. W artykule przeprowadzono analizę możliwych zakłóceń w przepływie informacji w ramach A-COM. Jej celem było poszukiwanie najbardziej newralgicznych miejsc w strukturze przepływu informacji istotnych dla prawidłowej realizacji procesów eksploatacji portu lotniczego. Opracowano schemat przepływu informacji pomiędzy partnerami systemu A-COM, a następnie zidentyfikowano zakłócenia z wykorzystaniem metody Bow-Tie. Rezultatem przeprowadzonej analizy jest katalog możliwych przyczyn zakłóceń oraz wywoływanych przez nie skutków. Badania te pokazują, że skuteczność wdrożenia A-COM w porcie lotniczym może być silnie zależna od identyfikacji najważniejszych miejsc powstawania zakłóceń w przepływie informacji, która pozwoli na efektywne przeciwdziałanie i zapobieganie ich skutkom.
EN
Growth in air traffic and increasing number of processed data along with it constitutes a major issue for effectiveness and safety of implementation of airport operations. In the Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) which is regarded as an attempt to solve this problem, it is assumed that the improvement of the situation could be achieved by the better usage of resources and improved predictability of events. In this article analysis of possible interferences in A-CDM information flow was carried out. It aimed at searching for the most critical places in the structure of information flow, essential for appropriate implementation of operational processes at the airport. The information flow scheme between A-CDM partners was developed and then interferences applying Bow-Tie method were identified. The conducted analysis resulted in the catalogue of possible causes of interferences and effects triggered by them. This research shows that effectiveness of implementation of A-CDM might be strictly dependable on spotting the most important places generating interferences in the information flow and will allow the effective prevention of its consequences.
PL
Realizacja procesów usługowych o charakterze specjalistycznych obarczona jest dużym zakresem wymagań i obowiązków, rozpoczynając od wymagań prawnych, szerokiej wiedzy specjalistycznej, poprzez doświadczenie, praktykę i zaangażowanie. W niniejszym artykule zaprezentowano problemy, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji usług, których powodzenie w znacznej mierze uzależnione jest od podprocesu wytwórczego – na przykładzie leczenia stomatologicznego wymagającego zaprojektowanie i wytworzenie protezy dentystycznej.
EN
The implementation of specialized service processes is subject to a large range of requirements and obligations, starting with legal requirements, broad expertise, through experience, practice and commitment. This article presents the problems that may arise in the implementation of services whose success depends on the result of the manufacturing subprocess - on the example of dental treatment requiring the design and manufacture of dental prostheses.
7
Content available remote The modern society dangers of sharing personal information
EN
The article describes the importance of information resources as fundamental potential action. The constant technological progress brings rapidly changing situations but there is a thin line between the availability of innovation and the protection of privacy. The author shows how the use of the Internet significantly accelerates the exchange of information. Networking opportunities with global reach have been appreciated throughout the world which in turn resulted in incredible progress in the development of institutions and the acceleration of the process of globalization. Among the advantages of the presented network development outreach the author analyzes the technology widely available discussing the performance and the possibility of surveillance of users. The article also presents a security risk posed by the use of the mentioned services presenting the possibility of obtaining data and describing the risks resulting from active participation in the life of the Internet.
PL
Artykuł opisuje znaczenie zasobów informacyjnych jako fundamentalnego potencjału podejmowania działań. Nieustanny postęp technologiczny niesie ze sobą niezwykłe udogodnienia, jednakże tworzy cienką linię pomiędzy dostępnością innowacji a ochroną prywatności użytkowników. Autor pokazuje, jak wykorzystanie sieci internetowej znacząco przyspiesza proces wymiany informacji. Możliwości sieci o globalnym zasięgu zostały docenione na całym świecie, co kolejno przełożyło się na niewiarygodny progres w rozwoju instytucji i przyspieszenie procesu globalizacji. Pośród prezentowanych atutów rozwoju sieci o szerokim zasięgu autor poddaje analizie technologie powszechnie dostępne, omawiając ich działanie oraz możliwość inwigilacji użytkowników. Ponadto przedstawia zagrożenia bezpieczeństwa, jakie niesie korzystanie z przywołanych rozwiązań, prezentując możliwości pozyskania danych oraz opisując zagrożenia wynikające z aktywnego uczestnictwa w życiu internetowym.
8
Content available remote Efektywność łańcucha dostaw
PL
W artykule przedstawiono elementy służące do analizy i oceny efektywności łańcucha dostaw. Ocena efektywności łańcucha dostaw opiera się na danych jakościowych i ilościowych. Cele i mierniki opracowywane na potrzeby analizy efektywności łańcucha dostaw, powinny wynikać z wizji i strategii przedsiębiorstwa. Artykuł opisuje wybrane wskaźniki do oceny efektywności łańcucha dostaw. Definiując wskaźniki pomiaru efektywności należy uwzględnić te, które są kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz które mogą odgrywać zasadniczą rolę w najbliższym czasie. Efektywność łańcucha dostaw w dużej mierze uwarunkowana jest relacjami wewnętrznymi podmiotów.
EN
The article presents elements for analyzing and evaluating the efficiency of the supply chain. The assessment of supply chain efficiency is based on qualitative and quantitative data that describe operational and financial ratios. On the other hand, the objectives and measures developed for the analysis should be based on the vision and strategy of the company. By defining efficiency measurement indicators one should consider those that are crucial for the functioning of the company and which may play a key role in the near future. The efficiency of the supply chain is largely determined by the internal relations of the entities.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza wzajemnych relacji pomiędzy systemem ksiąg wieczystych (KW) oraz ewidencją gruntów i budynków (EGiB), pełniącą rolę katastru nieruchomości w Polsce. KW jest systemem rejestrującym dane o charakterze prawnym dotyczące nieruchomości, a EGiB jest systemem rejestrującym dane faktyczne o działce. Dane z obu systemów stanowią informację katastralną. Systemy te są zarządzane przez odrębne organy i mają różne zasięgi terytorialne. EGiB koncentruje się w ramach powiatu, KW natomiast zarządzane jest przez sądy rejonowe. Rejon oddziaływania miejscowego sądu rejonowego nie pokrywa się z obszarem powiatu. Zakres analizy obejmuje zarówno dane podmiotowe, jak i przedmiotowe wybranej losowo grupy nieruchomości. Obszar badań pokrywa się z rejonem oddziaływania Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli oraz Starostwa Powiatowego w tym samym mieście. Ocenę przepływu informacji przestrzennej i prawnej pomiędzy systemami EGiB oraz KW przeprowadzono, biorąc pod uwagę obiekty wiodące w obydwu systemach. Obiektem wiodącym w systemie EGiB jest działka gruntu, zaś obiektem wiodącym w systemie KW jest nieruchomość gruntowa w znaczeniu wieczystoksięgowym. Analiza przepływu informacji pomiędzy badanymi systemami wykazała szereg istotnych błędów. Autorka weryfikuje je oraz poszukuje rozwiązań zaistniałego problemu.
EN
The object of this study is to investigate the mutual relationship between Land and Mortgage Registers System (KW) and Land and Buildings Registry (EGiB), which acts as a real estate cadastre in Poland (KN). KW is a system recording data of a legal nature relating to real estate, EGiB is a system recording actual data concerning a plot. Data from the both systems constitute a cadastral information. These institutions are managed by separate authorities and have different territorial ranges. EGiB concentrates within the district, while KW is managed by the district courts. The region of influence of the local district court does not coincide with the district area. The scope of the analysis includes both subjective and objective data for a randomly chosen group of real estates. The study area overlaps with the area of influence of the District Court Department of Land and Mortgage Registers in Stalowa Wola and District Office in the same town. The evaluation of the flow of spatial and legal information between EGiB and KW systems was made in the scope of the objects leading in both systems. The leading object in the EGiB system is a plot of land, while the leading object in the KW system is a land property in terms of Land and Mortgage Registers. The analysis of the flow of information between the two systems revealed a number of significant errors. The author verifies them and is seeking ways to solutions of the problem.
10
Content available Przyczynek do oceny jakości informacji
PL
Niniejszy artykuł omawia zagadnienia związane z jakością oraz wartością informacji, a także relacje pomiędzy przepływem informacji a procesem komunikacji. Wskazane przez autorów różne definicje informacji, cechy wpływające na ich jakość oraz bezpośrednie zagrożenia dla procesu decyzyjnego pozwoliły na ukazanie istoty informacji. Potrzeba rzetelnej oceny jakości informacji w systemie jest wynikiem, nie tylko niedoceniania roli informacji, ale także ich nieprawidłowego zrozumienia czy interpretacji. Natomiast, jak uważają autorzy, znaczenie informacji w zapewnieniu sprawności całego systemu jest bezdyskusyjnie kluczowe.
EN
This article discusses issues related to the quality and value of information, as well as relations between the flow of information and communication process. Indicated by the authors different definitions of information, features affecting their quality and direct threat to the decisionmaking process made it possible to present the substance of the information. The need for a reliable assessment of the quality of information in the system is a result, not only underestimate the role of information, but also their incorrect understanding or interpretation. However, as the authors believe, the importance of information in ensuring the efficiency of the entire system is unquestionably the key.
EN
The article presents the method of mapping the value stream and the stages of the creation of value stream mapping to identify the fundamental flaws of the process flow of information and shortening the duration of the process of the information in the audited company. The audited one large manufacturing company. Quantity of information which is reaching the company and process, is so large that it needs to implement methods to improve their flow. The research involved mapping the information when selected information flows.
12
Content available E-logistics and m-logistics in information economy
EN
Background: The purpose of this article is to study the concepts of electronic and mobile logistics as components of the information economy within which the effective management of relevant information flows can be performed today. Materials: The article is based on the available recent scientific-theoretical and professional practical research and publications. Introduction to these studies and publications allowed to conclude the diversity, importance and relevance of the proposed in this work problem and the existence of the understudied aspects. Results: This article proposes author definition of m-logistics as part of an information logistics, describes the aspects of its functioning and demonstrates its place in information economy. Conclusion: This work may be a starting point for further research in the field of e-logistics and m-logistics. For example, there is a need for the development and introduction of modern economic and mathematical methods and models by which the effective information management in modern business environment can be performed.
PL
Wstęp: Celem pracy jest przeanalizowanie różnych koncepcji elektronicznej oraz mobilnej logistyki, jako części składowych ekonomii informacji, w obrębie, której mogą być realizowane efektywne zarządzanie przepływem informacji. Materiały: Praca opiera się na dostępnych ostatnio publikowanych pracach i publikacjach o charakterze zarówno teoretycznym jak i praktycznym. Wstęp do tych studiów pozwala na stwierdzić złożoność jak i istotność obranego do analizy tematu badawczego jak również małej ilości dotychczas przeprowadzonych prac w tym temacie. Wyniki: Została zaproponowana autorska definicja m-logistyki, jako części logistyki informacji, opisane aspekty jej funkcjonowania oraz zaprezentowane jej miejsce w ekonomii informacji. Wnioski: Praca ta może być punktem startu dalszych badań w obszarze e-logistyki oraz m-logistyki. Stwierdzono potrzebę opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod i modeli ekonomicznych i matematycznych dla celów pomiaru efektywnego zarządzania informacją we współczesnym środowisku biznesowym.
13
Content available remote Flow of technical information in the production process of prosthetic restorations
EN
In the implementation of specialized services a large attention is paid to the flow of information between cells which determine the proper execution of the task. In engineering services related to dentistry there appears to be a significant discrepancy connected with knowledge awareness. The article presents three areas of knowledge (in the range and possession of the required knowledge) and information flow between the patient, dentist and dental technician. A technical solution to increase the possibilities of obtaining information at the design stage of the restoration has also been proposed, by introducing a system of material selection and engineering techniques in dentistry.
PL
W realizacji usług specjalistycznych dużą uwagę kładzie się na przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami decydującymi o właściwej realizacja zadania. W usługach dotyczących inżynierii dentystycznej pojawia się znaczna rozbieżność w zakresie posiadanej wiedzy. W artykule zaprezentowano trzy obszary przechowywania wiedzy i przepływu informacji pomiędzy pacjentem, dentystą a technikiem dentystycznym. Zaproponowano również techniczne rozwiązanie zwiększenia możliwości pozyskania informacji na etapie projektowania uzupełnienia protetycznego przez wprowadzenie systemu doboru materiału i technik w inżynierii dentystycznej.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia zarządzania wiedzą oraz wykorzystanie tej wiedzy, przedstawiono usprawnienie systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w wybranym modelowym przedsiębiorstwie. Zamiarem autora jest ukazanie pozytywnych aspektów pogłębiania się świadomości firm, co do angażowania się w optymalizację zarządzania ich wiedzą. Przybliżono zagadnienia zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, omówiona zostanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się i twórczej. W toku przeprowadzonych badań, w którym przeanalizowana zostanie sytuacja modelowego przedsiębiorstwa, pod kątem zarządzania w nim wiedzą dokonano analizy sytuacji wyjściowej badanego podmiotu zawierać będzie jego charakterystykę podstawową (przybliżającą specyfikę działalności firmy), reprezentowane przez podmiot podejście do zarządzania wiedzą, ogólny schemat sposobu przepływu informacji wzdłuż przedsiębiorstwa oraz głębszą analizę wybranego obszaru firmy co do typów podejmowanych decyzji oraz potrzeb informacyjnych decydentów. Podjęto próbę usprawniony systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w badanym przedsiębiorstwie.
EN
The article discusses the issues of knowledge management and the use of this knowledge, shows the improvement of the information flow, decision-making and knowledge management in the selected model enterprise. The intent is to show the positive aspects of deepening awareness of companies, which to engage in optimizing the management of their knowledge. In the course of the study, which will examine the situation of a model enterprise for management of the knowledge of the analysis of the initial situation audited entity will include the basic characterization, represented by the approach to knowledge management, the overall scheme of information flow along the company and a deeper analysis of the area of the company as to the types of decisions and information needs of decision makers. An attempt was made an improved system of information flow, decision-making and knowledge management in the audited company.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia tematyki zarządzania wiedzą m.in. poprzez przybliżenie podstawowych pojęć, jak: informacja, wiedza czy mądrość. Następnie omówiona zostanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się twórczej. Artykuł zawiera również prezentacje wybranych narzędzi oraz systemów zarządzania informacją i wiedzą w przedsiębiorstwach. Wiedza przedstawiona daje ogólne pojęcie o badanym temacie oraz jest kluczowa dla zrozumienia części badań dokonanych w artykule. Zostanie przedstawione usprawnianie system przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w badanym przedsiębiorstwie. Wykonany zostanie wstępny projekt systemu zarządzania wiedzą, którego celem będzie ukazanie wartościowych kierunków działań oraz ocena możliwych do wdrożenia narzędzi i praktyk. W konsekwencji zostanie zaproponowane usprawnienie obszaru przedsiębiorstwa, poprzez optymalizację dotyczącą zarządzania wiedzą w procesie weryfikacji lojalności klientów.
EN
The article discusses the issues subject of knowledge management by bringing the basic concepts, such as: information, knowledge and wisdom. Then we will discuss the concept of the company as a learning organization creative. Article also includes presentations of selected tools and systems, information and knowledge management in the preterprises. Knowledge gives you the general idea of the test subject and is crucial to understanding the part of the research made in the article. It will be presented to improve the system of information flow, decision-making and knowledge management in the audited company. It made the preliminary draft knowledge management system, which will show the valuable activities and the evaluation of possible implementation of tools and practices. Consequently, it is proposed to improve the area of the company, by optimizing on knowledge management in the process of verification of customer loyalty.
EN
The aim of the study presented in this paper is to analyze and evaluate the functioning of the internal transport and warehousing systems, in particular the flows of information in an enterprise and disturbances occurring during their implementation. The method of process mapping was used in order to conduct the study. The paper identifies the main entities (departments) active in the performance of the processes. The paper also presents the map of information flow processes and the dependencies occurring within it and discusses the information flow process map, as well. The solutions for identified problems during map processing were proposed.
PL
Celem przedstawionych w artykule badań jest analiza i ocena funkcjonowania systemów transportów wewnętrznego i magazynowego, a w szczególności realizowanych przepływów informacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie, jak również zakłóceń, które występują w trakcie ich realizacji. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę mapowania procesów. W artykule zidentyfikowano główne podmioty (działy) występujące w realizacji procesów. W artykule przedstawiono również mapę procesu przepływów informacyjnych i występujące w niej zależności. Omówiono zaprezentowaną mapę procesu przepływów informacyjnych omówiono. Zaproponowano rozwiązanie procesów problemów zidentyfikowanych w trakcie mapowania.
PL
W procesie projektowania wyrobu bardzo ważne znaczenie posiadają obecnie wszelkiego rodzaju systemy informacyjne które nie tylko ułatwiają prace projektowe, przyspieszają ich ukończenie, ale również zapewniają pełniejszy przepływ informacji i lepszą jakość projektu a tym samym wyrobu finalnego. Stocznia buduje i wyposaża statki zaprojektowane w oparciu o własne konstrukcje, technologie i metody wytwarzania. Szczególnie duże znaczenie dla procesu budowy statku mają informacje dostarczone do biura projektowego oraz ich przepływ do kooperantów zewnętrznych. W prezentowanej pracy przedstawiono znaczenie przepływu informacji w procesach projektowych oraz pomiędzy poszczególnymi stronami procesu projektowego jak np. towarzystwa klasyfikacyjne, poddostawcy czy organizacje konsultingowe. Przedstawione zostały etapy projektowania statku od projektu ofertowego poprzez projekt techniczny a kończąc na dokumentacji zdawczej. Skuteczne zarządzanie potrzebną informacją wpływa na lepszą jakość projektów, zmniejszeniu kosztów związanych z poprawą i eliminacją błędów. Wszystko to razem wpływa na lepszy jakościowo wyrób finalny jakim jest statek oraz na bezpieczeństwo jednostki pływającej.
EN
In the process of product design, various information systems – which not only enable and accelerate the designing work but they also ensure better information flow thus better quality of the design, and consequently the final product – are of major importance. A shipyard builds and fits out ships designed based on own constructions, technologies and manufacturing methods. The information supplied to the design office and its further flow to the outside co-operating parties are of paramount importance to the ship building process. The paper presents the importance of information flow in the design process, and between the various stakeholders, such as the Classification societies, sub-contractor or consulting organizations. In this article presents the stages of design of ship from canvassing design via technical design and ending with the delivery documentations. Effective management of needed information to affects the better quality designs, reducing costs related to the improvement and elimination of errors. All this affects to better quality the final product and safety of the vessel.
PL
Aby skutecznie konkurować na współczesnym rynku logistycznym, przedsiębiorstwo musi dbać o wypracowanie najskuteczniejszych, dopasowanych do jego specyfiki metod zbierania, przetwarzania i przekazywania informacji. W celu zaprojektowania sprawnego i efektywnego przepływu informacji należy wziąć pod uwagę wyzwania związane z takimi sferami jak: identyfikacja grup komunikatów, standaryzacja i analityka informacji, zapewnienie dostępności informacji, zapewnienie swobodnego i skutecznego przepływu komunikatów pomiędzy podmiotami, bezpieczeństwo obiegu, i archiwizacja informacji. Każda z tych sfer generuje określone wymagania co do kształtu i sposobu funkcjonowania informacji w łańcuchu dostaw. Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że narzędzia wspierające przepływ informacji obsługiwane są przez człowieka. W konsekwencji przy wprowadzaniu, otrzymywaniu informacji czy analizie danych, czynnik ludzki zawsze odgrywa kluczową rolę.
EN
An effective and fluent information flow is necessary to build successful collaboration in the supply chain. Organizations require information and the tools to analyze and share it with other partners in the logistic chain in order to plan and manage their logistic operations. Moreover, the capability of effective information use helps to prevent and manage any disruptions that may occur in the logistic chain. To plan an effective information flow in a logistic chain, important issues have to be addressed, such as: identification of message types, information standardization and analysis, ensuring efficient communication with partners, safety and security of information and establishing a safe filing system. These are the main challenges to address before an individual IT solution will be created as each of them has a great impact on the shape, operation model and effectiveness of information flow in logistic processes.
PL
Ze względu na to, że podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez zarządzających np. szpitalem jest uwarunkowane procesami logistycznymi i wysokością zasobów finansowych to przepływ środków pieniężnych pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne a ich płatnikami determinuje zmiany w organizacji i funkcjonowaniu placówek medycznych. Uwzględniając powyższe podstawowym celem artykułu jest przeprowadzenie analizy informacji o przepływie środków pieniężnych (wydatków) pomiędzy szpitalami a ich płatnikami w krajach Europy Środkowej, które mają ubezpieczeniowy model ochrony zdrowia. Badanie dotyczyło roku 2012 i dokonane zostało w oparciu o tablice Systemu Rachunków Zdrowia.
EN
Due to the fact that the taking of any decisions by, for example, hospital managers is conditioned by logistic processes and the amount of financial resources, the flow of cash between health care providers and their payers determines the changes in the organization and functioning of medical facilities. Taking the above into account, the basic aim of this article is to analyse Information about cash flow (expenditure) between hospitals and their payers in those Central European countries which have an Insurance health care model. The study concerned the year 2012 and was based on the tables of the System of Health Accounts.
PL
W artykule zaprezentowano działanie jednej z aktualnie dostępnych metod do wymiany danych między heterogenicznymi systemami informatycznymi. Rozwiązanie to zostało zaprezentowane jako odpowiednie dla podmiotów zaangażowanych w Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management) z uwagi na oferowaną autonomiczność lokalnych systemów i pełną możliwość kontroli nad przekazywanymi danymi.
EN
In this article one of contemporary available method for data exchange in heterogenic information systems has been presented. This solution has been selected and introduced as the most suitable for counterparts who are involved in Supply Chain Management. The main reason of this choice is fact, that it offers full autonomous of local systems and in addition full possibility of control over forwarded data.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.