Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem przeprowadzenia prezentowanych w artykule badań była ocena wpływu wieku i płci na cechy funkcjonalności powiązane z precyzją i szybkością wykonywania zadań. Badaniami objęto dwie 120-osobowe grupy: młodszą w wieku 20-30 i starszą w przedziale 55-67 lat. Mierzono zmienne opisujące jakość wykonywania czynności precyzyjnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej oko-ręka-noga oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w teście krzyżowym. W zmiennych wszystkich testów zanotowano zróżnicowanie wartości zarówno ze względu na wiek, jak i płeć osób badanych. Najmniejsze różnice między kobietami a mężczyznami występują w wartościach zmiennych testu koordynacji oko-ręka-noga. Wyniki wyraźnie wskazują, iż wykonywanie zadań wymagających precyzji i szybkości działania uwarunkowane jest wiekiem, a w przypadku niektórych zmiennych także i płcią.
EN
The purpose of the research presented in this article was to assess the impact of age and gender on functional features associated with precision and speed of task performance. The study involved two 120-person groups: the younger aged 20-30 and the older aged 55-67 years old. Variables describing the quality of precise actions, eye-hand-eye coordination and eye-hand coordination in the cross-test were measured. In the variables of all tests, the values varied according to the age and gender of the subjects. The smallest differences between men and women occur in the variables of the eye-hand-leg coordination test. The results clearly show that the performance of tasks requiring precision and speed of action is conditioned by age, and in the case of some variables also by gender.
3
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy jakości wykonywania zadań koordynacji dwuręcznej. Badania przeprowadzono na czterech grupach zróżnicowanych ze względu na płeć i wiek (20-30 lat i 60-67 lat). Badani wykonywali zadania koordynacji dwuręcznej opracowane w CIOP-PIB oraz testy zawarte w Wiedeńskim Systemie Testów. Wyniki pokazują znaczące różnice w wartościach wskaźników jakości i sterowania pomiędzy grupą osób młodszych a grupą osób starszych. Silniejsze zróżnicowanie zaobserwowano w zadaniach koordynacji dwuręcznej. Większe różnice występują także ze względu na wiek niż ze względu na płeć.
EN
The article presents the results of the quality analysis of performing bimanual coordination tasks. The study was conducted on four groups differentiated by gender and age (20-30 years and 60-67 years). The subjects performed two-hand coordination tasks developed at CIOP-PIB and tests included in the Vienna Test System. The results show significant differences in the values of control quality indicators between the group of younger people and the group of older people. Stronger differentiation was observed in the bimanual coordination tasks. There are stronger differences in terms of age than of gender.
PL
W artykule przeanalizowano roczniki, wskazania liczników oraz marki samochodów w grupie 2625 samochodów, które od początku 2020 roku poddane zostały badaniom technicznym. Uzyskane wyniki odniesiono do wartości średnich dla całej Polski.
EN
Age, meter readings and car brands in a group of 2625 cars have been analyzed in article. Analyzed cars that have been subjected to technical tests since the beginning of 2020. The obtained results were referred to the average values for the whole of Poland.
PL
Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to mężczyźni (kryterium płci) i osoby do 45 roku życia (kryterium wieku) znacznie gorzej oceniają jakość usług realizowanych na pokładach samolotów. Uzyskane dane niewątpliwie poszerzają wiedzę w zakresie zarówno preferencji, jak i oceny jakości usług świadczonych na pokładach samolotów.
EN
Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importance are age criteria, as the share of older air travellers is growing rapidly. World Bank data show that airlines will be serving an increasing number of older people over the next five years. Between 2016 and 2021, there will be 2% fewer people between the ages of 20 and 24 in the world. The position of women in society has also significantly changed, as they are better educated and with their better education, their professional aspirations increase, which are very often influenced by the so-called ideology of equality. The aim of the research is to show to what extent gender and age determine the quality assessment of services provided on board aircraft. The research involved 500 passengers of LOT Polish Airlines, including 236 women and 264 men. While the age structure refers to the division of the surveyed passengers into two groups: under the age of 45 and over the age of 46. The research tool was a questionnaire prepared in two language versions: Polish and English. The Mann-Whitney test was used for data analysis. It was found that in the surveyed group of respondents it was the men (gender criterion) and people under the age of 45 (age criterion) who assessed the quality of services performed on board aircraft much worse. The obtained data undoubtedly broaden knowledge in terms of both preferences and the quality assessment of services provided on board aircraft.
EN
Vertical jump height is recognised as a determinant factor in elite volleyball performance. In previous studies there are different opinions on whether vertical jump height performance improves during maturation or not. The aim of this study was to assess the differences in jumping abilities in two different age groups of female volleyball players and to determine the take-off efficiency during repeated jumps. Methods: Seventeen female volleyball players from two different age categories – adults and under 16 years – participated in this study. Quattro Jump 9290BA force platform (Kistler, Winterthur, Switzerland) was used to assess the jumping performance during squat jumps, counter movement jumps, and 45-second continuous jumps. Results: Jumping performance did not differ significantly between the two groups. The main efficiency of the conversion of mechanical work into mechanical energy was only 24% and it decreased during the test. Conclusions: The influence of age on the jumping performance in a group of female volleyball players was not confirmed. Take-off efficiency was in both groups quite low and it did not improve during the test.
EN
The aim of the research was to assess the postural stability indicators of older women and men receiving institutional care. Methods: The study involved 123 people aged 65–85, living in residential care homes in Rzeszów district. The main research tool was the CQ-Stab 2P 2-platform posturograph. Results: There were statistically significant differences between women and men in the total statokinesiogram path length, the statokinesiogram path length in the anteroposterior direction, the mean COP displacement in the anteroposterior direction as well as the mean velocity of the COP point in the anteroposterior direction under eye control ( p = 0.04). In the case of absence of visual control, men were characterized by significantly worse parameters in the area of mean COP displacement in the anteroposterior and lateral directions as well as the maximal COP displacement in the anteroposterior and lateral directions. It indicated that without visual control body balance parameters in men significantly worsened along with increasing age. A statistically significant difference was found between both genders in terms of the statokinesiogram path length, the mean COP displacement and the mean COP velocity ( p < 0.05). Conclusions: Gender differences in postural stability of older people under institutional care were noticed. Men were characterized by a lower level of postural stability compared to women. Elimination of visual control significantly worsened the balance of the body. The results obtained indicate the necessity of introducing therapeutic programs in nursing homes, taking proprioceptive exercises and exercises without visual input into account.
EN
Succession of woody species on bogs is a process limited by high groundwater table. In the case of drainage, this limiting factor becomes suppressed and succession may accelerate. The aim of the study was to assess the development of tree stands on a raised bog influenced by drainage and wild fire and to assess the dynamics of woody species encroachment. The study was conducted in the ‘Brzozowe Bagno koło Czaplinka’ nature reserve in NW Poland, where the originally unforested peat bog was influenced by peat harvesting, drainage and fire over 100 years. The diameter at breast height of tree species and natural regeneration were assessed. Six types of tree stands were distinguished: open bog, bog forest with Pinus sylvestris, early-, mid- and late-successional bog forest with Betula pubescens and pioneer forest with Populus tremula, which occurred in the post-fire sites. After ca 100 years of human activity on an unforested peat bog, dense forest emerged on almost all of the study area. Drainage and wildfire influenced tree stand structure. The course of succession most probably goes from open bog to pine bog forest and early-, mid- and late-successional birch forests. Regeneration of B. pubescens is a crucial phase of woody species succession, because this species creates suitable conditions for growth of late-successional species.
10
Content available remote Crowd behavioural analysis at a mass gathering event
EN
Religious occasions, gathering at fairs and terminals, are the events of crowd gatherings. Such gatherings act as severe threats for crowds because of high density in less space, which ends up in adverse outcomes resulting in crowd stampedes. The movement of an individual person in a crowd is influenced by the physical factors. In the present study, characteristics like age, gender, group size, child holding, child carrying, people with luggage and without luggage are considered for crowd behaviour analysis. The average speed of the crowd movement was observed as 0.86 m/s. The statistical analysis concluded that there was a significant effect of age, gender, density and luggage on the crowd walking speed. Multi-linear regression (MLR) model was developed between crowd speed and significant factors observed from the statistical analysis. Location 1 data was used for the model development. This developed model was validated using Location 2 data. Gender has more significant effect on speed followed by luggage and age. This study helps in proper dispersal of crowd in a planned manner to that of diversified directional flow that exist during crowd gathering events.
PL
Uroczystości religijne, targi czy zbiorowiska ludzkie na terminalach są przykładami masowych zgromadzeń. Stanowią one istotne zagrożenie dla tłumu ze względu na duże zagęszczenie ludzi na mniejszej przestrzeni, które przynosi negatywne efekty w postaci wzajemnego tratowania się. Na ruch poszczególnych osób w tłumie wpływają czynniki fizyczne. Analiza zachowań tłumu przedstawiona w niniejszym opracowaniu uwzględnia takie cechy jak wiek, płeć, wielkość grupy, trzymanie dziecka, niesienie dziecka, bagaż lub jego brak. Zaobserwowana średnia prędkość poruszania się tłumu wyniosła 0,86 m/s. Analiza statystyczna wykazała, że znaczący wpływ na prędkość, z jaką idzie tłum, miały wiek płeć, gęstość oraz bagaż. Model regresji wielolorakiej (MLR) został opracowany dla ujęcia związku pomiędzy prędkością a istotnymi czynnikami zaobserwowanymi w analizie statystycznej. Do opracowania modelu wykorzystano dane z lokalizacji 1. Opracowany model został zwalidowany z wykorzystaniem danych z lokalizacji 2. Płeć ma większy wpływ na prędkość niż odpowiednio bagaż oraz wiek. Niniejsze opracowanie pomaga we właściwym rozpraszaniu tłumu w zaplanowany sposób dostosowany do zróżnicowanego przepływu kierunkowego charakterystycznego dla masowych zgromadzeń.
11
Content available remote Wypadki na rusztowaniach
EN
The study revealed that the ray of the dorsal fin D was the most readable structure for age estimation in perch from Lake Trzesiecko. Otoliths turned out to be more problematic structures. Age estimation based on otoliths was difficult, and the structures were very brittle, which made it impossible to prepare microscope slides. This was probably related to their crystal structure. Growth rate could only be calculated based on the scale. In the case of older specimens aged 5+ and more, however, it was difficult to identify the mark related to the first year of life due to the low readability of the middle part of the scale. This results in inflated results obtained for group L1. Studies on age of fish should be conducted based on several structures due to the possibility of verification of the obtained results. Performing the analysis of only one selected element results in high variability of the obtained data, and therefore inaccurate conclusions. The recorded presence of iron atoms in the otoliths suggests the accumulation of the metal resulting from the application of chemical compounds by man in living organisms.
PL
Prezentowany Porównanie przydatności struktur twardych do szacowania wieku i analiza składu chemicznego otolitów okonia Perca fluviatilis (L.) pochodzącego z rekultywowanego Jeziora Trzesiecko. Prowadzone badania wskazały, że najbardziej czytelną strukturą do szacowania wieku u okonia pochodzącego z Jeziora Trzeskiecko był promień płetwy grzbietowej D. Otolity okazały się strukturami bardziej problematycznymi. Trudno było na ich podstawie szacować wiek, jednocześnie były bardzo „kruche”, co uniemożliwiło wykonanie na ich podstawie preparatów mikroskopowych. Prawdopodobnie było to związane z ich budową krystaliczną. Tempo wzrostu można było obliczyć tylko na podstawie łuski. Stąd rozsądne wydaje się działanie w którym, szacowanie wieku i wyznaczanie tempa wzrostu prowadzi się w oparciu o kilka elementów. Opieranie badań tylko na jednej wybranym elemencie, skutkuje dużą zmiennością uzyskiwanych wyników. Świadczyć o tym może, chociażby brak zgodności danych, uzyskiwanych w czasie badań, prowadzonych przez różne osoby, które szacowały wiek dla ryb w oparciu o te same struktury twarde. Odnotowanie atomów żelaza w otolitach, może być efektem kumulacji tego metalu w organizmach żywych, a źródłem jego jest związek chemiczny, aplikowany do jeziora w celu poprawy jego stanu ekologicznego.
EN
Paper deals with the motivation and motivating the individuals. It focuses on the investigation of flexibility which is the basis of effective influencing motivation and results in exploring various aspects of managing and motivating people, i.e. gender, age, education, and work experience. The methodological part is devoted to the presenting the most important results of questioning conducted in Polish and Slovak organisations that examined the motivation and process of managing the individuals’ motivation. The opinions of 1,946 Slovak and 1,736 Polish respondents show the motivation differs significantly according to the most studied aspects. Results confirm the need to pay attention to the sufficiently flexible and differentiated way of managing and motivating employees and managers.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy motywacji i motywowania jednostek. Skupia się on na badaniu elastyczności, która jest podstawą skutecznie wpływającej motywacji i skutkuje badaniem różnych aspektów zarządzania i motywowania ludzi, tj. płeć, wiek, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Część metodologiczna poświęcona jest prezentacji najważniejszych wyników badań prowadzonych w polskich i słowackich organizacjach, dotyczących motywacji i procesu zarządzania motywacją osób. Opinie 1.946 słowackich i 1.736 polskich respondentów pokazują, że motywacja różni się znacznie w zależności od najczęściej badanych aspektów. Wyniki potwierdzają potrzebę zwrócenia uwagi na wystarczająco elastyczny i zróżnicowany sposób zarządzania i motywowania pracowników i menedżerów.
14
EN
The paper aims at determining the relationship between age and degree of wear of selected technical fixed assets in farms. The correlation and regression analyses were performed for age as an independent variable and physical wear and functional wear as dependent variables. The research comprised 90 farms in southern Poland and focused mainly on farm buildings and mechanical equipment used in the farms. The results indicate, inter alia, an average or strong correlation between age and physical wear and a significantly weaker correlation between age and functional wear.
PL
Celem pracy jest określenie zależności pomiędzy wiekiem a poziomem zużycia wybranych technicznych środków trwałych w gospodarstwach rolnych. Dokonano analizy korelacji oraz regresji dla wieku jako zmiennej niezależnej oraz zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego jako zmiennych zależnych. Badania przeprowadzono w 90 gospodarstwach rolniczych Polski południowej. Zakresem badań objęto najczęściej występujące w gospodarstwach obiekty budowlane oraz sprzęt mechaniczny. Stwierdzono m. in. w przypadku większości obiektów budowlanych i wszystkich obiektów mechanicznych przeciętny lub silny związek korelacyjny pomiędzy wiekiem a zużyciem fizycznym oraz znacznie mniejsze zależności korelacyjne pomiędzy wiekiem a zużyciem funkcjonalnym.
PL
W artykule opisano badania przeprowadzone w ramach ćwiczeń ratowniczych w komorze ćwiczebnej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu. Podmiotem badań było 17 zastępów ratowniczych tworzących populację 85 ratowników górniczych zatrudnionych w dwu losowo wybranych kopalniach węgla kamiennego. Zakres badań obejmował wiek ratowników jako kryterium podstawowe, z podziałem na ratowników mających do 30 lat, od 31 do 40 lat i powyżej 40 lat oraz kryteria pomocnicze takie, jak: częstość skurczów serca oraz masa ciała mierzone przed i po wykonaniu ćwiczeń ratowniczych.
EN
The article describes the investigations conducted in the framework of rescue training in the training gallery of the Central Mining Rescue Station in Bytom SA. The study was performed on 17 rescue teams, making up the population of 85 mine rescuers in two randomly selected hard coal mines. The scope of the study included the age of the rescuers as a basic criterion with sub-division of rescuers into groups of those being of up to 30 years of age, from 31 to 40 years and those more than 40 years old, and subsidiary criteria, such as: heart rate and body weight measured before and after the rescue training.
PL
Artykuł prezentuje wyniki analiz przeprowadzone na podstawie bazy wyników testów psychologicznych kierowców zawodowych, biorące pod uwagę wskaźniki podatności na dystrakcję i ich zależność od wieku. Wykazano, że z wiekiem maleje szybkość przetwarzania informacji, pojawia się też więcej błędnych decyzji i nieprawidłowości w rozpoznawaniu obiektów. Najsilniejsze obniżenie wyników zaobserwowano w teście wymagającym oceny prędkości i umiejętności antycypowania ruchu obiektów. Generalnie wraz ze wzrostem złożoności zadania wpływ wieku na wskaźniki świadczące o skłonności do rozpraszania w sytuacjach drogowych był większy. Wnioski z analiz pozwalają rekomendować ograniczenie obecności w otoczeniu drogi elementów, takich jak reklamy i inne obiekty mogące powodować rozproszenie użytkowników o osłabionej sprawności procesów uwagi.
EN
The article presents the results of analyzes carried out based on the results of psychological tests for professional drivers, taking into account indicators of susceptibility to distraction and their dependence on age. It has been shown that with age the speed of information processing decreases, there are also more wrong decisions made, and anomalies in recognizing objects. The strongest decrease in performance was observed in the test requiring the assessment of the speed and ability to anticipate the movement of objects. Generally, with increasing complexity of the tasks the effect of age on the markers of inattention (distracting the attention) in the driving situations, was greater. The conclusions of the analyses allow to recommend limiting the presence in the road vicinity of such elements as advertisements and other objects that may cause attention distraction of the road users with the weakened attention processes.
17
Content available remote Secondary school students’ environmental concerns: a case study from Slovenia
EN
Students’ environmental concerns were investigated using a questionnaire with 12 items. The study sample comprised 410 first and second year students of general upper secondary school from NW Slovenia. Results provide evidence that students’ concerns for the consequences of environmental damage formed three correlated factors organized around self and family, all people, and the biosphere. The highest was students’ environmental concern for the biosphere, followed by concern for self and family, and concern for all the people. Gender differences were significant in concerns for all people and for the biosphere; female students were more concerned than male students. Age differences were significant in concerns for the biosphere in favour of older students. Since humanity is facing challenges in balancing our demands and ecological limitations, the results of this study could be beneficial for further development of environmental education.
PL
Do zbadania niepokojów uczniów wywołanych stanem środowiska użyto kwestionariusza złożonego z dwunastu elementów. Próba badawcza składała się z 410 uczniów pierwszej i drugiej klasy liceum ogólnokształcącego z północno- zachodniej Slowenii. Wyniki wskazują na to, że zaniepokojenie uczniów konsekwencjami niszczenia środowiska oscylują wokół trzech skorelowanych czynników dotyczących siebie i rodziny, wszystkich ludzi i biosfery. Młodzi ludzie wykazali najwyższy poziom zaniepokojenia stanem biosfery, potem sobą i rodzina, na końcu troską o wszystkich ludzi. Wśród kobiet i mężczyzn różnice były istotne jeśli chodzi o wszystkich ludzi i biosferę; kobiety wykazały większe zaniepokojenie tymi aspektami niż mężczyźni. Jeśli chodzi o wiek respondentów, starsi uczniowie byli bardziej zaniepokojeni stanem biosfery niż młodsi. Z uwagi na to, że ludzkość stoi przed wyzwaniami związanymi z dążeniem do równowagi pomiędzy chęcią zaspokajania naszych potrzeb, a ograniczeniami ekologicznymi, wyniki tego badania mogłyby mieć korzystny wpływ na dalszy rozwój edukacji pro- środowiskowej.
18
EN
This paper presents results of research on transportation equipment of farms in the context of farm owner’s age. Equipment in transportation vehicles per 100 ha of farming area and total load capacity per farm decreases considerably along with an increase in farm owner’s age. On the other hand, equipment of farms in loading and unloading machines increases along with an increase in farmer’s age. On average, 37.95% of farms are equipped in loading and unloading machines with 26.92% for the youngest age group and 59.09% for the oldest age group. Box-type trailers have the largest share in the number of transportation means per farm and there is no correlation between this value and farmer’s age. Within the examined group, the largest share of means is medium load capacity vehicles (3-5 tonnes), 42.43% on average with an increasing tendency along with an increase in farmer’s age. The next group of means includes small load capacity vehicles (up to 3 tonnes) and their share shows a tendency identical with this one for medium load capacity vehicles. Within trailers, share of the newest vehicles (less than 10 years) decreases considerably along with an increase in farmer’s age.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wyposażenia gospodarstw w środki transportowe w kontekście wieku właściciela gospodarstwa. Wyposażenie w środki transportowe w sztukach na 100 ha UR oraz ładowności całkowitej na gospodarstwo w miarę wzrostu wieku właściciela wyraźnie maleje. Z kolei wyposażenie gospodarstw w urządzenia za- i wyładunkowe rośnie w miarę wzrostu wieku rolnika. Średnio 37,95% gospodarstw posiada urządzenia za- i wyładunkowe, w grupie rolników najmłodszych - 26,92%, natomiast najstarszych - 59,09%. Największy udział w ilości środków na gospodarstwo mają przyczepy skrzyniowe i nie ma związku z wiekiem rolnika. Najwyższy udział w badanej grupie mają środki o średniej ładowności (3-5 ton), średnio 42,43% i ich udział w miarę wzrostu wieku rolnika rośnie. Kolejną grupą środków są środki o małej ładowności (do 3 ton) i ich udział wykazuje tendencję identyczną, jak w grupie środków o średniej ładowności. W grupie ciągników udział ciągników najmłodszych (poniżej 10 lat) wyraźnie maleje w miarę wzrostu wieku rolnika.
19
Content available Czynniki wpływające na zakupy przez Internet
PL
Celem artykułu jest określenie, w jakim stopniu wybrane czynniki (wiek, poziom wykształcenia, płeć oraz miejsce zamieszkania) rzutują na fakt, że dana osoba korzysta z Internetu w celach dokonywania zakupów. W drodze przeprowadzonych badań udowodniono, że wiek, poziom wykształcenia, płeć oraz miejsce zamieszkania są zmiennymi, które mają statystycznie istotny wpływ na dokonywanie zakupów przez Internet przez Polaków. Na podstawie obliczonych wartości współczynnika V Cramera dodatkowo stwierdzono, że z czterech wymienionych zmiennych to wiek i wykształcenie są tymi, które w największym stopniu odpowiadają za zróżnicowanie rozpatrywanej cechy statystycznej.
EN
The aim of the article was to determine to what extent the selected factors (age, educational level, sex and domicile) influence the fact that a person uses the Internet for shopping. The research proved that age, educational level, sex and domicile are those variables that have a statistically significant impact on purchasing over the Internet by Poles. On the basis of the values of Cramer's V coefficient it was also found that - of these four variables - age and educational level are those which are mostly responsible for the dispersion of the statistical characteristic examined.
EN
This study examines the degree to which construction sector employees perceive that safety is important in their organizations/sites and how job satisfaction affects these perceptions when age is introduced as a moderator variable. Two-way analysis of variance demonstrated that job satisfaction has a strong effect on perceived management commitment to work safety and that this relationship was moderated by respondents’ age. Job satisfaction was associated with perceived accident rate and safety inspection frequency, but the proposed role of age in this linkage was not confirmed. Consequently, the findings indicated that by increasing the level of job satisfaction, perceptions of these safety climate aspects proved to be more positive. The conclusion is that these relationships could further lead to a lower percentage of accidents and injuries in the workplace and better health among employees. A significant relationship between job satisfaction, age and perceived co-workers’ commitment to work safety was not found.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.