Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  used sand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu wybranych parametrów pracy doświadczalnego regeneratora termicznego na skuteczność jego działania. Efektywność pracy urządzenia przeprowadzono analizując wpływ: temperatury pracy, temperatury powietrza fluidyzacji, stopnia nagrzania komory regeneratora termicznego oraz sposobu mieszania złoża. Badania wykonano na stanowisku doświadczalnym zainstalowanym w hali maszyn odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH. Ocenę wpływu poszczególnych parametrów dokonano na podstawie badania strat prażenia pozyskanego regeneratu. Wykonano także badania wytrzymałości na zginanie kształtek z masy rdzeniowej w uniwersalnej maszynie do wykonywania próbek testowych i małych rdzeni w technologii hot-box (LUT).
EN
The publication presents the results of a study aimed at determining the effect of selected parameters of the experimental thermal regenerator on its effectiveness. Efficiency of operation was carried out by analysing the effect of: operating temperature, fluidizing air temperature, heat degree in regenerator chamber and method of mixing fluidized bed. The research was conducted at the experimental station installed in the machine hall of the Faculty of Foundry Engineering AGH UST. Assessment of the impact of individual parameters was based on loss on ignition of achieved reclaims. Studies of bending strength of the core sands prepared with reclaim in hot-box technology are also presented.
2
Content available Used Furan Sand Reclamation in REGMAS Vibratory Unit
EN
The paper, especially dealt with problems of reclamation of used furan sand, carried out in new, vibratory sand reclamation unit REGMAS developed by researches from AGH-University of Science and Technology, Faculty of Foundry Engineering in Cracow (Poland). Functional characteristics of reclamation unit as well as the results of reclamation of used sand with furfuryl resin are discussed in the paper. The quality of reclaim was tested by means of the LOI and pH value, dust content in the reclaim and at least by the the quality of the castings produced in moulds prepared with the use of reclaimed matrix.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wibracyjnego stanowiska przeznaczonego do badań wstępnej regeneracji mas zużytych. Stanowisko badawcze składa się ze stołu wibracyjnego z układem pozwalającym na regulowanie częstotliwości drgań w zakresie 40-60 Hz oraz z zespołu 4 sit poziomych w układzie umożliwiającym analizę rozkruszonych brył masy na określonej powierzchni danego sita. W badaniach zastosowano sześcienne próbki całkowicie utwardzonej masy z żywicą KALTHARZ U404 i utwardzaczem 100T3, poddawane destrukcji mechanicznej przy różnej częstotliwości drgań stołu. Badania regeneracji wstępnej mają na celu określenie energochłonności i efektywności regeneracji wstępnej w aspekcie całkowitej energochłonności i efektywności procesu regeneracji mechanicznej.
EN
In article an idea of the vibrational stand adopted for research of used sands primary reclamation process has been presented. The testing stand consist of a vibration table with adjustable frequency control in the range4 of 40-60Hz and a set of 4 horizontal sieves in equipment enabling an analysis of splitted up sand distribution on the determined sieve surface. In research the fully hardened cubic-shape samples prepared of furan resin KALTHARZ U404 and 100T3 hardener and the various vibration parameters for mechanical destruction of sand blocks. Were used The testing of primary reclamation process is finally aimed on determination of energy consumption and effectivity of complete mechanical reclamation process.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie możliwości regeneracji mieszaniny zużytych mas rdzeniowych pochodzących z procesów warm-box i technologii piasków otaczanych (Croninga), z dodatkiem zużytej masy klasycznej z bentonitem. Ze względu na rodzaj badanych mas zużytych poddano je regeneracji kombinowanej termiczno-mechanicznej, z wykorzystaniem stanowisk doświadczalnych zainstalowanych w Hali Maszyn Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH. Efekt regeneracji określany był poprzez badanie straty prażenia uzyskanego regeneratu, morfologii powierzchni ziaren oraz wytrzymałości na zginanie próbek mas formierskich, wykonanych z masy na osnowie regeneratu zagęszczanej metodą nadmuchiwania na stanowisku doświadczalnym PS-1 w technologii warm-box, po czasie odstawania próbek wynoszącym 1h.
EN
The aim of the study was to determine the possibility of reclamation of used core sands mixtures originated from the processes of warm-box and croning with the addition of the classical sand with bentonite. Due to the nature of studied sands combined thermal and mechanical regeneration was performed, with the use of experimental stands installed at the Foundry Engineering Faculty of AGH University of Science and Technology. The effects of reclamatiom process were determined by studying the loss on ignition of the reclaim, as well as the particle surface morphology and a bending strength of samples prepared according to warm-box core molding sands technology, performed using the laboratory PS-1 blower.
PL
Zagospodarowanie zużytych mas formierskich i rdzeniowych wytwarzanych w przemyśle odlewniczym jest aktualnie coraz większym problemem, głównie ze względów ekologicznych. Dlatego celowe wydaje się poszukiwanie metod zmierzających do minimalizacji nakładów na jego realizację.
EN
Management of spent moulding and core sands produced in the foundry industry becomes currently more and more difficult problem, mainly due to ecological reasons. Therefore searching for methods leading to the minimisation of expenditures for its realisation, seems appropriate.
PL
Regeneracja zużytego piasku łączonego spoiwem polimerowym BioCo2
PL
Proces regeneracji termicznej jest jednym ze sposobów utylizacji zużytych mas formierskich i rdzeniowych. W stosunku do innych rodzajów regeneracji zużytych mas jest to zabieg kosztowny, ale jednocześnie dający w większości przypadków najlepsze oczyszczenie osnowy (piasku kwarcowego) ze spoiw organicznych. Zastosowanie analizy termicznej w celu określenia zakresu temperatury, w którym dochodzi do degradacji, a następnie destrukcji związanych spoiw organicznych, może przyczynić się do optymalizacji procesu i zmniejszenia kosztów jego realizacji.
EN
The thermal reclamation process is one of the utilisation ways of spent moulding and core sands. This procedure, in relation to other kinds of reclamation, is rather costly, however simultaneously providing – in a majority of cases – the best purification of the matrix (high-silica sand) from organic binding materials. The application of the thermal analysis in order to determine the temperature range, within which a degradation followed by a decomposition of organic binders occurs, can contribute to the process optimisation and decreasing costs of its realisation.
EN
The paper presents the analysis of construction solutions of some thermal reclamation equipment applied in used sand reclamation treatment as well as the experimental appliance constructed according to the author`s own idea. The experimental apparatus enables the sand grains to be regained when the machine works in either the horizontal or the vertical position. Different construction versions of the apparatus were prepared to provide a variety of working conditions for thermal reclamation treatment in order to obtain the reclaimed sand in the most efficient way. The possibility of choosing from among various set points of the appliance, such as the temperature of reclamation process, the time of thermal treatment cycle, the method of fluidization (cold or hot air) and other individual parameters characteristic of particular construction versions create the conditions for comparative research.
PL
Przedstawiono opis uniwersalnego mechanicznego regeneratora wibracyjnego zintegrowanego funkcjonalnie z klasyfikatorem pneumatycznym służącego do suchej obróbki regeneracyjnej i odzysku głównego składnika zużytej mas formierskiej, którym jest osnowa kwarcowa. W obrębie urządzenia zostały zintegrowane dwie grupy operacji regeneracyjnych (wstępna i właściwa) oraz operacja odpylenia regeneratu na drodze klasyfikacji pneumatycznej. Wskazano na elementy innowacyjne w stosunku do istniejących rozwiązań regeneratorów wibracyjnych szczególnie w zakresie automatycznego sterowania wydajnością dozowania masy po regeneracji do klasyfikatora pneumatycznego oraz programowania intensywności regeneracji w zależności od regenerowalności masy zużytej. Opracowany regenerator może być wykorzystywany w gniazdach regeneracji jako autonomiczne urządzenie do kruszenia i regeneracji zużytych mas chemoutwardzalnych pozbawionych zanieczyszczeń metalowych lub jako element bardziej rozbudowanego systemu regeneracji, w którym do wybijania pakietów masy stosuje się odrębną kratę.
EN
The description of the universal mechanical vibratory reclaimer integrated with the pneumatic classifier developed within the REGMAS project [1] and intended for a dry reclamation treatment and a regeneration of the main component of spent moulding sands, which is the quartz matrix, is presented in the paper. Two groups of the reclamation operations (primary and secondary) as well as the matrix pneumatic classification were integrated in the same device. The elements innovatory in relation to the already existing solutions of vibratory reclaimers - especially in the scope of the automatic control of proportioning of after the reclamation sands into the pneumatic classifier and programming the reclamation intensity in dependence on the spent sands reclaiming ability – were indicated. The developed reclaimer can be utilized either in the reclamation seats as the autonomous device for crushing and reclamation of chemically hardened spent sands, free of metallic contaminations, or as the element of the extended reclamation system, in which the separate grid is used for knocking out moulding sand packs.
PL
Referat zawiera wyniki badań tworzyw ceramicznych otrzymanych z mas plastycznych, w których składnikiem przeznaczonym do schudzania surowca ilastego były zużyte masy odlewnicze. Wprawdzie masy te pochodziły z różnych odlewni, to jednak wspólną ich cechą był rodzaj spoiwa wykorzystywanego do ich przygotowania. Spoiwa te należały do grupy spoiw organicznych, opartych na żywicach furanowych lub fenolowo-formaldehydowych. Ze względu na potencjalną możliwość emisji do atmosfery szkodliwych substancji gazowych w postaci wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), mogących się uwalniać w warunkach wysokich temperatur charakterystycznych dla procesu wypalania wyrobów ceramicznych, podjęte badania stanowią próbę utylizacji jednego z najbardziej niebezpiecznych rodzajów zużytych mas odlewniczych. Koncepcja badań przewiduje otrzymanie zasadniczo dwóch rodzajów tworzyw ceramicznych. Pierwszy rodzaj stanowi tworzywo referencyjne otrzymane z masy ceramicznej, w której rolę dodatku schudzającego surowiec ilasty spełnia tradycyjny dodatek w postaci piasku kwarcowego pochodzenia naturalnego. Drugi rodzaj stanowią tworzywa eksperymentalne otrzymywane również z mas ceramicznych, lecz w tym przypadku dodatkiem schudzającym był materiał krzemionkowy otrzymany w wyniku odpowiedniego przetworzenia zużytych mas odlewniczych zawierających pozostałości spoiw organicznych, wprowadzany w ekwiwalentnej ilości w stosunku do piasku kwarcowego. Ocenę przydatności tego rodzaju surowca wtórnego we wspomnianym kierunku utylizacji, przeprowadzono w oparciu o wynik analizy porównawczej obu rodzajów tworzyw, obejmującej swym zakresem ich podstawowe cechy użytkowe oraz wybrane elementy mikrostruktury. Uzyskane wyniki badań świadczą o braku negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne związane z potencjalną możliwością emisji WWA w trakcie produkcji tworzyw ceramicznych z udziałem zużytych mas odlewniczych zawierających pozostałości spoiw organicznych, jak również potwierdzają możliwość otrzymywania z ich udziałem tworzyw ceramicznych odznaczających się porównywalnymi właściwościami w stosunku do tworzyw referencyjnych.
EN
This study summarises the properties of ceramic materials based on plastic mixes, containing used moulding sands as the leaning agent. Though the moulding sands came from several foundry plants, they contain the same binding agent. These bonding agents belong to the group of organic binders based on furane or phenol-formaldehyd resins. In the context of potential hazards associated with hazardous gas emissions in the form of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) released at high temperatures required during the burning of ceramic products, research work is undertaken to work out the method of disposal of one of the most hazardous types of used moulding mix. Two types of ceramic materials are going to be obtained. The first type is the reference material made of the ceramic mix containing the natural silica sand as the leaning agent. The second type of ceramic products are experimental materials produced from ceramic mixes too, but in this case, the leaning agent was silica raw material obtained as a result of waste foundry moulding mixes recycling. Those waste mixes contained some residues of organic binders. The waste raw material was introduced into the final mix in amount equivalent to quartz mass in reference mix. The usability of this type of recycled product is assessed by comparative analysis of the two materials, covering their functional parameters and selected elements of microstructural analysis. Results indicate there are no negative environmental impacts associated with potential PAHs emissions during the manufacturing process of the ceramic materials containing used sand mix with organic binders and show that thus obtained ceramic materials are comparable to the reference materials in terms of their functional qualities and parameters.
PL
Przedstawiono wyniki badań zespołów prototypowego regeneratora wibracyjnego REGMAS, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie i parametry eksploatacyjne urządzenia. Procesy technologiczne zachodzące w regeneratorze REGMAS [1-2] mają za zadanie usunięcia zużytego materiału wiążącego z ziarna osnowy oraz jej klasyfikację w klasyfikatorze kaskadowym. Przeprowadzono próby stanowiskowe podajnika ślimakowego dozującego masę zużytą po procesie regeneracji właściwej do klasyfikatora pneumatycznego sprzężonego funkcjonalnie z regeneratorem. Wykazano wpływ prędkości przepływu powietrza w kolumnie klasyfikatora na zmianę jego pierwotnej charakterystyki wydajnościowej. Przeprowadzono pomiary częstotliwościowe drgań silnika rotodynamicznego oraz amplitudy na etapie doboru mocy i charakterystyki napędu oraz analogiczne dane dla pracy regeneratora w różnych warunkach obciążenia. Przeprowadzone badania wykorzystano do doboru parametrów eksploatacyjnych prototypu regeneratora REGMAS.
EN
The results of investigations of the vibratory reclaimer prototype REGMAS systems, which have the decisive influence on functioning and exploitation parameters of the device are presented in the paper. Stand tests of the worm feeder proportioning spent sands - after the secondary reclamation process - into the pneumatic classifier, functionally coupled with the reclaimer, were performed. An influence of the air flow velocity in the classifier column on a change of its primary efficiency characteristics was shown. The vibration frequency measurements of the rotodynamic motor and the amplitude at the power selection stage and drive characteristics were performed as well as the analogous data for the reclaimer operation, at various load conditions, were collected. The performed investigations were used for the selection of exploitation parameters of the reclaimer prototype REGMAS.
PL
Analiza granulometryczna jest istotnym parametrem, za pomocą którego ocenia się prawidłowość przebiegu wielu procesów przeróbczych a jej wyniki stanowią istotny element oceny i optymalizacji parametrów pracy tego typu urządzeń. Z tego powodu bardzo istotne jest stosowanie najbardziej precyzyjnych sposobów oceny składu granulometrycznego materiałów polidyspersyjnych, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki pomiarowej w tym zakresie. Najnowszymi urządzeniami do pomiaru wielkości cząstek są urządzenia wykorzystujące zjawisko dyfrakcji laserowej. W artykule przedstawiono badania skuteczności klasyfikacji w oparciu o wykorzystanie metody laserowego pomiaru wielkości ziaren. W ramach badań przeprowadzono badania skuteczności klasyfikacji w urządzeniu kaskadowym regeneratu po regeneracji masy zużytej z żywicą furfurylową FR 75 A. W wyniku badań stwierdzono, że przy wydajnościach podawania nadawy w zakresie 0,5-1,0 Mg/h przy prędkości powietrza ok. 1 m/s następuje oddzielenie z zapylonej masy 80-85% pyłów i frakcji o prześwicie poniżej sita 0,1 mm, a niekiedy poniżej sita 0,16 mm.
EN
A grain size analysis is an essential parameter, by means of which the correctness of several treatment processes is estimated, and its results constitute an essential element of assessment and optimization of operational parameters of this type of devices. Due to that, it is very important to apply the most accurate ways of assessing the grain size composition of polydispersive materials - in accordance with the newest achievements of the measuring technique. The most advanced devices for grain size measurements are the ones utilising the laser diffraction effect. The investigations of the effectiveness of the classification performed on the basis of the laser method of grain size measurements are presented in the paper. The effectiveness of the classification of the reclaimed spent sand with the FR 75 A furfuryl resin in the cascade device was checked. It was found that at the feed material supply being in the range: 0.5-1.0 Mg/h, at the air velocity app. 1 m/s the separation of 80-85% of dusts and fractions, of a clearance below 0.1 mm sieve and sometimes below 0.16 mm sieve, occurs.
EN
Introduction of modern moulding sands with organic and inorganic binders requires the reclamation treatments in order to be able to reuse the matrices of spent sands. The spent sands, depending on the applied binding agent, are characterised by various abilities of the matrix reclamation. The results of investigations of the reclamation of spent moulding sands with the Rudal binder and spent sands with the Rezolit binder in the system of uniform sands and of mixed ones, are presented in the paper. Investigations were performed by means of the special experimental stands designed and built in the AGH University of Science and Technology, AGH, in Krakow.
14
Content available remote Unconventional methods of reclamation of used moulding sands
EN
Analysis of the literature provides information on a constant search for new ways of regenerating of moulding sand deprived disadvantages of existing solutions, especially in the case of low efficiency of regeneration of a mixture of used masses of certain technologies, and high energy intensity of the high temperature heat recovery. In the advanced stage of the research are both attempts to apply a very high temperature (about 2200 oC) for short-term impact on the surface of regenerated moulding sand, as well as support of thermal regeneration of oxygen addition in order to increase the temperature and direct combustion of organic components. At the second end of the scale are attempts to apply the extremely low temperatures to changes in physical properties of used binding material to reduce the work of crushing and recycling of other waste (eg. bentonite). The article presents the results of author’s own investigation of the regeneration process of mechanical and thermal carried out with the new, unconventional treatments which improve the reclaimability of used moulding sands.
EN
In traditional technologies of casting moulds and core production on the basis of high-silica sands with binding agent addition, the reclamation consists mainly of a sand recovery and very seldom of a sand and bentonite recovery. Analysis of data from several countries indicates that from 600 to 1200 kg of fresh sand is used for 1 tonne of ferrous casting alloys. In Poland it is 1000 kg of sand for 1 tonne of castings [1]. Out of this amount approximately 20% of fresh sand is used for core production and the remaining amount for rebounding moulding sands. Analysis of data from 20 largest Polish foundries, performed in 2004 [2] indicates that approximately 50% of waste foundry sands is reclaimed while the rest is directed to dumping grounds. Taking into account all remaining foundries it can be estimated that approximately 250-350 000 tonnes of waste foundry sands are sent to dumping grounds annually. Important issue are costs of storage, which depend on the kind of wastes and on the ownership form of dump-sites (municipal dumping grounds, plant’s or own [belonging to the foundry]) as well as on their relation to the costs of purchasing fresh sands. Average charges for storage of moulding sands wastes on storage yards in Europe are within the range: 12.5 to 61 Eu, which means from 85% to above 400% of purchasing costs of 1 tonne of fresh high-silica sand. The contractual price accepted for such sand in the BREF UE document [3] is 14.56 Eu. Problems of scientific and development research concerning the reclamation of used foundry sands can be systematised according to the research fields and the actual state of knowledge - based on the analysis of scientific papers.
16
Content available remote Criteria of an advanced assessment of the reclamation process products
EN
Reclamation of spent moulding and core sands has been defined as a treatment of used moulding refractory materials, enabling a recovery of at least one of the components - of properties similar to the ones of the fresh component - and its reuse for production of casting moulds and cores. However, at present, there is a lack of a reclaimed material assessment index, which could be applied for each type of moulding sands and reclaims. The most important criteria of the technological assessment of the reclaimed materials, which should be used, in order to determine the reclamation degree of spent moulding sands originated from the most often used foundry technologies, are presented in the here by paper.
17
Content available remote Badanie regeneracji termicznej zużytej masy z technologii hot-box
PL
W publikacji podjęto próbę określenia liczby cykli regeneracji termicznej, którym może być poddana osnowa ziarnowa wiązana różnymi spoiwami bez znaczącego spadku właściwości wytrzymałościowych. Badania zrealizowano na trzech żywicach stosowanych w technologii hot-box. Wytworzone rdzenie poddawano badaniom wytrzymałościowym, a powstały złom materiałowy kruszono i regenerowano termicznie. Na bazie otrzymanego regeneratu sporządzano nową masę rdzeniową i wykonano rdzenie do badań wytrzymałościowych. Proces powtórzono 9 krotnie. Po każdym cyklu regeneracji termicznej analizowano również odczyn pH osnowy kwarcowej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono chemiczny wpływ spoiwa na osnowę ziarnową, który nie daje się w pełni wyeliminować stosując tylko regenerację termiczną. Wprowadzenie uzupełniającego zabiegu regeneracji mechanicznej po obróbce cieplnej może usunąć gromadzące się zanieczyszczenia (w nierównościach regeneratu), które istotnie wpływają na odczyn chemiczny odzyskiwanego materiału.
EN
The aim of the paper was to determine the number of cycles of thermal reclamation to which a silica sand grain bonded by different binders can be subjected with no significant deterioration in strength. The research was carried out on three resins used in hot-box technology. The cores created in this way were subjected to strength tests and the resulting scrap was crushed and reclaimed thermally. The new core sand and cores needed for strength tests were made on the basis of the reclaimed material. The process was repeated nine times. The pH reaction of quartz matrix was analysed after each cycle of thermal reclamation. It was observed that there is an impact of the binder on a silica sand grain. It was concluded that it cannot be fully eliminated by merely using thermal reclamation. The application of additional mechanical reclamation after heat processing can lead to removing the impurities which gather in the irregularities of the reclaimed material and have a significant influence on its chemical reaction.
EN
The preliminary investigations of the mechanical-grinding reclamation of used sands from the alpha-set technology, belonging to a sand group difficult for reclamation, were performed. The new testing apparatus equipped with a rotor system enabling a change of intensity of grinding and crushing influences by selecting shapes of rotor elements and rotational speeds of a rotor system - was applied in the mechanical reclamation. This apparatus enables the used sand reclamation in a traditional vertical system of a rotor and apparatus system or the operation in out of plumb system (from 0 to 6o). This apparatus was made in order to create comparative conditions of used sands reclamations which constitute the basis for comparative assessment of reclaimability of various sands, at not changing reclamation influences. The effects of releasing matrix grains from coatings of binding agents obtained under these conditions are more reliable and the determined effectiveness of the matrix reclamation from various used sands are more likelihood.
EN
The analysis of effectiveness of spent sands reclamation treatment performed in technological devices of various intensity of dry reclamation - during which used binding material is being removed from grain surfaces - is presented in the paper. Variety of reclamation influences was considered via the realization of the so called elementary operations such as: rubbing, grinding and crushing [1-5], which are realised mainly in dry mechanical reclamation devices but also appear in other technological devices for sand preparation. The model rotor reclaimer and two types of mixers used for preparing initial foundry sands with resin U 404 and hardener 100 T3 of the Hüttenes-Albertus Company were applied for tests. The theoretical model for assessing the effectiveness of reclamation treatment developed by the author [3, 4], was experimentally verified [5, 7], with the application of standard testing procedures. The model can be considered a new tool enabling the selection of optimal reclamation times for the given used sand at the assumed intensity of silica sand matrix recovery. Sand mixture of a proper composition fulfilled needed technological properties after total hardening was used as charge material in experiments. The reclamation treatment consisted of mechanical and mechanical-cryogenic reclamation performed within a wide range of times and conditions influencing the treatment intensity.
PL
W artykule omówiono przeprowadzone w Wydziale Odlewnictwa AGH badania procesu regeneracji zużytej masy samoutwardzalnej regenerowanej termicznie w złożu fluidalnym ze wspomaganiem mieszaniną tlenu z powietrzem, a także obróbkę termiczną zużytej masy samoutwardzalnej ze sztucznie zwiększoną zawartością pyłów poregeneracyjnych. W drugim przypadku zastosowano tzw. wytlewanie komponentów organicznych zużytej masy, polegające na wstępnym nagrzaniu złoża masy regenerowanej z pyłem do temperatury około 400-500°C, a następnie na wypaleniu pozostałości żywicy za pomocą tlenu wprowadzanego do złoża od dołu.
EN
This article relates the studies conducted at the AGH University of Science & Technology on the process of reclamation of the used self-setting sands, subjected to thermal treatment supported by additional blowing of the sand with oxygen. This results in fluidisation and the oxygen-aided burning out process of resin residuals. In second case the artificially prepared mixture of furan used sand and the post processing dust (30 % by weight) were preliminary heated to a temperature of about 400-500oC, followed by burning out of the remaining resin in sole oxygen supplied from the bottom up to the bed which resulted in low temperature carbonisation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.