Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social costs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono porównanie społecznych kosztów funkcjonowania składowisk oraz spalarni odpadów komunalnych. We wstępie omówiono teoretyczne podstawy klasyfikacji kosztów wewnętrznych, zewnętrznych oraz społecznych. Następnie opisano sposób realizacji analizy porównawczej, w szczególności scharakteryzowano porównywane technologie. Kolejne dwie części artykułu (tj. punkty trzeci i czwarty) przedstawiają opisy kosztów i przychodów składowisk oraz spalarni odpadów. W ostatniej części zestawiono wymienione koszty wewnętrzne i zewnętrzne obu opisywanych rodzajów instalacji utylizacji odpadów i wykazano, że koszty składowania przewyższają koszty spalania.
EN
This elaboration is to present a comparison of the social costs of waste disposal and waste to energy plants. First part of this article introduces theoretical basics of internal, external and social costs classification. Second part describes the details of technologies that have been compared. Next two parts (i.e. the third and the fourth one) contain detail descriptions of costs and incomes of waste disposals and waste to energy plants. The last part brings forward the comparison itself showing that the social costs of waste disposal are higher than the social costs of waste to Energy plants.
2
Content available remote Common-Knowledge and Bayesian Equilibrium in Network Game
EN
In this paper we investigate equilibriums in the Bayesian routing problem of the network game introduced by Koutsoupias and Papadimitriou (1999).We treat epistemic conditions for Nash equilibrium of social costs function in the network game. It highlights the role of common-knowledge on the users' individual conjectures on the others' selections of channels in the network game. Especially two notions of equilibria are presented in the Bayesian extension of the network game; expected delay equilibrium and rational expectations equilibrium. The former equilibrium is given such as each user minimizes own expectations of delay, and the latter is given as he/she maximizes own expectations of a social costs. We show that the equilibria have the properties: If all users commonly know them, then the former equilibrium yields a Nash equilibrium in the based KP-model and the latter equilibrium yields a Nash equilibrium for social costs in the network game. Further we introduce the extended notions of price of anarchy in the Bayesian network game for rational expectations equilibriums for social costs, named the expected price of anarchy and the common-knowledge price of anarchy. We will examine the relationship among the two extended price of anarchy and the classical notion of price of anarchy introduced by Koutsoupias and Papadimitriou(1999).
PL
Rozważane będą modele matematyczne, w których zmiana parametru jest przedmiotem badań statystycznych. Specjalizowanym narzędziem do tego celu są karty kontrolne. Celem pracy jest konstrukcja kart kontrolnych do badania zmian parametru rozkładu obserwowanej cechy w oparciu o dokładne rozkłady różnych estymatorów parametrów kontrolowanych wielkości i ich porównanie.
PL
Przepisy górnicze wymagają zatrudnienia w ruchu zakładu górniczego pracowników o szczególnych kwalifikacjach, co powinno mieć zasadniczy wpływ na prowadzony proces restrukturyzacji personelu. Czasami nawet determinuje utrzymanie dalszego zatrudnienia pracowników z już nabytymi uprawnieniami emerytalnymi, aby uzupełnić powstające na bieżąco w tym zakresie niedobory. Poszukując oszczędności i tnąc koszty produkcji – o czym mowa w artykule – nie trzeba koncentrować się tylko na zwolnieniach, przynoszących szybką poprawę wskaźników finansowych, ale generujących wtórnie znaczące koszty społeczne i socjalne.
EN
Mining regulations require the employment of special skilled employees in the mines, which should have a basic impact on the conducted process of employment restructuring. It sometimes even determines the continuation of farther engagement of employees with already acquired pension rights to supplement the current shortages in this respect. Looking for cost savings and cutting production costs - as referred to in the article - one does not need to focus only on redundancies, bringing about rapid improvements in financial indices, but generating significant related social and community costs as a secondary outcome.
PL
Dynamiczny rozwój transportu notowany w ostatnich dekadach jest z jednej strony istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, z drugiej natomiast jest znaczącym źródłem uciążliwości i problemów środowiskowych. Rozpatrując współczesne zagrożenia ze strony transportu istotne jest zapobieganie ich występowaniu, a gdy nie jest to możliwe – ograniczanie ich wpływu na środowisko oraz redukcja skali i zasięgu negatywnych skutków. W artykule przeprowadzono analizę uciążliwości środowiskowej oraz uciążliwości wobec społeczeństwa przewozu towarów naczepami samochodowymi, ale z wykorzystaniem transportu kolejowego. Uwzględniono transport naczep przy wykorzystaniu intermodalnych wagonów kolejowych ciągniętych przez lokomotywę spalinową zgodnie z założeniami przyjętymi w kolejnictwie o maksymalnej długości składu pociągu.
EN
The dynamic development of transport recorded in recent decades is an important factor in the economic development of the world on the one hand, and on the other hand, it is a significant source of nuisance and environmental problems. Considering contemporary transport hazards, it is important to prevent them from occurring, and when that is not possible – limiting their impact on the environment and reducing the scale and extent of negative impacts. In the paper the environmental and social nuisance of transport of goods loaded in semitrailers was analyzed. The transport of semitrailers using intermodal wagons pulled by the diesel locomotive in accordance with the assumptions adopted in the railway with the maximum length of train composition was taken into account.
EN
The dynamic development of transport recorded in recent decades is an important factor in the economic development of the world on the one hand, and on the other hand, it is a significant source of nuisance and environmental problems. The adverse impact of transport can be felt both in the natural environment and in society, where the dynamic development of this sector has enabled significant civilization development, with the effects varying depending on the level of economic development, the degree of advancement and use of the various transport sectors, geographical location (including climate), and also the sensitivity of the elements of the environment. Considering contemporary transport hazards, it is important to prevent them from occurring, and when that is not possible – limiting their impact on the environment and reducing the scale and extent of negative impacts. In the article, the environmental and social nuisance of transport of goods loaded in semitrailers was analysed. The transport of semitrailers using intermodal wagons pulled by the diesel locomotive in accordance with the assumptions adopted in the railway with the maximum length of train composition was taken into account.
PL
Transport odgrywa ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym, przy czym generuje znaczne koszty zewnętrzne, które nie są pokrywane przez bezpośrednich uczestników transportu, ale przez całe społeczeństwo. Według Komisji Europejskiej jedynym sposobem na zrównoważony rozwój transportu jest pełna internalizacja kosztów zewnętrznych transportu. Za najbardziej szkodliwą społecznie gąłąź transportu uważany jest transport drogowy, który jednocześnie ponosi największe, w porównaniu z innymi gałęziami transportu, obciążenia podatkowe. W artykule przedstawiono problematykę wyceny kosztów zewnętrznych transportu drogowego i podjęto próbę oceny poziomu zinternalizowania kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce.
EN
Transportation plays an important role in the socio-economic life, but also creates external costs that are not covered by the transport participants, but by the whole society. According to the European Commission, the only way to sustainable development of transport is full internalisation of external costs. The road tranport is considered as the most socially harmfull mode of transport. However, it bears the greatest, comparing to other modes of transport, taxes. This paper presents the problem of the valuation of external costs of road transport and it attempts to assess the level of internalization of the external costs in road transport in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pilotażowego wdrożenia metody obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy Badaniami objęto 150 wypadków przy pracy w 23 przedsiębiorstwach Oszacowano koszty księgowe i alternatywne wypadków przy pracy ponoszone przez przedsiębiorstwa według rodzajów ciężkości wypadków. Ponadto na podstawie badań kwestionariuszowych oszacowano koszty przy pracy obciążające poszkodowanych i ich rodziny, a także dokonano analizy korzystania przez nich; opieki medycznej.
EN
This article presents the output of a pilot project lo test a method of calculating social costs of accidents at work. The project covered l50 accidents at working companies, where the bookkeeping and alterative costs of accidents were estimated according to the severity of accidents. Moreover, survey questionnaires were used to estimate the costs of accidents borne by the injured persons and their families. Their use of medical services was analysed as well.
EN
Transport is one of the most important sectors of the national economy, which completes the manufacturing sector, is essential to the development of trade, and also has an impact on the population social development, i.e. the development of tourism and reduction of unemployment. Additionally, it enhances regional development and provides access to various services. On the other hand, transport creates significant external costs, which are wholly or partly covered by the public[1]. The highest costs are generated by road transport, much lower by inland shipping, railway and sea transport.1 Although there is a common consensus concerning the overall objectives: dealing with “fair and efficient pricing”, a transport system contributing to “a smart, sustainable and inclusive economy”, their practical realization encounters many problems and is far from straightforward.[3] There are some publications relating to the valuation of external costs of inland shipping [4,5] but none of them analyzes specific aspects of inland waterway transport in Poland. This paper deals with the problem of assessing the benefits of the waterway infrastructure development in Poland and the proposed method of assessing the external costs of road and inland waterway transport, as an essential element in the assessment of the social benefits of each infrastructure investment.
PL
W artykule został przedstawiony problem uwzględnienia wartości efektów ekologicznych i społecznych przy wycenie terenów zdegradowanych. Podkreślono, że w obecnie stosowanych rynkowych metodach wyceny nieruchomości gruntowych na terenach zdegradowanych nie bierze się pod uwagę wartości powstałych tam szkód ekologicznych i kosztów społecznych. W związku z tym zaproponowano algorytm wielokryterialnej wyceny tego rodzaju terenów. Algorytm został poddany praktycznej weryfikacji dla wybranego przykładu terenu przekształconego wskutek działalności wydobywczej.
EN
The article presents a problem of including the value of environmental and social effects in the valuation of degraded areas. A particular attention was paid to the fact, that currently used methods of degraded lands market valuation do not take into account the environmental damages and social costs. Therefore, an algorithm for multi-criteria valuation of such land was proposed. The algorithm was tested on a chosen area transformed by mining activities.
10
Content available remote Sektor górnictwa węgla kamiennego a dochody i wydatki budżetu państwa
PL
Artykuł jest próbą wykorzystania metody bilansu dochodów publicznych. W opracowaniu zobrazowano cyrkulację pieniądza między podmiotami działającymi w sektorze górnictwa węglowego a budżetem i funduszami państwowymi. Oszacowano wysokość wydatków, jakie poniesione zostały z budżetu państwa na rzecz górnictwa węgla kamiennego i wpływów, jakie sektor ten przekazał do kasy publicznej w 2001 r. Wskazano na potrzebę oceny społecznych efektów działań podejmowanych w ramach nowych programów restrukturyzacyjnych.
EN
The paper is an attempt of utilisation of the public revenues balance method. The paper illustrates money circulation between economic units operating in hard coal sector and the Sate Budget and Sate Funds. It assesses the magnitude of expenditures incurred by the State Budget for the benefit of hard coal industry and revenues that this sector contributed to the State Budget in 2001. It indicates the need for assessment of social effects of the activities undertaken within the new restructuring programmes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.