Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porażenie prądem elektrycznym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Podstawą zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku sprawcza jest m.in. zapobieganie przed urazami mechanicznymi oraz porażeniem prądem elektrycznym. Jak zatem powinna wyglądać organizacja miejsca pracy spawacza?
PL
W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka, spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.
EN
Pathological effects in human body after electrocution are described in this paper. This study involves histopathological correlations in human nervous system after exposure to electric current. Identification of cardiac arrest was also described.
PL
W artykule opisano skrótowo budowę i fizjologię układu nerwowego człowieka oraz reakcje jego układu nerwowego na bodźce elektryczne. We wnioskach podano, że: odbiór bodźców elektrycznych przez układ nerwowy człowieka jest możliwy wyłącznie przez jego zakończenia włókien nerwowych oraz przez receptory skórne; przenikanie prądu rażeniowego do układu nerwowego człowieka poza receptorami skórnymi uniemożliwia mielinowa otoczka izolująca ­przewodzące włókna nerwowe; przeprowadzone pomiary wykazały dużą wartość rezystancji otoczki mielinowej izolującej układ nerwowy od przewodzącego środowiska wewnątrzustrojowego; ponieważ rezystywność tkanki nerwowej jest kilka razy większa od rezystywności krwi, prąd rażeniowy w organizmie człowieka zazwyczaj przepływa układem krwionośnym, a nie nerwowym.
EN
Briefly described is the structure and physiology of a human nervous system and reactions of this system to electrical stimuli. As the conclusion we can say that: receiving of electrical stimuli by a human nervous sytem is possible only through its nerve fibres endings and skin receptors; penetration of the shock current into a human nervous system – except through the skin receptors – is precluded by the myelin sheath insulating the conducting nerve fibres; the carried out measurements show high resistance value of myelin sheath isolating the nervous system from the conductive intrabody environment; the resistance of the nervous tissue is several times higher than the blood resistance and the shock current flows usually in a human body through the circulatory and not the nervous system.
PL
W artykule przedstawiono sprawy związane z zapewnienieniem bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznego sprzętu medycznego. Zwrócono uwagę na fakt, iż uszkodzona lub niesprawna aparatura medyczna wykorzystywana do leczenia lub przeprowadzania diagnostyki może stać się potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia pacjentów i pracowników. W dalszej części opracowania zaprezentowano dane dotyczące wypadków przy pracy powstałych na skutek kontaktu z elektrycznością przez dotyk bezpośredni w obiektach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz opisano proces kontroli i badania medycznych urządzeń elektrycznych.
EN
The article presents matters related to ensuring safety of usage and proper operation of electrical medical equipment. Particular attention is drawn to the fact that damaged or defective medical equipment used for treatment or diagnostics may not only become a potential health threat, but also pose risk for the life of patients and employees. Further section of the paper presents data on accidents at work resulting from direct contact with electricity in healthcare facilities and nursing homes and describes the process of inspection and testing of electrical medical equipment.
PL
W artykule przedstawiono zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym bezpośrednio po zdarzeniu. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.
EN
Pathological effects in human body after electrocution are described in this paper. This study involves histopathological correlations in human nervous system after exposure to electric current. Identification of cardiac arrest was also described.
PL
W artykule przedstawiono skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki. Przeanalizowano zależność między parametrami specyficznych warunków pracy górniczej, a zagrożeniem w postaci porażenia prądem elektrycznym. Analizie poddano pracę zabezpieczeń w postaci systemu uziemiających przewodów ochronnych w wybranych rozdzielniach średniego napięcia w KWK Murcki-Staszic na poziomach eksploatacyjnych 500 i 720 m. Przeanalizowano wykonane pomiary rezystancji uziomów w okolicach wybranych rozdzielni oraz określono wielkości rzeczywistego napięcia dotykowego i porównano je z dopuszczalnym napięciem dotykowym.
EN
The article presents the effects of electric current on the human body. The article analyzes the relationship between the parameters of the specific working conditions of mining, and the threat of electric shock. Analyzed the work of security in the form of a system of grounding protective conductors in the selected medium voltage switching stations in KWK Murcki-Staszic (exploitation levels on the 500 and 720 m). Analyzed the measurements of earth electrodes resistance in the area of selected switching stations and specified the actual touch voltage and compared with permissible touch voltage.
PL
W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.
EN
Pathological effects in human body after electrocution are described in this paper. This study involves histopathological correlations in human nervous system after exposure to electric current. Identification of cardiac arrest was also described.
PL
W artykule opisano skutki występujące w organizmie człowieka powodowane działaniem prądu stałego. Uwzględniono wpływ czynników środowiska na wartość rezystancji ciała człowieka.
EN
The paper presents the influence of the direct current on a human organizm. The influence of the climate, environment and the electrocuton voltage value on the human body resistance is taken into consideration.
PL
W artykule podano dane statystyczne uzyskane na podstawie informacji otrzymywanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz własnych obserwacji i ustaleń przez pracowników ITB w Warszawie. Dane i analiza dotyczą lat 2000–2012. Ponadto, artykuł zawiera analizę wypadków porażenia prądem oraz pożarów wynikłych wskutek złej jakości wykonania instalacji elektrycznych, zastosowanych niewłaściwych zabezpieczeń oraz środków ochrony, a także zbyt małej świadomości występujących zagrożeń oraz niewłaściwej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. Podano także propozycje i zalecenia w celu poprawy istniejącej sytuacji.
EN
The article presents statistical data obtained on the basis of information obtained annually from the Central Statistical Office, the State Labour Inspectorate and the General Headquarters of the State Fire Service and their own observations and findings by employees ITB Warsaw. Data and analysis relate to the years 2000–2012. In addition, the article provides an analysis of accident of electric shock and fire that resulted from the poor quality of execution of electrical installations, used the wrong security and protection measures as well as too little awareness of existing hazards and improper installation and operation of electrical equipment are also given suggestions and recommendations to improve the situation.
PL
Porażenie podczas burzy może być skutkiem bezpośredniego wyładowania piorunowego w człowieka lub też może być spowodowane przepływem prądu przez rozmaite przedmioty lub elementy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. W artykule szczegółowo omówiono mechanizmy rażenia i oddziaływanie prądu piorunowego na organizm człowieka.
EN
Electric shock caused by thunderstorm can occurs as a result of direct lighting strike, lighting current flow by different objects located nearby. In the paper detail description of lighting shock mechanism has been presented.
PL
W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące przyczyn wypadków przy pracy związanych z elektrycznością oraz przeanalizowano wypadki będące odchyleniem od stanu normalnego związane z elektrycznością przez dotyk bezpośredni w latach 2005–2012. Wyszczególniono ponadto przyczyny techniczne, organizacyjne i ludzkie wypadków przy pracy oraz przeprowadzono ich analizę na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny.
EN
The article presents the statistics concerning the causes of accidents at work due to electricity and the analysis of accidents which are a deviation from the normal state related to the direct contact with electricity in 2005–2012. The article also specifies the technical, organizational and human causes of accidents at work and presents their analysis based on data provided by the Central Statistical Office.
PL
W artykule opisano zagrożenie porażenia prądem elektrycznym od będących jeszcze w ruchu maszyn elektrycznych po wyłączeniu napięcia zasilającego. Pomimo wyłączenia napięcia w instalacji zasilającej występuje nadal niebezpieczne dla zdrowia człowieka napięcie rażeniowe indukowane przez stan wybiegu maszyny.
EN
The article describes the hazard of the electric by large electric machines after them switching off from their supply voltage, but being still in motion. Despite the switch-off from voltage in supply-installation it is still dange-rous the shock voltage for health of man, induced by electric machine in stopping period.
PL
Opisano zagrożenia porażenia prądem elektrycznym od maszyn elektrycznych po wyłączeniu napięcia zasilania, a będących jeszcze w ruchu.
EN
The paper describes electric shock risks from electric machines after power disconneeting, that are still in motion.
14
Content available remote Electric shock hazard limitation in water during lightning strike
EN
Swimming during a thunderstorm is one of the most dangerous things that can be done. Lightning regularly strikes water, and since water conducts electricity, a nearby lightning strike could kill or injure human being. This paper will present simulation results of scalar potential distribution in water during lightning strike with respect to water conductivity. Lightning limitation buoy will be used for electric shock hazard reduction. All calculations results were obtained by CDEGS software.
PL
Kąpiel na otwartych akwenach w trakcie burzy jest jedną z najbardziej ryzykownych czynności, która może być wykonywana. Występujące wyładowania piorunowe w powierzchnie wody mogą spowodować obrażenia a nawet śmierć osób w niej się znajdujących. W tym artykule zaprezentowano wyniki obliczeń rozkładu potencjału w wodzie podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w wodę, w zależności od jej rezystywności. Zaproponowano wykorzystanie „boi piorunowej” dzięki, której uzyskano znaczące zmniejszenie zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.
PL
W artykule opisano zagrożenie porażenia prądem elektrycznym od maszyn elektrycznych po wyłączeniu napięcia zasilającego, a będących jeszcze w ruchu. Pomimo wyłączenia napięcia występuje w instalacji zasilającej nadal niebezpieczne napięcie rażeniowe dla zdrowia człowieka indukowane przez stan wybiegu maszyny.
EN
The article describes the hazard of the electric shock by large electric machines after them switching off from their supply voltage, but being still in motion. Despite the switch-off from voltage in supply-installation it is still dangerous the shock voltage for health of man, induced by electric machine in stopping period.
EN
The article presents a shock safety model of an indirect contact with a low-voltage electric device. This model was used for computations and analyses concerning the following: the probabilities of appearance of the particular shock protection unreliability states, electric shock states (ventricular fibrillation), contributions of the unreliability of different shock protection elements to the probability of occurrence of these states, as well as the risk of electric shock (and the shock safety), and contributions of the intensity of occurrence of damages to different shock protection elements to this risk. An example of a possibility to reduce the risk of an electric shock through changing the intensity of occurrence of damages to the selected protection elements was provided.
17
Content available remote Human body impedance in climatically bad conditions
EN
The aim of this study was to analyse the influence of the climate's difficult conditions on the human body impedance. The impedance of the human body has been measured and analysed statistically. We evaluated the body's impedance for typical shock paths and certain climatic conditions. Environmental conditions have been determined by means of a katathermometer. Using a regression function and the least square method we have established the analytical dependence between the body's impedance, climate, and the degree of shocks. The influence of filling up the sweat canals of the epidermis on the resistance and capacity of the human skin has been analysed.
PL
W pracy opisano wpływ klimatu na zmiany wartości impedancji ciała człowieka. Omówiono zjawiska elektryczne występujące w skórze człowieka, a szczególnie wpływ stopnia napełnienia potem kanalików potowych na impedancję ciała. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz ich statystycznej weryfikacji w określono matematyczną zależność klimatu środowiska i napięcia rażeniowego na zmiany impedancji ciała człowieka.
PL
Przedstawiono wpływ częstotliwości napięcia rażeniowego na zmianę wartości impedancji ciała człowieka oraz powstające na skutek jego działania zmiany patologiczne w organizmie.
EN
The paper presents influence ofshock voltage frequency on impedance of human body and pathological changes that anse inside an organism as a result of its action.
19
Content available remote Działanie prądu elektrycznego na zwierzęta hodowlane i leśne
PL
Przedstawiono skutki rażenia prądem elektrycznym zwierząt hodowlanych i leśnych. Opisano zagadnienie impedancji ciała zwierząt oraz prądu rażeniowego powodujące fibrylacją komór serca. Podano wytyczne do projektowania elektrycznych ogrodzeń pasterskich.
EN
The presentation of the results of the electric shock that the farm and forest animals were given. The issue of impedance of the animal body and current shock causing ventricular fibrillation is described. The guidelines about the designing the shepherd's fences are issued.
PL
W artykule przedstawiono składniki, które uwzględniać należy w analizie ryzyka porażenia prądem elektrycznym od urządzeń elektrycznych, pracujących w warunkach podziemi kopalń. Wskazano przykładowy sposób analizy poszczególnych elementów i czynników ryzyka porażenia prądem elektrycznym, w szczególności od urządzeń elektrycznych prądu przemiennego.
EN
The paper is focused on the factors that should be considered in the analysis of electric shock hazards from electrical equipment installed in underground mines. An example of the analysis of particular elements and factors of the electric shock hazards is discussed, with special attention given to alternating current equipment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.