Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał włóknisty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Commonly known methods for calculating the bending stiffness of corrugated board allow to calculate values related to the machine and cross direction of corrugated board but do not allow to calculate bending stiffness in any intermediate direction. The article presents a method for calculating bending stiffness in any direction in the plane of corrugated board, on the basis of the bending stiffness values in the machine and cross direction. Comparing the results of measurements of bending stiffness in selected directions with those of their calculations, the method proposed was verified and its practical usefulness confirmed.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczania sztywności zginania w dowolnym kierunku w płaszczyźnie tektury na podstawie wartości sztywności zginania w kierunku maszynowym oraz poprzecznym. Porównując wyniki pomiarów sztywności zginania w wybranych kierunkach z wynikami ich obliczeń dokonano weryfikacji zaproponowanej metody i potwierdzono jej praktyczną przydatność.
PL
W 2014 r. na rozwój gospodarki w Europie wpływ miał m.in. wysoki poziom długu publicznego w stosunku do PKB oraz wysoki wskaźnik bezrobocia, sięgający prawie 12%. Nie bez znaczenia były obawy, że strefie euro grozi kolejna, trzecia recesja. Na brak pozytywnych oczekiwań co do rozwoju gospodarczego Europy wpływa trwający konflikt rosyjsko-ukraiński. Ta niepewność skutkowała wahaniami wielkości produkcji przemysłowej na przestrzeni całego ubiegłego roku, co znalazło swoje odzwierciedlenie w popycie na materiały opakowaniowe, w tym papiery na tekturę falistą i samą tekturę falistą.
3
Content available remote Przepływy roztworu w kontakcie materiału porowatego i włóknistego
EN
The paper presents the comparison of the geometrical properties of porous material and fibrous material with the same fiber diameters and the radius of capillaries. The comparison shows that the geometrical configuration of the fibrous material compared to the porous material induce the effect of suction of the liquid at the contact of these two materials.
4
Content available remote Jak zapewnić szczelność powietrzną poddaszy użytkowych
PL
Opisano stan cieplny poddaszy użytkowych. Przedstawiono problem uzyskania szczelności powietrznej przegród szkieletowych stanowiących obudowę poddaszy. Zwrócono uwagę na pozornie uzyskaną szczelność. Opisano straty cieplne związane z przewiewaniem materiałów włóknistych wbudowanych w przegrody szkieletowe.
EN
The thermal state of usable attics is described. The work presents the problem of airtightness of frames structures forming the envelope of attics. The seeming resulting airtightness is highlighted. The heat loss associated with wind washing the fibrous materials embedded in timber structures is described.
PL
Narodowa strategia rolnictwa i obszarów wiejskich kładzie duży nacisk na rozwój zrównoważonych systemów produkcji rolnej, zapewniających bezpieczeństwo żywności i ochronę środowiska. W ramach prowadzonych wspólnych badań w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach i Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB, Zakład Technik Włókienniczych w Łodzi opracowano nowe biodegradowalne podłoża uprawowe przeznaczone do bezglebowej uprawy warzyw pod osłonami. Opracowane podłoża wykorzystujące odpadowe surowce włókiennicze i roślinne mają właściwości uprawowe porównywalne do powszechnie stosowanych na bazie wełny mineralnej, które po sezonie uprawowym stanowią odpad bardzo trudny do utylizacji. Opracowane i zbadane w warunkach szklarniowych nowe podłoża po zakończonym cyklu uprawowym są w 100% wykorzystane jako środki ulepszania gleby, ponieważ zawierają w swojej strukturze znaczne ilości związków odżywczych gromadzonych z kropelkowego odżywiania roślin w okresie uprawowym i jako materia organiczna zwiększa zasoby próchnicy w glebie.
EN
The intensification of production processes and high-tech agriculture have caused a decrease in soil fertility on a global scale. It has been estimated that the fertility of soils is being reduced yearly by the rate of 2.5%, which is about 1000 times faster than the natural growth of plants. Glasshouse crop production in Europe is usually concentrated in small areas, which poses a large pollution risk for the soils, ground waters, and the natural environment. To eliminate that problem, the target of this project is the application in common production of new biodegradable organic substrates and easy environmentally sound recycling instead of mineral wool. The goal of the research is the development of innovative technologies in new soil improvers and soilless substrates for greenhouse cultivation applied in comprehensive agricultural research. The ecological meaning of this project results from the reduction of the soil and water pollution and revitalisation of the soil ecosystem. The fertility of the soils can be only improved by proper humus management. An increase in the contents of organic matter improves the structure of soil and increases its water capacity and content of the nutrition components, and its resistance to erosion and physical and chemical degradation. All the agricultural systems should tend to increase (or at least to retain) the contents of the organic components of soils. The increase in content of organic components of the soil reduces the transition of water and minerals to the environment and acts against the eutrophication of the water reservoirs, which is consistent with the EU Directives concerning nitrides and waters. The expected results are the reduction of non-biodegradable bulk waste on landfill sites from soilless cultivation carried in glasshouses and plastic tunnels. In Poland in one year, it totals over 30 thousand tons. The results can be realised through the application of new innovated organic substrates, which can be completely process into eco-activators after the cultivation period.
PL
Materiały kompozytowe, ze względu na pewne swoje właściwości, znalazły zastosowanie w konstrukcjach zwanych lekkimi osłonami balistycznymi. Lekkie osłony balistyczne to różnego rodzaju kombinacje w układzie. Materiał włóknisty, najczęściej na bazie tkanin aramidowych z różnego rodzaju lepiszczem (np. polimerowym, epoksydowym), stanowi laminat balistyczny. Takie laminaty balistyczne są odporne na dyssypację energii uderzenia kinetycznego pocisków wystrzeliwanych z broni strzeleckiej, o prędkościach 300 - 900 m/s. W referacie zaprezentowano przegląd laminatów balistycznych stosowanych do budowy osłon balistycznych. Na przykładzie badań polskiego laminatu porównano go z jego odpowiednikami zagranicznymi.
EN
Composite materials because of their properties have been used in constructions called the tight ballistic shields. Light ballistic shields are different kind of combination in the system. Fibrous material, mostly based on aramid texture, with adhesive (egg. polymer or epoxy one) is a ballistic laminate. This kind of laminates are resistance for dissipation of bullets kinetic energy shoot from small arms, with velocity about 300 - 900 m/s. In this paper author present review of ballistic laminates used for construction of ballistic shields. Basic characteristic of a laminates specified on those experiments has been presented.
PL
W artykule przedstawiono opis zautomatyzowanego procesu wytwarzania wielowarstwowych wyrobów filtracyjnych z polipropylenowych materiałów włóknistych, na przykładzie linii do automatycznego montażu masek przeciwpyłowych, która była przedmiotem wdrażania w zakładzie produkcyjnym.
EN
This paper presents a description of the automated manufacturing of the multilayer filter products made from polypropylene fibre structured materials as an example of assembly line for dust filter masks. This assembly line was the subject of implementation in production facility.
PL
W wyniku badań uzyskano materiał włóknisty, o strukturze przestrzennej, przeznaczony na warstwy przeciwuderzeniowe w ochraniaczach stosowanych w ubiorach i wyposażeniu ochronnym osób uprawiających sporty urazogenne. Materiał otrzymano w wyniku nowatorskiego zastosowania proekologicznych włókien kokosowych, o dużej zawartości lignin oraz środka wiążącego z udziałem kopolimeru etylenu i octanu winylu z dodatkiem środków porotwórczych. materiał został zgłoszony pod nazwą Impactex w 2005 r. do Urzędu Patentowego jako projekt wynalazczy nr P-374169. Jego skuteczność w zakresie tłumienia energii uderzenia potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku, służącym do oceny zdolności amortyzacji uderzenia ochraniaczy sportowych. Oryginalna konstrukcja stanowiska umożliwia taką ocenę przy jednoczesnym zastosowaniu, dwóch metod badawczych. Została również zaproponowana nowatorska metoda oceny rozkładu siły pod ochraniaczem, podczas badań na stanowisku, wykorzystująca cienkościenne czujniki ciśnienia. Procedura badań ochraniaczy przeciwuderzeniowych przewiduje także możliwość porównania wytypowanych wskaźników z przyjętymi w literaturze biomechanicznej wybranymi kryteriami dla określania poziomu ludzkiej tolerancji na uszkodzenie danego obszaru ciała.
EN
As the results of dissertation it has been developed a nonwovens fibrous materiał with spatial structure, designed for schock absorbing layers in impact protectors used in sports protective equipment. In this material, it was used the pro-eco coir rich in lignin and the binding agent - the water dispersion of ethyl-vinyl acetate copolymer with porogenic addition. The developed material has been registered at the Polish Patent Office in 2005 as the invention project no. P-374168. The measuring of damping ability of the tested samples was carried out with the use of newly designed test stand of Drop Tower type. An innovatory method of damping ability estimation with use of pressure sensors Pressurex Film was also proposed. The procedure of testing includes the possibility of comparing the test results with selected criteria approved in biomechanics literature to define the level of human injury tolerance.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustycznych niektórych materiałów daje nadzieję na możliwość zagospodarowania odpadów produkcyjnych, a mianowicie stosowania ich w konstrukcjach zabezpieczeń wibroakustycznych. Ma to obecnie istotne znaczenie, gdyż wiele zakładów boryka się z problemem odpadów produkcyjnych.
10
Content available remote Cementy wiertnicze. Cz.4: Zastosowanie w odwiertach geotermicznych
PL
Zainteresowanie cementowaniem odwiertów geotermicznych ostatnio wzrasta, wraz z rosnącą potrzebą wytwarzania innych alternatywnych źródeł energii niż paliwa kopalne. Jednym z tych alternatywnych źródeł jest energia geotermiczna, która może być wykorzystywana do celów grzewczych, względnie do zamiany na inne postacie energii, jak np. elektryczność. Cementowanie odwiertów geotermicznych nie miało w ostatnich latach wysokiego priorytetu w porównaniu z cementowaniem odwiertów naftowych i gazowych. Jednak wobec następującego obecnie wzrostu zainteresowania wykorzystaniem energii geotermicznej trzeba przypomnieć, że odwierty geotermiczne zwykle trudno jest cementować z pełnym powodzeniem. Jest tak w przypadku odwiertów wykonywanych w utworach skalnych kruchych lub słabo zwięzłych i występowania wahań temperatury i ciśnienia w głębi odwiertów. Omówiono cementy, które mogą być stosowane do cementowania odwiertów geotermicznych, uwzględniając różne dostępne rozwiązania. Poruszono także problem koniecznej odporności cementów do odwiertów geotermicznych na działanie węglanów i siarczanów.
EN
Interest in geothermal well cementing has risen in recent years with increased needs to produce more alternative sources of energy than fossil fuels. One of these alternative sources is geothermal energy, which can be used for heating purposes, or alternatively for its conversion into other forms of energy such as electricity. The cementing of geothermal wells has not been a high priority in well cementing activity in recent years. However, with renewed interest now taking place, it is important to remember that geothermal wells are normally critical wells for cementing successfully. This is because of the weak or unconsolidated formations in which geothermal wells need to be drilled and because of the temperature and pressure fluctuations that can arise in such wells. Cements that can be used for cementing geothermal wells are discussed in terms of the different options available. Reference to the needs for carbonate and sulphate resistance of the geothermal well cements is given.
PL
W artykule przedstawiono model dyskretny odwzorowujący dynamikę procesu odspajania od calizny materiału włóknistego pochodzenia roślinnego. Dla przyjętego modelu opracowano model matematyczny - równanie ruchu układu. Rozwiązanie przez autora równania ruchu układu opisanego równaniem różniczkowym, umożliwia przeprowadzenie analizy ruchu narzędzia roboczego w procesie odspajania. Wyniki badań symulacyjnych na opracowanym modelu mogą tworzyć elementy teorii niezbędnej do prawidłowego projektowania i eksploatacji maszyn (np. wybieraków), których zespoły robocze uczestniczą w procesie odspajania od calizny materiału włóknistego pochodzenia roślinnego.
EN
In the paper presented is a discreet model, which is mapping the dynamics of separating process of fibrous vegetable material from undisturbed soil. For the accepted discreet model a mathematical model was worked out - a motion equation of the system. Author solved the motion equation of the system which is described by differential equation. This makes possible to analyze working tool motion in separating process. Results of simulation investigations on the worked out model create elements of indispensable theory to correct design and exploitation of machines (e.g. bottom unloaders) working units of which work during separation process of fibrous vegetable material from undisturbed soil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.