Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar prędkości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The aim and scope of this work included the design and practical implementation of a digital monitoring system for the polyacrylonitrile (PAN) fibre spinning process line used for the creation of different PAN based fibres doped with silver (Ag), polyaniline (PANI), carbon nanotubes (CNT) and 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC). After the collecting and processing of process parameters, including bath temperatures and the rotational speed of the feeding-receiving points, available in the form of digital data, they were compared with the appearance of fibres obtained (their surface structure and cross-section shape) and with the results of the fibre specific strength (WtP). Archiving of speed and temperature measurement data allowed to create a database combining the process parameters with the parameters of the fibres obtained. Online monitoring of the parameters enabled programmable change of the speed and temperature in important parts of the process in order to develop appropriate production profiles.
PL
Celem i zakresem prac było zaprojektowanie i praktyczna realizacja cyfrowego systemu monitorowania linii technologicznej przędzenia włókien poliakrylonitrylowych (PAN) używanej do tworzenia różnych włókien opartych na PAN domieszkowanych srebrem (Ag), polianiliną (PANI), nanorurkami węglowymi (CNT) i chlorkiem 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC). Po zebraniu i przetworzeniu parametrów procesu, w tym temperatur kąpieli i prędkości obrotowych punktów rozciągających, dostępnych w postaci danych cyfrowych, porównano je z wyglądem uzyskanych włókien (ich strukturą powierzchni i kształtem przekroju poprzecznego) oraz z wynikami wytrzymałości właściwej włókien (WTP). Archiwizacja danych pomiaru prędkości i temperatury pozwala na stworzenie bazy danych łączącej parametry procesu przędzenia z parametrami uzyskanych włókien. Monitoring parametrów on-line umożliwia programowalną zmianę prędkości i temperatury w ważnych częściach procesu w celu opracowania odpowiednich profili produkcyjnych.
2
Content available remote Rozkład prędkości przepływu w obszarze sondy anemometru z falą cieplną
PL
W pracy przedstawiono badania pola prędkości wokół trójwłóknowej sondy termoanemometrycznej stosowanej do pomiaru prędkości przepływu metodą fal cieplnych. Porównano wartości prędkości wyznaczone za pomocą metody fal cieplnych ze zmierzonymi metodą PIV. Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym zamkniętym, w zakresie prędkości przepływu powietrza od 15 do 40 cm/s. Do badań zastosowano sondę termoanemometryczną trójwłóknową, o włóknach wzajemnie równoległych, umieszonych poziomo i zorientowanych prostopadle względem wektora prędkości przepływu. Zgodnie z przewidywaniami zaobserwowano występowanie zjawiska cienia aerodynamicznego w całym obszarze sondy, które sprawia, że zmierzone wartości prędkości są wyraźnie mniejsze od prędkości napływu. Porównano podłużne profile prędkości zmierzone metodą PIV z wartościami wyznaczonymi metodą fal cieplnych. Prędkość przepływu na drodze pomiędzy detektorami fali wyznaczona metodą fal cieplnych jest zbliżona do średniej wartości prędkości wyznaczonej metodą PIV. Natomiast prędkość na drodze od nadajnika fali do pierwszego detektora wyznaczona metodą fal cieplnych jest wyraźnie mniejsza od wartości wyznaczonej metodą PIV. Wynika to z różnicy faz pomiędzy napięciem a prądem na nadajniku fali temperaturowej. Uzyskane na obecnym etapie wyniki nie pozwalają na opracowanie efektywnej metody korekcji wpływu zjawiska cienia aerodynamicznego na wyniki pomiarów falą cieplną.
EN
The paper presents tests of the velocity field around the triple thin wire probe used to measure the flow velocity with the thermal waves method. Velocity values determined using the thermal wave method were compared to those achieved with the PIV method. The tests were carried out in a closed circuit wind tunnel, in the range of air flow velocity ranging from 15 to 40 cm/s. A three thin wire probes with mutually parallel wires, horizontally placed and oriented perpendicularly to the flow velocity vector was used for the tests. As expected, the velocity wake phenomenon was observed throughout the probe area, which means that the measured velocity values are clearly lower than the inflow velocity. The longitudinal velocity profiles measured with the PIV method were compared to the values determined with the thermal wave method. The value of flow velocity on the distance between the wave detectors determined with the thermal wave method is similar to the average velocity value determined with the PIV method. However, the velocity within the area between the wave emitter and the first detector determined with the thermal wave method is clearly lower than the value determined with the PIV method. This is due to the phase lag between voltage and current at the wave transmitter. The results obtained at this stage do not allow for the development of an effective method of correcting the effect of the wake on the results of thermal wave measurements.
EN
The main purpose of this study was to describe a parameter tuning of PI speed controller when the speed is determined by differentiating the position. In the first part three methods of speed calculation was selected: moving average, low pass filter, and smooth derivative with FIR filter. Dynamic and static properties of presented methods were compared through simulation studies. The results can be helpful in choosing method for estimation the speed of the direct drive, especially for very low speeds. In the second part the relationship between the degree of smooth filter and controller setting is analysed. Simulation results show that the proposed control approach can provide good dynamic of the drive.
PL
W pracy przedstawiono dobór parametrów regulatora prędkości typu PI w uk ładzie sterowania, w którym sygnał prędkości jest wyznaczany poprzez różniczkowanie sygnału położenia. W pierwszej części wybrano trzy metody wyznaczania sygnału prędkości: ruchoma średnia, filtr dolno-przepustowy, oraz gładka metoda różniczkowania z filtrem FIR. Na drodze badań symulacyjnych porównano właściwości dynamiczne i statyczne zaprezentowanych metod. Zaprezentowane wyniki mogą być pomocą w wyborze metody wyznaczania prędkości, szczególnie w zakresie bardzo niskich prędkości obrotowych. W drugiej części pracy przeanalizowano zależność nastaw regulatora prędkości od stopnia filtru wygładzającego. Wyniki badań symulacyjnych wskazują, że zaproponowane podejście zapewnia uzyskanie dobrych właściwości dynamicznych napędu.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wdrożenia sieci odcinkowych pomiarów prędkości na przykładzie województwie zachodniopomorskiego. Autorka skupiła się na rozwiązaniach Inteligentnych Systemów Transportowych służących do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego. W pierwszej części artykułu został omówiony stan bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa zachodniopomorskiego. W dalszej części zostały przedstawione rozwiązania systemów telematycznych powszechnie stosowanych do rejestrowania prędkości pojazdów drogowych oraz sposób rejestrowania i przetwarzania danych. W trzeciej części przeanalizowane zostały mapy wypadków oraz miejsca zaimplementowanych odcinkowych pomiarów prędkości, na podstawie których powstała autorska propozycja miejsc wdrożenia sieci odcinkowych pomiarów prędkości ze względu na dużą wypadkowość.
EN
The article presents the concept of implementing a network of average speed measurements in the West Pomeranian. The author focused on solutions of Intelligent Transport Systems to improve the safety of road transport. The first part of the article discusses the state of road traffic safety in the West Pomeranian. In the next part, the solutions of Intelligent Transport Systems used to record the speed of road vehicles and the method of data recording and processing were discussed. In the third part, the accident maps and the locations of the stored sectional speed measurements were analysed, on the basis of which the proposition of places for the implementation of the network of average speed measurements was created due to the high accident rate.
5
Content available remote Badania przepływu ciecz-gaz w rurociągu metodą absorpcji promieniowania gamma
PL
Artykuł omawia zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma do wyznaczania parametrów przepływu ciecz-gaz w rurociągu poziomym. Sygnały z zestawu radiometrycznego wykorzystano do wyznaczania prędkości fazy rozproszonej, współczynnika wypełnienia oraz identyfikacji struktury przepływu. Przedstawiono przykładowe wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w zamknięte źródła promieniowania 241Am i sondy scyntylacyjne z kryształami NaI(Tl).
EN
The article presents application of the gamma-ray absorption method to determine the parameters of the liquid-gas flow in a horizontal pipeline. The signals from radiometric set were used for determining the velocity of the dispersed phase, void fraction and identification of flow structure. Results of experiments carried out on a laboratory stand equipped with sealed gamma-ray sources 241Am and scintillation probes with NaI(Tl) crystals are presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wizualizacji opływów wybranych profili sond spiętrzających przepływ. Określono częstotliwość odrywania się wirów za sondą. Przeprowadzono szereg badań eksperymentalnych mających na celu określenie oraz analizę zjawisk zachodzących w rozpatrywanym obszarze badawczym. Dzięki wykorzystaniu metody anemometrii obrazowej uzyskano rozkłady prędkości w otoczeniu badanych profili. Sformułowano wnioski natury metrologicznej.
EN
The paper presents results of flow around visualization in selected sensors profiles of the pitot probe. Vortices detachment frequency from the probe was defined. A series of experimental research to identifying and determining analysis the phenomena occurring in the area of research were done. By using Practicle Image Velocimetry methods (PIV) velocity distribution around the analyzed profiles were obtained. Metrological type conclusions were formulated.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań prędkości rowerzystów dla różnych rozwiązań infrastrukturalnych. Badania przeprowadzono w jedenastu lokalizacjach o nawierzchni asfaltowej, na pasach ruchu na jezdni, ciągach pieszo rowerowych, kontrapasach, wydzielonych ścieżkach rowerowych oraz na pasie ruchu dla autobusów. Przeanalizowano także prędkość rowerzystów na ścieżce rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej oraz prędkości na pasie rowerowym o dużym pochyleniu wzdłużnym. Szczegółowe wyniki pomiarów przedstawiono w podziale na kategorie wiekowe, płeć i rodzaj roweru.
EN
The article presents the results of research on cycling speed on various infrastructure solutions. The measurements were taken in 13 different locations: on road lanes, bicycle counterflow lanes, isolated paths and bus lanes. Additional research were made on bike paths with paving surface and on bicycle lane where a 6.3% gradient exists Results are presented as average speed and quantile to of the order of 0.15 and are separated by age group and bike type.
PL
Prędkość pojazdów jest jednym z podstawowych czynników wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i dlatego poprzez oddziaływanie na nią jesteśmy w stanie mieć wpływ na ten poziom. Jednak skuteczność starań w zakresie sprawowania kontroli nad prędkością warunkowana jest stopniem przestrzegania przez użytkowników ruchu drogowego różnego rodzaju ograniczeń i zaleceń. Główna część pracy skupia się na opracowaniu wskaźników oceny dla różnych prędkości dopuszczalnych. Istotną część pracy stanowią badania i analiza czynników determinujących wybór prędkości przez kierowców oraz stopień przestrzegania dopuszczalnych ograniczeń prędkości. Kolejna część pracy zawiera wyniki i analizę badań empirycznych prędkości, które posłużyły do stworzenia i określenia wartości współczynników charakteryzujących opracowane wskaźniki. W pracy został sformułowany ogólny wzór na wskaźnik oceniający prędkość poruszania się kierowców. Na podstawie opracowanych wskaźników i analizy przeprowadzonych badań przedstawiono wnioski i propozycję praktycznego zastosowania wskaźników oceny prędkości.
EN
The speed of vehicles is one of the main factors affecting the level of road safety and therefore, by acting on it, we are able to have an impact on this level. However, the effectiveness of efforts to exercise control over the speed conditioned by the degree of compliance by road users all kinds of restrictions and recommendations. The main part of the work focuses on the development of evaluation indicators for different speed limits. An important part of the work is the study and analysis of the factors determining the choice of speed by drivers and the degree of compliance with the permissible speed limit. An extensive part of the work contains the results and analysis of empirical research speeds that were used to create and determine the factors characterizing the developed indicators. The work has been formulated general formula for evaluating the rate of speed of the drivers. Based on the developed indicators and analysis of the study presents conclusions and a proposal for the practical application of evaluation indicators speed.
EN
In an article titled: Analysis of methods of wheel speed measurement using magnetic sensor mounted in vehicle presents the construction and method of manufacture modern tyres and including consideration of magnetic properties of the individual components of the tyre. Furthermore, it provides methods for measuring pneumatic wheel speed and analysis of existing solutions patents in this field. As well as the methodology for conducting a study to determine the relationship between eg. the magnetism of the tyre and wheel speed.
PL
Artykuł przedstawia budowę i sposób produkcji współczesnych opon samochodowych, wraz z uwzględnieniem właściwości magnetycznych poszczególnych elementów składowych opony. Ponadto artykuł zawiera metody pomiaru prędkości obrotowej koła ogumionego oraz analizę istniejących rozwiązań patentowych w tej dziedzinie. Jak również metodykę prowadzenia badań mających na celu określić zależności pomiędzy np. magnetyzmem opony a prędkością obrotową koła.
10
PL
Na przejazdach rowerowych z sygnalizacją świetlną o bezpieczeństwie rowerzystów decydują czasy międzyzielone, które zależą od poprawnego przyjęcia prędkości ewakuacji i dojazdu rowerzystów i pojazdów. Nowa ustawa, wprowadzona w zeszłym roku, podniosła prędkość ewakuacji rowerzystów na przejazdach z sygnalizacją aż o 50 % (z 2.8 m/s do 4.2 m/s). W celu sprawdzenia czy nowa wartość prędkości ewakuacji odpowiada tej osiąganej w warunkach rzeczywistych przeprowadzono pilotażowe badania empiryczne prędkości przejazdu rowerzystów przez przejazdy z sygnalizacją świetlną na kilku poligonach w Krakowie. W referacie zaprezentowano wyniki pomiarów empirycznych prędkości przejazdu rowerzystów z uwzględnieniem płci i wieku rowerzystów. Rozróżniono rowerzystów wjeżdżających na przejazd z biegu i z zatrzymania. Pokazano również wpływ długości przejazdu na prędkość przejazdu rowerzystów wjeżdżających na przejazd z zatrzymania. Wykonane badania pokazują, że prędkość ewakuacji rowerzystów powinna być przyjmowana na poziomie 3.1 m/s a długość sygnału zielonego dla rowerzystów powinna być obliczana przy przyjęciu prędkości rowerzystów na poziomie 2.2 m/s.
EN
At signalized bike crossings, safety of cyclists is determined by intergreen times that depend on the correct estimation of clearance times of bicycles and vehicles. The new law, introduced last year, increased cyclists’ clearance speed at signalized intersections by 50% (from 2.8 m/s to 4.2 m/s). In order to verify whether the new clearance speed corresponds to that achieved in “real world” conditions, the ones conducted empiric studies of cyclists’ speed at signalized bike crossings on military grounds in Krakow. The results of the studies were presented in the paper taking into account factors like cyclists’ gender and age. Also, cyclists were divided into two groups based on whether they were entering the intersection from a moving or from a standing start. The tests show ride length impact on the clearance speed of the cyclists entering the bike crossings from a standing start. Conducted studies show that the cyclists’ clearance speed should be assumed to be 3.1 m/s and the green light interval should be computed based on 2.2 m/s cyclists’ speed.
11
Content available remote Automation of direct measurement and control of volumetric flow
EN
The paper presents a method for direct measurement of volumetric flow using a measuring cylinder with a free dividing piston. Original schemes of sensors and actuators connection have been provided as well as both input and output signal processing algorithms. Moreover, the influence of the key hardware parameters to the measurement accuracy has been considered.
PL
Artykuł przedstawia metodę bezpośredniego pomiaru przepływu objętościowego z wykorzystaniem cylindra pomiarowego z wolnym tłokiem, Zaprezentowano oryginalne schematy połączeń czujników i aktuatorów, jak również algorytmy przetwarzania sygnałów wejściowych i wyjściowych. Przedyskutowano ponadto wpływ kluczowych parametrów sprzętowych na dokładność pomiaru.
EN
Particle Image Velocimetry (PIV) is a well-established measurement technique in area of fluid mechanics [1]. Its main idea is monitoring the displacement of tracer particles over time to obtain the flow’s velocity field. Although the technique is very flexible and widely used, it cannot be applied for flows in geometries of characteristic dimensions of order of millimeters or micrometers, which is often desired e.g. for visualization of the flow field between the centrifugal pump impeller and volute, in case of wall-slip flows in rheological investigations or generally in microfluidics area. In such scales the direct application of PIV is impossible due to technological issues: used in PIV lightning system – a light sheet used for slicing the investigated area will not work due to near-wall reflections, optical elements limited laser damage threshold and align problems. Therefore the light delivery system has to be completely redesigned, but as the other system components, data acquisition system and light source remain untouched, the adaptation of PIV system is possible in form of micro PIV [2,3]. In current work we would like to test the possibility of building such an adapter, aiming for costs minimization, therefore we decide to reduce the microPIV system, using the breadboard-mounted set of opto-mechanical elements instead of using fluorescent microscope.
PL
W artykule przedstawiono metodę szybkiego określania prędkości początkowej pocisku za pomocą kamery do zdjęć szybkich. Sugerowana jest ona jako metoda pomocnicza, w sytuacji, w której zawiedzie podstawowe urządzenie pomiarowe a konieczne jest uzyskanie wyniku badania. Jednocześnie jest to metoda łatwa do zastosowania oraz nie wymaga specjalnego przygotowania kamery oraz zaawansowanej obróbki danych jak w wypadku klasycznych metod analizy obrazu. Podstawową i najważniejszą jej zaletą jest możliwość uzyskaniu pomiaru po badaniu wykorzystując do tego celu wyłącznie zarejestrowany film i znane wyniki pomiarów. Metodykę pomiaru pokazano na przykładzie przeprowadzonego strzelania z rzeczywistymi wynikami, w którym wystąpił problem braku pomiaru w trakcie badań. Przedstawiono przykładowe obliczenia i określono wielkości błędów tej metody dla podanego przykładu. Określono też czynniki, które wpływają na dokładność tej metody.
EN
In the article a method of measuring the projectile velocity with the use of high speed camera in case when a primary measuring device (radar etc.) fails to work properly has been described. The method is simple, fast and doesn’t need special camera placement or special software (only calculator). The method has been presented on the basis of a real example when radar fails to measure velocity of one shot. For estimation of the accuracy of the method the calculated velocities are compared with ones obtained from the radar.
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiaru poślizgu względnego koła samochodu. Ustalono, że poślizg względny może być traktowany jako błąd systematyczny pomiaru. System pomiarowy został oparty na mikrokontrolerze STM32. Zaadaptowano prawidłowo wzory do szacowania niepewności wyniku pomiaru i przedstawiono wyniki badań.
EN
This article presents the method of determining the relative slip of the pneumatic wheel of car on a single-roller of chassis dynamometer. It was established that the relative slip can be treated as a systematic error, which substantially affects the measurement of power on a chassis dynamometer. Relative slip was determined by using specially developed measurement system which is based on microcontroller STM32. It presents problems associated with calibration of counting systems, where the objective is to obtain the smallest measurement uncertainty.
PL
W ostatnich kilku dekadach obserwowane jest znaczne pogorszenie warunków ruchu w sieciach drogowych. Niejednokrotnie obraz ruchu drogowego przybiera drastyczne formy, zwłaszcza w centrach dużych miast i aglomeracjach (5). Stosowane dotychczas formy organizacji i zarządzania ruchem drogowym okazują się niewystarczające.
EN
In the last several decades a significant worsening of traffic conditions in road networks has been observed. Traffic often takes drastic forms, particularly in the centres of large cities and agglomerations. The forms of traffic organization and management used so far turn out to be insufficient.
EN
The article presents an extended method for measuring commercial speed. The extension of the method applies to identifying acceleration while travelling. The method uses the measurement of transport parameters in the transport network using a mobile application based on Android. Extending the measurement as described in the article is a basis for more thorough analysis of the quality of transport networks, mainly in the context of public transport. The measurement can contribute to more justified division of transport tasks in terms of its balancing, optimizing distribution of bays and improved design public transport vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano rozszerzoną metodę pomiaru prędkości komunikacyjnej. Rozszerzenie metody dotyczy identyfikacji wartości parametrów przyspieszenia w ruchu, związanych z realizowanym przemieszczeniem. W metodzie wykorzystano pomiar charakterystyk przemieszczeń w sieci transportowej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej zrealizowanej na platformie Android. Rozszerzenie pomiaru w sposób zaprezentowany w artykule stanowi podstawę do pogłębionych analiz jakości sieci transportowych w tym głownie w aspekcie transportu zbiorowego. Tego typu pomiary mogą stać się przyczynkiem do kształtowania zasadnego podziału zadań w transporcie w aspekcie jego zrównoważenia, optymalizacji rozmieszczenia zatok postojowych czy również lepszego projektowania środków transportu zbiorowego.
PL
W artykule omówiono wyniki pomiarów porównawczych opóźnień hamowania z równoczesnym wykorzystanie czujnika korelacyjno-optycznego Correvit-L oraz taniego odbiornika nawigacji satelitarnej GPS. Zaprezentowano uniwersalny mikroprocesorowy układ pomiarowo-sterujący wykorzystywany w badaniach. Przedstawiono wyniki około 500 testów hamowania wykonanych zgodnie z Regulaminem 13 ECE z różnymi intensywnością hamowania, na suchej i mokrej nawierzchni asfaltowej. Uzyskane wyniki pomiarów średnich w pełni rozwiniętych opóźnień hamowania pozwalają stwierdzić całkowitą przydatność czujnika nawigacji satelitarnej GPS pracującego bez stacji referencyjnej do wyznaczania parametrów hamowania.
EN
The article shows the results of comparative measurements of braking decelerations with simultaneous application of correlative-optical Correvit-L sensor and cheap GPS navigation receiver. Universal microprocessor measurement-acquisition system applied in the research is presented. About 500 braking tests performed in accordance to 13 ECE Regulation with different braking intensity, on dry and wet asphalt surface are shown. Obtained results of average measurements of fully developed braking decelerations make it possible to fully accept the application of GPS navigation receiver without reference station to determine braking parameters.
EN
Aim of the paper is to assess uncertainty associated with determination of velocity using MEMS accelerometer. Two MEMS accelerometers are evaluated from the point of view of measurement characterized by short duration and possibility of repetitions in unchanged environment. Mathematical model of measurement of velocity is presented with its accompanying uncertainty. The accelerometers were first subjected to calibration and testing of nonlinearity of their scale factors, then fixed to a wheeled robot which performed repeated manoeuvres of straight line movement on laboratory ground. Standard uncertainty of velocity measured using the examined accelerometers was at the level of 0.02–0.04 m/s for run duration of about 1.5 s and averaged data from 12 runs. MEMS accelerometers can be recommended for velocity measurements characterised by short duration and possibility of repetitions, if uncertainties of calibration and of measurement of vehicle tilt angle during motion are minimized.
PL
W artykule poruszono problem pomiaru bezwładnościowego parametrów ruchu pojazdów. Celem pracy jest ocena niepewności pomiaru związanej z wyznaczaniem prędkości metodą całkowania przyspieszenia zmierzonego akcelerometrem typu MEMS. Dwa akcelerometry typu MEMS zostały poddane ocenie z punktu widzenia zastosowania charakteryzującego się krótkim czasem trwania pomiaru oraz możliwością jego powtarzania w niezmienionych warunkach. Zaprezentowano model matematyczny pomiaru prędkości wraz z towarzyszącą mu niepewnością. Akcelerometry zostały poddane procedurze kalibracji oraz wyznaczono nieliniowości dla ich współczynników skali dzięki wykorzystaniu urządzenia Tira-VIB do wygenerowania przyspieszeń o zmiennych wartościach. Czujniki zostały zamontowane na robocie kołowym, który wykonał w sposób powtarzalny manewr jazdy prostoliniowej na tej samej nawierzchni. Otrzymano niepewność standardową prędkości zmierzonej przy użyciu badanych akcelerometrów na poziomie 0,02–0,04 m/s dla przebiegu trwającego ok. 1,5 s, przy uśrednieniu danych z 12 przebiegów. Na podstawie wykonanej pracy można rekomendować tanie akcelerometry MEMS do pomiarów prędkości charakteryzujących się krótkim czasem trwania oraz możliwością powtarzania pomiarów. Należy zwrócić uwagę na minimalizację niepewności związanych z kalibracją instrumentów oraz pomiarem zmiennego kąta przechyłu pojazdu podczas ruchu.
PL
Scharakteryzowano trudności w praktycznych zastosowaniach dwóch metod pomiaru prędkości z wykorzystaniem statystycznego przetwarzania sygnału losowego: autokorelacji i bazującej na widmie sygnału. Zaproponowano nową metodę wykorzystującą warunkową wartość średnią modułu sygnału losowego i testowy algorytm pomiaru na właściwości, której nie mają wpływu zmiany cech statystycznych poruszającego się obiektu. Przedstawiono podstawowe zależności teoretyczne opisujące proponowane modele pomiaru oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The paper presents a method using statistical methods for velocity measurements for industrial purposes. There are described the properties of statistical methods in which velocity measurements are based on one random signal. A brief outline of difficulties related to practical applications of autocorrelation and spectral methods is additionally included. They are the conditions for the stationarity of a measurement signal and the repeatability of the shape of its statistical characteristics for each programmed velocity (for full scale of an apparatus) which have to be fulfilled. These difficulties can be overcome by the proposed method which uses the conditional average value of module (CAAV) of a sensor random signal and a measurement testing algorithm. Then the measurement characteristics are not affected by changes in statistical features of the moving object signal. The discussion of the theoretical relationships describing the measurement method as well as the results of practical tests are included. In these tests there were used the models of pseudo-random sensor signals with programmed statistical characteristics.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości pojazdów w czasie przejazdu przez skrzyżowanie typu rondo. Na tym typie skrzyżowań prędkość pojazdów zależy od parametrów geometrycznych ronda oraz od wartości natężeń ruchu. Artykuł prezentuje wyniki badań własnych autorki.
EN
The results of research of distinguish vehicle groups speeds on roundabouts have been presented in his article. The vehicles speeds on roundabouts depends on geometrical parameters and on vehicle traffic volumes on particular elements of roundabouts. This article presented results of author own researches.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.