Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca prezentuje aspekt adaptacji oraz wykorzystywania algorytmów zaprezentowanych w publikacji [1] na platformie do obliczeń rozproszonych BOINC [2]. Dodatkowo wykonano testy skalowalności przyśpieszenia oprogramowania na takich platformach jak Intel Xeon Phi 5110P [3] oraz platformie wykorzystującej Versatile SMP Foundation Advanced Platform firmy ScaleMP (rozwiązanie klasy vSMP [4][5]). Dzięki długotrwałym obliczeniom udało się znaleźć 47 rozwiązań przystających prawidłowo modulo 264. Żadne z uzyskanych rozwiązań nie jest jednak prawidłowe w przestrzeni całego zbioru liczb naturalnych, a co za tym idzie nie odnaleziono poprawnego kontrprzykładu dla przypuszczenia Beal'a.
EN
This paper presents adaptation aspect and use of algorithms presented in publication [1] on distributed computing platform BOINC. What is more, there were made some test of software acceleration scalability on such platforms like Intel Xeon Phi 5110P and platform that uses Versatile SMP Foundation Advanced Platform made by ScaleMP. Thanks to long-lasting computation 47 solutions correctly congruent modulo 264 were found. None of the solutions obtained is not correct in the space around the set of natural numbers and what’s connected to that, any correct counterexample for Beal’s Conjecture was not found.
PL
Praca obejmuje implementacje oraz testy wydajności i skalowania biologicznych sieci neuronowych charakteryzujących się wewnętrzną topologią wielowymiarowych torusów. Do obliczeń wykorzystano równoległą wersję symulatora GENESIS - PGENESIS. Symulacje przeprowadzono w środowisku równoległym na superkomputerze (klaster wydajnościowy o architekturze x86_64) HP BladeSystem/Actina, Hydra dostępnym w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Testy objęły procesory AMD Opteron 2435, AMD Opteron 6174, AMD Opteron 6272 oraz Intel Xeon X5660. Uwzględniono także aspekt wykorzystania interfejsów sieciowych Infiniband QDR, Infiniband DDR oraz 10Gb Ethernet w komunikacji międzywęzłowej. Dodatkowo wykonano analizę uzyskanego zysku wydajności dzięki zastosowaniu wersji PGENESIS skompilowanej pod kątem wybranego procesora. W pracy skupiono się jedynie na części dotyczącej pomiarów wydajności – nie podjęto jakichkolwiek prób analiz aktywności modelowanych biologicznych sieci neuronowych.
EN
This paper includes implementation and performance tests and also scaling of biological neural networks characterized by internal topology of multi-dimensional toruses. For calculations there was used a parallel version of the GENESIS - PGENESIS simulator. Simulations were performed in a supercomputer's parallel environment, (a performance cluster with x86_64 architecture) HP BladeSystem/Actina, Hydra available at the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modeling, Warsaw University. Tests included AMD Opteron 2435, AMD Opteron 6174, AMD Opteron 6272 and Intel Xeon X5660 prosessors. There was also taken into account the aspect of the use of network interfaces such like Infiniband QDR, DDR Infiniband and 10Gb Ethernet in interstitial communication. In addition, there was performed an analysis on the resulting performance gained by using the PGENESIS version compiled for the selected processor. In this paper author focused only on the section of performance measurement - there weren't taken any attempts of activity analysis of the modeled biological neural networks.
PL
Praca obejmuje testowanie przypuszczenia Beal'a z wykorzystaniem klasycznych procesorów. Dodatkowo w wybranych funkcjach oprogramowania wykorzystano standard OpenMP, co umożliwiło zrównoleglenie obliczeń. Do obliczeń wykorzystano jednostki obliczeniowe wchodzące w skład komputerów IBM Blue Gene/P, IBM Blue Gene/Q oraz IBM Power 775. Testy wykonano także na superkomputerze HP BladeSystem/Actina, Hydra dostępnym w ICM UW - użyto tam węzła obliczeniowego posiadającego dwa procesory Intel Xeon X5660. Porównano wydajność własnych rozwiązań napisanych w języku C z możliwościami oprogramowania napisanego w języku Python przez Peter'a Novig'a.
EN
This paper includes the testing of Beal’s conjecture using classical processors. Additionally some features of OpenMP standard were used in software what allowed to parallel the calculation. Calculations were based on computational units included in the computers IBM Blue Gene/L, IBM Blue Gene/Q, and the IBM Power 775 tests have been performed on the supercomputer HP BladeSystem / Actina, Hydra available in the ICM UW - computing nodes with Intel Xeon processors X5660 were used there. The performance of own solutions written in C was compared with the capabilities of software written in Python by Peter Novig.
4
Content available System rozpoznawania mowy z ograniczonym słownikiem
PL
Motywacją w pisanej pracy jest omówienie i porównanie popularnych algorytmów rozpoznawania mowy na różnych systemach. Zebrane informacje są przedstawione w stosunkowo krótkiej formie, bez wnikliwej analizy dowodów matematycznych, do których przedstawienia i tak potrzebne jest odniesienie się do odrębnych specjalistycznych źródeł. Omówione zostały tutaj problemy pewne związane z ASR (ang. Automatic Speech Recognition) i perspektywy na rozwiązanie ich. Na podstawie dostępnych rozwiązań stworzony został moduł aplikacji umożliwiający porównywanie zebranych nagrań pod kątem podobieństwa sygnału mowy i przedstawienie wyników w formie tabelarycznej. Stworzona biblioteka w celach prezentacyjnych została użyta do pełnej aplikacji umożliwiającej wykonywanie rozkazów na podstawie słów wypowiadanych do mikrofonu. Wyniki posłużą nie tyle za ostateczne wnioski w tematyce rozpoznawania mowy, co za wskazówki do kolejnych analiz i badań. Mimo postępów w badaniach nad ASR, nadal nie ma algorytmów o skuteczności przekraczającej 95%. Motywacją do dalszych działań może być np. społeczne wykluczenie ludzi nie mogących posługiwać się komunikacją polegającą na wzroku.
EN
Motivation of this thesis is discussion about popular ASR algorithms and comparision on various architectures. Collected results are presented in relatively short shape. It’s done without math argumentation because it could depend on complicated equations. Here are discussed some problems associated with ASR (Automatic Speech Recognition) and the prospects for a solution to their. On the basis of available solutions it was developed application module that allows comparison of collected recordings in respect of similarity of the speech signal and present the results in tabular form. For presentation purposes it has been created a library and it was used in complete application that allows execution of commands based on the words spoken to microphone. The results will be used not only for the final conclusions about ASR, what clues for further analysis and research. Despite the advances in research on ASR, still there are no algorithms for effectiveness in excess of 95%. The motivation for further actions may be, eg, the social exclusion of people who can not use the communication involving the eye
5
Content available PL-Grid : polska infrastruktura przetwarzania danych
PL
Praca prezentuje polską infrastrukturę przetwarzania danych naukowych PL-Grid. W pracy zaprezentowano zarówno teoretyczny zarys możliwości, jak i praktyczne pomiary empiryczne, które wykonano na platformie. Podczas testów wykorzystano algorytm wyszukiwania nieparzystych liczb dziwnych oraz program poszukujący kontrprzykładu dla hipotezy Brocard’a. Wykonano także proste symulacje algorytmu kwantowego Shora z wykorzystaniem udostępnionych akceleratorów graficznych wspierających technologię CUDA.
EN
This paper presents polish scientific data computing infrastructure PL-Grid. Paper shows both theoretical outline of the possibilities and practical empiric measurements, which were made via platform. During test there were used: odd weird numbers search algorithm and Brocards conjecture counterexample search program. There were also taken some simple simulations of Shor’s quantum algorithm using shared graphics accelerators supporting CUDA.
6
Content available Weryfikacja „słabej” hipotezy Goldbacha do 1031
PL
Praca prezentuje aspekt numerycznej weryfikacji „słabej” hipotezy Goldbacha dla wartości mniejszych niż 1031. Do obliczeń, które zajęły w sumie ok. 50 000 godzin czasu pojedynczego CPU wykorzystano klaster wydajnościowy złożony z procesorów AMD Opteron 4284. Podczas sprawdzania pierwszości zastosowano test Millera-Rabina. Przetestowano także możliwe zastosowanie testu ECPP. Jak się okazało przy założeniu dodatkowych warunków poprawności testu Millera-Rabina „słaba” hipoteza Goldbacha w badanym zakresie jest prawidłowa.
EN
This paper presents aspect of the numerical verification a „weak” Goldbach’s conjecture for values less than 1031. For calculations, that took about 50 000 hours of a single CPU performance, there was used an performance cluster consisting of the AMD Opteron 4284 processors. During the primality check, there was used Miller-Rabin test. There was also tested the possiblity of ECPP test usage. As it turned out, when there were added some additional conditions of correctness of Miller-Rabin test, the „weak” Goldbach’s conjecture occurs correct in researched range.
PL
Współczesny proces dydaktyczny technik programowania często wymaga dostępu zarówno do nowoczesnego sprzętu, jak i oprogramowania. W szczególnej mierze odnosi się to do algorytmów równoległych, których odpowiednie właściwości w dużo większym stopniu można zaobserwować na wydajnych procesorach nowej generacji. Aby stworzyć międzynarodową społeczność akademicką związaną z tą specjalizacją firma Intel udostępniła wirtualne laboratorium testowe (Manycore Testing Lab - MTL). Artykuł przedstawia aspekt architektury oraz praktycznego zastosowania MTL w pracy wieloużytkowej i skupia się na empirycznym potwierdzeniu wzrostu wydajności uzyskanej dzięki programowaniu równoległemu i10-rdzeniowym procesorom Westmere-EX. Badaniom objęto cztery klasy algorytmów: czysto matematyczny dotyczący problemu Collatza, kryptograficzny 3DES, kwantowy algorytm Grovera oraz klasyczny algorytm genetyczny. Dla zastosowań edukacyjnych dostęp do laboratorium jest bezpłatny, a udostępniane platformy wspierają wszelkie zaawansowane technologie.
EN
The modern didactic process of programming techniques often requires access to the modern hardware and software. In a particular part applies to parallel algorithms, where appropriate properties to a much greater extent can be seen in the new generation of high-performance processors. To create an international academic community associated with this specialization, Intel released a virtual test lab (Manycore Testing Lab - MTL). The paper presents the architectural aspect and the practical application of MTL at work reusable and focuses on empirical confirmation gains obtained through parallel programming and 10-core Westmere-EX processors. The study consisted of four classes of algorithms: for a purely mathematical problem Collatz, 3DES cryptography, quantum Grover algorithm and the classic genetic algorithm. For educational access to the laboratory is free and available to all platforms support advanced technologies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.