Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  legal requirements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper provides an analysis of current Polish regulations on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water. The issue was also described in relation to international law. Inconsistency in regulations in terms of definitions of the sum of PAH is highlighted. The influence of PAH concentrations on the classification of water chemical status and the assessment of drinking water quality was analyzed based on the results of concentrations of six PAHs: benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, dibenzo(ah)anthracene, benzo(ghi)perylene and indeno(1,2,3-cd)pyrene. The PAH concentrations were determined in 36 water samples, including 28 samples of spring water and eight samples of snowmelt. The results obtained for most of the samples revealed elevated concentrations of benzo(a)pyrene. The authors underline the fact that a separate assessment of benzo(a)pyrene, the sum of six PAHs, and the sum of four PAHs unveil inconsistency in water quality evaluation. The results also suggest that only benzo(a)pyrene should be considered in the classifications mentioned, since its determination gives the actual view on the water quality in terms of PAH concentrations. The assessments for the sum of six PAHs and four PAHs in accordance with existing regulations indicate higher quality classes, meaning a better water quality in comparison with the concentration of benzo(a)pyrene itself.
PL
W referacie przedstawiono wymagania prawne dotyczące projektowania i wykonywania obiektów energetycznych, a także wyniki analiz wieloletnich zbiorów danych o awariach i katastrofach budowlanych.
EN
The paper presents legal requirements for the design and construction of power facilities, as well as the results of analyzes of long-term data sets on construction accidents and disasters.
PL
Projektowanie, wykonywanie i eksploatacja budynków o niskim zużyciu energii jest procesem złożonym i wymaga znajomości wielu zagadnień w zakresie materiałów budowlanych, budownictwa ogólnego, fizyki budowli, instalacji budowlanych, systemów odnawialnych źródeł energii oraz projektowania architektonicznego. Realizacja obowiązujących wymagań technicznych w tym zakresie polega na sprawdzeniu wielu parametrów całego budynku ale także jego przegród zewnętrznych i ich złączy. Ich określanie wg obowiązujących przepisów prawnych i norm przedmiotowych budzi wiele wątpliwości i niejasności w zakresie procedur obliczeniowych i interpretacji zagadnień fizykalnych. Na podstawie prowadzonych obliczeń i analiz autorzy podjęli dyskusję w zakresie metod obliczeniowych w tym zakresie, proponując zmiany w zapisach prawnych i procedurach obliczeniowych. W pracy scharakteryzowano wybrane czynniki kształtujące budownictwo niskoenergetyczne: parametry fizykalne elementów obudowy budynku, wspomaganie nowoczesnych systemów wentylacyjnych, parametry charakterystyki energetycznej. Część obliczeniowa pracy dotyczy analizy parametrów fizykalnych elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii oraz parametrów charakterystyki energetycznej budynków z uwzględnieniem kryterium oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i złączy budowlanych wymaga uwzględnienia innowacyjnych materiałów izolacyjnych oraz specyficznych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Zastosowanie do obliczeń i analiz profesjonalnych programów komputerowych pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników. Uwzględnienie wielu spójnych ze sobą czynników: architektura budynku, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich złączy (elementy obudowy budynku), rodzaj i sprawność systemu wentylacji oraz systemów c.o., c.w.u., zastosowanie odnawialnych źródeł energii, integralne zarządzanie budynkiem w zakresie produkcji energii pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów charakterystyki energetycznej budynku i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
EN
The Directive 2010/31/EU introduces a new building standard (NZEB) in all member states of the European Union from 1.01.2021. In Poland, a low-energy building has been defined. The design, construction and use of such building is a complex process and requires knowledge of many aspects concerning building materials, general construction, building physics, installations, renewable energy systems and architectural design. Implementation of the current technical requirements in this area encompasses examining many parameters of an entire building but also of its external walls and joints. Defining them according to the applicable legal regulations and relevant standards evokes many questions and uncertainties regarding calculation procedures and interpretation of physical aspects. On the basis of conducted calculations and analyses, the authors have started a discussion on calculation methods in this field, proposing changes in legal regulations and calculation procedures. The paper describes selected factors influencing low-energy buildings: physical parameters of building envelope elements, support of modern ventilation systems, energy performance parameters. The calculation part of the work concerns the analysis of physical parameters of the elements of low-energy building envelope and energy performance parameters of a buildings with consideration of energy saving and thermal insulation criteria. Formation of material systems of external walls and building joints requires taking into account innovative insulation materials and specific parameters of the air inside and outside of a building. The use of professional software for calculations and analyses provides reliable results. Many coherent factors such as: architecture of a building, structural and material solutions of the external walls and their joints (elements of the building envelope), type and efficiency of the ventilation, central heating and hot water systems, use of renewable energy sources, integral management of the building in the field of energy production help to obtain optimal parameters of energy performance of the building and reduce emissions of CO2 to the atmosphere.
PL
Wentylacja mechaniczna może być wykonana jako centralna lub zdecentralizowana. Stosowanie systemów centralnych wymaga dużej ilości miejsca na prowadzenie kanałów oraz sporych nakładów finansowych (projekt i wykonanie). Alternatywą może się stać system wentylacji zdecentralizowanej, np. mini centrale ścienne z wymiennikami do odzysku ciepła lub jednorurowe systemy wentylacyjne z ceramicznym wymiennikiem akumulacyjnym do odzysku ciepła. Obecnie zastosowanie tych urządzeń jest ograniczone z uwagi na niespełnienie przez zintegrowaną czerpnio-wyrzutnię ścienną wymagań warunków technicznych [16] odnośnie do wzajemnej lokalizacji otworów czerpni i wyrzutni. W artykule przedstawiono przykładową budowę i zasadę działania rekuperatorów ściennych, przeprowadzono przegląd przepisów prawa pod kątem możliwości ich stosowania oraz omówiono wyniki badań mających na celu ocenę mieszania się strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w tego typu urządzeniach. Wyniki badań pokazują, że do zawracania powietrza wywiewanego do pomieszczenia nie dochodzi w trakcie typowej pracy tych urządzeń. Z kolei ich stosowanie może zapewnić właściwą jakość powietrza, szczególnie w budynkach już istniejących, a zatem powinny być one zdaniem autorów dopuszczone do powszechnego stosowania jako niezbędne do osiągnięcia standardu budynków nZEB.
EN
Mechanical ventilation can be constructed as centralized or decentralized system. The use of central systems requires a large amount of space for conducting channels and large financial expenses (design + implementation). An alternative might be a decentralized ventilation system might be an alternative, eg mini wall-units with heat exchangers or one-pipe ventilation systems with a ceramic heat exchanger. Currently, their use is limited, due to the failure of the integrated wall intake-outlet element to meet the requirements of the technical conditions [16] regarding the mutual location of those. This article presents the construction and principle of operation of wall recuperators, a review of the polish law in terms of their applicability and discusses the results of tests to assess the mixing of supply and exhaust air streams in an integrated intake-outlet element. The test results show that during typical operation of the devices there the air does not go back to the room. In turn, their use can ensure proper air quality, especially in existing buildings, and therefore they should be approved for general use according to the authors.
5
Content available remote Odporność ogniowa konstrukcji dachowych
PL
W artykule wymieniono przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych. Przedstawiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów. Podano klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych, a także kryteria skuteczności działania dachów z uwagi na warunki pożarowe.
EN
The article lists the causes of emergence of fires of roof coverings and structures. Requirements were presented concerning the fire safety of roofs. Discussed are the fire reaction classes of construction materials as well as the criteria of efficiency of operation of roods due to fire conditions.
PL
Artykuł przedstawia problematykę zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym. W artykule omówiono wybrane akty prawne odnoszące się do transportu drogowego żywności, do których należą międzynarodowa umowa dotycząca transportu szybko psujących się artykułów żywnościowych (ATP) oraz system kierowania bezpieczeństwem podczas transportu żywności (HACCP). Zaprezentowano ogólną charakterystykę całego procesu transportowania produktów spożywczych oraz omówiono pojazdy dostosowane do jego realizacji. Następnie opis ano naczepy chłodnicze, a także przedstawiono wymagania, co do temperatur i pojazdów, w których odbywa się cały proces dostaw towarów żywnościowych. Dokonano również analizy danych statystycznych dotyczących przewozu produktów żywnościowych w Polsce w latach 2008-2016.
EN
The article presents the issues of ensuring the quality and safety of food products in road transport. The article discusses selected legal acts related to road transport of food, including the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP) and the Hazard Analysis and Critical Control Points System (HACCP). The general characteristics of the entire process of transporting food products were presented and vehicles adapted to carry it out were discussed. Next, refrigerated semitrailers were described, as well as requirements for temperatures and vehicles in which the entire food supply process takes place. An analysis of statistical data on the transport of food products in Poland in the years 2008 -2016 was also carried out.
PL
Corocznie w Polsce w wypadkach drogowych ginie ponad 800 pieszych. Jedną z głównych przyczyn tych wypadków jest ich niedostateczna widzialność, szczególnie w warunkach nocnych. Skuteczną metodą poprawy widzialności pracowników wykonujących m.in. remonty dróg oraz pieszych jest zastosowanie przez nich akcesoriów odblaskowych, odbijających światła reflektorów samochodowych w kierunku źródła. W artykule omówiono wymagania prawne dotyczące wprowadzania do obrotu akcesoriów odblaskowych, ich konstrukcję, ograniczenia w stosowaniu oraz wymagania techniczne określone w normie europejskiej.
EN
Over 800 pedestrians are killed in road accidents in Poland every year. Inadequate visibility. especially at night, is a main cause of these accidents. Retro-reflective accessories, which reflect the light of car headlights towards their source are effective in improving road worker s' and pedestrians' visibility. This article discusses the legal requirements for marketing retro-reflective accessories, for their construction, limitations m use and technical requirements set out in a European standard.
PL
Zasady powoływania biegłych sądowych wynikają z przepisów prawa. Jednak obowiązujący system wyłaniania kandydatów na biegłych nie gwarantuje doboru kandydatów o wysokim poziomie merytorycznym. Przepisy nie wymagają też stałego podnoszenia kwalifikacji, w konsekwencji czego jakość i terminowość opinii biegłych sądowych jest przedmiotem krytycznych uwag. Tymczasem sądy traktują ten dowód jako szczególny, bardziej wiarygodny niż inne dowody.
EN
The rules for appointment of expert witness are due by law. However, the current system of selecting candidates for the experts does not guarantee the selection of candidates of the high professional level. The legislation does not require a constant improvement of qualifications, and consequently the quality and punctuality of the experts are the subject of criticism. The reason for this is, among others, remuneration system, which does not attract to perform the functions of an expert witness best specialists. Meanwhile, the courts treat this evidence as a special, more reliable than other evidence.
PL
Artykuł przedstawia wykładnię przepisów budowlanych dotyczących oświetlenia awaryjnego oraz problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami, a także omawia normę PN-EN 1838:2005P.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz możliwości stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle wybranych, najważniejszych, międzynarodowych i krajowych uwarunkowań legislacyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe obostrzenia znajdują się w polskich aktach prawnych. Ponadto szczególnie interesujące są rozbieżności w pozostałych rozważanych dokumentach. Różnice te potwierdzają potrzebę przeanalizowania i precyzyjnego określenia warunków oraz parametrów tuneli drogowych, w których może być stosowany system wentylacji wzdłużnej.
EN
The paper presents the results of analyses concerning the possibility of employing longitudinal ventilation systems in road tunnels, in the light of selected, most important international and national legal guidelines. The study shows that Polish legal acts are the most restrictive, moreover, it shows interesting discrepancies in other documents concerned. These differences confirm the need of analysing and specifying the conditions and parameters of road tunnels where longitudinal ventilation systems can be employed.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące prawnych aspektów związanych z zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowano głów-nie odpady komunalne. Odniesiono się również do niezbędnego monitoringu, jaki powinien być realizowany w okresie poeksploatacyjnym. Dokonano także analizy i oceny przebiegu takiego procesu na przykładzie wybranego, nieczynnego składowiska położonego na terenie powiatu nowosądeckiego.
EN
In this work, the most important issues related to legal aspects of closing and remediation of landfills used for storage of waste other than hazardous and inert waste, which means mainly for municipal waste storage, are considered. The work also refers to the required monitoring which should be performed in post-operation period. The analysis and evaluation of such process has been performed upon the example of the selected inoperable landfill located at the territory of Nowy Sącz district.
PL
Listy kontrolne są znakomitym narzędziem do szybkiej kontroli obiektów pod kątem wymogów, które powinny spełniać. W artykule opracowano wymagania prawne dotyczące laboratoriów chemicznych i biologicznych.
PL
W szpitalnych salach chorych powinny występować komfortowe warunki środowiskowe, które zapewnią możliwie krótki okres hospitalizacji i zredukują częstotliwość występowania zakażeń szpitalnych. W artykule przedstawiono przegląd i analizę porównawczą wymagań prawnych i normatywnych (krajowych i zagranicznych) dotyczących środowiska wewnętrznego w szpitalnych salach chorych.
EN
Indoor environment conditions in the hospital patient rooms should be comfortable for users to provide them possible short period of hospitalization and reduce the incidence of nosocomial infections. The paper presents the review and comparative analysis of legal and normative regulations (domestic and foreign) in the field of indoor environment in the hospital patients' rooms.
PL
W artykule przedstawiono propozycję sporządzenia list kontrolnych, mających na celu możliwość sprawdzenia przez pracodawcę działającego w przemyśle przetwórstwa drewna zgodności jego działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z wymaganiami zawartymi w przepisach. Listy te zostały uzupełnione o krótki opis wymagań zawartych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tej branży, jak też wykaz tych przepisów. Listy sporządzone zostały według przyjętej klasyfikacji przepisów bhp, odnoszących się do prewencji bezpośredniej i pośredniej.
EN
This article discusses the possibility of preparing control lists to help employers in the wood industry check the compatibility of their actions in the field of occupational safety and health (OSH) with legal requirements. Those lists come with short descriptions of the requirements in OSH regulations relevant to this industry and a list of those regulations. The control lists have been prepared in accordance with the accepted classification of OSH regulations on both direct and indirect prevention methods.
15
Content available The role and importance car washes in Poland
EN
This paper provides a profiles of car washes, including their main advantages and drawbacks, and describes the technical, legal and environmental requirements relating to the operation of car washes in Poland. The paper also shows how the demand for services offered by car washes has developed over the past years. In addition, the development trends of car washes are presented.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę myjni samochodowych. Wymieniono ich najważniejsze zalety oraz wady. Opisano wymagania techniczne, prawne i ekologiczne związane z funkcjonowaniem myjni samochodowych w Polsce. Scharakteryzowano ponadto, jak kształtowało się na przestrzeni ostatnich lat zapotrzebowanie na usługi oferowane przez myjnie samochodowe. Zaprezentowano także tendencje rozwojowe myjni samochodowych.
16
Content available remote Projektowanie docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz
PL
W artykule omówiono zalecenia dotyczące docieplenia murów ceglanych od strony wewnętrznej. Na podstawie badań, doświadczeń własnych oraz literatury, autorzy zaproponowali ogólne zasady projektowania przegród zewnętrznych izolowanych cieplnie od strony wewnętrznej. Przedstawiono procedury niezbędnych analiz przedprojektowych, jakie należy przeprowadzić przed podjęciem decyzji o dociepleniu ściany od wewnątrz oraz programy komputerowe wspomagające takie analizy. Zaprezentowano wybrane materiały do izolacji cieplnej od strony wewnętrznej i zasady, jakie powinny być przestrzegane przy ich stosowaniu.
EN
The article discusses the recommendations for the warming from the inside brick walls. Based on research, personal experience and the literature, the authors have proposed general principles for design of external walls insulated on the inside. Describes the procedures necessary analyzes to be carried out preproject, before deciding on thermal insulation of walls from the inside and computer programs to support such analysis. Presented were selected thermal insulation on the inside and the principles that should be followed when applying them.
PL
Biowęgiel, jego produkcja oraz liczne możliwości zastosowań stanowią w Europie bezsprzecznie jeden z wiodących obszarów badawczych w ostatnich latach. Prowadzone intensywnie prace badawczo-rozwojowe i przemysłowe przyczyniły się do poznania nowych właściwości biowęgla i zastosowań, szczególnie do celów innych niż energetyczne. Co więcej, biorąc pod uwagę przykłady komercyjnych zastosowań biowęgla i rosnącą listę produktów na bazie biowęgla, można już mówić o powstającym przemyśle biowęglowym. Z tego względu niezbędne jest opracowanie spójnej krajowej i międzynarodowej polityki dotyczącej biowęgla, w szczególności regulacji prawnych i jednolitego systemu oceny jakości biowęgla, aby zapewnić bezpieczne jego stosowanie w celach innych niż energetyczne. Celem artykułu jest omówienie aspektów jakościowych i prawnych dotyczących wymagań, jakie powinien spełniać biowęgiel wprowadzany do środowiska, a w szczególności do gleb. Artykuł porusza między innymi zagadnienia związane z aktualnie zalecanymi systemami oceny jakości, w tym metodyki analitycznej, klasyfikacji i certyfikacji biowęgla (tj. IBI, EBC, BQM). Obejmuje również przegląd aktualnego stanu prawnego w krajach UE, w tym w Polsce, dotyczącego biowęgla, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania biowęgla do gleb. W artykule wskazano również główne bariery i czynniki wpływające na rozwój przemysłu biowęglowego w Europie.
EN
Potential applications of biochar undoubtedly constitute one of the leading areas of research in Europe in recent years. A great number of research projects resulted in a discovery of biochar as a material of unique properties and wide range of applications, particularly for non-energy purposes. Giving the increasing number of examples of biochar commercial applications and the growing list of potential biochar-based products, we are now observing the emergence of biochar industry. Due to that, there is a necessity for development of a coherent national and international biochar policy, including legal framework and a unified system for biochar quality certification in order to assure safe application of biochar for non-energy purposes. The overall goal of this article is to discuss quality assurance and legal aspects of requirements for biochar introduced to the environment, particularly to soil. The article addresses the issues related to the currently recommended systems of biochar quality assurance and certification, including analytical methods, classification and certification of biochar (e.g. IBI, EBC, BQM) as well as the legislation in force in the European Union countries (including Poland) with special reference to the requirements for biochar applied to soils. Also, the article points out the main barriers for expansion of biochar industry in Europe.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania, jakie powinien spełnić przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Określono cel jego stosowania oraz przedstawiono podstawy prawne wymagań w zakresie jego instalacji oraz zasady jego projektowania oraz sterowania.
PL
Obowiązujące regulacje prawne określają wymagania stosowane przez wszystkie strony procesu pracy, w trakcie której użytkuje się maszyny i urządzenia techniczne. Obecnie obowiązujący system wymagań prawnych tworzony jest przede wszystkim przez zapisy prawa europejskiego (dyrektywy EWG, WE i UE). Ich implementacja do krajowego systemu prawnego państwa członkowskiego jest obowiązkowa. Zakres oraz sposób wdrożenia uzależniony jest od charakteru zawartych w nim wymagań. Niewdrożenie w określonym czasie, wymagań dyrektyw do prawa krajowego skutkuje nakładaniem sankcji finansowych na Państwo Członkowskie. W opracowaniu wskazano wymagania prawne stawiane przed użytkownikami maszyn i urządzeń technicznych. Stanowią je, przede wszystkim, dyrektywy 2006/42/WE, 2009/104/WE oraz dyrektywy powiązane z nimi, odnoszące się do wymagań i sytuacji szczególnych. Wszystkie te wymagania implementowane zostały do krajowego systemu prawnego. Obowiązek ich stosowania (w określonym zakresie) przypisany został projektantom, konstruktorom, pracodawcom i pracownikom. Obowiązkiem pracodawcy jest stosowanie się również do krajowych regulacji prawnych niewynikających z ustawodawstwa europejskiego.. Wymagania krajowe traktować należy jako uzupełniające, w stosunku do zapisów prawa europejskiego. Stosowane są przede wszystkim w obszarach branżowych zastosowań maszyn.
EN
The current legal regulations specify the requirements applicable by all parties of the work process, during using the machines and technical equipment. The current system of legal requirements is created by the provisions of European law (EEC, EC and EU directives). Their implementation in the national legal system of a Member State is a must-have. The scope and method of implementation depends on the nature of the contained requirements. Failure to implement within a specified time, the requirements of the directives into national law results in the imposition of financial sanctions on a Member State. In the paper showed legal requirements for users of machinery and technical equipment. They are, first and foremost, Directive 2006/42/EC, 2009/104/EC and directives related to specific situations and requirements. All these requirements have been transferred to the national legal system. To their use (in a certain range) was assigned to the designers, constructors, employers and employees. Regardless of the laws aimed at the implementation of the requirements of European law, the duty of the employer is to apply to the national regulations. National requirements should be considered as complementary in relation to European law. Are used primarily in the areas of industry-specific uses of the machines.
PL
W artykule zamieszczono wymagania dotyczące środków transportu przeznaczonych do przewozu zwierząt. Scharakteryzowano dokumenty wymagane przez przewoźnika i kierowcę. Podano akty prawne, na podstawie których przeprowadzana jest kontrola przewozu zwierząt oraz dokumenty podlegające sprawdzeniu. Zamieszczono zakres kompetencji policji, ITD oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Opisano i zamieszczono przykładowe dokumenty dotyczące identyfikacji zwierząt.
EN
Requirements concerning the means of transport intended for the carriage of animals were placed in the article. Documents required by the haulier and a driver were characterised. Legal documents based on which the inspection of the carriage of animals and documents being subject are being conducted were given to the inspection. Terms of reference of police, ITD and the Veterinary Inspection were placed. They described and the demonstration documents concerning the identification of animals were placed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.