Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wielkopolska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przekształcanie stosunków wodnych w czasach historycznych związane jest w dużej mierze z postępującym odwodnieniem obszaru. Zachodzące na Nizinie Wielkopolskiej w czasach historycznych, a zwłaszcza po X w., procesy osadnicze i towarzyszący im rozwój rolnictwa spowodowały duże zmiany warunków obiegu wody.
EN
The main aim of the article is to identify pro-environmental actions in farms in the Wielkopolska region. The article uses the results of surveys carried out in 2020 in a group of 120 agricultural holdings from Wielkopolska running agricultural accounting according to the FADN (Farm Accountancy Data Network) system. The time scope of the analyses referred to the period 2016-2019, and in the case of economic data to 2018. The issue of proenvironmental activity on farms is complex due to the integration of the economic and environmental dimensions, which requires further scientific knowledge. It was found that the investigated farms in Wielkopolska, which undertook pro-environmental actions, most often realized it in the area of land improvement. The farms which showed the highest activity in terms of undertaken pro-environmental measures were more strongly connected with the market. The managers of these farms are open to innovative ecological solutions despite their quite high age (e.g. half of them are planning to install photovoltaics). It was also found that it was easier for larger farms to carry out pro-environmental measures due to the wider possibilities of income creation. In the case of smaller farms, there is a greater need to implement measures from the area of pro-environmental investments. In turn, in larger units, measures reducing production intensity, and in all groups concerning land improvement.
PL
Głównym celem pracy jest rozpoznanie działań prośrodowiskowych w gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych w 2020 roku w grupie 120 gospodarstw rolnych z Wielkopolski prowadzących rachunkowość rolną według systemu FADN. Zakres czasowy analiz odnosił się do okresu 2016-2019, a w przypadku danych ekonomicznych do roku 2018. Problematyka aktywności prośrodowiskowej gospodarstw rolnych jest złożona ze względu na integrację wymiaru ekonomicznego i środowiskowego, co wymaga dalszego poznania naukowego. Stwierdzono, że badane gospodarstwa rolne w Wielkopolsce, które podejmowały działania prośrodowiskowe najczęściej realizowały to w obszarze dotyczącym poprawy stanu gruntów. Gospodarstwa, które wykazywały się najwyższą aktywnością w zakresie podejmowanych działań prośrodowiskowych były silniej powiązane z rynkiem. Kierownicy tych gospodarstw pomimo dość wysokiego wieku są otwarci na innowacyjne rozwiązania ekologiczne (np. połowa z nich planuje zainstalowanie fotowoltaiki). Stwierdzono również, że większym gospodarstwom łatwiej jest prowadzić działania prośrodowiskowe ze względu na szersze możliwości kreacji dochodów. W przypadku gospodarstw mniejszych istnieje większa potrzeba realizacji działań z obszaru inwestycji prośrodowiskowych, w większych jednostkach z kolei działania obniżające intensywność produkcji, a we wszystkich grupach dotyczące poprawy stanu gruntów.
EN
Lignite is a raw material considered a strategic fuel in the Polish energy sector. One of the prognostic lignite deposits is located in the south-western Wielkopolska (Krobia, Miejska Górka and Poniec communes). However, the perspective of exploitation causes concern to the local community. In this context, the paper aimed to identify the attitudes towards lignite mining in this area. In the research procedure aimed at statistical verification of factors differentiating these attitudes, a survey was conducted. The results of the study showed that the inhabitants of the analysed communes had indecisive attitudes, yet with a very clear tendency towards negative assessments of the subject issue. Farmers and rural residents were the most sceptical, while entrepreneurs, town dwellers and young people had the most conciliatory attitudes. Moreover, it has been proved that professional status, place of residence (town-village) and age can be considered as factors affecting these attitudes.
XX
Węgiel brunatny jest surowcem, który w polskiej energetyce od lat pełnił rolę strategicznego paliwa. Jedno z prognostycznych złóż węgla brunatnego położone jest w południowo- -zachodniej Wielkopolsce (gminy Krobia, Miejska Górka oraz Poniec). Jednak plany eksploatacji wywołują duże obawy społeczności lokalnej. W tym kontekście celem pracy była diagnoza postaw społeczności lokalnej wobec planów eksploatacji węgla brunatnego na tym terenie. W postępowaniu badawczym zmierzającym do statystycznej weryfikacji czynników różnicujących te postawy, wykorzystano dane zgromadzone w wyniku sondażu diagnostycznego. Wyniki badania wskazują, że mieszkańców badanych gmin cechowały niezdecydowane postawy, jednak z bardzo wyraźnymi tendencjami do negatywnych ocen analizowanego zagadnienia. Najbardziej sceptycznie do planów eksploatacji węgla brunatnego nastawieni byli rolnicy oraz mieszkańcy wsi, a do grup respondentów o postawach najbardziej przychylnych zaliczono przedsiębiorców, mieszkańców miast oraz ludzi młodych. Dowiedziono ponadto, że status zawodowy, miejsce zamieszkania (miasto-wieś) oraz wiek można uznać za czynniki kształtujące postawy społeczności lokalnej wobec planów eksploatacji węgla brunatnego na badanym terenie.
PL
Wielka Pętla Wielkopolski w ciągu ostatnich kilkunastu lat została znacznym nakładem prac oraz środków finansowych wypromowana jako marka o znaczeniu regionalnym, a nawet krajowym. Autorzy odbyli krótki rejs na wybranym odcinku tego szlaku wodnego, aby przekonać się o faktycznym jego wykorzystaniu. Odnotowano mały ruch turystyczny pomimo dużych walorów przyrodniczych i wielu ciekawych miejsc do zwiedzania. Zauważalna jest potrzeba aktywniejszego podejmowania działań prowadzących do pobudzenia tego ruchu. Bardzo pomocne w tym zakresie byłoby utworzenie systemu jego monitorowania.
EN
During the last dozen of years, a lot of efforts and financial outlays were involved in order to promote the Great Waterway Loop of Wielkopolska as a regional or even a nationat brand. The authors went on a short cruise atong the selected section of this waterway to see for themselves how it was actually used. Despite the great natural values and many interesting places to visit along the trail, there was little tourist traffic. It clearly needs more active promotion in order to be stimulated. The establishment of a tourist traffic monitoring system would be very helpful in this regard.
5
Content available remote Zastosowanie programów GIS w analizie historycznych założeń zieleni
PL
Programy GIS służą do gromadzenia i przetwarzania danych geograficznych, jednak są przydatne również w badaniach historycznych założeń zieleni. Ich zastosowanie pozwala pełniej wykorzystywać materiały kartograficzne, gromadzić dane dotyczące poszczególnych obiektów, dokonywać precyzyjnych pomiarów powierzchni, śledzić zmiany w użytkowaniu i pokryciu terenu. Artykuł prezentuje przykłady zastosowania oprogramowania GIS w badaniach związanych z historycznymi założeniami zieleni z terenu Wielkopolski.
EN
GIS programs are used for the collection and processing of geographic data, however, they are also useful in the study of historical greenery. GIS allows better use of the archival and contemporary cartographic materials, collect data on individual objects, make precise measurements of the areas, track changes in use and land cover. The paper presents examples of the GIS software use, based on research related to the historical greenery in Wielkopolska region.
PL
W nadwarciańskich miastach Wielkopolski obszary szczególnego zagrożenia powodzią nie przekraczają zwykle 15% powierzchni miasta, ale w znacznym stopniu kształtują ich wizerunek. Funkcjonalnie przeważają tam tereny użytków zielonych, choć występują też sporadycznie funkcje przemysłowe i mieszkaniowe. W połowie miast nadwarciańskich występują wały przeciwpowodziowe, a tereny potencjalnie zagrożone powodzią zajmują około 20% powierzchni. Obszary zagrożone powodzią w badanych miastach są w różnym stopniu pokryte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Zapisy MPZP w znacznym stopniu chronią tereny zieleni nadwodnej, jednak nie są w pełni wykorzystywane dla kształtowania miejskich terenów nadrzecznych w oparciu o współczesne standardy europejskie.
EN
The areas of the special flood hazard in the riverside towns of the Wielkopolska Region usually do not exceed 15% of the total area of each town, but they make a significant contribution to their image. Considering their function the grassland prevails there, although there are also occasional industrial and residential functions. The floodbanks can be found in the moiety of towns but approximately 20% of their area can be potentially flooded. The flood hazard areas in the examined cities are covered by local spatial development plans (MPZP) to a varying extent. The local acts of law (MPZP) usually protect waterside green areas, but they are not fully used to shape urban waterfronts according to European standards.
PL
Artykuł przedstawia rozwój oraz stan sieci kanalizacyjnej na terenie gmin województwa wielkopolskiego w latach 1999–2015 w kontekście wymagań stawianych w Dyrektywie EWG 91/271 (1991). Podstawą analizy były dane z roczników statystycznych GUS, a także z raportów wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na terenie województwa obrazują kartogramy wykonane w programie QGIS. Przeprowadzona analiza potwierdziła systematyczną poprawę stanu gospodarki ściekowej w gminach województwa wielkopolskiego. Zaobserwowano jednak duże zróżnicowanie poziomu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, szczególnie na obszarach wiejskich. Widoczny jest wyraźny przyrost ludności, korzystającej z oczyszczalni ścieków oraz z sieci kanalizacyjnej. Obserwuje się przy tym tendencje do wzrostu ilości ścieków, oczyszczanych w wysokosprawnych technologiach. Niestety nie przekłada się to na znaczącą poprawę jakości wód w regionie. Pomimo wyraźnej poprawy stanu gospodarki ściekowej nie udało się również w pełni osiągnąć założeń wynikających z KPOŚK zarówno w skali województwa jak kraju.
EN
The article presents the development and condition of the sewage system in the cities and municipalities of Wielkopolska Voivodeship in the years 1999–2015. The data from Statistical Yearbook from Central Statistical Office – Environment Protection and Local Data Bank, and from National Programme for Municipal Waste Water Treatment implementation reports constituted the basis for the analysis. Over the last 16 years, the system of sewage management in municipalities has steadily improved. The study showed a heterogeneous state of development of the sewage network and wastewater treatment plant (WWTP), different growth of network, as well as variability in the share of the population using the sewage network. In last years the number of people who use the WWTP and sewage network has clearly increased. Moreover, the tendency for increasing amount of sewage treated in high performance technologies is observed. Unfortunately, this does not translate into significant improvements in the water quality in the region. Despite the clear improvement of the state of the sewage economy, it was not possible to fully achieve the assumptions arising from the National Programme for Municipal Waste Water Treatment, both in the voivodship and in the country.
PL
Społeczeństwo województwa wielkopolskiego od lat wyraża zdecydowany sprzeciw wobec uruchomienia kolejnych miejsc powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego. Stanowisko to podzielił Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
EN
The south-western Wielkopolska territory belongs to the richest lignite-bearing areas in Poland. In total, there are estimated over 6.4 billion Mg of lignite possible to extraction. The largest deposits are located in tectonic grabens. Many of currently used lithostrati- graphic units of the Paleogene and Neogene were created in this area. The major lignite seams are of the Middle Miocene age and occur within the Ścinawa Formation - the 2nd Lusatian group, and within the Grey Clays Member (Mid-Polish Member) - the 1st Mid-Polish group. The discussed in detail “Poniec-Krobia” and “Oczkowice’” deposits have very favorable geological and mining as well as chemical and technological parameters. Similarly, large resources, reaching nearly 1 billion Mg of lignite and the average calorific value exceeding 10 MJ/kg, have been determined in the most recent documentation for the “Oczkowice” lignite deposits.
EN
In the context of five significantly different landscape parks in Wielkopolska (30,413 ha) 243 peatlands have been presented in terms of their characteristics, stratigraphy, change in means of utilisation and localisation. Thus trends in the change of peatland utilisation means in the period 1970–2016 were established and the resulting negative effects indicated. For this purpose the process of peatland protection established was analysed in the context of management plans carried out for both the protection of landscape parks and Natura 2000 sites within their territory. The above management plans, however, do not provide information as to localisation data, stratigraphy and to what purpose peatlands are used, which in all cover 2,690 ha – 4.2% of parks’ area. Most often this means there are no formal applications for their protection. This could be said to be a biproduct of a lack of discussion as to the major threat to the environment presented by the increasing disappearance of peatlands – a result of the mineralisation and moorsh process of peat soils. To a large extent the former has resulted from a lack of scientific expertise in respect to soils, peats and land reclamation in research teams preparing landscape management plans.
PL
Na przykładzie pięciu różniących się istotnie parków krajobrazowych Wielkopolski (30 413 ha) przedstawiono charakterystykę, stratygrafię, zmianę sposobu użytkowania i lokalizację 243 torfowisk. Określono trend zmiany sposobu użytkowania torfowiska w latach 1970–2016 i wskazano wynikające z tego negatywne skutki. Analizowano sposoby ochrony torfowisk ustalone w ramach ostatnio sporządzonych planów ochrony parków krajobrazowych i wchodzących w ich skład obszarów Natura 2000. We wszystkich istniejących planach brak danych o lokalizacji, stratygrafii i sposobie użytkowania torfowisk, które zajmują łącznie 2690,1 ha, czyli 4,2% powierzchni parków. Skutkuje to najczęściej brakiem wniosków na temat ich ochrony. Nie wspomina się o głównym zagrożeniu, którym jest stale postępujące zanikanie torfowisk w wyniku mineralizacji i murszenia torfu. W znacznej mierze jest to wynikiem braku gleboznawców, torfoznawców i meliorantów w zespołach autorskich przygotowujących plany ochrony.
EN
This paper undertakes the subject of protection of the houses of manor farm workers preserved in the rural landscape of Greater Poland. Residential buildings of the former manor farm hands since the beginning of their existence had had a significant effect on creating the image of a Greater Poland village. This resulted both from their distinctive architectural design, as well as their specific location in rural layout systems. Their specific architecture is the result of a modular interior layout (regardless of the number of apartments located in one building), and their location – of their function performed in the structures of the manor. Unfortunately, the unique and picturesque at the same time “little streets” flanked on one or both sides with houses of the former farmhands are now with every single day losing their original appearance. This condition is commonly caused by modernization works carried out in individual dwellings, as well as insulation works conducted on a large scale in recent years. As a result of this type of action most of the architectural detail becomes obscured or is completely removed. In order to avoid further destruction of the historical architectural substance it is imperative to develop as soon as possible the principles of conduct during renovations at studied group of architectural objects and take actions aimed at raising the awareness of their inhabitants. The main aim of this study is to draw attention to the contemporary dangers threatening the study group of buildings, frequently resulting from the ignorance of their current users, but above all to preserve the buildings of historical value in their best possible condition so that for decades they can give testimony to the rural cultural heritage in situ in villages of Greater Poland.
PL
Praca podejmuje temat ochrony folwarcznych domów pracowniczych zachowanych w krajobrazie wsi wielkopolskiej. Budynki mieszkalne dawnej służby folwarcznej od początku swojego istnienia wpływały znacząco na kreowanie wizerunku wielkopolskiej wsi. Wynikało to zarówno z ich charakterystycznego opracowania kostiumu architektonicznego, jak i specyficznego umiejscowienia w układach ruralistycznych. Swoista architektura jest wynikiem modułowego rozplanowania wnętrz (niezależnie od liczby mieszkań znajdujących się w jednym obiekcie), a lokalizacja – pełnionej funkcji użytkowej w strukturach folwarcznych. Niestety, specyficzne, a jednocześnie malownicze „uliczki” obudowane jedno- lub dwustronnie domami dawnej służby folwarcznej z każdym dniem coraz bardziej zatracają swój pierwotny wygląd. Stan taki jest spowodowany powszechnie przeprowadzanymi pracami modernizacyjnymi poszczególnych lokali mieszkalnych, a w ostatnich latach wzmożonymi termoizolacjami budynków. W efekcie tego typu działań większość detali architektonicznych zostaje zasłoniętych albo całkowicie usuniętych. W celu uniknięcia dalszego niszczenia historycznej substancji architektonicznej należy jak najszybciej opracować zasady postępowania obowiązujące w trakcie remontów na omawianej grupie obiektów i podjąć działania uświadamiające ich mieszkańców. Zasadniczym celem pracy jest zwrócenie uwagi na współczesne niebezpieczeństwa zagrażające omawianej grupie budynków, często wynikające z nieświadomości jej obecnych użytkowników, ale przede wszystkim na zachowanie domów o wartościach historycznych w jak najlepszym stanie, aby przez kolejne dziesięciolecia stanowiły świadectwo wiejskiego dziedzictwa kulturowego in situ we wsiach Wielkopolski.
PL
Wydawać by się mogło, że decyzja o odstąpieniu od budowy kopalni węgla brunatnego znajdującego się w tzw. Rowie Poznańskim jest już ostateczna. Niestety, pomysł eksploatacji nowych wielkopolskich złóż węgla brunatnego nadal powraca.
EN
The article characterises 12 most precious erratic boulders ofWielkopolska in the aspects of their scientific, cultural, historical, educational and aesthetic values. They play an important role in the complex perception of geodiversity of the natural environment of the region. It is shown here that erratic boulders carry a geotouristic potential. The paper indicates how it can be utilised best.
EN
This paper presents SWOT analyses of renewable energy in Wielkopolskie region, Poland. The current state, energy potential and future prospects for the development of renewable energy in the region are presented. The SWOT analysis led to the conclusion that the pace of development of the renewable energy sector in Poland depends largely on: the proposed legislation on renewable energy sources being adopted, legal regulations being made simpler, increased subsidies for development of the sector, introduction of guaranteed certificate prices, and educating the public, investors, developers and decision-makers.
PL
Celem pracy była próba zdiagnozowania rozwoju funkcji turystycznej obszarów wielkopolskich parków krajobrazowych. Funkcja turystyczna obszaru to szeroko rozumiana działalność społeczno-ekonomiczna pełniona przez określony obszar (region lub miejscowość) i jego mieszkańców, skierowana na obsługę turystów przybyłych na wypoczynek3. Rozwój funkcji turystycznej określa się zwykle za pomocą mierników opartych na wielkości bazy noclegowej i ruchu turystycznego, wśród których najczęściej stosowanymi są wskaźniki: Baretje’a, Schneidera, Charvata i Deferta.
EN
The aim of this paper is to analyse the development of tourist function of Greater Poland landscape parks areas. There are many factors which influence the level of this development, among them are the level of tourism infrastructure and the intensity of tourist traffic, which are of crucial meaning. In the present study six indicators were taken into consideration, which describe the level of tourist function development – the number of tourist accommodation establishments per 100 km2, the accommodation facilities density rate, and as well Baretje’a, Schneider, Charvat and Dekert indicators. A total of 45 communities were examined which are located on 13 Wielkopolska landscape parks. The results show a significant positive correlation among the indicators and the landscape parks territory share. The highest level of tourist function development was noted in communities connected with Powidz, Pszczew and Sieraków Landscape Parks.
EN
Polish water resources in comparison to other European countries are small. It is one of the factors leading to increased interest in monitoring tests for their quality. Heavy metals are major water pollutants in Poland. The aim of this study was to determine seasonal variability in concentrations of cadmium, lead, zinc and copper in various reservoirs and water courses in the Wielkopolska region. Water samples were collected from lakes, large and small rivers and drainage ditches. These water bodies differ in land use in the surrounding. These were mostly rural. The study was conducted during the growing season from May to December 2012. Quantitative analysis of heavy metals was performed on the AA spectrometer Agilent 280Z. The results showed high seasonal variation in heavy metal contents in different water bodies. The concentrations of cadmium and zinc mainly depend on the date of discharge to water. Lead concentrations were caused by emissions and depended mainly on cultivation measures in fields. The highest concentration of copper was observed in the lakes, which could be due to the use of compounds that eliminate algal blooms. Under Polish law, all water bodies are classified into water quality classes I or II intended for drinking. Living conditions for cyprinids and salmonids were satisfactory in all the locations.
PL
Zasoby wodne Polski w porównaniu do innych krajów europejskich są małe. Jest to jeden z czynników powodujących wzrost zainteresowania badaniami monitoringowymi dotyczącymi ich jakości. Jednym z istotnych zanieczyszczeń są metale ciężkie. Celem pracy było określenie sezonowej zmienności stężeń kadmu, ołowiu, cynku oraz miedzi w różnych zbiornikach i ciekach wodnych z terenu Wielkopolski. Brano pod uwagę takie źródła poboru jak jeziora, duże i małe rzeki oraz rowy melioracyjne. Miejsca poboru charakteryzowały się zróżnicowaniem użytkowania terenów występujących wokół nich. Były to głównie tereny rolnicze. Badania przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym od maja do grudnia 2012 roku. Analizę ilościową metali ciężkich wykonano na spektrometrze 280Z AA firmy Agilent. Uzyskane wyniki wykazały dużą sezonową zmienność występowania metali ciężkich w różnych zbiornikach wodnych. Stężenie kadmu i cynku zależało głównie od terminu zrzutu ścieków do wód. Poziom stężeń ołowiu ukształtował się w wyniku emisji spalin i zależały głównie od ingerencji maszyn rolniczych na polach uprawnych. Najwyższe stężenia miedzi odnotowano w jeziorach, co mogło być spowodowane zastosowaniem związków eliminuj ących zakwity glonów. Zgodnie z polskim prawem, wszystkie miejsca badawcze zostały zaklasyfikowane do I lub II klasy jakości wód przeznaczonych do picia. We wszystkich miejscach były spełnione warunki do życia ryb karpiowatych i łososiowatych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań na temat zagospodarowania przestrzennego najnowszych małych miast w obecnych granicach administracyjnych Wielkopolski. Po 1990 roku prawa miejskie odzyskały dwie osady: Nekla w powiecie wrzesińskim oraz Obrzycko w powiecie szamotulskim. Badane miasta są stosunkowo młodymi ośrodkami o różnych cechach urbanistycznych i położeniu w regionie. Po odzyskaniu statusu miasta Nekla i Obrzycko zaczęły się dynamiczniej rozwijać. W badaniach starano się określić, jak ponowne nadanie praw miejskich wpłynęło na warunki życia oraz organizację przestrzenną.
EN
This article presents the results of research about spatial development on newest small towns in the Wielkopolska region. After 1990 the city rights reclaim the two settlements: Nekla in Wrzesnia district and Obrzycko in Szamotuły district. This two towns are relatively young as compared to the other similar typology. After the city rights reclaim Nekla and Obrzycko began to grow dynamically. In the study efforts were made to specify as again granting the city rights impact on the living conditions and spatial organization.
PL
Plany związane z wydobyciem węgla brunatnego w obrębie tzw. Rowu Poznańskiego mają już długą historię. Jednakże w 2010 r. uchwalając nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, podkreślono, że część udokumentowanych złóż tego surowca nie będzie już eksploatowana. Dziś wiele wskazuje na to, że nie była to ostateczna decyzja.
20
Content available Synagogi w Wielkopolsce
PL
W artykule podjęto problem oceny stanu istniejących synagog w regionie wielkopolskim. Spośród 74 zinwentaryzowanych obiektów, które istniały na obszarze badań jeszcze przed okupacją hitlerowską, do czasów współczesnych przetrwało 38 synagog. Wyniki inwentaryzacji wskazują na mało zadowalający stan bożnic; tylko kilka z nich można zakwalifikować do cennych architektonicznie z uwagi na zachowany oryginalny układu wnętrz oraz elementy elewacji zewnętrznej, np. obiekty w Buku, Koninie oraz Sompolnie. Przyczyn degradacji synagog należy szukać z jednej strony w zniszczeniach okresu wojennego, z drugiej zaś w zaniedbaniach w okresie powojennym. Obecnie na przeszkodzie w renowacji synagog stoi nieuregulowana kwestia własnościowa, brak funduszy na cele remontowe, jak również niewielkie zaangażowanie władz lokalnych. Szczególną uwagę poświęcono trzem synagogom, znajdującym się w Lesznie, Ostrowie Wlkp. i Poznaniu.
EN
The article discusses the problem of state of existing synagogues in the Wielkopolska Region. Of the 74 objects existed within the study area before the Nazi occupation, to the present day have survived only 38 synagogues. The inventory results indicate less than satisfactory condition of synagogues; only a few of them can be classified as an architecturally valuable because of the preserved original interior design and exterior facade elements, such objects as synagogues in Buk, Konin and Sompolno. The reasons of degradation of the synagogues, on the one hand, is the destruction during the Nazi occupation, and on the other hand, the negligence in the postwar period. Currently problem in the aspect of synagogues restoration are: outstanding ownership issue, lack of funds for the repair purposes, as well as the low level of involvement of local authorities. A particular attention was paid to the three synagogues, located in Leszno, Ostrów Wielkopolski and Poznań.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.