Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wierzba krzewiasta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku na terenie obiektu doświadczalnego UWM w Olsztynie, zlokalizowanego we wsi Samławki (ok. 80 km od Olsztyna), prowadzono badania nad dynamiką stężeń składników biogennych w wodach gruntowych pod plantacją wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.), uprawianej na cele energetyczne, oraz na obiektach porównawczych. Wody gruntowe pobierano z sześciu piezometrów. Trzy z nich zainstalowano na plantacji wierzby: po jednym na wzniesieniu terenu, na stoku i w obniżeniu terenu oraz trzy w celach porównawczych umieszczono - na gruntach ornych (1 szt.) i dwa w lesie (po jednym na wierzchowinie i w obniżeniu terenu). Wody gruntowe do analiz chemicznych pobierano raz w miesiącu i oznaczono w nich standardowymi metodami: azot azotanowy(V) (N-NO3), azot azotanowy(III) (N-NO2), azot amonowy (N-NH4), a także fosfor ogólny (P) i fosforanowy (P-PO4). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że na zawartość związków azotu i fosforu w wodach gruntowych znacząco wpływał sposób użytkowania terenu oraz jego ukształtowanie, a także warunki meteorologiczne, w tym przede wszystkim opady atmosferyczne, modyfikujące dostępność dla roślin i mobilność składników pokarmowych w środowisku glebowym. Ze względu na ochronę wód gruntowych przed zanieczyszczeniami związków fosforu zaleca się uprawę wierzby, która znacznie redukuje te związki.
EN
In the period from January to December 2011 in the area of the experimental object University of Warmia and Mazury in Olsztyn, located in the village Samławki (about 80 km from Olsztyn distance) the research was concerned of nutrients compounds on dynamics concentrations in groundwaters on the long-term plantation of the willow (Salix viminalis L.) and comparative points. Groundwaters were being taken up from 6 piezometers. Three of them were installed on the area of the planted willow: the elevation of land (1 piece), slope (1 piece), the depression of land (1 piece). The three comparative points was installed in the forest (2 pieces - elevation and depression of forest) and on the arable land (1 piece) located in the vicinity of the plantation. Groundwaters for chemical analyses have been taken up once a month to determine with standard methods: the nitrate nitrogen (N-NO3), nitrite nitrogen (N-NO2) ammonia nitrogen (N-NH4), as well as compounds of total phosphorus (P) and of phosphates (P-PO4). As a result of examinations carried out, it was found that nitrate, nitrite and ammmonia nitrogen, total phosphorus and phosphates concentration in groundwaters was affected the method of agricultural use, land form and meteorological conditions especially precipitations which modified the availability for plants and of nutrients in the soil environment. The willow plantation (Salix viminalis L.) as form excluded from agricultural use proved to be the most effective method of protecting groundwaters before total phosphorus.
PL
Badania nad wpływem uprawy wierzby krzewiastej na jakość wód gruntowych pod względem zawartości sodu, wapnia, potasu i magnezu realizowano od stycznia 2011 roku do grudnia 2012 roku na terenie północno-wschodniej Polski. Obiekt badawczy znajduje się na gruntach należących do Stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą w Łężanach - obiekt Samławki. W celu analiz chemicznych wody gruntowe pobierano systematycznie raz w miesiącu z zainstalowanych 7 piezometrów. Cztery z nich zostały zlokalizowane na plantacji wierzby: po jednym na wierzchowinie, stoku oraz dwa o zróżnicowanej głębokości (A - 1,62 m głębokości i B - 2,65 m głębokości) w obniżeniu terenu. Trzy pozostałe punkty stanowiły obiekty porównawcze i umieszczono je: na gruncie ornym oraz w lesie (na wierzchowinie i w obniżeniu terenu). W pobranych wodach oznaczono standardowymi metodami stężenia magnezu, wapnia, sodu i potasu. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można zauważyćć, że najwyższy poziom zalegania wód gruntowych stwierdzono na gruntach ornych (110,8±53,7 cm p.p.t.), z kolei najniższy występował na wierzchowinie w lesie (572,8±27,0 cm p.p.t.). Na terenie plantacji najwyższe stany wód były charakterystyczne dla punktu w obniżeniu terenu (272,0±25,4 cm p.p.t.). Uprawa wierzby wiciowej na cele energetyczne w istotny sposób wpłynęła na zawartość w wodach gruntowych magnezu i wapnia, które występowały w największych stężeniach w wodzie gruntowej na stoku plantacji (15,1±3,8 mg Mg·dm–3 oraz 88,8±26,4 mg Ca·dm–3) oraz na wierzchowinie (13,6±4,5 mg Mg·dm–3 i 109,1±22,3 mg Ca·dm–3). Największe koncentracje sodu również występowały w wodzie gruntowej na wierzchowinie plantacji (10,2±1,6 mg Na·dm–3) oraz na gruntach ornych (11,5±2,0 mg Na·dm–3). Stężenia potasu w wodach gruntowych uzależnione były od poziomu zalegania, co potwierdzają najwyższe koncentracje w punktach zlokalizowanych na wierzchowinie zarówno na plantacji wierzby (5,2±4,4 mg K·dm–3), jak i w lesie (4,3±2,7 mg K·dm–3).
EN
The research about the influence of willow cultivation on content magnesium, calcium, sodium and potassium in groundwater was implemented from January 2011 to December 2012, in the north-eastern Polish. The tested object was located in the Research Station in Lezany (Samlawki) belonging to the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. For analysis of groundwater were installed 7 piezometers. Four of them was located in the willow planted: on the elevation, slope and depression of land (two with different depths: A: 1.62 m and B: 2.65 m deep) and from three points of comparison object (of arable land located in the vicinity on the plantation, and the elevation and depression of forest). The chemical analysis of sampling water was determined by standard methods of magnesium, calcium, sodium and potassium. On the basis of observations can be concluded that the highest level of residual groundwater was characteristic areas of arable land (110.8±53.7 cm below the surface under area), while the lowest occurred on elevation of forest (572.8±27.0 cm below the surface under area). On area of plantation of willow highest water level were characteristic of point in the depression of land (272.0±25.4 cm below the surface under area). Willow planted significantly influenced the content in groundwater compounds of magnesium and calcium, which were the highest values in piezometer located on the slope of plantation (15.1±3.8 mg Mg·dm–3, and 88.8±26.4 mg Ca·dm–3) and elevation of land (13.6±4.5 mg Mg·dm–3 and 109.1± 2.3 mg Ca·dm–3). The highest concentrations of sodium occurred in piezometer located elevation of land plantation (10.2±1.6 mg Na·dm–3) and arable land (11.5±2.0 mg Na·dm–3) also. Content of potassium in groundwaters were dependent retention of the groundwater, which was confirmed by the highest concentrations at point located on the elevation of land plantation (5.2±4.4 mg K·dm–3) and forest (4.3±2.7 mg K·dm–3).
PL
Badano rozmieszczenie wybranych metali (Zn, Ni, Cr) w pędach i liściach trzech odmian wierzby (Salix caprea, S. purpurea, S. alba), zbieranych w I i II roku po stosowaniu nawożenia mineralnego i osadem ściekowym (w II i III roku uprawy), z dobranymi dawkami wniesionego azotu (0, 50, 150, 200 kg N ha-1). Stwierdzono, że zawartość badanych metali była istotnie zróżnicowana w zależności od części rośliny (pędy, liście), roku badań i nawożenia. Większą zawartość Zn, Ni i Cr stwierdzono w liściach, niż w pędach wierzby. Najwięcej Zn zawierała biomasa odmiany Salix purpurea, natomist najmniej Ni i Cr stwierdzono w odmianie Salix alba. Stosowanie nawożenia niejednoznacznie różnicowało zawartość badanych metali.
EN
The distribution of zinc, nickel and chromium in the leaves and branches of three varieties of Salix viminalis differentiated fertilized was investigated. The biomass of Salix viminalis was harvested for investigation in the first and second year of application of mineral fertilizers and waste activate sludge in doses which contained 50, 150 and 200 kg of total nitrogen. The content of investigated metals was significantly differentiated upon the part of plant and fertilization. The amount of zinc, nickel and chromium were higher in leaves than in branches. The biomass of Salix viminalis contained the highest amount of zinc and the lowest of chromium. The highest content of zinc was determined in the biomass of Salix purpurea but lowest nickel and chromium in S. alba. The fertilization had differentiated influence upon the content of determined elements.
EN
The influence of the cultivation of the common osier on sodium, calcium, potassium and magnesium concentrations in groundwater was evaluated between January 2011 and December 2012 in north-eastern Poland. The analyzed site is situated in Samławki on the premises of the Educational and Research Station in £ężany administered by the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Groundwater samples for chemical analyses were collected once a month from seven piezometers. Four piezometers were installed in a willow plantation: one on a hilltop, one on a slope and two varied-depth piezometers (904A – depth of 1.62 m, 904B – depth of 2.65 m) in a surface depression. The remaining three piezometers were installed for comparative purposes on arable land, in a forest on a hilltop and in a surface depression. Magnesium, calcium, sodium and potassium concentrations were determined in water samples by standard methods. The highest groundwater levels were noted in arable land (110.8·53.7 cm below ground level), and the lowest levels – on the forest hilltop (572.8·27.0 cm below ground level). In the willow plantation, the highest groundwater table was noted in a surface depression (272.0·25.4 cm below ground level). Growing common osiers for energy significantly influenced magnesium and calcium concentrations in groundwater, which were highest on the slope of the plantation (15.1·3.8 mgMg·dm-3 and 88.8·26.4 mgCa·dm-3) and on the hilltop (13.6·4.5 mgMg·dm-3 and 109.1·22.3 mgCa·dm-3). The highest sodium levels in groundwater were noted on the plantation hilltop (10.2·1.6 mgNa·dm-3) and in arable land (11.5·2.0 mgNa·dm-3). Potassium concentrations in groundwater were determined by the height of the groundwater table, and they were highest on hilltops in the willow plantation (5.2·4.4 mgK·dm-3) and in the forest (4.3·2.7 mgK·dm-3).
PL
Badania nad wpływem uprawy wierzby krzewiastej na jakość wód gruntowych pod względem zawartości sodu, wapnia, potasu i magnezu realizowano od stycznia 2011 roku do grudnia 2012 roku na terenie Polski północno-wschodniej. Obiekt badawczy znajduje się na gruntach należących do Stacji DydaktycznoBadawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą w Łężanach – obiekt Samławki. W celu analiz chemicznych wody gruntowe pobierano systematycznie raz w miesiącu z zainstalowanych 7 piezometrów. Cztery z nich zostały zlokalizowane na plantacji wierzby: po jednym na wierzchowinie, stoku oraz dwa o zróżnicowanej głębokości (904A – 1,62 m głębokości i 904B – 2,65 m głębokości) w obniżeniu terenu. Trzy pozostałe punkty stanowiły obiekty porównawcze i umieszczono je: na gruncie ornym oraz w lesie na wierzchowinie i w obniżeniu terenu). W pobranych wodach oznaczono standardowymi metodami stężenia magnezu, wapnia, sodu i potasu. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, że najwy ższy poziom zalegania wód gruntowych stwierdzono na gruntach ornych (110,8·53,7 cm p.p.t.), z kolei najniższy występował na wierzchowinie w lesie (572,8 ·27,0 cm p.p.t.). Na terenie plantacji najwyższe stany wód były charakterystyczne dla punktu w obniżeniu terenu (272,0 ·25,4 cm p.p.t.). Uprawa wierzby wiciowej na cele energetyczne w istotny sposób wpłynęła na zawartość w wodach gruntowych magnezu i wapnia, które występowały w największych stężeniach w wodzie gruntowej na stoku plantacji (15,1·3,8 mgMg·dm-3 oraz 88,8·26,4 mgCa·dm-3) oraz na wierzchowinie (13,6·4,5 mgMg·dm-3 i 109,1·22,3 mgCa·dm-3). Największe koncentracje sodu również występowały w wodzie gruntowej wierzchowinie plantacji (10,2·1,6 mgNa·dm-3) oraz na gruntach ornych (11,5·2,0 mgNa·dm-3). Stężenia potasu w wodach gruntowych uzależnione były od poziomu zalegania, co potwierdzają najwyższe koncentracje w punktach zlokalizowanych na wierzchowinie zarówno na plantacji wierzby (5,2·4,4 mgK·dm-3), jak i w lesie (4,3·2,7 mgK·dm-3).
EN
The aim of this study was to evaluate the reaction of 10 willow varieties to damage inflicted by hunting deer (Cervus elaphus L.) and European roe deer (Capreolus capreolus L.) at different fertilization with nitrogen (0, 60, 120 and 180 kg ha-1 N) in the years 2008-2011 in the vicinity of Koszalin. Such damages as grazing of tops of shoots, debarking and fracture of shoots and total damage were evaluated at the end of the willow vegetation period. Yield of fresh mass of shoots was determined in November 2010 (third year of cultivation) and 2011 (fourth year of cultivation). Regression equations for the yield of shoots at different damage hunting were created. Level of hunting damage was most strongly influenced by age of cultivation (21.7%), variety of willow (21.3%) and the interaction between of those factors (16.9%) and less – nitrogen (1.7%) and interaction between varieties and doses of nitrogen (1.1%). In the first and second year of regrowth of willow, in case of thin stems, grazing their tops dominated, and in the third and fourth year of cultivation, in case of thicker stems, their debarking and breaking of their shoots intensified. It was shown that for 1% of total loss, yield of fresh weight decreased from 0.251 t ha-1 for 1054 variety to 0.973 t / ha t ha-1 for Ekotur variety, and in average of 10 varieties – decreased by 0.416 t ha-1 . The authors would like to thank Lillohus AB company, 291 61 Kristianstad, Sweden for donation of Oloff, Jorr and Tordis varieties for test and to Mr. Przemysław Dobrzaniecki from Agrobränsle AB in Poznań for participation in this donation.
EN
This experiment was conducted to assess regrowth of shoots of willow in the four-years-cycle of cultivation at different doses of nitrogen. At length, thickness and number of shoots in the carp, were most affected by years of willow shoots regrowth, less by variety, doses of nitrogen and time of measurement. Among the interactions of those features big importance have interaction between varieties and years of regrowth of shoots, between varieties and doses of nitrogen and years of regrowth of shoots and doses of nitrogen. The average of ten varieties of willow, longest and thickest stems were obtained at doses of 180 kg of nitrogen per hectare. Tested varieties of willow were characterized by different reactions to the doses of nitrogen in the analyzed features. The varieties 1047, Oloff and 1047D had the longest shoots and varieties Start and Ekotur - thickest shoots at the doses of 180 kg of nitrogen per hectare. Doses of 180 kg.ha(-1) reduced numbers of stems per carp.
EN
This experiment was conducted to assess regrowth of shoots of willow in the four-year cultivation cycle. Length, thickness and number of shoots in the carp were affected in the most by years of willow shoots regrowth, less by variety and time of measurement, and the least by density of cuttings planting. Among the interactions of these characteristics big importance has interaction between varieties and years of regrowth of shoots and between varieties and the density of cuttings planting. The average of the ten varieties of willow the longest and the thickest stems were obtained by planting 22,134 cuttings per hectare. Tested varieties of willow, were characterized by different reactions to the density of cuttings planting in the analyzed features. The varieties 1047D, Start and Ekotur had the longest and thickest shoots at the density of 15,020 units.ha -1, varieties Turbo, Oloff and Tordis - at the density of 22,134 pieces.ha-1, and varieties 1054 and Sprint - at the density 35,200 units.ha -1. For variety 1047 the longest shoots were at density of planting of 22,134 pieces.ha-1, but the thickest stems - at density of 35,200 units.ha-1. The biggest number of shoots in carp was at the density of 15,020 pieces.ha-1, except for varieties Ekotur, Oloff and Jorr.
PL
W latach 2006-2007 badano występowanie chorób liści wierzby uprawianej w Zabierzowie Bocheńskim koło Niepołomic na plantacji obejmującej nasadzenia roślin w różnym wieku (5, 4, 2 lata). Stwierdzono, że w największym nasileniu na liściach występowały rdza i plamistość. Bardziej porażane były krzewy starsze. Ze względu na zagrożenie przez choroby konieczne jest monitorowanie produkcyjnych plantacji wierzby.
EN
The occurrence of leaf diseases caused by pathogenic fungi was assessed on a shrot rotation willow plantation in Zabierzów Bocheński near Niepołomice. Willow bushes of different age (five-, four-, two-year) were cultivated on the plantation. The research was conducted in 2006-2007. Willow rust (Melamspora spp.) and leaf spotting (Drepanopeziza spp.) were the most important leaf diseases. The oldest bushes of willow were more severely damaged by leaf diseases. Monitoring of willow diseases is a necessary strategy for the control of sanitary conditions of willows grown as bioenergetic plants.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2008-2009 w uprawie wierzby na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Badano w nich wysokość plonowania wierzby w zależności od gęstości sadzenia. Najwyższe plony świeżej masy zebrano przy obsadzie 72 tys. szt: ha-1 - ( 2008 - 40, 1 t ha-1; 2009 - 32,6 t ha-1), a najniższy po wysadzeniu 12 tys. szt: ha-1 - (2008 27,7 t ha-1; 2009 - 20, 1 tha-1).
EN
A field experiment was carried out in 2008-2009 in the cultivation of willows at the University of Life Sciences in Poznan. They were studied willow yielding height, depending on the density of planting. The highest yields of fresh matter were collected at 72 thousand pieces of plants. ha-1 - ( 2008 - 40, 1 t ha-1; 2009 - 32,6 t ha-1), and lowest in the planting of 12 thousand pieces of plants ha-1 - (2008 - 27,7 t ha-1; 2009 - 20, 1 t ha-1).
PL
Odnawialne źródła energii (OZE) będą miały znaczący udział w bilansie energetycznym w Polsce [7]. Podstawowym źródłem energii odnawialnej w Polce jest biomasa, a jej udział w bilansie paliwowym coroczne wzrasta. Uważa się, że biomasa jest najmniej kapitałochłonnym odnawialnym źródłem energii, a jej produkcja może praktycznie przebiegać samoistnie. Niewykorzystane tereny rolnicze, mogą być w przyszłości wykorzystane do produkcji biopaliw. Są też stwierdzenia skrajne, że rośliny energetyczne można uprawiać na glebie o dowolnej jakości - nawet na nieużytkach [1, 6]. Zapotrzebowanie na biomasę stałą do energetyki systemowej i cieplnej w 2020 roku wyniesie około 17,5 mln ton suchej masy [3]. Coroczne wyprodukowanie takiej ilości biomasy wymagać będzie opracowania efektywnej technologii jej pozyskiwania, z uwzględnieniem gatunków i odmian, oraz warunków uprawy i zbioru. Celem pracy była ocena wzrostu pędów kilku klonów wierzby krzewiastej (Salix viminalis) w czwartym roku po sadzeniu, uprawianych w rejonie Koszalina, na glebie lekkiej, na zróżnicowanym nawożeniu organicznym i mineralnym.
EN
The paper estimates growing of shoot of Salix viminalis in the third year after mowing one-year old shoots of nine clones grown in Koszalin region, on the light soil, with application of compost from municipal sediments and diverse doses of the commercial fertilizer. In Koszalin region during vegetation period of salix in 2008 (April-October) precipitation was lower than in years 2006 and 2007, and higher than in 2005. Initially three groups of salix clones were distinguished in relation to fertilization requirements taking into consideration their yearly increases of length and thickness shoot. Clones D and G were classified into the group of clones with very small fertilization requirements, clones C and F and clone B with the length of speeds were classified into the group with average fertilization requirements, and clones A, E, H and K and clone B with thickness of shoot were classified into the group with high fertilization requirements. Only one clone (clone D) out of nine investigated did not react in increase of length and thickness of shoot on fertilization (tables 5 and 6). The reaction of remaining eight clones was not equal. The longest and thickest shoots in the combination without fertilization (a) gave clone G, in the combination with fertilization with the compost (b) - clone D, in the combination with fertilization with the compost and low mineral (c) - clones C and F and with the length of shoots additionally clone B, and in the combination with fertilization with the compost and high mineral - clones A, E, H and K and with the thickness of shoot - clone B. Analyses presented in the paper are the first in the literature data proving diverse reaction of salix clones on organic and mineral fertilization. The final classification of clones regarding their fertilization requirements will be gained after crop of dry mass assessment, because not all clones after harvesting after second vegetation contained equal amount of dry mass [12].
PL
Podczas badań symulacyjnych określono siły działające na łożyska podpierające wał ostrza stożkowo-ślimakowego, które następnie odniesiono do połączeń śrubowych piasty zespołu rozdrabniającego z ramą nośną maszyny. Wyznaczone wartości sił wykorzystano w analizie wytrzymałości konstrukcji zespołu rozdrabniającego podczas pracy. Suma naprężeń średnich w węźle i amplitud nieznacznie przekracza wartości dopuszczalne dla rodzimego materiału.
EN
Simulation studies on the impact of shrub willow disintegration process on the frame of its harvesting machine were described. Forces acting on the bearings supporting shaft of conicalhelical cutting edge were determined; next, they were related to bolted joints of disintegrating assembly hub with the frame of harvesting machine. Determined values of the forces were used to analyse the construction strength of disintegrating assembly during its work. The sum of mean stresses in kinematic pair and the aplitudes slightly exceeded the values permissible for the native material.
PL
W doświadczeniach polowych prowadzonych w latach 2004-2006 na trzech różnych glebach (ciężka, średnia i lekka) oceniono plonowanie czterech gatunków roślin energetycznych: wierzba krzewiasta - Salix viminalis, miskant - Miscanthus, ślazowiec pensylwański - Sida hermaphrodita i mozga trzcinowata - Phalaris arundinacea. Plon wierzby zbieranej corocznie, średnio za 3 lata niezależnie od klonu, na ciężkiej czarnej ziemi (kompleks 8) wynosił 12,9 t/ha, a glebie średniej (kompleks 4) 11,9 t/ha suchej masy. Plon miskanta, średnio za 3 lata dla 5 porównywanych genotypów, na glebie średniej (kompleks 4) wynosił 17,1 t/ha i był o około 15% większy niż na ciężkiej czarnej ziemi. Porównywane klony wierzby i miskanta różnie reagowały na warunki siedliskowe. Plon ślazowca pensylwańskiego na glebie ciężkiej i średniej (kompleksy 8 i 4) przy obsadzie 10 tys./ha roślin wynosił około 10 t/ha i był o 16% mniejszy niż glebie lekkiej (kompleks 5), gdzie obsada roślin wynosiła 20 tys./ha. Uzyskano duże plony mozgi trzcinowatej (odmiana Bamse) przy zbiorze dwóch pokosów - 14 t/ha na glebie kompleksu 5 i 18 t/ha suchej masy na glebie kompleksu 8, natomiast przy jednokrotnym jej zbiorze późną jesienią plon był o ponad 30% mniejszy.
EN
Field experiments were conducted in 2004-2006 on three different (heavy, medium, light) soils at IUNG's experimental stations Puławy - Osiny and Grabów, to evaluate the yielding of four energy plant species: the shrub willow (Salix viminalis), miscanthus, Virginia mallow (Sida her-maphrodita) and the reed canary grass (Phalaris arundinacea). The yield of willow harvested every year, as a mean for 3 years (apart from the clone), reached 12.9 t dry matter/ha on heavy black soil (complex 8) and 11.9 t d.m./ha on medium soil (complex 4). The yield of miscanthus, as a mean for 3 years for five compared genotypes, on the medium soil (complex 4) amounted to 17.1 t d.m./ha, being of about 15% higher than on the heavy black soil. The responses of compared willow and miscanthus clones to the habitat conditions were differentiated. The yield of Virginia mallow on heavy and medium soils (complex 8 and 4), at planting density of 10 thousand seedlings per ha amounted to about 10 t d.m./ha, being by 16% lower than on the light soil (complex 5), where the planting density reached 20 thousand seedlings per ha. High yields of the reed canary grass (Bamse cv.) were obtained at harvesting two cuts - 14 t d.m./ha on the soil of complex 5, and 18 t d.m./ha on the soil of complex 8. However, at harvesting one cut in the late autumn the yield was by about 30% lower.
PL
Europejski System Handlu Emisjami stwarza korzystne warunki dla rozwoju energetyki wykorzystującej paliwa odnawialne, w tym szeroko rozumianą biomasę. Jednakże wykorzystanie biomasy w energetyce zwłaszcza zawodowej powinno być poprzedzone analizą skutków środowiskowych wynikających z naturalnej konieczności dywersyfikacji źródeł pozyskania tego paliwa. W niniejszym artykule podjęto próbę takiej analizy w odniesieniu do dostaw biomasy dla Elektrowni Opole.
EN
In EU Emission Trading Scheme (EU ETS) some materials are considered biomass and shall be weighted with emission factor of 0 [t CO2 /TJ or t or m3]. But it does not mean that the cultivation and delivery emission of CO2 does not exist. In different processes described in this article emission from burning fossil fuels appears. The general aim of this analysis is to try estimating the emissions from different stages biomass production on plantation Salix Vinimalis in the way suggested by the Commission Decision of 29/01/2004. The emission from production of equipment was not taken into consideration. Emission of CO2 from these processes was estimated in general in transport processes on the level 95 kg per 100 km and from processes connected with cultivation - 22 kg per 1 ton of fresh biomass. These factors can claim that combustion of biomass is beneficial to environment and for the members of EU ETS who thanks to biomass can sell their allowances.
PL
W pracy przedstawiono obecne doświadczenia związane z wykorzysta-niem wikliny do usuwania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych oraz do utylizacji osadów ściekowych
EN
Willow (Salix) is a very popular plant in Poland, a symbol of Polish country-side. It is used for weaving baskets, for production of wicker furniture and for reinforcement of river and lake embankments. It is also a pioneer plant in land reclamation process (dunes, excavations etc.). These practical applications of Salix were taken into account when a conception of willow plantations watered with sewage was developed. New application of Salix is using it as an energy resource. In the article the up to date experiences with application of willow for removal of pollutants from point and aerial sources and for sewage sludge utilization are described. At the zoo in Oliwa, along the bed of the Rynaszewski Stream, the main inflow of the Jelitkowski Stream, a set of 5 hygrophyte facilities was constructed for decreasing the load of organic nitrogen and elimination of faecal coli bacteria. The willow buffer zones were located at the edges of the ponds and along the stream bed. The willow buffer zones were located at the edges of the ponds and along the stream bed. The experiences show the buffer willow zones can be used for removal of pollutants from aerial sources. Laboratory experiments were carried out in order to evaluate the effectiveness of pollutants removal from sewage. The seedlings of willow (Salix viminalis) were grown in PE pots, filled with sand. The highest removal efficiency of pollutants (nitrogen, phosphorus, BOD5 and COD)was observed in the pots irrigated with biologically treated sewage and the lowest removal efficiency was observed for the pot without plants. Nine individual household WWTPs with horizontal flow of sewage (HF-CW), inhabited with Salix viminalis, working as the second stage of treatment were analysed. The plants were located near Ciechanow, Lublin and in Lubiejewo near Ostrołęka. On the basis of laboratory and field experiments it was proved that Salix viminalis can be applied for treatment of sewage in individual household treatment plants. Application of willow results in the increase of treatment efficiency in comparison to soil filters. Sewage sludge utilization in a willow plantation in the WWTP Swarzewo. The investigations were carried out at the pilot willow bed (2400 m2 area), planted with Salix viminalis. Sewage sludge from the WWTP Swarzewo was then discharged to the bed - in 3 years time the thickness of discharged sludge layer reached 1 m. Studies show willow plantations can be applied for sewage sludge utilization. In the years 2002÷2003 in southern Sweden the content of heavy metals in soil and biomass in several willow plantations was analysed. All analysed plantations had been irrigated with sewage sludge in the past. The assimilability of metals by the aboveground tissues of willow was analysed with regard to the content of metals in discharged sludge. It was found out that in case of cadmium the uptake by plants was 10 times higher than the content in sludge. On the basis of investigation results and statistical analyses it was postulated that the yearly doses of 9÷10 t d.m. of sludge/ha will exclude potential cadmium accumulation in soil.
PL
Określono wartość energetyczną plonu wierzby zbieranej w 1-rocznym i 4-letnim cyklu oraz ślazowca pozyskiwanego co roku. Określono właściwości fizykochemiczne zrębków i peletów uzyskanych z sezonowanej biomasy tych roślin oraz porównano je z peletem wytworzonym z drewna dębowego i wymaganiami normy DIN 51731. Wartość energetyczna plonu jednorocznych pędów wierzby i ślazowca była zbliżona, natomiast wierzby zbieranej w 4-letnim cyklu była o około 40% wyższa. Zaproponowany sposób suszenia całych pędów wierzby na podłożu ziemnym na wolnym powietrzu jest skuteczny i możliwy do zastosowania w praktyce. Pelet wytworzony z 4-letnich pędów wierzby spełniał wymagania normy, natomiast w uzyskanym z 1-rocznych pędów wierzby i ślazowca wystąpiło przekroczenie oznaczonej zawartości popiołu i azotu. W wyniku granulacji biomasy wierzby i ślazowca gęstość peletów (granulaów) w stosunku do zrębków została zwiększona odpowiednio prawie 4- i 5-krotnie, a koncentracja energii 4,5- i 6,5-krotnie.
EN
The quantities of energy obtained in biomass of coppice willow harvested in annual and four years' cutting cycles and of Virginia mallow (Sida hermaphrodita R) harvested annually were estimated. Some physico-chemical parameters of the chips and pellets produced from biomass of both plants were determined; next they were compared with pelleted oak wood sawdust and related to the requirements of DIN 51731 German standard. Energy yields from willow harvested in annual cycle and Virginia mallow were similar, whereas the willow biomass harvested every four year showed energetic value higher by 40%. Described natural drying system of willow stems on the ground appeared to be effective and easy to implementation. The pellets produced from four years' old willow stems met the DIN 51731 standard requirements whereas in case of annual harvesting cycle of willow and Virginia mallow the pellets contained too much ash and nitrogen. As a result of processing biomass into pellets, the bulk density of material increased four-and fivefold, while the energy concentration grew 4.5 and 6.5 times for willow and Vigginia mallow, respectively.
PL
Na podstawie właściwości chemicznych i fizycznych pędów jednorocznych, dwuletnich i czteroletnich w korze oraz pędów jednorocznych okorowanych i samej kory oceniono przydatność drewna Salix viminalis do celów energetycznych i przemysłowych. Skład chemiczny, zawartość mikropierwiastków, popiół, ciepło spalania i wartość opalowa wykazały, że niekorowane drewno wierzby krzewiastej może być stosowane w wytwarzaniu energii, celulozy i płyt.
EN
The object of the work was to assess the usability of willow coppice (Salix viminalis) wood from a fidel culture on a brown soil of IIIa class of a wheat complex of good quality, for energy and industrial purposes on the basis of the chosen chemical-physical properties of this wood. Analytic samples were taken from wood of one-, two- and four-year-old shoots in bark and from debarked one-year old shoots and bark obtained from them. Basic chemical composition of willow wood, elementary composition, macro elements content, ash, heat of combustion and calorific value were determined. It can be stated that non-debarked basket willow (Salix viminalis) wood cultivated on arable lands is suitable to be used for energy and industrial purposes (cellulose, panels).
20
Content available remote Wykorzystanie biomasy wierzby krzewiastej do produkcji energii cieplnej
PL
Określono koszt wytworzenia jednostki energii cieplnej ze świeżej biomasy (drewna) wierzb krzewiastych, pozyskiwanej z gruntów ornych w trzyletnim cyklu zbioru. Koszt jednostkowy wytworzenia 1GJ energii cieplnej ze zgazowania zrębków o wilgotności 47% w zgazowarce pirolitycznej typ EKOD, współpracującej z kotłem KR-100 o mocy 2,33 MW, wyniósł 19,26 przy pracy urządzenia przez 330 dni w roku i 26,19 zł, gdy czas pracy skrócono do okresu grzewczego, 231 dni w roku. Przy zgazowywaniu zrębków wierzbowych pomiary emisji zanieczyszczeń wykazały 76-krotnie niższą zawartość w spalinach pyłu, 2-krotnie niższą koncentrację tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) i 3-krotnie niższą zawartość tlenku węgla w stosunku do emisji dopuszczalnej. W spalinach stwierdzono śladowe ilości dwutlenku siarki.
EN
The study aimed at determining the cost of heat energy unit generated from fresh biomass (shoots) of coppice willows cultivated on arable land and harvested in three-year growing cycle. The cost of generating 1GJ heat energy from pyrolitic gasification of willow wood chips of 47% moisture content, amounted to 19.26 and 26.19 PLN for operating period of 330 and 231 days per year, respectively. Pyrolytic gasifier EKOD type with the KR-100 oven of total power 2.33 MW, were applied. The analyses of gas emission showed that in comparison to permissible level of solid particles, nitrogen oxides and carbon monoxide levels were lower by factor of 76, two and three, respectively. Only traces of sulfur dioxide were found in the fumes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.