Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały włókniste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Absorbing properties of multi-layer acoustic absorbers were modeled using the impedance translation theorem and the Garai and Pompoli empirical model, which enables a determination of the characteristic impedance and propagation constant of fibrous sound-absorbing materials. The theoretical model was applied to the computational study of performance of single-layer acoustic absorber backed by a hard wall and the absorber consisting of one layer of absorbing material and an air gap between the rear of the material and a hard back wall. Simulation results have shown that a high thickness of absorbing material may cause wavy changes in the frequency relationship of the normal and random incidence absorption coefficients. It was also found that this effect is particularly noticeable for acoustic absorbers with a large thickness of air gap between the absorbing material and a hard back wall.
EN
This article describes a method of dewatering press felts using a blow-through device. The essence of this method is pressing out free water contained in the felt with unheated air at a slight overpressure. The usefulness of this method for various types of felt used in tissue machines was tested. The results showed that the effectiveness of this process depends mainly on the proper selection of the pressure difference on both sides of the dewatering felt and ofthe blow-through time (dwell time). The increase in the dryness of felts dewatered by meansof the air blow-through method is closely related to the structure and contamination of the felt. In the second part of the study, the felts were additionally dewatered using a suction chamber with a vacuum of 20 kPa. Unfortunately, the increase in the dryness of the felts by means of a vacuum was not very high, only up to 2.8%.
PL
W artykule opisano metodę odwadniania filców prasowych za pomocą urządzenia przedmuchowego. Istotą tej metody jest wytłaczanie wody swobodnej zawartej w filcu, nieogrzanym powietrzem przy nadciśnieniu. Zbadano przydatność metody przedmuchu powietrza do odwadniania różnych rodzajów filców używanych w maszynach tissue. Uzyskane wyniki pokazały, że efektywność tego procesu zależy głównie od właściwego doboru różnicy ciśnień po obu stronach odwadnianego filcu oraz czasu przedmuchu. Przyrost suchości filców odwadnianych metodą przedmuchu powietrza jest ściśle związany również z budową filcu i jego zanieczyszczeniem.
EN
Textile materials are widely available in nature, and the original time when humans started to use them must have been very early. However, they also easily aged, and most of the ancient ones had decomposed and disappeared thoroughly before we could find them, resulting that the remaining textile relics cannot reflect entirely the origins of textile materials. Fortunately large numbers of indirect evidence related to ancient textile materials can be found in many unearthed culture relics belonging to the Stone Age. Starting from the basic survival needs of primitive man, in this article, we analysed related hard relics from Chinese excavations made of stone, wood, bone, and so on. And based on this, the time of origin of the textile materials was further speculated upon.
PL
Materiały włókniste są stosowane od bardzo dawna. Jednakże tekstylia szybko się starzeją i większość starożytnych materiałów uległo rozkładowi całkowicie znikając zanim je odnaleziono, co powoduje błędy w datowaniu początku stosowania tekstyliów. Dużą liczbę dowodów pośrednich związanych z dawnymi tekstyliami można znaleźć w wielu odnalezionych reliktach kultury pochodzących z różnych epok, w tym epoki kamiennej. W artykule przeanalizowano artefakty pochodzące z chińskich wykopalisk wykonane z kamienia, drewna, kości, ceramiki itp. Na podstawie tychże analiz można określić, z którego okresu pochodzą tekstylia.
EN
The paper presents a new way for producing fibrous mats with aligned micro- and nanofibres by electrospinning technique using a fast rotating filter basket of a properly adapted commercial centrifugal juicer as the collecting electrode. This method was used to obtain the fibrous materials from polylactide (PLA) and polyvinyl alcohol (PVA) with different degrees of fibres aligned depending on the linear velocity of the rotating substrate. The highest degree of the fibre alignment, measured by the planar orientation factor, with a value of 0.8 - 0.9, was obtained at the linear speeds of the rotating substrate in the range of 22 - 36 m/s. Using the gravimetric method, the velocity of fibre formation during electrospinning was tested under different conditions, i.e. at the immobile substrate as well as rapidly rotating, reaching values ranging from 4 to 200 m/s. The investigations suggest that electrospinning of the fibres on the rapidly rotating substrate is not only a modification of their receiving, but also significantly changes the nature of the fibre formation in this spinning technique.
PL
W artykule przedstawiono nowy sposób wytwarzania mat włóknistych o uszeregowanych mikro- i nano-włóknach techniką elektroprzędzenia, wykorzystujący szybkoobrotowy kosz filtracyjny w odpowiednio dostosowanej komercyjnej sokowirówce odśrodkowej jako elektrodę odbiorczą. Metodą tą uzyskano materiały włókniste z polilaktydu (PLA) i polialkoholu winylowego (PVA) o różnym stopniu uszeregowania włókien, zależnym od szybkości liniowej obracającego się podłoża. Najwyższy stopień uszeregowania włókien, mierzony czynnikiem orientacji płaskiej, osiągnął wartości 0,8-0,9 przy szybkości liniowej obracającego się podłoża w zakresie 22-36 m/s. Stosując metodę grawimetryczną badano szybkość formowania włókien przy elektroprzędzeniu w różnych warunkach, tak przy nieruchomym jak i szybko obracającym się podłożu, osiągając wartości w zakresie od 4 do 200 m/s. Wskazano także, że elektroprzędzenie włókien z odbiorem na szybko obracające się podłoże nie jest tylko modyfikacją odbioru tych włókien, ale istotnie zmienia charakter formowania włókien w tej technice przędzenia.
EN
The aim of the paper is analysis of the possibility of determining the internal structure of the fibrous composite material by estimating its thermal diffusivity. A thermal diffusivity of the composite material was determined by applied inverse heat conduction method and measurement data. The idea of the proposed method depends on measuring the time-dependent temperature distribution at selected points of the sample and identification of the thermal diffusivity by solving a transient inverse heat conduction problem. The investigated system which was used for the identification of thermal parameters consists of two cylindrical samples, in which transient temperature field is forced by the electric heater located between them. The temperature response of the system is measured in the chosen point of sample. One dimensional discrete mathematical model of the transient heat conduction within the investigated sample has been formulated basing on the control volume method. The optimal dynamic filtration method as solution of inverse problem has been applied to identify unknown diffusivity of multi-layered fibrous composite material. Next using this thermal diffusivity of the composite material its internal structure was determined. The chosen results have been presented in the paper.
EN
The conditioning process of press felts is a very important operation to intensify the dewatering process of the paper web in the press section of a paper machine. A new method of conditioning press felts by means of airflow, which is more efficient in the dewatering and cleaning processes of felts, is presented. Calculation methods for the dewatering efficiency of press felts and the air demand of the airflow are based on Darcy’s modified formula . A few methods for the determination of empirical coefficients have been suggested. The through-air dewatering of press section felts is especially advantageous for modern felts made entirely of synthetic fibres.
PL
Proces odwadniania mokrej wstęgi papieru w prasach przebiega tylko wówczas gdy wilgotność i przepuszczalność filców są utrzymywane na stałym poziomie. Do tego celu służą urządzenia do kondycjonowania filców jak np. przedmuchowe pralki filców. Przedstawiono model matematyczny procesu odwadniania filców prasowych. W którym bardzo ważnym parametrem jest współczynnik filtracji wody przez filc. Współczynnik ten powinien być wyznaczany w warunkach dynamicznych. W celu określenia jego wartości opracowano program i wykonano badania na doświadczalnej prasie. Badano filc igłowany z włókien syntetycznych. Określono wartości współczynnika filtracji wody przez filc w warunkach statycznych i dynamicznych. Ustalono że wartości tych współczynników są różne, ale zachodzi między nimi zależność liniowa. W oparciu o podane wzory można obliczyć objętościowe natężenie przepływu wody wypychanej z filcu przez strumień powietrza a w konsekwencji wilgotność filcu po jego kondycjonowaniu.
7
Content available remote Vysokoeffektivnye masiny rotornogo tipa s razvitoj kavitaciej
EN
With the purpose of construction of methods of calculation of fibrous materials heat treatment processes intensified by the combined supply of energy, the model of heat exchange of the cylinder with boundary conditions of the third type and in view of influence of internal heat sources initiated by radiation and shock loading of material is developed on the basis of the analytical solution of heat conductivity problem.
8
Content available remote Intensifikacia teploperenosa v voloknistom materiale
EN
With the purpose of construction of methods of calculation of fibrous materials heat treatment processes intensified by the combined supply of energy, the model of heat exchange of the cylinder with boundary conditions of the third type and in view of influence of internal heat sources initiated by radiation and shock loading of material is developed on the basis of the analytical solution of heat conductivity problem.
9
Content available remote Zastosowanie materiałów włóknistych w zabiegach hydraulicznego szczelinowania
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania materiałów włóknistych w zabiegach hydraulicznego szczelinowania. Dokonano selekcji włókien dostępnych w Polsce pod kątem ich użyteczności w celu ograniczenia wynoszenia materiału podsadzkowego z odwiertu. Zaprezentowano wyniki laboratoryjnych badań hydroprzewodności warstwy podsadzki z domieszką włókien.
EN
This paper presents fibers application in hydraulic fracturing treatment. The selection of fibers available in Poland to stabilize hydraulic fracture to proppant backproduction were done. This report presents laboratory measurements of the conductivity data for proppant pack with fibers reinforcement.
EN
Physico-chemical processing is very often used in the textile and paper industries, and in the industry of high-energy materials based on nitrocellulose. Mass exchange in these processes depends on the specific features of the form and structure of the parent substance (reactant). Notwithstanding the differences among the reagents used in the above-mentioned industries, the mass exchanging processes are similar. As liquids acting therein, we have dyes and bleaching agents used as solutions in chemical processing of fibres, acids and inorganic alkali in paper manufacturing, and nitric acid with compounds which form hydrates in the nitration process of cellulose. In general, in all these processes the motion of mass takes place together with chemical reactions of an additive or exchange character. The problems of mass exchange are analysed in this article from the point of view of the designers and constructors of machines and apparatuses which must perform the processes mentioned above. This analysis is based on the characteristic criteria of similarity between quantities, considering the geometric, energetic, and dynamic conditions which determine the process intensity. It has been proved that, according to the present state of knowledge and technique, the laminar liquid wall-surface layer which surrounds the fibrous parent substance acts as the main resistance for mass motion. It is possible to decrease this layer by several times (even over 30 times), and by this means significantly intensify the process. A process intensification criterion is presented.
PL
Obróbka fizyko-chemiczna materiałów włóknistych jest dość powszechna w przemyśle włókienniczym, papierniczym i materiałów wysokoenergetycznych, opartych na nitrocelulozie. Wymiana masy w tych procesach jest uwarunkowana szczególnymi cechami postaci substratu. Mimo różnicy reagentów procesy są podobne: w chemicznej obróbce włókna - barwniki i środki wybielające w roztworach; w produkcji papieru - kwasy i ługi nieorganiczne; w procesie nitracji celulozy - kwas azotowy ze związkami tworzącymi hydraty. Ruch masy w omawianych procesach odbywa się z reguły z równoczesną reakcją chemiczną (addytywną lub wymienną). Zagadnienie poddano analizie ze stanowiska projektantów i konstruktorów maszyn i aparatów wykonujących proces, opierając się na związkach liczb znamiennych, biorąc pod uwagę warunki natury geometrycznej, energetycznej i dynamicznej, które determinują intensywność procesu. Wykazano, że przy obecnym stanie wiedzy i techniki o procesie wymiany masy, główny opór dla ruchu masy stanowi laminarna warstwa przyścienna płynu, otaczająca substrat włóknisty. Odpowiednim rozwiązaniem konstrukcyjnym można tę warstwę przyścienną wielokrotnie (ponad 30-krotnie) zmniejszyć i ewidentnie zintensyfikować proces. Podano kryterium intensyfikacji procesu.
PL
Burzliwy rozwój nauki i techniki obserwowany w ostatnich latach prowadzi do powstania nowych generacji maszyn, urządzeń oraz technologii. Jednym z czynników warunkujących prawidłowe tempo tego rozwoju jest dostatek energii, która jest stymulatorem postępu gospodarczego i technologicznego. Z tego powodu racjonalne gospodarowanie energią jest hasłem naszych czasów. Bardzo ważnym „konsumentem" energii są piece przemysłowe. Dlatego wprowadzenie do eksploatacji agregatów piecowych odznaczających się niską energo- i materiałochłonnością, zwiększoną jednostkową wydajnością, elastycznością w eksploatacji i zautomatyzowaną obsługą jest przedmiotem zainteresowania naukowców, projektantów i użytkowników. Najważniejszym czynnikiem określającym podjęcie produkcji takich agregatów jest dostępność odpowiednich materiałów ceramicznych stosowanych na wykładziny ogniotrwałe i izolacyjne. Materiałami takimi okazały się ceramiczne ogniotrwałe materiały włókniste. Gwałtowny, ilościowy i jakościowy rozwój ich produkcji oraz stosowania nastąpił w latach siedemdziesiątych, podczas wielkiego kryzysu energetycznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.