Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 818

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
EN
The following article presents experimental use of different ways of inguinal connecting of aircraft elements using TIG (Tungsten Inert Gas), MAG (Metal Active Gas) and arched coated electrode. The object of the research were samples of rotorcraft elements, which were connected to each other by TIG, MAG methods and the coated electrode. The main aim of the research was to determine selected mechanical properties in particular hardness and strength of inguinal joints and then, based on the tests carried out, the best methods were selected.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono eksperymentalne zastosowanie różnych sposobów łączenia pachwinowego elementów statku powietrznego metodą TIG (Tungsten Inert Gas), MAG (Metal Active Gas) oraz elektrodą otuloną łukową. Przedmiotem badań były próbki elementów wiropłatów, które połączono ze sobą metodami TIG, MAG oraz elektrodą otuloną. Głównym celem badań było określenie wybranych właściwości mechanicznych w szczególności twardości i wytrzymałości spawów pachwinowych, a następnie na podstawie przeprowadzonych badań wybrano najlepsze metody.
EN
The article presents the results concerning the development of a technology combining laser welding and hybrid surfacing enabling the making of butt joints in composite tube grades Sanicro 38/4L7 and 3R12/4L7. The tests involved the determination of the parameters of the laser welding of tube grade 4L7 and the hybrid surfacing of the external layer of tube grade Sanicro 38 and 3R12. The article also presents the results of the macro and microscopic tests of the joints.
PL
Przedstawiono wyniki badań opracowanej technologii spawania laserowego oraz napawania hybrydowego złączy doczołowych rur kompozytowych Sanicro 38/4L7 oraz 3R12/4L7. Dobrano parametry procesu spawania laserowego rur 4L7 oraz napawania hybrydowego warstwy zewnętrznej rury z materiału Sanicro 38 i 3R12. Zaprezentowano wyniki badań metalograficznych makro i mikroskopowych uzyskanych złączy.
3
Content available Welding of pins to mobile platforms arms
EN
There is an increasing demand for mixed joints made of hard-weldable steels used in the construction of transport means. An illustration of this is the welding of movable platform elements such as a pin to arm joints. The pin is made of high-strength structural steel S690 QL (1.8928) while the arm of the movable platform is made of DOCOL 1200M steel from the AHSS group (Advanced High-Strength Steel). Such a joint is not easy to make due to the different chemical composition of both steels. The difference in thickness of welded elements creates an additional difficulty. The thickness of the cylindrical pin is 40 mm, whereas the thickness of the sheet metal used for the platform arm is much smaller and amounts to 2 mm. Joints of varying thickness and chemical composition tend to produce cracks in the heat-affected zone as well as in the weld. The purpose of this article is to determine the most appropriate welding parameters and the selection of additional materials to obtain correct joint with good mechanical properties, free of welding defects and incompatibilities.
EN
In the construction of mobile platforms, there is an increasing necessity to weld steels from the AHSS group (AHSS - Advanced High-Strength Steel) with low-alloy steels. This article verifies the possibility of obtaining accurate mixed welded joints from different grades of AHSS steel with S355J2 steel. The structure, as well as mechanical properties of the obtained welded joints, were thoroughly analysed.
EN
In the mobile platform structure, there is an increasing necessity to weld steels from the various groups. For instance, it has become necessary to connect AHSS (Advanced High-Strength Steel) with fine-grained steels. This article verifies the possibility of obtaining accurate mixed welded joints from different grades of DOCOL 1400 steel (from the AHSS group) with S700 MC steel (from the fine-grained steel group). The structure, quality and mechanical properties of the obtained welded joints were thoroughly analysed. The joints were made at various welding speed with preheating to 80°C and without preheating.
PL
Artykuł omawia techniki łączenia elementów układu uziomowego w aspekcie wymagań norm krajowych dla najczęściej stosowanych metod. Analizie poddano wytyczne w zakresie długości i jakości spoin przy spawaniu łukowym. Połączenia skręcane omówiono na przykładzie uchwytów krzyżowych. Przedstawiono właściwości techniki zgrzewania egzotermicznego. Rodzaje połączeń porównano pod kątem odporności na korozję, wytrzymałości mechanicznej i potrzeby dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
EN
The paper describes the techniques of connecting of the earthing system components in relation to the requirements of national standards for the most commonly used methods. The guidelines for the length and quality of joints in conventional arc welding method were analyzed. The screwed connections are discussed on the example of cruciform clamps. Properties of the exothermic welding technique are presented. The types of connections were compared in relation to corrosion resistance, mechanical strength and the need of additional corrosion protection measures.
7
Content available Welding supports of pins in mobile platforms
EN
The demand for dissimilar joints of hard-welded steels used in civil engineering and transport is increasing. An example of this can be welding of pins of high-strength steel S690 QL (1.8928) with the arms of a movable platform made of DOCOL 1200M steel from the AHSS group. This joint is difficult to make properly, due to significant differences in the thickness of welded elements and different chemical composition of both steels. The diameter of pin is 40 mm. The thickness of the metal sheet used for the mobile platform arm is 2 mm. Joints of varying thickness and chemical composition may have cracks in the heat affected zone and in the weld. The purpose of the article is to determine the welding parameters and the selection of filler materials that will allow to obtain the correct joint without welding defects.
PL
Wzrasta zapotrzebowanie na wykonywanie mieszanych złączy z trudnospawalnych stali stosowanych w inżynierii lądowej i w transporcie. Przykładem tego może być spawanie sworzni z konstrukcyjnej stali o podwyższonej wytrzymałości S690 QL (1.8928) z ramionami podestu ruchomego wykonanego ze stali DOCOL 1200M z grupy AHSS. Złącze to jest trudne do prawidłowego wykonania, ze względu na znaczne różnice grubości spawanych elementów i odmienny skład chemiczny oraz mechanizmy umocnienia obu stali. Średnica sworznia wynosi 40 mm. Grubość blachy stosowanej na ramię podestu jest znacznie mniejsza - 2 mm. W złączach o różnej grubości i odmiennym składzie chemicznym mogą występować pęknięcia w strefie wpływu ciepła i w spoinie. Celem artykułu jest ustalenie parametrów spawania i dobór materiałów dodatkowych, które pozwolą na uzyskanie prawidłowego złącza bez wad spawalniczych.
8
EN
The article presents the process of welding of steel movable platform supports. There is a growing demand for the welding of difficult-to-weld fine grain steels used in civil engineering and transport. An example of this could be the use of high-strength movable platform supports. The recently used material in the production of movable platform supports are fine-grained steels due to their high tensile strength of 1000 MPa. The joints formed using them, however, are characterized by much lower strength than the native material. In this article, the most appropriate parameters were selected for welding the movable platform supports made of difficult-to-weld fine-grained steel S960 MC.
PL
Wzrasta zapotrzebowanie na spajanie trudno-spawalnych stali drobnoziarnistych stosowanych w inżynierii lądowej i w transporcie. Przykładem tego może być stosowanie wysokowytrzymałych podpór podestu ruchomego. Ostatnio stosowanym materiałem w produkcji podpor podestów ruchomych są stale drobnoziarniste z uwagi na ich dużą wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 1000 MPa. Powstałe przy ich wykorzystaniu złącza cechują się jednak dużo niższą wytrzymałością od materiału rodzimego. W niniejszym artykule dobierano najwłaściwsze parametry do spawania podpór podestu ruchomego z trudno-spawalnej stali drobnoziarnistej S960 MC.
EN
Welding is one of the most popular methods of joining elements not only from metal materials, but plastics also. Their great diversity, chemical structure and physical condition in which they are at the temperature of use has a significant impact on the quality of the joints made. Welding is a particularly useful method of joining, for example, during the welding of packaging, where biodegradable plastics that dominate in this technology, for example with aluminium foil, dominate. This article reviews the methods of welding plastics including biodegradable materials.
PL
Zgrzewnie to jedna z najpopularniejszych metod łączenia elementów nie tyko z materiałów metalowych, ale również tworzyw sztucznych. Duża ich różnorodność, budowa chemiczna oraz stan fizyczny w jakim się znajdują w temperaturze użytkowania ma znaczący wpływ na jakość wykonanego połączenia. Zgrzewanie jest szczególnie przydatną metodą łącznia na przykład podczas zgrzewania opakowań, gdzie zaczynają dominować tworzywa biodegradowalne, które należy łączyć, w tej technologii, na przykład z folią aluminiową. W niniejszym artykule dokonano, przeglądu metod zgrzewania tworzyw sztucznych z uwzględnieniem materiałów biodegradowalnych.
EN
One of the methods of joining rails is welding with termite, which guarantees a secure and stable connection of two sections of the rail without the need to use additional connecting elements and supporting the welded place. After joining (making a weld), appropriate mechanical processing of the joint is required in order to obtain the given rail head profile. The quality and diligence of the connection made has a major impact on safety, noise emission during the journey (wheel rolling) and the comfort of travelers. This article describes selected methods of making railway rail joints and presents the results of measurements with a portable laser measuring device Calipri C40 of the rail head within the welded rail joint made by thermite welding. An attempt to use this device for measurements of welded rail joints is shown, advantages and disadvantages as well as conclusions from the performed measurements are described.
PL
Jedną z metod łączenia szyn jest spawanie termitowe, gwarantujące pewne i stabilne połączenie dwóch odcinków szyny bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących oraz podpierających miejsce spawane. Po połączeniu (wykonaniu spoiny) wymagana jest odpowiednia obróbka mechaniczna złącza tak, aby uzyskać zadany profil główki szyny. Jakość i staranność wykonanego połączenia, ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo, emisję hałasu podczas przejazdu (przetaczania się koła) oraz komfort podróżnych. W niniejszym artykule opisano wybrane metody wykonywania kolejowych złączy szynowych oraz przedstawiono wyniki pomiarów przenośnym laserowym urządzeniem pomiarowym Calipri C40 główki szyny w obrębie spawanego złącza szynowego wykonanego metodą spawania termitowego. Pokazano próbę zastosowania tego przyrządu przy pomiarach spawanych złączy szynowych, opisano zalety i wady oraz wnioski z zrealizowanych pomiarów.
EN
Tensile deformation behavior of nuclear grade Austenitic Stainless Steel (SS) and its welded joints fabricated by Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) and Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding (AGTAW) processes were studied and correlated with relevant microstructural morphologies using Infrared Thermography (IRT) technique. The microstructure of base metal showed a complete austenite phase. GTAW Fusion Zone (FZ) exhibited both primary ferrite and primary austenite mode of solidification. Meantime, AGTAW FZ exhibited only primary austenite mode of solidification. A strain rate of 4.4x10-4 s-1 was used during the tensile test of the base metal and welded joints. The failure locations of the base metal, GTAW and AGTAW samples were noticed at the center of the gauge portion, the base metal side away from Fusion Line (FL) and Heat Affected Zone (HAZ) respectively. The temperature variations of the base metal and weld zones were recorded in the form of thermograms using the IR camera at the different stages of the tensile deformation. During deformation study, peak temperature of 39.2 °C, 38.8 °C and 34 °C were observed at the base metal, GTAW and AGTAW samples respectively. The lesser peak temperature of the AGTAW sample compared to the base metal and GTAW samples indicated that the AGTAW sample undergone lesser deformation. Moreover, tensile deformation behaviours of the base metal and welded joints were correlated with their microstructural morphologies using corresponding temperature curves.
PL
W pracy zbadano zachowanie deformacji podczas rozciągania austenitycznej stali nierdzewnej i jej połączeń spawanych wykonanych metodą GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) oraz AGTAW (Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding), a następnie skorelowano je z odpowiednimi morfologiami mikrostrukturalnymi za pomocą termografii w podczerwieni (ang. lnfrared Thermography). Mikrostruktura materiału bazowego wykazała całkowitą fazę austenitu. Spoina GTAW wykazywała zarówno ferryt, jak i austenit, podczas gdy spoina AGTAW wykazywała jedynie austenit. Podczas próby rozciągania materiału bazowego i złączy spawanych zastosowano prędkość odkształcania o wartości 4,4x10-4 s-1. Do zerwania poszczególnych próbek doszło odpowiednio na środku próbki materiału bazowego, w linii wtopienia złącza spawanego GTAW i w strefie wpływu ciepła (SWC) złącza spawanego AGTAW. Zmiany temperatury w materiale rodzimym i poszczególnych obszarach złączy spawanych rejestrowano w formie termogramów za pomocą kamery na podczerwień, przy różnych etapach deformacji podczas rozciągania. Podczas badań odkształceń zaobserwowano maksymalne wartości temperatury: 39,2 °C, 38,8 °C i 34 °C odpowiednio w próbkach z materiału bazowego, spawanych GTAW i spawanych AGTAW. Niższa maksymalna temperatura próbki spawanej metodą AGTAW w porównaniu z pozostałymi próbkami wskazała, że uległa ona mniejszemu odkształceniu. Ponadto zachowania deformacji przy rozciąganiu materiału rodzimego i złączy spawanych zostały skorelowane z obrazami ich mikrostruktur przy użyciu odpowiednich krzywych temperatur.
12
Content available remote Obróbka spoin spawalniczych – przegląd dostępnych rozwiązań
PL
Obróbka spoiny to wieloetapowy i wymagający proces. Zespawanie ze sobą dwóch kawałków metalu to tylko część pracy profesjonalisty. Łączone elementy i gotowe połączenie powinny być odpowiednio obrobione – dobór produktów i technika będą zależały od tego, z jakim materiałem pracujemy, na jakim efekcie nam zależy i jakich narzędzi używamy.
13
Content available remote Gazy osłonowe do spawania tytanu, cyrkonu i ich stopów
PL
W artykule mówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania tytanu, cyrkonu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.
XX
The type and composition of gases used in welding of titanium, zirconium and their alloys are discussed, as well as the influence of shielding gases on welding process and quality of welded joints are described.
14
Content available remote Gazy osłonowe do spawania niklu, kobaltu i ich stopów
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania niklu, kobaltu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.
EN
The type and composition of gases used in welding of nickel, cobalt and their alloys are discussed, as well as the influence of shielding gases on welding process and quality of welded joints are described.
15
Content available remote Badania technologii spawania ścian sitowych ze stali niskostopowej
PL
Ściany sitowe, nazywane również płytami sitowymi lub dnami sitowymi, to elementy konstrukcyjne różnych rodzajów wymienników ciepła, w których występujące gazy lub płyny nie mogą mieszać się między sobą. Dodatkowo grubości występujących w nich elementów oraz liczba złączy obwodowych rura-płyta otworowa, którą trzeba wykonać przy ich spawaniu, decydują o tym, że ściany sitowe są kluczowymi elementami tych konstrukcji.
PL
Coraz wyższe wymagania stawiane złączom spawanym wiążą się z koniecznością odpowiedniego doboru parametrów spawania w celu uzyskania spoiny jak najwyższej jakości. Wymagania te mogą zostać spełnione przy wykorzystaniu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, które zapewniają stabilność i powtarzalność parametrów łuku na całej długości wykonywanej spoiny. Nowoczesne urządzenia wyposażone w układy pomiarowe parametrów łuku posiadają możliwość korekty tych parametrów w czasie rzeczywistym podczas procesu, co znacznie polepsza jakość wykonanej spoiny, jak również w zależności od geometrii spawanego wyrobu szybkiej zmiany parametrów na inne.
EN
The article presents the study of mechanical properties of welded steel from which the hull of a modern mine destroyer was made. Keeping the tightness of ship compartments during operation depends on the strength of these joints. The results of testing the mechanical properties of 1.3964 steel and its welded joints subjected to a static tensile test were presented, and a Johnson – Cook material model was proposed. The material model can be used in CAE (Computer Aided Engineering) simulations related to hull strength analysis.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych połączeń spawanych stali, z której zostało wykonane poszycie kadłuba współczesnego niszczyciela min. Od wytrzymałości tych połączeń zależy utrzymanie szczelności przedziałów okrętowych w czasie eksploatacji. Zaprezentowano wyniki badań właściwości mechanicznych stali 1.3964 i jej połączeń spawanych poddanych statycznej próbie rozciągania oraz zaproponowano model materiałowy Johnson – Cook. Model materiałowy może zostać wykorzystany w symulacji komputerowej CAE obciążenia kadłuba okrętu wykonanego z badanej stali.
PL
Procesy spawania oraz lakierowania są z sobą nierozerwalnie związane, ponieważ nawet najlepiej wykonana spoina, jeśli ulegnie korozji, straci swój potencjał. Dlatego należy pamiętać, że znaczną część sukcesu w wypadku gotowej powłoki ochronnej stanowi przygotowanie powierzchni przed lakierowaniem. W normach opisanych w artykule podane są informacje dotyczące tego bardzo istotnego zagadnienia. Są to materiały ogólnie dostępne, jednak podane w nich informacje nie są przestrzegane przez część środowiska zajmującego się projektowaniem procesów technologicznych, cieciem termicznym, mechanicznym oraz spawaniem. W artykule przybliżono i objaśniono wymagania norm ISO 8501-3:2008, ISO 12944-1÷9:2018.02 oraz ISO 1090-2:2018.09.
EN
Welding and varnishing processes are inseparable, because even the best weld, if it corrodes, will lose its potential. Therefore, it should be remembered that a significant part of the success of a finished protective coating is the preparation of the surface before painting. The standards described in the article provide information on this very important issue. These materials are generally available, but the information given in them is not observed by part of the environment involved in process design, thermal cutting, mechanical cutting and welding. This paper approximates and explains the requirements of ISO 8501-3:2008, ISO 12944-1÷9:2018.02 and ISO 1090-2:2018.09.
EN
In this article, we consider the development of an optimal control approach based on fuzzy fractional PDμ+I controller to improve the speed error-tracking and control capability of a permanent magnet DC Motor (PMDC) driven wire-feeder systems (WFSs) of gas metal arc welding (GMAW) process. The proposed controller employs an optimized fractional-order proportional derivative + integral (PDμ+I) controller that serves to eliminate oscillations, overshoots, undershoots and steady state fluctuations of the PMDC motor and makes the wire-feeder unit (WFU) has fast and stable starting process as well as excellent dynamic characteristics. The fixed controller parameters are meta-heuristically selected via a particle swarm optimization (PSO) algorithm. Numerical simulations are performed in MATLAB/SIMULINK environment and the performance of the proposed fuzzy fractional PDμ+I controller is validated. The simulation tests clearly demonstrate the significant improvement rendered by the proposed fuzzy PDμ+I controller in the wire-feeder system's reference tracking performance, torque disturbance rejection capability and robustness against model uncertainties.
PL
Analizowano optymalne sterowanie silnikiem zDC z magnesami trwałymi wykorzystujące sterownik fuzzy PDμ+I. Silnik stosowany jest do sterowania procesem spawania. Układ sterowania wykorzystuje sterownik proporcjonalny ułamkowego rzędu i całkujący zapewniające dobrą dynamikę układu – bez oscylacji.
PL
Najlepszym sposobem bezpiecznego prowadzenia procesu budowlanego jest zarządzanie bezpieczeństwem pracy. W artykule autor opisuje wypadek spawacza, którego przyczyną było tolerowanie odstępstw od przepisów i zasad BHP przez osoby sprawujące nadzór.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.