Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W Polsce według danych GUS w oczyszczalniach ścieków komunalnych w 2013 roku wytworzono 540,3 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. Jedną z możliwości zagospodarowania popiołów ze spalania osadów jest ich wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych, jakim jest beton zwykły. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości betonów, zawierających różny dodatek popiołów lotnych pochodzących ze spalania komunalnych osadów ściekowych. Beton z dodatkiem popiołów lotnych w ilości 10%, 12% i 15% popiołu jako zamiennika cementu powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie, które jest znaczne w przypadku 12% i 15% popiołu po 2, 7 i 14 dniach. Po 56 dniach twardnienia różnice te są bardzo małe, a nawet beton z dodatkiem 12% popiołu ma o 2 MPa większą wytrzymałość. Natomiast zmniejszenie wytrzymałości na zginanie jest większe. Także nasiąkliwość betonu ulega znacznemu zwiększeniu.
EN
According to Central Statistical Office of Poland, 540.3 thousands of tons of sewage sludge in respect to dry mass, have been produced in Poland in 2013. One of possible ways of utilization of sewage sludge is its incorporation in building materials, e.g. concrete. Paper presents results of investigations on basic properties of concrete incorporating fly ash from municipal sewage sludge thermal treatment. Use of fly ash as cement replacement in the amounts 10%, 12% and 15% resulted in decrease of compressive strength which is significant in case of 12% and 15% of fly ash after 2, 7 and 14 days. After 56 days of hardening, differences are very small, and in case of 12% of fly ash addition concrete has strength higher by 2 MPa. Decrease of flexural strength is larger. Also sorptivity of concrete is increasing significantly.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu biododatków, otrzymanych z odpadów porafinacyjnych oleju rzepakowego, na właściwości przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe środków smarowych, skomponowanych na bazie estrowego oleju syntetycznego (Priolube). Właściwości smarne zostały ocenione na podstawie obciążenia zacierającego Pt. oraz granicznego obciążenia zużycia Goz. Stwierdzono, że najlepszymi właściwościami smarnymi charakteryzowały się kompozycje zawierające dodatek otrzymany ze szlamów pohydratacyjnych, najgorszymi - kompozycje zawierające dodatek otrzymany z technicznych kwasów porafinacyjnych.
EN
In the article the influence of bioadditives received from waste mate-riales of rape oil refining antiwear and extreme pressure properties of lubricants based on synthetic oil (Priolube) is presented. The properties have been evaluated on base of scuffing load (Pt) and limiting load of wear (Goz). it has been concluded that lubricants containing additive received from after-hydration slim have the best tribological properties and the ounces containing additives received from after-refining acids have the worst properties.
EN
The article presents the laboratory device for the investigation of microfiltration processes of aqueous technological fluids. The developed device was used to regenerate contaminated technological fluids applied in cleaning processes of preparing metal elements for the deposition of functional coatings. The results of conducted tests indicated that, at the time of the above mentioned regeneration procedure, a significant amount of contaminants was removed. The amount of contaminants in the fluid regenerated with the use of the developed device did not exceed the level of the initial (freshly prepared) technological fluid. The regenerated fluid only required the alkaline content to be supplemented in order for its initial physico-chemical properties to be restored. The method for the purification of technological fluids that was realised with the application of the developed device can be used in periodical oil and other contaminant removal from aqueous wash baths that are used in various technological processes. This will extend their operational time and will significantly reduce the consumption of water and chemicals used to prepare the technological fluids.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne do badania procesów mikrofiltracji wodnych cieczy technologicznych. Za pomocą tego stanowiska przeprowadzono próby regeneracji zanieczyszczonej cieczy technologicznej, stosowanej do oczyszczania powierzchni elementów metalowych, na które następnie nanoszono powłoki funkcjonalne. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podczas regeneracji zużytej cieczy usunięto z niej zasadniczą część zanieczyszczeń. Zawartość zanieczyszczeń w cieczy zregenerowanej za pomocą opracowanego stanowiska laboratoryjnego praktycznie nie przekraczała poziomu zanieczyszczenia wyjściowej (świeżo sporządzonej) cieczy technologicznej. Zregenerowana ciecz wymagała jedynie uzupełnienia zawartości preparatów alkalicznych w celu przywrócenia jej pierwotnych charakterystyk fizykochemicznych. Zrealizowana za pomocą opracowanego stanowiska metoda oczyszczania cieczy technologicznych może znaleźć zastosowanie do periodycznego usuwania oleju i innych zanieczyszczeń z wodnych kąpieli myjących, stosowanych w różnych procesach technologicznych. Umożliwi to wydłużenie czasu ich eksploatacji, a w efekcie znaczącą redukcję zużycia wody i chemikaliów, używanych do sporządzania cieczy technologicznych.
PL
Celem pracy było zbadanie korelacji pomiędzy wynikami badań stabilności oksydacyjnej biopaliw uzyskanych za pomocą testu Rancimat oraz szybkiego testu oksydacyjnego w małej skali (RSSOT - Rapid Small Scale Oxidation Test) za pomocą aparatu Petrooxy. Badaniu poddano estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz modelowe kompozycje biopaliwowe na bazie oleju napędowego, zawierającego 7; 20 i 50% (m/m) FAME. Test Rancimat przeprowadzono w warunkach normatywnych (temp. 110°C), natomiast test Petrooxy - w temperaturach: 90, 110 i 140°C. Stwierdzono, iż istnieje liniowa zależność pomiędzy wynikami badania tych samych próbek uzyskanych za pomocy testów Rancimat oraz Petrooxy. Najlepsze dopasowanie liniowe wyników badań trzech różnych próbek FAME uzyskano w temperaturze 110°C. Wyznaczone zależności funkcyjne pomiędzy wynikami oznaczeń zrealizowanych obydwoma metodami umożliwiają wzajemne przeliczanie rezultatów badań. Możliwe jest skrócenie czasu prowadzenie oznaczeń stabilności termooksydacyjnej biopaliw, poprzez podwyższenie temperatury w komorze pomiarowej urządzenia Petrooxy do 140°C, przy zachowaniu liniowej korelacji pomiędzy wynikami tego testu oraz testu Rancimat.
EN
The aim of his work was to determine correlation of results of oxidation stability obtained by means of Rancimat and Petrooxy tests. Experiments were carried out for faty acid methyl esters (FAME) and model biofuels composed of diesel oil and 7, 20 and 50 wt % FAME. Prepared samples were investigative by Rancimat test under standardized conditions. Petrooxy test were realized at 90, 110 and 140°C. The best linear match results of three different FAME samples were obtained for the same thermal conditions of both analytical methods (i.e 110°C). It is possible to conduct Petrooxy tests at higher temperatures e.g. 140°C what considerably shortens time of analysis.
PL
W artykule został omówiony wpływ biokomponentów, otrzymanych z odpadów po rafinacji oleju rzepakowego, na właściwości przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe modelowych środków smarowych, skomponowanych na bazie węglowodorowego oleju syntetycznego PAO-4. Zastosowane dodatki otrzymano z kwasów porafinacyjnych, szlamów pohydratacyjnych oraz z tzw. tłuszczu kanałowego. Analiza wyznaczonych, za pomocą aparatu czterokulowego, wartości obciążenia zacierającego (Pt) i granicznego obciążenia zużycia (Goz) wskazuje że, najefektywniejszymi dodatkami są substancje pozyskane z kwasów porafinacyjnych, które wpływają na podwyższenie wartości obydwu ocenianych współczynników w odniesieniu do oleju nieuszlachetnionego. Tłuszcze kanałowe natomiast wpływają jedynie na nieznaczną poprawę wartości współczynnika (Pt), co oznacza, że charakteryzują się umiarkowanymi właściwościami EP.
EN
In the article the influence of biocomponent received with waste material for refining rape oil on anti wear and anti friction properties lubricant based on hydrocarbon oil PAO-4 are presented. Experimental work relied on researching the background assistance of the four-ball extreme pressure tester lubricating properties. Analysis of expired Pt and Goz values indicate the best additives are receive from acid for refining (it raise two factor value). Little worse are the additives receive from canal fats, which only influence the Pt factor.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.