Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek wielorodzinny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
About 55% of over 14 million Polish households live in multi-family buildings. Cooperative or housing association buildings have a large share in this group. The heat is supplied from the district heating network or from local sources. With respect to facilities fed from gas boiler rooms, the signing and execution of fuel supply contracts is required. From October 1, 2017, the obligation to submit tariffs for gas trading set for all final customers (except for individual gas consumers in households) for approval to the President of the Energy Regulatory Office was lifted. Decisions regarding the choice of the supplier and the content of the concluded contract are made by the authorized bodies of the cooperative or housing association. The consequences of such decisions are borne by the owners and users of residential premises. Ensuring the continuity of a contract for the supply of gaseous fuel essentially comes down to establishing prices and rates in force for a given period. The right decision on the moment of signing the contract or the amendment, termination of the existing contract and signing a new one, or negotiation efficiency will result in financial profits for all users. The costs of heating and domestic hot water preparation are a significant component of the overall cost of the maintenance of flats in Poland. Therefore, it is even more important that the prices and rates agreed upon with the gas supplier are as favorable as possible to users. The high costs of heat are not only expenses for apartment owners. The attractiveness of flat on the rental market is also decreasing. The business activity carried out in facilities located in such buildings is also less competitive. The authors of the article analyzed gas prices on the Polish market over the last 3 years and presented the results of simulations of the effects of specific prices and rates set in the contract for the supply of fuel at the cost of heating from the point of view of a single apartment. As these are not large amounts per year, they do not motivate to optimize the terms of the gas purchase contract in this respect. The dynamics of changes in gas prices in Poland, although slightly different from world trends, is high. This makes it difficult for those responsible to make the decisions, and for residential users, it often means spending differences in subsequent years. One of the consequences of setting prices and rates significantly higher than obtainable may also be the reluctance of local communities to take measures to increase the energy efficiency of the heat supply system. From the point of view of heating costs, such decisions may distort the economic effect of thermo-modernization.
PL
Znaczna część (około 55%) z ponad 14 mln polskich gospodarstw domowych stanowi fragment budynków wielorodzinnych. W tej grupie duży udział mają budynki będące zasobami spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Zaopatrzenie w ciepło odbywa się z sieci ciepłowniczej lub ze źródeł lokalnych. W odniesieniu do obiektów, które są zasilane z kotłowni gazowych, konieczne jest podpisanie i realizacja umów na dostawę gazu. Od 1 października 2017 r. został zniesiony obowiązek przedstawiania do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf w zakresie obrotu gazem, z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych. Decyzje w zakresie wyboru dostawcy i treści zawieranej umowy podejmują uprawnione do tego organy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Konsekwencje takich decyzji ponoszą użytkownicy lokali mieszkalnych. Umowa na dostawę paliwa gazowego ustala ceny i stawki obowiązujące w danym okresie. Trafność decyzji o momencie zawarcia lub aneksowania umowy, wypowiedzenia dotychczasowych warunków i podpisanie nowej umowy czy też skuteczność negocjacyjna skutkują obciążeniem finansowym dla wszystkich użytkowników, a przecież koszty ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowią w Polsce znaczącą składową ogólnych kosztów utrzymania nieruchomości. Zbyt wysokie koszty związane z zaopatrzeniem w ciepło to nie tylko dodatkowe wydatki dla właścicieli mieszkań. Zmniejsza się również atrakcyjność lokali mieszkalnych na rynku najmu. Prowadzona działalność usługowa w lokalach usługowych zlokalizowanych w takich zasobach jest również mniej konkurencyjna. Autorzy artykułu przeanalizowali ceny gazu na polskim rynku w okresie ostatnich 3 lat i przedstawili wyniki symulacji skutków określonych cen i stawek ustalonych w umowie na dostawę paliwa na koszt ogrzewania z punktu widzenia pojedynczego lokalu. Ponieważ w skali roku nie są to duże kwoty, nie motywują one do optymalizacji w tym zakresie warunków umowy na zakup gazu. Dynamika zmian cen gazu w Polsce, mimo że nieco odbiegająca od trendów światowych, jest duża. Utrudnia to osobom odpowiedzialnym podejmowanie trafnych decyzji, a dla użytkowników lokali mieszkalnych często oznacza różnice wydatków w kolejnych latach. Jedną z konsekwencji ustalenia cen i stawek istotnie wyższych od możliwych do uzyskania może być też niechęć lokalnych społeczności do podejmowania działań zwiększających efektywność energetyczną systemu zaopatrzenia w ciepło. Z punktu widzenia kosztów ogrzewania takie decyzje mogą bowiem wypaczyć efekt ekonomiczny termomodernizacji.
PL
W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych wybranych przegród w budynkach wielorodzinnych. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej porównano z wymaganiami normowymi oraz zaprezentowano rozwiązania umożliwiające spełnienie tych wymagań. Przedstawiono także przykładowy wpływ ocieplenia ściany wewnętrznej na izolacyjność akustyczną.
EN
The article presents an analysis of acoustic insulation against airborne and impact sounds for selected partitions in multi-family buildings. The results of measurements of acoustic insulation are presented together with their comparison to standard requirements. Solution enabling meeting standard requirements were also presented. The article also presents an example of the impact of the application of internal wall insulation on the acoustic insulation.
PL
W artykule przedstawiono propozycję rewitalizacji osiedla robotniczego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego Urbanizmu. Podjęte działania miały na celu zachowanie istniejącej tkanki miejskiej przy uwzględnieniu jej walorów historycznych i estetycznych, nadanie nowego charakteru budynkom oraz zaproponowanie zmian w funkcjonowaniu przestrzennym osiedla. Wzbogacono teren o strefy funkcjonalne: sportową; dla dzieci; wypoczynkowo-rekreacyjną; usługowo-handlową wraz z wprowadzeniem ulicy rynkowej w przestrzeni osiedla. Zaproponowano zmianę elewacji istniejących budynków z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań budowlanych przyjaznych środowisku.
EN
The article presents a proposal to revitalize a worker’s housing estate using the solutions of the New Urbanism trend. Actions taken were aimed at preserving the existing urban fabric, taking into account its historical values and aesthetic, giving new character to buildings, as well as directing changes in the spatial functioning of the estate. The area was enriched with functional zones such as sports, for children, leisure and recreation, as well as service and commercial areas along with the introduction of Rynek street in the housing estate. It was proposed to change the facade of existing buildings using modern environmentally friendly construction solutions.
6
Content available remote Koniec sezonu grzewczego a efektywność energetyczna instalacji odbioru ciepła
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań działania systemów zaopatrzenia w ciepło budynków wielorodzinnych, w końcu sezonu grzewczego. Pomiary przeprowadzono w 2019 r. dla nietypowego sezonu grzewczego, wydłużonego do końca maja. W oparciu o przeprowadzone pomiary wyznaczono efektywność energetyczną instalacji dystrybucji ciepła. Straty ciepła w samej instalacji centralnego ogrzewania oszacowano na 27-60%, w zależności od okresu, którego dotyczyły te obliczenia. Wykazano również, że w odbiorze ciepła uczestniczyła tylko część mieszkań. 10-30% mieszkań odpowiadało za ponad 70% zużycia ciepła na ogrzewanie. Zwrócono uwagę na konieczność wyłączenia instalacji ogrzewania na okres lata, jak również na znaczenie dla ograniczenia zużycia ciepła trafności decyzji o zakończeniu sezonu grzewczego i przestawienia źródła ciepła na pracę dla warunków lata.
EN
The article presents the results of research on the heat supply systems for multi-family buildings at the end of the heating season. The measurements were carried out in 2019 for the atypical heating season, extended until the end of May. Based on the measurements carried out, the energy efficiency of the heat distribution system was calculated. Heat losses in the central heating installation were estimated at 27-60%, depending on the measurements period. It was also shown that only part of the apartments participated in the heat using. 10-30% of flats accounted for over 70% of heat consumption for heating. Attention was drawn to the need to turn off the heating system for the summer, as well as the accuracy of the decision to end the heating season and switching the heat source to work for summer conditions.
PL
Architekt projektujący w sposób odpowiedzialny klimatycznie powinien dążyć do zastosowania rozwiązań technologicznych i materiałowych redukujących eksploatację zasobów oraz zużycie energii. Artykuł analizuje prefabrykację i jej zastosowania w wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej, rozpatruje ją w odniesieniu do cyklu życia obiektu oraz zasady 4R.
EN
Addressing climate change through architecture is part of sustainable design, which involves the selection of technologies that have the least negative impact on the environment. The article analyses prefabrication and its applications in multi-family housing, considers it in relation to the life cycle of the building and the 4R principle.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością realizacji obiektów wysokościowych z wykorzystaniem elementów drewna prasowanego typu Glulam, PSL (Parallel Strand Lumber), LVL (Laminated Veneer Lumber) i CLT (Cross Laminated Timber), zgodnie z wytycznymi konkursu Timber in the City, w ujęciu projektowania koncepcyjnego. Artykuł skupia się na autorskiej metodzie koncepcji projektowej, której główne założenie stanowi zaprojektowanie budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Nowym Jorku (dzielnica Queens), o autorskiej technologii modularnej inspirowanej ciesielskimi złączami japońskimi. Binational Softwood Lumber Council – nonprofit (organizator konkursu) promuje nowatorskie postrzeganie produkcji, recykling i ochronę drzewostanu.
EN
The article presents issues related to the possibility of implementing high-altitude objects, in accordance with the guidelines of the "Timber in the City" competition, in terms of conceptual design using elements of pressed wood type Glulam, PSL (Parallel Strand Lumber), LVL (Laminated Veneer Lumber) and CLT ( Cross Laminated Timber). The article mainly focuses on the author's method of design concept, the main assumption of which is the design of a residential building located in New York (Queens district), with a unique modular technology inspired by Japanese carpentry joints. Binational Softwood Lumber Council - nonprofit (competition organizer) promotes the perception of production, recycling and protection of stands.
PL
W artykule przedstawiono problemy wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i stosowanych rozwiązań technicznych w zakresie potrzeb zapewniania osobom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do ich mieszkania usytuowanego na dowolnej kondygnacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
EN
The article presents problems arising from the currently applicable legal regulations and technical solutions applied in the scope of the needs of providing people with disabilities full access to their apartment located on any floor in multi-family residential buildings.
EN
The article discusses the technical condition of buildings. An attempt was made to compare the technical condition and the degree of technical wear of two multi-family residential buildings erected at the interval of 25 years. The list of such objects is intended to illustrate that even relatively young buildings may exhibit differing levels of wear and technical condition of building elements.
PL
Artykuł porusza problematykę stanu technicznego obiektów budowlanych. Podjęto w nim próbę porównania stanu technicznego oraz stopnia zużycia technicznego dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wzniesionych w odstępie 25 lat. Rzeczone obiekty poddane były podobnym oddziaływaniom atmosferycznym, z uwagi na fakt położenia geograficznego – zlokalizowane są na terenie Krakowa, w niewielkiej odległości względem siebie. Pierwszy z nich, wchodzący w skład osiedla mieszkaniowego, pochodzi z 2015 roku, natomiast drugi z roku 1990. Zestawienie takich obiektów ma na celu zobrazowanie, że nawet budynki stosunkowo młode mogą wykazywać odbiegający od oczekiwanego stopień zużycia oraz stan techniczny elementów budowlanych.
PL
W artykule przedstawiłem wyniki badań kilkuset wykonanych świadectw charakterystyki energetycznej oraz projektowanych charakterystyk energetycznych dla budynków mieszkalnych. Celem przeprowadzonych badań była próba określenia wpływu zmian w Prawie budowlanym polegających na stopniowym zaostrzaniu wymagań dotyczących energooszczędności projektowanych budynków, a także wprowadzenia Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, której celem było wykonanie prawa Unii Europejskiej, w tym m.in. uporządkowanie wymagań dotyczących zakresu, metod oraz kontroli certyfikacji energetycznej w Polsce. Przeprowadzone przeze mnie badania poddają analizie szereg parametrów projektowanych oraz wznoszonych budynków na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Ich wyniki wskazują, że wprowadzone przepisy mogą wywierać niekorzystny wpływ na proces dążenia do standardu nZEB w Polsce.
EN
The article presents the results of research on several hundred energy performance certificates prepared by the author and designed energy characteristics for residential buildings. The purpose of the conducted research was an attempt to determine the impact of changes in the Building law, consisting in gradual tightening of the energy efficiency requirements of the proposed buildings and the introduction of the Act on the energy performance of buildings, the purpose of which was to implement European Union law, including ordering the requirements regarding the scope, methods and control of energy certification in Poland. The research conducted by the author analyzes a number of the parameters of the designed and erected buildings during the last 5 years. Their results indicate that the introduced regulations may have an adverse effect on the process of striving for the nZEB standard in Poland.
PL
W artykule przedstawiono problemy remontowe wspólnych części poza mieszkaniowych wewnątrz budynków zrealizowanych w technologii wielkopłytowej. Wykonywanie bieżących napraw oraz przeprowadzanie pełnowartościowych remontów jest niezbędne do utrzymania budynków w dobrym stanie technicznym. Działania te należą do podstawowych obowiązków ich właścicieli i administratorów, co bezpośrednio wynika z przepisów Prawa budowlanego.
EN
The article presents renovation issues of shared areas inside residential buildings constructed with the use of large concrete slab technology. Periodic maintenance work as well as total full value repairs are crucial to keep the buildings in good technical condition. These activities are basic duties of their owners and administrators, which is directly regulated by the construction law.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń mających na celu określenie referencyjnego standardu energetycznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych na potrzeby wyznaczania ich klasy energetycznej. Obliczenia zapotrzebowania na energię dotyczyły 36 wariantów (4 budynki o różnym współczynniku A/V, 3 rodzaje systemu wentylacji, 3 strefy klimatyczne). Otrzymane wyniki pokazały zależność wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do ogrzewania od przyjętego systemu wentylacji, lokalizacji budynku czy współczynnika kształtu A/V. Przeprowadzona analiza nie pozwala na określenie dokładnego referencyjnego standardu energetycznego budynku wielorodzinnego w Polsce, ale jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac, mając szczególnie na uwadze toczące się obecnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prace nad udoskonaleniem systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The article presents the results of calculations aimed at defining the reference energy standard of multi-family residential buildings for the purpose of determining their energy class. Calculations of energy demand were carried out for 36 variants (4 buildings with different A/V ratio, 3 types of ventilation systems, 3 climate zones). The obtained results showed the dependence of the energy need for heating and energy use for heating indicator on the assumed ventilation system, the location of the building or the A/V shape coefficient, and the range of obtained values is wide. The conducted analysis does not allow to determine the exact reference energy standard of a multi-family building in Poland, but is a good starting point for further work, especially considering the ongoing at the Ministry of Investment and Development work on improving the energy performance certificate system.
PL
Zrealizowane w naszym kraju w latach 1960 – 1990 wielorodzinne budynki wielkopłytowe wykazują duże jak na obecne standardy, zapotrzebowanie na ciepło (200 – 300 kWh/m2r). W artykule przedstawiono rozwiązania znacząco zmniejszające energochłonność tego typu budynków. Wskazano przykłady popełnianych błędów zarówno w doborze materiału izolacyjnego, jak i podczas wykonywania prac modernizacyjnych. O skuteczności zastosowanych rozwiązań decyduje w dużej mierze ich zakres, który nie powinien ograniczać się do poprawy parametrów cieplnych przegród o największej powierzchni oraz wymiany stolarki okiennej. Równie ważne są prace polegające na wydzieleniu stref ogrzewanych i nieogrzewanych, eliminacji mostków termicznych, zastosowaniu odzysku ciepła w systemie wentylacji oraz kanalizacji sanitarnej, a także wsparcie ogrzewania budynku oraz ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne czy pompy ciepła.
EN
The multi-family large-panel buildings constructed in our country in the years 1960-1990 show a high demand for heat of 200-300 kWh/m2 per year. The article presents solutions significantly reducing the energy consumption of multi-occupied buildings, with a focus on large-panel buildings. Examples of mistakes made both in the selection of insulation material and during modernization works are indicated. The effectiveness of the applied solutions is largely determined by their scope, which should not be limited to improving the thermal parameters of partitions with the largest surfaces and replacement of window frames. Work involving the separation of heated and unheated zones, the elimination of thermal bridges, the use of heat recovery in the ventilation system or sanitary sewage system, as well as the heating of the building and hot utility water through solar collectors or heat pumps are equally important.
15
Content available remote Budynki o konstrukcji drewnianej we współczesnym budownictwie mieszkaniowym
PL
W artykule omówiono typowe rozwiązania budynków wielorodzinnych o konstrukcji drewnianej. Przeanalizowano rozwiązania konstrukcyjne oraz przedstawiono przykłady realizacji m.in. z Niemiec i Austrii.
EN
The paper presents typical solutions for multi-family wooden buildings. Construction solutions were analysed and examples of implementation were presented, among others from Germany, Austria and Poland.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej przeprowadzonej w programie do wykonywania dynamicznych symulacji energetycznych DesignBuilder, polegającej na zastosowaniu sterowania nastawą temperatury w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Analizowany budynek spełnia wymagania obecnych przepisów budowlanych w Polsce. W ramach analizy zaproponowano cztery różne warianty sterowania temperaturą w budynku i mieszkaniach. Porównano uzyskane wyniki oszczędności energii końcowej wynikające z obniżenia temperatury w nocy i w ciągu dnia, gdy w mieszkaniach nie ma mieszkańców, a także ograniczenia maksymalnej temperatury w pomieszczeniach do 20°C. Wyniki energetyczne przedstawione zostały także w postaci oszczędności finansowych przy założeniu, że budynek podłączony jest do sieci ciepłowniczej w Gdańsku. Przyjęto aktualną na 2018 r. taryfę Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
EN
The paper presents the results of building energy analysis carried out in the DesignBuilder software dedicated for dynamic energy simulations, in which in the multi-family building the temperature control system has been applied. The analyzed building meets the requirements of the current regulations in Poland. As part of the analysis, four different variants of temperature control programs were proposed. Presented results consists of the final energy savings resulting from limitation of heating temperature level at night and day during unoccupied hours, and also while limiting the maximum temperature in the rooms up to 20°C. Energy results were also presented as financial savings in case where building is connected to the district heating network in Gdansk. The actual tariff of the Gdansk District Heating Company for 2018 has been used.
PL
Sprawny przebieg montażu instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym jest uzależniony od wielu istotnych elementów. Jednym z nich jest dobrze opracowana dokumentacja instalacji elektrycznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm. Wiele opracowanych dokumentacji dla instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych realizowanych na budowach osiedli mieszkaniowych nie zawiera nowych wymagań w zakresie zasilania lokali mieszkalnych.
PL
Sprawny przebieg montażu instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym uzależniony jest od wielu istotnych elementów. Jednym z nich jest dobrze opracowana dokumentacja instalacji elektrycznych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm. Wiele opracowanych dokumentacji dla instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych, realizowanych na budowach osiedli mieszkaniowych, nie spełnia wymogów dotyczących zasilania lokali mieszkalnych. W artykule przedstawione zostaną rozwiązania zasilania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych za pośrednictwem rozdzielnic głównych licznikowych zlokalizowanych na klatkach schodowych. Takie rozwiązanie używane było jeszcze w pierwszej dekadzie XXI w., obecnie system rozdzielnic piętrowych w nowo budowanych obiektach jest stosowany sporadycznie. Często są stosowane różne rozwiązania nieodpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Większość opisanych w niniejszym artykule projektów została opracowana na podstawie normy [1] oraz podręcznika [2], które nie zawierają wymagań obecnie obowiązujących przepisów i norm.
PL
W artykule opisano sposób wykonania zbiorczych przewodów kominowych wentylacyjnych wraz z przykanalikami i podłączenia do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń kuchennych i łazienek. Mieszkania znajdują się w jednym pionie w budynku czteropiętrowym, a budynek został zbudowany w latach 70. ubiegłego stulecia. Zgodnie z normą przykanalik powinien być włączony do przewodu zbiorczego po przejściu dwóch kondygnacji, a następnie powinna być zastosowana przegroda w przykanaliku, tzw. deka. Zasada ta w opisywanym przypadku nie została zachowana. Ponadto wykonano pomiary prędkości przepływu powietrza w kanałach, wyznaczono strumienie objętości powietrza wentylacyjnego i porównano ze strumieniami normowymi.
EN
The article describes the method of creating community ventilation flue ducts together with house drains and connecting the kitchens and bathrooms to the ventilation ducts. The flats are situated in one vent stack in a four-storeyed building which was constructed in the 1970s. According to the norm, the house drain should be connected to the community duct after passing through two storeys, and next a barrier in the house drain should be used. This principle has not been observed in the described case. Moreover, the speed of airflow in the pipelines has been measured and ventilation air volume streams have been outlined and compared with norm streams.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.