Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Koncepcja inteligentnych miast (tzw. smart cities) w ostatnich latach jest intensywnie rozwijana w literaturze i w praktyce. Jest to zagadnienie wieloaspektowe badane w bardzo zróżnicowanych dyscyplinach naukowych. W niniejszym artykule podejmuje się próbę oceny dotychczasowych osiągnięć w rozwoju inteligentnych miast oraz wskazuje się nowe wyzwania, którym miasta te będą musiały sprostać w najbliższej przyszłości. W rozważaniach i analizie wykorzystuje się studia literaturowe, sondaż diagnostyczny oraz studia przypadków. W podsumowaniu przedstawione zostało holistyczne podejście do analizy i oceny inteligentnych miast.
EN
The concept of smart cities has been intensively developed in literature and practice in recent years. This is a multi-faceted issue studied in differential scientific disciplines. This article attempts to assess the so far achievements in the development of smart cities and identifies new challenges that these cities will have to face in the nearest future. In the considerations and analysis, literature studies, a diagnostic survey and case studies are used. The summary presents a holistic approach to the analysis and assessment of smart cities.
PL
Wyodrębnienie ekonomiki górnictwa jako jednej z ekonomik branżowych w ramach nauk ekonomicznych ma szerokie uzasadnienie praktyczne, a przede wszystkim jest podyktowane specyfiką produkcji górniczej, której prowadzenie uzależnione jest od dysponowania zasobami naturalnymi oraz od natężenia zagrożeń naturalnych towarzyszących tej produkcji. Zaadaptowanie rozwiązań ekonomiczno-finansowych w górnictwie węgla kamiennego wymaga zatem połączenia wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz górnictwa i geologii inżynierskiej. Od wielu lat efekty synergii towarzyszące temu interdyscyplinarnemu połączeniu realizowane są w ramach badań prowadzonych w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Celem niniejszego artykułu jest inwentaryzacja i charakterystyka dotychczasowych efektów badań prowadzonych w ramach ekonomiki górnictwa w Instytucie Ekonomii i Informatyki w zakresie zarządzania kosztami zorientowana na wskazanie wciąż istniejących luk badawczych wymagających uzupełnienia w przyszłości.
EN
Separating mining economics as one of industry economics within the economic sciences is not only practical - it is also dictated by the specific character of mining production which depends on natural resources and on the intensity of natural hazards that are characteristic for this production. Adapting economic and financial solutions for the purpose of hard coal mining requires, therefore, linking the knowledge in the fields of economy, finances and accounting with the knowledge about mining and engineering geology. For many years, the results of synergy that accompany that interdisciplinary union have been implemented within the research conducted at the Institute of Economy and Informatics at the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology. The aim of this paper is to survey and to characterize the current results of research carried out in the scope of mining economics at the Institute of Economy and Informatics in the field of cost management, that aims to identify research gaps that would have to be filled in in the future.
PL
Ekonomika i organizacja górnictwa ma wielowiekową tradycję, a jej zakres badawczy ewoluuje wraz z rozwojem gospodarczym, a w szczególności rozwojem górnictwa i rozwojem systemu nauki. Celem niniejszego artykułu jest sprecyzowanie zakresu specjalności ekonomika i organizacja górnictwa oraz skali jej oddziaływania na rzeczywistość na tle dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska w dziedzinie nauk technicznych oraz na tle innych dyscyplin o zbliżonym zakresie. W szczególności wskazano wspólne obszary badawcze ekonomiki i organizacji górnictwa oraz dyscyplin takich jak inżynieria produkcji i nauki o zarządzaniu. Zrealizowanie celu postawionego w artykule pozwoli na lepsze zrozumienie zadań stojących przez tą specjalnością oraz powiązanie ich z zadaniami stawianymi przed naukami o zarządzaniu czy inżynierią produkcji.
EN
Mining economics and organization has a tradition lasting many centuries and its research extent is evolving together with the economic development, particularly the development of the mining industry and the development of the science system. The objective of this paper is to clarify the extent of the specialty of mining economics and organization and the scale of its influence on the reality on the background of the mining and engineering geology disciplines in the area of technical sciences and on the background of other disciplines with the similar extent. In particular, the joint research areas of mining economics and organization as well as disciplines such as production engineering and management sciences have been pointed out. Achieving the objective, set in the paper, will make it possible to understand the tasks better standing in front of this specialty and tying them with the tasks set in front of management sciences or production engineering.
PL
Kluczowym zadaniem edukacji akademickiej jest kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy. Skuteczne i efektywne zrealizowanie tego zadania wymaga zidentyfikowania wymagań stawianych absolwentom przez potencjalnych pracodawców w perspektywie co najmniej kilku lat oraz zapewnienia wystarczających źródeł finansowania dla szkolnictwa wyższego. Mając na uwadze powyższe okoliczności, celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie wymagań rynku pracy w Polsce i skonfrontowanie ich z wynikami analizy wydatków na szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 2003-2015. By tak postawiony cel zrealizować, w pierwszej części artykułu przedstawiono istotę kompetencji oraz zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na nowe kompetencje. Następnie analizie poddano wydatki na szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 2003-2015 w ujęciu względnym i bezwzględnym. W zakończeniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy zaobserwowane trendy w zakresie wydatków na edukację akademicką w Polsce korespondują z potrzebami rynku pracy odnośnie kształtowania kompetencji przyszłości?
EN
The key aim of academic education is to provide education adjusted to the needs of the labor market. Efficient and effective implementation of this task requires the identification of potential employers’ requirements that the graduates must meet in the perspective of at least few years and to ensure necessary sources of financing for the higher education. Taking into account the above, the aim of this paper is to identify the labor market requirements in Poland and compare them with the analysis results of expenditures on higher education in Poland in the years 2003-2015. In order to do so, the first part of the paper presents the issue of competencies and the demand of the modern labor market for the new competencies. Then, the expenditures on the higher education in Poland in the years 2003-2015 were analyzed in the conditional and unconditional perspective. Finally, the summary tries to answer the question: do the identified trends in terms of expenditures on higher education in Poland support the shaping of the competencies of the future?
PL
W niniejszym artykule analizie poddaje się sytuację polskich jednostek samorządu terytorialnego w kontekście rozwoju inteligentnych miast próbując odpowiedzieć na następujące problemy badawcze: Czy małe miasto może być smart? i Czy kreowanie inteligentnych miast nie pogłębia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy regionami? Z międzynarodowych rankingów dotyczących inteligentnych miast wynika bowiem jednoznacznie, że smart city to jednostka o dominującym regionalnym potencjale demograficznym, technologicznym oraz ekonomicznym. W artykule wykorzystano studia literaturowe z zakresu inteligentnych miast oraz analizę struktury budżetów i dochodów gmin w Polsce.
EN
This article analyses the financial situation of Polish local government units in the context of the development of smart cities and tries to answer the following research problems: Could a small city be smart? and Doesn’t the creation of smart cities deepen socio-economic differences between regions? Because, the international rankings – which identifies and evaluates smart cities – clearly show that smart city is a unit with dominant technological, demographical and economic potential. In the article the literature studies in the field of smart cities were used as well as the analysis of local budgets and incomes structure.
PL
Zaprojektowanie, stworzenie, prowadzenie i likwidacja przedsiębiorstwa górniczego wymaga wiedzy i doświadczenia z wielu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Z uwagi na złożoność i kapitałochłonność operacji górniczych, każdej z faz istnienia przedsiębiorstwa górniczego towarzyszą liczne źródła ryzyka zasobowego i procesowego, które także wymagają interdyscyplinarnego podejścia i holistycznego spojrzenia zorientowanego na równoczesne ograniczenie skutków ich indywidualnego i łącznego wystąpienia. Mając na uwadze powyższe okoliczności, celem niniejszego artykułu jest prezentacja komplementarnego podejścia do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie górniczym uwzględniającego zarówno techniczne, jak i ekonomiczne źródła ryzyka.
EN
Designing, creating, running and liquidation of a mining enterprise requires knowledge and experience from several different fields and disciplines of science. Due to the complexity and intensity of capital expenditures of mining operations, each phase of their existence is accompanied by several sources of risk in terms of resources and process, which also require an interdisciplinary approach and holistic perspective oriented on simultaneous limitation of effects of their individual and collective existence. Taking the above into consideration, the purpose of this article is to present a complementary approach to risk management in a mining enterprise which accounts for both technical and economic sources of risk.
PL
Jedną z kluczowych przyczyn nieefektywności przedsiębiorstw górniczych w Polsce są systematycznie rosnące jednostkowe koszty produkcji górniczej, które wzrastają nie tylko w wyniku pogłębiania wydobycia i wzrostu natężenia zagrożeń geologiczno-górniczych, ale również w wyniku braku skutecznych narzędzi planowania i kontroli kosztów. Mając na uwadze wskazane okoliczności, celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji kontrolingu produkcji górniczej (KPG), która została opracowana w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na podstawie literaturowych studiów teoretycznych, analizy dobrych praktyk, konsultacji z przedsiębiorstwami górniczymi oraz praktycznych prac naukowo-badawczych zleconych Instytutowi przez przedsiębiorstwa górnicze oraz instytucje naukowe w ciągu ostatnich piętnastu lat jego funkcjonowania.
EN
One of the key reasons of inefficiency of mining enterprises in Poland are systematically growing unit costs of mining production, which growth is caused not only by deepening the coal extraction and increase of the intensity of geological and mining hazards, but also by lack of efficient costs’ planning and control tools. Bearing in mind the above circumstances, the aim of this article is to present a concept of mining production controlling (KPG), which was developed in the Institute of Economy and Informatics on the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology, based on literature theoretical studies, analysis of good practices, consultations with mining enterprises and practical scientific and research works commissioned to the Institute by mining enterprises and scientific institutions in the last fifteen years of its operation.
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja społecznych i ekonomicznych uwarunkowań wdrażania nowych technologii w górnictwie węgla kamiennego przeprowadzona z perspektywy polskich przedsiębiorstw górniczych. Artykuł ma charakter teoretyczno-przeglądowy i został opracowany na podstawie studiów literaturowych oraz analizy uwarunkowań rynkowych i ogólnogospodarczych funkcjonowania branży górniczej w Polsce.
EN
The main aim of this article is to identify economic and social conditions of the implementation of new technologies in coal mining industry carried out from the perspective of coal mining enterprises. Article is of theoretical and reviewing character and was developed on the basis of literature studies and analysis of market and economic conditions of the coal mining sector in Poland.
EN
Mining industry in Poland went through a deep transformation. It was a result of a serious financial crisis in the largest mining enterprises in Poland. In this strategic industry for Poland, a consolidation process occurred along with a liquidation of some of its potential. The objective of the paper is to show the process of capital degradation in the largest Polish mining enterprise – Kompania Węglowa SA, what was one of the most important premises of changes implemented in mining industry, and to assess the first effects of the actions undertaken in terms of the effectiveness of capital utilization. The analysis conducted relates to the premises and effects of the first stage of consolidation process, that is after the incorporation of the first mining enterprise - Kompania Węglowa SA into the structures of Polska Grupa Górnicza SA. The basic research method is ratio analysis and the research period encompasses the years 2013–2016.
PL
Branża górnicza w Polsce przeszła głębokie przeobrażenie. Było ono skutkiem poważnego kryzysu finansowego największych przedsiębiorstw górniczych w Polsce. W tej strategicznej dla polskiej gospodarki branży nastąpił proces konsolidacji z jednoczesną likwidacją części jej potencjału. Celem artykułu jest zobrazowanie procesu degradacji kapitału w największym polskim przedsiębiorstwie górniczym – Kompanii Węglowej SA, który był jedną z ważniejszych przesłanek wdrożonych zmian w branży górniczej oraz ocena pierwszych skutków podjętych działań w zakresie efektywności wykorzystania kapitału. Przeprowadzona analiza dotyczy przesłanek i skutków pierwszego etapu procesu konsolidacji, tj. po włączeniu pierwszego przedsiębiorstwa górniczego – Kompanii Węglowej SA w struktury spółki Polska Grupa Górnicza SA. Podstawową metodą badawczą jest analiza wskaźnikowa, okres badań obejmuje lata 2013–2016.
EN
The article contains considerations on possible actions directed at increasing productivity of hard coal mining industry. It is necessary to improve the state of the industry, and ensure its survival. Basic definitions and measures concerning productivity and management were presented to illustrate examples referring to a mining enterprise. Then, basing on organizing, one of the management functions, the issue of productivity in a mining enterprise and its influence on improving effectiveness of operational management, was analysed. An assumption was presented that solutions concerning identification of sources and volume of costs, hitherto existing in mining enterprises, ought to be complemented with the planning function following process approach. It can be the starting point for decisions of economic feasibility of given deposits, seams or parts of them, before mining operations start, and to control incurred costs in process approach. The article is summed up with a process algorithm of cost management.
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwych działań ukierunkowanych na zwiększenie wydajności górnictwa węgla kamiennego. Aktualnie konieczne jest bowiem poprawienie stanu przemysłu górniczego i zapewnienie jego przetrwania. W artykule zaprezentowano zatem podstawowe metody i narzędzia umożliwiające zwiększenie wydajności i poprawę efektywności zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym. Następnie, skoncentrowano się na organizacji jako jednej z kluczowych funkcji zarządzania i w tym kontekście rozpatrywano możliwości poprawy wydajności i efektywności. Przyjęto przy tym założenie, że istniejące rozwiązania dotyczące identyfikacji źródeł i wysokości kosztów produkcji górniczej, należy uzupełnić o narzędzia umożliwiające planowanie i rozliczanie kosztów w ujęciu procesowym. To z kolei powinno umożliwić podejmowanie decyzji o uruchomieniu kolejnych pokładów i wyrobisk przed rozpoczęciem wydobycia na podstawie racjonalnie prowadzonego rachunku ekonomicznego. W podsumowaniu artykułu zawarto algorytm postępowania dotyczący planowania kosztów produkcji górniczej.
PL
W warunkach postępującej globalizacji gospodarek oraz internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw bardzo często dochodzi do wzrostu ryzyka rynkowego, co przejawia się w intensyfikacji skutków istniejących źródeł ryzyka oraz pojawieniu się nowych źródeł ryzyka. W przypadku przedsiębiorstw górniczych, które w Europie znajdują się w fazie schyłkowej, wzrost ryzyka oznacza poważne zagrożenie dla wyników finansowych oraz wartości rynkowej. Mając na uwadze powyższe okoliczności, głównym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie pomiaru, oceny i analizy porównawczej ryzyka rynkowego w czterech przedsiębiorstwach górniczych funkcjonujących w Europie i wydobywających węgiel kamienny.
EN
In conditions of progressing globalizations of economies and internationalization of enterprises, market risk dramatically rises that is reflected in intensifying of existing risk sources and appearing new risk sources. In a case of mining enterprises – which in Europe are treated as the declining ones – risk increase means serious threat for financial results and market value of mining enterprises. According to above circumstances, a main aim of this article is to estimate, evaluate and compare market risk in four European mining enterprises extracting hard coal in underground mines.
PL
Górnictwo węgla kamiennego wciąż pozostaje istotną gałęzią polskiej gospodarki o dużym znaczeniu dla regionu Górnego Śląska. Jest także gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ węgiel kamienny – mimo malejącego zużycia – to nadal dominujące źródło energii w polskim bilansie energetycznym. Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz konieczność zapewnienia efektywności ekonomicznej tej branży, głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja najważniejszych źródeł ryzyka branżowego oraz ocena ich wpływu na działalność przedsiębiorstw górniczych. By tak postawiony cel osiągnąć, w artykule posłużono się analizą PESTEL oraz macierzą ryzyka. Na postawie wyników badań określono najistotniejsze zagrożenia branżowe oraz sformułowano ogólne wytyczne ukierunkowane na uniknięcie lub minimalizację skutków ich realizacji.
EN
Coal mining is still an important industry in Polish economy and Upper Silesian Region. It also guarantees energy safety in Poland, because hard coal – in spite of decreasing consumption – still remains a key energy source in Polish energy balance. According to above and to the need to ensure efficiency in Polish coal mining, the main aim of this article is to identify the most important industrial risk factors and to estimate their influence on the activity of mining enterprises. To achieve such aim, the authors used PESTEL analysis and risk matrices. Based on the research results the most important industrial risk factors are established. Additionally, the main suggestions at their avoiding or minimizing are formulated.
PL
Konkurencyjność cenowa i ciągłość produkcji górniczej w Polsce jest podstawowym warunkiem utrzymania krajowego bezpieczeństwa energetycznego z uwagi na dominujący udział węgla kamiennego w bilansie energetycznym. W sytuacji rosnącego ryzyka rynkowego spełnienie ww. kryteriów jest zadaniem bardzo trudnym, dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie kluczowych czynników ryzyka rynkowego oraz ocena ekonomicznych skutków ich realizacji w produkcji górniczej w Polsce. By tak postawiony cel osiągnąć w artykule posłużono się analizą rynkowych danych statystycznych dotyczących funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce i w Europie.
EN
The price competitiveness and continuity of mining production in Poland is a prerequisite for maintaining national energy security due to the dominant share of hard coal in the energy balance. In the face of increasing market risk, fulfilling above criterion is a very difficult challenge, therefore, the main objective of this article is to identify key market risk factors and assess the economic impact of their realization in mining production in Poland. In order to achieve the purpose of this article the market statistics of the hard coal mining industry in Poland and in Europe were used and analysed.
PL
W aktualnych uwarunkowaniach rynkowych planowanie wielkości produkcji górniczej i jej ekonomicznych rezultatów jest zadaniem trudnym, wymagającym analizy i prognozowania wielu uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dodatkowo komplikuje je czasochłonność, kosztochłonność oraz nieprzewidywalność warunków eksploatacji górniczej. Mając na uwadze powyższe okoliczności, głównym celem niniejszego artykułu jest ocena zmienności uwarunkowań rynkowych w kontekście planowania produkcji górniczej i jej efektów. By tak postawiony cel zrealizować, w pierwszej części artykułu przedstawiono ocenę zmienności cen, produkcji i zapotrzebowania na węgiel kamienny w Polsce w latach 2011–2016, a następnie odniesiono się do aspektu prognozowania cen, produkcji i zapotrzebowania na węgiel kamienny w ujęciu ex post podejmując próbę weryfikacji trafności opracowanych wcześniej prognoz. W zakończeniu wskazano główne źródła ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jej ekonomicznych efektów oraz sformułowano wytyczne odnośnie uskutecznienia tego procesu. W ocenie ryzyka produkcji górniczej wykorzystano klasyczne miary zmienności w postaci współczynnika zmienności obliczone dla konsumpcji węgla kamiennego w Polsce w latach 2011–2016. Z kolei w przypadku oceny ryzyka związanego z ekonomicznymi wynikami produkcji górniczej, wyżej wymienione parametry skalkulowano dla jednostkowej ceny rynkowej (dla kluczowych indeksów cenowych PSCMI 1 oraz PSCMI 2). W analizie trafności prognoz wydobycia węgla kamiennego posłużono się prognozami opracowanymi przez: (1) Główny Instytut Górnictwa wraz z Agencją Rozwoju Energii, (2) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz (3) Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W procesie weryfikacji prognoz wykorzystano względny i bezwzględny błąd prognozy ex post. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają stwierdzić, że najistotniejszym źródłem ryzyka dla produkcji górniczej w Polsce jest zmienność cen rynkowych, która bezpośrednio wpływa na ekonomiczne efekty produkcji i dodatkowo w warunkach wysokich kosztów jednostkowych wydobycia przyczynia się do pogorszenia konkurencyjności cenowej polskiego surowca i obniżenia zapotrzebowania na polski węgiel kamienny. Dodatkowo wysoka zmienność uwarunkowań rynkowych skutkuje wzrostem ryzyka, co utrudnia skuteczne prognozowanie parametrów produkcyjnych w skali makro (dla górnictwa węgla kamiennego) i planowanie produkcji górniczej w skali mikro (dla przedsiębiorstwa górniczego).
EN
In present market conditions planning of mining production and its economic result is a difficult task which requires analysis and forecasting many internal and external conditions. Additionally, it is complicated by time-consuming, cost-absorption and unpredictability of mining conditions. According to above circumstances, the main aim of this article is to assess variability of market conditions in the context of mining production and its economic results. To realize above aim, in the first part of the article the assessment of variability of coal prices, coal production level and coal consumption in Poland in 2011–2016 is presented. Then the aspects of coal production, consumption and prices are considered on an ex post basis, in parallel with taking the attempt to verify the accuracy of previous established forecasts. In the conclusions the key risk sources in coal mining production planning and its results are indicated and advices on improvement these processes are formulated. In the risk assessment of mining production the fundamental variability measures are used such as a standard deviation and a variability coefficient calculated for coal production in Poland in 2011–2016. In the case of risk connected with economic results of mining production mentioned above measures are calculated for unit prices (for the key Polish price indices: PSCMI 1 and PSCMI 2). In the analysis of accuracy of forecasts of coal production the following forecast are used: (1) elaborated by Central Coal Mining Institute with Agency of Energy Development, (2) elaborated by Institute of Mineral Resources and Energy Management of the Polish Academy of Sciences together with the AGH University of Science and Technology in Cracow and (3) elaborated by Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology. In the verification process the relative and absolute forecast errors are used. The results of analyses let the author to state that the most important risk source for mining production in Poland is the variability of coal prices which directly influences at the economic production results and additionally in the conditions of high unit production costs causes the decrease of price competitiveness of Polish coal and decreases demand for Polish coal. Furthermore, high variability of market conditions results in the increase of risk which hinders effective forecasting of production parameters in macroscale (for coal mining industry) and in microscale (for the mining enterprises).
PL
W warunkach wzrastającej konkurencji i zmienności otoczenia zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Z uwagi na pogłębiającą się specjalizację i złożoność procesów produkcyjnych zarządzanie ryzykiem coraz częściej analizuje się w kontekście branżowym. Nie zawsze jest to jednak podejście wystarczająco szczegółowe, dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie współczesnych trendów w zakresie zarządzania ryzykiem z perspektywy cyklu życia produktu. Takie ujęcie umożliwia tworzenie indywidualnych charakterystyk ryzyka dla danego produktu i dostosowanie adekwatnych narzędzi zarządczych do tak zidentyfikowanych źródeł ryzyka. Artykuł opracowano na podstawie krajowych i zagranicznych studiów literaturowych, obejmujących lata 2013-2016.
EN
In the conditions of increasing competition and changing environment, risk management is one of key activities carried out in a company. Due to increasing specialization and complexity of production processes risk management is more often considered in a context of the industry. However, this approach is not always detailed enough, therefore, the main objective of the paper is to present the contemporary trends concerning risk management from the perspective of product lifecycle. Such depiction allows creating the individual risk characteristics for the particular product and adjust the adequate management instruments for risk sources identified in this way. The paper was developed on the basis of domestic and foreign literature review encompassing the years 2013-2016.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena konkurencyjności biopaliw w aktualnych uwarunkowaniach technologicznych, rynkowych i prawnych. By tak postawiony cel zrealizować, w pierwszej części artykułu przedstawiono charakterystykę biopaliw I, II i III generacji, a w drugiej, w kontekście charakterystyki kluczowych źródeł konkurencyjności, przeprowadzono ewaluację konkurencyjności ich produkcji. W artykule posłużono się analizą unijnych i polskich aktów prawnych oraz danymi empirycznymi, dotyczącymi funkcjonowania rynku biopaliw, oraz studium literaturowym.
EN
The main objective of the article is to assess competitiveness of biofuels in contemporary technological, market and legal conditions. In order to achieve this objective the first part of the article contains biofuels description including 1st, 2nd and 3rd generation biofuels. The second part of the article presents the competitiveness assessment of their production. The authors have used the analysis of union and Polish legal documents as well as empirical data concerning market of biofuels and literature studies.
PL
W polskim górnictwie węgla kamiennego jako jedną z głównych przyczyn nieskuteczności redukcji jednostkowego kosztu produkcji wskazuje się wysoki poziom kosztów stałych. W warunkach obserwowalnego aktualnie spadku zapotrzebowania na węgiel kamienny taka struktura kosztów jest znaczącą przeszkodą w realizacji działań proefektywnościowych, dlatego też celem niniejszego artykułu jest analiza poziomów kosztów stałych i zmiennych na tle efektywności wydobycia w wybranych polskich kopalniach węgla kamiennego. Dodatkowo w artykule przeprowadza się studia literaturowe z zakresu dotychczasowych badań i rozważań na temat kosztów stałych i zmiennych w polskim górnictwie węgla kamiennego.
EN
In Polish coal mining the high level of fixed costs is often indicated as a main reason for ineffectiveness of reducing the unit production cost. In terms of currently observable decline in demand for coal, such cost structure is a significant obstacle for pro-efficiency activities. Therefore the main aim of this article is to analyse the fixed and variable cost level in connection with efficiency in selected Polish coal mines. Additionally, in the article the literature studies in the area of research and consideration on fixed and variable costs in Polish coal mining are presented.
PL
Zrównoważony rozwój wymaga od przedsiębiorstwa dodatkowych wysiłków i nakładów finansowych na zwiększoną aktywność przede wszystkim w obszarze społecznym i ekologicznym. Niemniej są to starania, które warto podjąć z uwagi na możliwość poprawy wizerunku przedsiębiorstwa i jego relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Z uwagi na powyższe argumenty celem niniejszego artykułu jest identyfikacja możliwości oraz barier wdrażania zrównoważonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach górniczych w kontekście obowiązujących standardów, dotychczasowych doświadczeń i aktualnych uwarunkowań rynkowych.
EN
Sustainable Development (SD) requires from an enterprise additional efforts and financial inputs for increased activity especially in social and ecological areas. Despite of this, these efforts are worth of taking because they could improve the enterprise’s image and its relations with internal and external stakeholders. Due to above arguments the main aim of this article is to identify possibilities and barriers in Sustainable Development (SD) implementation in Polish coal mining enterprises in context of present standards, experiences and existent market conditions.
PL
Głównym celem prowadzonych w artykule rozważań jest analiza i ocena wielkości eksportu netto węgla kamiennego w Polsce na tle konkurencyjności cenowej polskich przedsiębiorstw górniczych. W pierwszej części badań posłużono się analizą trendów historycznych w zakresie eksportu netto, cen i kosztów jednostkowych w latach 2004-2014. W drugiej części analizy wykorzystano wyniki eksperckich badań ankietowych, dotyczące prognozy eksportu netto węgla kamiennego w Polsce obejmujące lata 2015-2030. Artykuł zakończono podsumowaniem zawierającym najważniejsze wskazówki pod adresem poprawy konkurencyjności cenowej w polskich przedsiębiorstwach górniczych.
EN
The main objective of the article is to analyse and evaluate the volume of net export in Poland in context of price competitiveness of Polish mining enterprises. In the first part of research the analysis of historical trends of net export, coal unit prices and costs in the years 2004-2014 is conducted. In the second part of considerations the results of experts’ surveys concerning the forecast of net export of coal in 2015-2030 in Poland are presented. The article is completed by a summary containing general guidelines at improving the price competitiveness of Polish mining enterprises.
PL
Węgiel kamienny jest znanym i powszechnie wykorzystywanym surowcem energetycznym. Znajduje się w bilansach energetycznych wielu krajów europejskich. W Polsce jest kluczowym nieodnawialnym źródłem energii. Niemniej z uwagi na rosnącą presję dekarbonizacji rozwój alternatywnych nośników energetycznych oraz technologii energooszczędnych jego znaczenie systematycznie maleje. W fazie schyłkowej cyklu życia produktu z reguły maleją zyski, dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest analiza efektywności w polskim górnictwie węgla kamiennego z perspektywy cyklu życia produktu oraz wskazanie potencjalnych możliwości optymalizacji tej efektywności.
EN
Hard coal is known and widely used energy resource. It is present in the energy balance in many European countries. In Poland hard coal is a key non-renewable source of energy. However, due to the growing pressure of decarbonization, development of alternative energy sources and energy saving technologies its importance has been steadily decreasing. In the declining phase of product life cycle the profit decreases and therefore the main aim of this article is to analyse the efficiency in Polish coal mining industry from product life cycle perspective and to identify the potential opportunities to optimize the efficiency.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.