Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  climate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Adaptacja do zmian klimatu to wiodący temat dyskusji polityków i w gremiach naukowców. To także główny wątek publikacji medialnych oraz cel programów i projetów realizowanych w różnych formach i ramach instytucjonalnych.
EN
Purpose: to determine the ways of widening the public awareness of CCS technologies and, therefore, creating some level of public perception Design/methodology/approach: The method of achieving the goals and tasks of this article is the secondary research of articles of foreign researchers related to formation of public opinion on climate change mitigation in general and, in particular, development of CCS projects. Besides, it is necessary to review Russian school textbooks to find the information about climatic problems. Findings: It is necessary to review the experience of foreign countries to determine the ways of shaping public opinion on the climate change issues and decreasing the level of CO2 in the Russian Federation. Originality/value: The article shows the major results of the survey: awareness of high environmental risks lowers public acceptance, the government plays a key role in environmental management, traditional and electronic media information can lower the perceived risk and improve the public acceptance of CCUS.
PL
Europejski Zielony Ład (Green Deal) jest strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu ale z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zmianą klimatu i wpływem na środowisko naturalne. W planie inwestycyjnym stanowiącym do niej załącznik zawarto kompleksowe ramy określające przejście na zrównoważony rozwój we wszystkich regionach UE. W artykule przedstawione zostały cele nowej polityki inwestycyjnej, jej priorytety oraz ramy dla nowych inwestycji publicznych i prywatnych.
EN
The European Green Deal is the European Union's growth strategy, but taking into account the challenges of climate change and environmental impact. The Investment Plan attached thereto provides a comprehensive framework for the transition to sustainable development in all EU regions. The article presents the objectives of the new investment policy, its priorities and the framework for new public and private investments.
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania odnawialnych źródeł energii (dalej jako: OZE) w Polsce w związku ze strategią klimatyczno-energetyczną UE. Celem jest podjęcie dialektycznej dyskusji dotyczącej strategicznych wyzwań związanych z wykorzystaniem OZE w Polsce, w kontekście krajowych realiów politycznych, ekonomicznych i społecznych. Z jednej strony OZE stanowi szansę na realizowanie polityki energetycznej zgodnie z mechanizmami multi-level governance oraz na zaangażowanie obywateli jako tzw. prosumentów w procesy produkcyjne, z drugiej jednak strony – istnieje szereg problemów systemowych, aby temu sprostać. Co zrobić, aby uzyskać synergię między oczekiwaniami związanymi z OZE a realiami? Czy technologia OZE w Polsce może efektywnie się rozwijać i jakie warunki są niezbędne, aby to zapewnić? Oto kluczowe pytania badawcze artykułu.
EN
The article concerns the issue of using renewable energy sources (RES) in Poland in connection with the European Union’s climate and energy strategy. The purpose of the article is to undertake a dialectical discussion on strategic challenges related to the use of renewable energy sources in Poland in the context of national political, economic and social realities. On the one hand, RES are an opportunity to implement energy policy in accordance with multi-level governance mechanisms and to involve citizens – prosumers in production processes, but on the other – there are a number of systemic problems to use these technologies. What do we need to achieve synergies between expectations concerning RES and realities? Is it possible to develop RES in Poland effectively and what conditions are necessary to progress in this field? Here are the key research questions of this text.
EN
The article in the theoretical part draws attention to the phenomenon of climate change and two-way relations between these changes and agriculture. Agriculture as an economic sector is extremely sensitive to any climatic disturbances. However, as a greenhouse gas (GHG) emitter, it contributes to this process. In the era of significant reductions in GHG emissions, it is becoming increasingly important to obtain the highest economic effects with the smallest external effects (e.g. GHG). The purpose of the article is therefore to determine the level of GHG emissions in agriculture and the economic and climate efficiency of agriculture in EU countries and comparison to other sectors of the economy. The DEA method was used in the study. Calculations were made based on Eurostat data. It was found that the share of GHG emissions of agriculture in the EU represents 10-11% of all emissions in the European Union. Agriculture is the least economically and climatically effective sector of the EU economy. Comparing the agriculture of individual countries, the highest efficiency was achieved by Italy, Cyprus, the Netherlands, Slovakia and Finland, the lowest – Lithuania, Poland and Latvia.
PL
W artykule w części teoretycznej zwrócono uwagę na zjawisko zmian klimatycznych oraz dwukierunkowych relacji pomiędzy tymi zmianami a rolnictwem. Rolnictwo jako sektor gospodarki jest niezwykle wrażliwy na wszelkie zaburzenia klimatyczne. Z drugiej strony jako emitent gazów cieplarnianych (GHG) m swój udział w tym procesie. W dobie znaczących redukcji emisji GHG coraz istotniejszą kwestią jest otrzymywanie jak najwyższych efektów ekonomicznych przy jak najmniejszych efektach zewnętrznych (np. GHG). Celem artykułu jest zatem określenie poziomu emisji GC w rolnictwie oraz efektywności ekonomiczno-klimatycznej rolnictwa w krajach UE oraz w porównaniu do innych działów gospodarki. W opracowaniu wykorzystano metodę DEA. Obliczeń dokonano na podstawie danych Eurostatu. Stwierdzono, że udział emisji GC rolnictwa w UE stanowi 10-11% wszystkich emisji we Wspólnocie. Rolnictwo jest najmniej ekonomiczno-klimatycznie efektywnym sektorem gospodarki UE. Porównując natomiast rolnictwo poszczególnych krajów, najwyższą efektywność osiągnęły Włochy, Cypr, Holandia, Słowacja i Finlandia, najniższą Litwa Polska i Łotwa.
EN
This study aims to (i) evaluate the phenology of Prosopis juliflora (Prosopis), (ii) investigate the effects of climate variability (temperature and precipitation) on the phenology of Prosopis, and (iii) assess the critical months of seed dispersal for the species management. Monthly data for phenology events: leafing, flowering, green and mature pods were collected from 8 stems of Prosopis trees at each of two localities in Ethiopia during 2016/2017. In Amibara district we found that relative abundances of green leaves, flowering, green pods, and mature pods were 91, 15, 9, and 2% in order. However, these were less than by 8, 53, 91, and 90%, respectively in Awash Fenatle district. The lowest proportions of mature and green pods were recorded in the dry season and the highest in the spring season. We recorded the highest and lowest relative abundances of flowering between November and December, and January and February, respectively. In this study, both temperature (F = 2.01, P = 0.04) and precipitation (F = 2.85, P = 0.01) had shown significant effects on the relative abundances of green leaves but insignificant effects on other phenology stages. Higher green leaf abundances were recorded during high rainfall, whereas lower abundances of leaves were recorded in high temperatures. But, the relative abundances of Prosopis leaves showed inconsistent with the variations of precipitation. Thus, awareness creation for stake holders about the phenology calendar of Prosopis should be given to abandon the invasiveness of the species towards the prime grazing lands in the region.
7
Content available remote Lexis of climate phenomena in social sciences students’ daily discourse
EN
An academic degree gained in the field of social sciences also means more extensive knowledge of the surrounding world understood as the natural environment crucial in defining the position and development of humankind. Interpersonal communication, apart from the colloquialisms related to climate phenomena (weather), shows an evolving state of knowledge of the topic, changing attitudes, and possible stances formulating the need for change. Opinion polls conducted among 150 social science students comprise the source material for the lexicological analysis in the areas of the knowledge, time, and responsibility (related to environmentalism and climate) indicating that attitudes towards the natural environment are present in communicative behaviours.
EN
Soil erosion by water is one of the most important factors affecting contemporary landscape changes within the lowland geoecosystems in Central Europe. Soil erosion by water mainly depends on: rainfalls (especially its intensity and erosivity), length of slope and its inclination, type of cultivation and usage of land, anti-erosion treatments and susceptibility of soils to erosion. The aim of conducted research was to evaluate conditioning and magnitude of secular and extreme soil erosion processes in the Drawsko Lakeland with special considering of rainfall erosivity index (EI30). The main goal was realised through several research tasks. The first task involved examination of surface runoff and slope wash conditionings, course and quantity in the testing plot located within the Chwalimski Potok catchment. The second task was related to evaluate rainfall impact to soil erosion by water processes. It was realised by computation rainfall characteristics: intensity, kinetic energy and erosivity. In order to assess secular and extreme soil erosion impact to land relief changes, research were provided with additional details by conducting three field experiments with simulated rainfall. Stationary observation and quantitative researches of soil erosion (at testing plots) have been conducting within the Chwalimski Brook catchment for three hydrological years (2012–2014). The slope with the test area is located within the 1st order catchment being a subsystem of the Młynski Brook catchment and then followed by the upper Parsęta catchment. This area covers 4.8 hectares and is characterised by short slopes with small height variances up to 10 meters. Historically, the area was covered with agricultural crops, currently they cover about 10% of the area. The slope is covered with gleyic retisols and its average inclination is about 4 degrees with its south-east exposure. The measuring system of soil erosion covered 5 testing plots with different agricultural use (bare fallow, meadow, potatoes, spring and winter crops). Plots are 42 metres long and 4 metres width. In the bottom edge of each plot catchers with volume of 800 dm3 were installed. In this research, only data from black fallow were considered. Such tillage is recognised as a standard in soil erosion studies. Two experiments have been conducted in this testing plot. The third one has been conducted on slope located within an area of undulated morainic plateau in the Kłuda catchment. The slope is characterised by greater height variances than in Chwalimski Brook catchment. The slope, where the experiment has been conducted, is situated within local closed depression and is covered by sands underlain by boulder clay. Its average slope is about 10° with its southwest exposure. Although annual precipitation in the three-year measurement period was comparable with mean value from multi-year period (1987–2014), its intensity and erosivity were distinguishably lower. Such rainfall conditions are not favourable for extreme soil erosion by water processes, thus any relief forms from such geomorphological processes were not observed in the Drawsko Lakeland. Due to lack of that kind of forms, in 2013 and 2014, three field experiments were conducted. The main aim of experiments was to evaluate the impact of high intensity rainfall on soil surface. The first experiment consisted of 5, the second and the third of 4 rainfall simulations. The rainfall was created by using a purpose-built rain simulator, consisting of 3 and 6 sprinklers placed around the testing plot. Despite the slope inclination in the Kłuda catchment was 2.5 times steeper than Chwalimski Potok’s slope, surface runoff attained smaller volume, because of remarkably higher infiltration rate. In 2012–2014, surface runoff and soil loss has occurred 8 times each year. The maximal monthly surface runoff volume was registered in February 2012, and it equalled 10.1 dm3 m−2 and the maximal soil loss value was registered in May 2013 and equalled 3,198 kg ha−1. Annual runoff volumes were between 31.2 dm3 m−2 in 2012 and 38.8 dm3 m−2 in 2013, whereas annual soil loss values ranged from 740 kg ha−1 in 2012 to 5,700 kg ha−1 in 2013. Soil erosion values caused by simulated rainfall during field experiments were similar or significantly higher than annual values. Surface runoff was between 31.2 dm3 m−2 in the first experiment and 34.2 dm3 m−2 in the second one, whilst soil loss was between 4,632 kg ha−1 and 8,637 kg ha−1. The achieved experiment results have been compared with soil erosion rate achieved from stationary observations. The results show that runoff and soil loss considerably increase during rainfalls with high amount, intensity and erosivity. Furthermore, individual extreme erosive events may exceed annual (secular) soil erosion processes. Conducted stationary research indicates that annual soil erosion primarily depends on individual rainfall and erosive events, which considerably exceed mean values. In order to evaluate the soil susceptibility to erosion by water in the Drawsko Lakeland, high resolution potential and actual soil erosion risk maps were prepared. The qualitative assessment of soil erosion risk was based on geoinformation technologies. The model considers following conditions affecting the size of soil erosion: slope steepness and aspect, topographic factor LS (unit upslope contributing area), lithology, rainfall erosivity (Modified Fournier Index calculated from monthly and annual precipitation data) and land use and land cover from Corine Land Cover 2006. To prepare the map of potential soil erosion risk, land use from Corine Land Cover was not considered. Thematic maps have been reclassified into a 4-degree division. The results of the soil erosion risk assessment in the Drawsko Lakeland reveal the fact that a majority of its area is characterized by moderate or low erosion risk levels. Areas with high erosion risk are mostly located in the northern part of the Lakeland. The achieved results from stationary observations and field experiments may indicate that the soil loss magnitude significantly increases during rainfall with higher intensity, greater totals and accumulated in time rainfall events. This may confirm the high potential of soil erosion by water processes of above- -average magnitude and intensity in the discharge of material from agricultural used slopes.
9
Content available remote Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta
PL
W artykule przedstawiono argumenty za stosowaniem na dużą skalę dachów, tarasów i ścian zielonych w metropoliach: przeciwdziałają zmianom klimatu i zmniejszają emisję C02 do atmosfery, niwelują negatywne skutki urbanizacji, redukują zjawisko miejskiej wyspy ciepła, retencjonują wody opadowe, tworzą przyjazną przestrzeń do życia i wypoczynku, a także poprawiają estetykę budynków.
EN
The paper presents the benefits of popularisation of green roofs, terraces and walls in urban areas. These solutions prevent climatic changes and reduce C02 emissions, mitigating negative effects of urbanisation. Additionally, they contribute to reduction of the urban heat island, retain rainwater, create friendly living and leisure spaces and improve building aesthetics.
EN
In the present study, data on the diversity of acritarch and prasinophyte microphytoplankton were collected from Ordovician-Silurian transitional strata at three different geological localities in Poland: southern part of the Holy Cross Mountains (Małopolska Block, southern Poland), East European Platform (Baltica), and Koszalin-Chojnice Zone (NW Poland). The material represents the mucronata (trilobite) to vesiculosus (graptolite) biozones. The Ordovician microphytoplankton assemblages are characterized by low frequency and low diversity: up to 110 specimens and 12 genera per slide, in contrast to Silurian ones that are more frequent and more diverse - >3000 specimens and 16 genera per slide (diversity at the species level is also higher). Throughout the Ordovician part of the succession, typical Ordovician genera occur, such as Acanthodiacrodium, Ordovicidium, Orthosphaeridium and large Baltisphaeridium, together with isolated occurrences of typical Silurian genera, especially in the upper part of the Hirnantian (e.g., Diexallophasis). The Silurian assemblages are typified by high frequency of prasinophytes followed by typical Siluran acritarchs: Tylotopalla, Ammonidium, Domasia and Oppilatala. The palynological material from Poland is compared with material known from other localities: the Rapla and Valga boreholes (Estonia) and Anticosti Island (Canada), as well as others placed in different palaeocontinents and different bathymetric zones. Palynological assemblages obtained from Polish material confirm that bathymetry played the key role in taxonomic diversification of the microphytoplankton assemblage. This supports the existing models of distribution: dominance of prasinophytes (leiospheres) and cryptospores is characteristic for shal low-water environments. In deeper water, dominance of acanthomorphs is observed. In the deepest-water zones - mixed assemblages occur. For the Holy Cross Mountains, microphytoplankton frequency is compared with a TOC curve in the same interval.
PL
Wrocławska konferencja szkoleniowa z cyklu Współczesna Architektura Krajobrazu – Trendy, Technologie i Praktyka, zorganizowana po raz 16. przez Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu w listopadzie ub.r., poświęcona była w całości tematowi adaptacji miast do zmian klimatu.
PL
Społeczeństwo, a przede wszystkim naukowcy, wyraźnie podkreślają, że przyczyną globalnych zmian klimatu spowodowanych głównie emisją dwutlenku węgla, jest przede wszystkim działalność człowieka i połączona z nią nadmierna jego emisja. Związana jest ona z procesami spalania paliw w energetyce, przemyśle oraz transporcie, a także z ubóstwem będącym główną przyczyną występowania trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w gospodarstwach domowych i nieprawidłowym sposobem ich ogrzewania. Często społeczeństwo jest uświadamiane, że klimat należy chronić, a zarazem przekonywane, że globalne ocieplenie nie ma wpływu na codzienne życie Polaków. Tymczasem Polska, ze względu na duży udział węgla w energetyce, jest wskazywana jako jeden z głównych winowajców emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej i eksponowana jako istotny udziałowiec zmian klimatycznych powodujących globalne ocieplenie. Celem pracy jest ukazanie opinii młodzieży w wieku 15–24 lat, w zakresie jej świadomości dotyczącej wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz wskazanie pożądanych kierunków współczesnej polityki energetycznej wraz z określeniem poziomu poparcia tych kierunków, które istotnie przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Z badań przeprowadzonych wśród młodzieży wynika, że jest ona świadoma konsekwencji zmian klimatu, szczególnie w skali globalnej, zaś w znacznie mniejszym stopniu w Polsce, a jeszcze w mniejszym w województwie podkarpackim. Badana młodzież podkreśla, że zmiany klimatu są obecnie jednym z największych zagrożeń, ale stanowią jedno z wielu zagrożeń. Młodzież podkreśla, że polityka energetyczna w Polsce powinna zmierzać w kierunku lepszego wykorzystania i zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia udziału energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, kojarzonej głównie z ochroną zdrowia społeczeństwa, zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, a także bezpieczeństwem energetycznym kraju. Młodzież wykazuje brak zdecydowania odnośnie do wykorzystania elektrowni jądrowych, gdzie w podobnym stosunku widzimy zwolenników oraz przeciwników tego źródła energii elektrycznej.
XX
The public and, above all, scientists clearly emphasize that the cause of global climate change caused mainly by carbon dioxide emissions is, above all, human activity and its combined emission. It is associated with the processes of fuel combustion in the energy, industry and transport, as well as with poverty being the main cause of difficulties in meeting basic energy needs inhouseholds and the incorrect way of heating them. The public is often made aware that the climate should be protected and at the same time convinced that global warming has no impact on the everyday lives of Poles. Meanwhile, Poland, due to the high share of coal in the energy sector, is indicated as one of the main culprits of carbon dioxide emissions in the European Union and exposed as a significant shareholder of climate change causing global warming.The aim of the work is to show the opinions of young people aged 15–24, in terms of their awareness of the human impact on climate change and indication of desirable directions of the modern energy policy, defining the level of support for these directions, which will significantly contribute to the reduction of carbon dioxide emissions.The research conducted among young people shows that it is aware of the consequences of climate change, especially on a global scale, and to a much lesser extent in Poland, and still less in the Podkarpackie province. The studied youth emphasizes that climate change is currently one of the greatest threats, but it is one of many threats.The young people emphasize that the energy policy in Poland should aim at the better utilization and reduction of energy consumption as well as increasing the share of energy based on renewable energy sources, associated mainly with public health protection, reduction of air pollution, as well as the energy security of the country. Young people show a lack of determination regarding the use of nuclear power plants, where we see supporters and opponents of this source of electricity in a similar relationship.
PL
Artykuł ma na celu wykazanie, że przestrzenie społeczne w miastach spełniają ogromnie ważną rolę, niezależnie od strefy klimatycznej w jakiej miasta te się znajdują. Nawet na terenach o ekstremalnie zimnym klimacie, wykształcają się miejsca spotkań i współegzystowania mieszkańców. W publikacji oparto się na przykładach ze Spitzbergenu. Badania przeprowadzono w mieście Longyearbyen. Czynniki, które determinują jakość przestrzeni wspólnych, ich użyteczność, stopień akceptacji i zadowolenia ze spędzania w nich czasu przez mieszkańców, wynikają z ogólnie znanych uwarunkowań dotyczących kształtowania przestrzeni społecznych i publicznych, ale w większym stopniu, ze specyficznych warunków klimatycznych.
EN
This article’s aim is to demonstrate that social spaces play an immensely important role within cities regardless of the climate zones in which those cities are located. Even areas with an extremely cold climate see the emergence of places where their residents meet and coexist. The publication is based on examples from Spitsbergen. Research was conducted in the town of Longyearbyen. The factors that determine the quality of common spaces, their utility, the degree of their acceptance and satisfaction derived from spending time in them are the outcomes of widely known determinants concerning the design of social and public spaces, but are affected by their specific climate conditions to a much greater degree.
PL
Studium syntetyzuje kompleksowe podejście do Systemu Geoinformatycznego Cywilizacji, w szczególności na poziomach światowym oraz krajowym ponieważ klimat nie ma granic. Rozwiązania zaczyna przypomnienie dwóch podejść w projektowaniu systemów informatycznych; oddolnym i odgórnym. Pierwsze podejście prowadzi do wysp informacyjnych a drugie jest właściwe dla geoinformatyki. Sformułowano Trójkąt Śmierci Cywilizacji złożony z trzech bomb; populacyjnej, ekologicznej i wyczerpania się strategicznych zasobów. Rozważania są również podane w odniesieniu do liczby przestrzeni (D) w jakich można rozważać system kierowania Geoinformatycznego.
EN
The study synthesizes a comprehensive approach to the Geoinformatic System for Civilization, in particular at global and national levels because the climate has no boundaries. The consideration begins with a reminder of two approaches in designing information systems; bottom-up and top-down. The first approach leads to information islands and the second is appropriate for geoinformatics. The Death Triangle of Civilizations was formed with three bombs; population, ecological and the depletion of strategic resources. Considerations are also given in relation to the number of spaces (D) in which the Geoinformatics Guidance System can be considered.
EN
The article presents an adverse impact of the transport in agglomerations on the environment and climate conditions. The sources and acceptable levels of environmental pollution and climate degradation are presented as well as contribution of the cars to this process, together with the actions undertaken with a view to reduce the emission. The trends in modernizing of the public transport systems are pointed out, inclusive of justification of the ecological tramtrain system implementation. The next part of the paper includes comparison of the features of the tram and passenger rail vehicles used for public transport in agglomerations. A brief outline of the actions initiated to implement the tram-train system in Poland is depicted. The final part of the article highlights the technical issues related to the difference between the tram and rail vehicle construction and equipment and discusses the scope of organizational and legal tasks necessary to undertake the practical measures. The Polish contractors potentially able to perform these tasks are indicated. In the last part a brief assessment of railway network suitability for implementation of the tram-train system was carried out on the example of the Poznań agglomeration. An extensive bibliography makes an essential part of the paper. The present article is a continuation of the earlier papers developed with participation of the author. Some of these problems have been only identified in the former papers and, therefore, they are discussed here more clearly, due to their importance to the topic of the tram-train system. The second part of the article will be published in the next issue of the quarterly Rail Vehicles.
PL
W artykule przedstawiono negatywne oddziaływanie transportu w aglomeracjach na stan środowiska i klimat. Opisano źródła i dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń środowiska i degradacji klimatu oraz udział samochodów w tym procesie oraz podejmowane działania dla ograniczenia emisji. Przedstawiono tendencje unowocześniania systemów komunikacji zbiorowej oraz uzasadnienie wdrażania ekologicznego systemu tram-train. W dalszej części artykułu porównano cechy tramwaju i pasażerskich pojazdów kolejowych jako środków transportu zbiorowego w aglomeracjach. W krótkim zarysie opisano działania, jakie zostały podjęte dla wdrożenia systemu tram-train w Polsce. W końcowej części artykułu odniesiono się do zagadnień technicznych związanych z różnicami w zakresie budowy i wyposażenia tramwajów i pojazdów kolejowych, a także omówiono zakres prac organizacyjno-prawnych, których podjęcie jest niezbędne dla rozpoczęcia działań praktycznych. Wskazano potencjalnych realizatorów tych działań na poziomie krajowym. W ostatniej części przeprowadzono, na przykładzie aglomeracji poznańskiej, krótka analizę przydatności sieci kolejowej do wprowadzenia systemu tram-train. Istotną częścią artykułu jest obszerna lista bibliografii. Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszych artykułów, których autor był współautorem. W poprzednich artykułach niektóre zagadnienia były tylko zasygnalizowane, dlatego jednak w związku z ich istotnym znaczeniem dla tematu systemu tram-train zostały omówione szerzej. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
EN
Ventilation of facilities such as shelters is a very complex issue. First of all, such an object should be extremely tight so that intentional air pollution outside does not pose a threat to people inside. Secondly, the system must be characterized by high reliability, because for airtight objects the failure of the air conditioning system is also a threat to people inside. Thirdly, the system must provide microlimatic vacancies inside acceptable by people passing through the shelter - it is mainly about temperature and humidity.
17
Content available remote Zmiany w systemie klimatycznym Ziemi i próby ich łagodzenia.Część I
PL
Czynnik antropogeniczny związany z wszechstronną działalnością człowieka ma ogromny wpływ na zmiany w systemie klimatycznym Ziemi skutkujące zauważalnym, szczególnie szybkim w ostatnim trzydziestoleciu, ociepleniem. Siłą napędową zakłócenia bilansu energetycznego systemu klimatycznego są emisje lub procesy wywołane tymi emisjami, między innymi: emisja VOC, gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych i po-chodzących z sektora rolnego oraz wywołane zmianą sposobu użytkowania lądów. Niniejszy artykuł stanowiący część I opracowania, wyjaśnia przyczyny powstawania efektu cieplarnianego i omawia czynniki, mające decydujący wpływ na bilans energetyczny ekosystemu Ziemi. W części II zostaną przedstawione wybrane metody łagodzenia zmian w systemie klimatycznym Ziemi. Jedną z możliwości regulacji promieniowania słonecznego jako skutecznej metody zwiększania wartości albedo jest zastosowanie w budownictwie materiałów po-włokowych o wysokim współczynniku odbicia promieniowania słonecznego i emisji ciepła.
EN
The anthropogenic factor relating to human activity has a significant impact on the climatic system of the Earth, which in the last 30 years has seen a noticeable increase in temperatures. The driving force behind the disruption in the energy balance of the climatic system are emissions or processes induced by these emissions, which include: volatile organic compounds (VOCs), greenhouse gases produced by the agricultural sector or in the burning of fossil fuels, and processes created by changes in land use. This article, which is the first part of study, explains the causes of the greenhouse effect and discusses factors that have a decisive impact on the energy balance of the Earth’s ecosystem. In second part some methods of mitigating changes in the Earth’s climate system will be presented. One of the possibilities of regulating solar irradiation as an effective method of increasing the albedo value is the development of cover materials with high solar reflectance and thermal emission for buildings.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki na świecie, przeanalizowano prognozy rozwoju energetyki na najbliższe lata i w tym kontekście dosyć szczegółowo omówiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej. Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. Praca nie ma charakteru polemiki z przywołanymi w jej treści wynikami badań zespołów naukowych, jednakże autorzy zamieścili odniesienia do takowych polemik. Praca nie podejmuje także zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy systemu elektroenergetycznego. Stwierdzono, że elektrownie wiatrowe przyczyniają się do lokalnego wzrostu temperatury w miejscu ich zainstalowania, a także do wzrostu opadów. Charakter tego zjawiska (pozytywny, negatywny) w kontekście globalnego ocieplenia jest na razie przedmiotem badań wielu uczonych. Oddziaływanie źródeł odnawialnych jest znacząco mniejsze niż źródeł konwencjonalnych.
EN
Presented are the issues related to the widely understood development of wind energy industry. Discussed is the current state of the world power generation development, analysed are energy industry development forecasts for the coming years and in this context the issues related to the wind energy development are discussed in quite some detail. On the basis of available studies, outlined are also issues related to factors influencing the development of RES and their impact on climate. The paper is not a polemic with research results of the cited scientific teams, but references to such polemics are included. Also, the paper does not address issues related to the safety of the power system operation. On the basis of the research cited in the article it can be concluded that wind farms contribute to the increase of both local temperature and rainfalls. The nature of this phenomenon (positive, negative) in the context of global warming is currently the subject of research conducted by many scientists, however it can be said with certainty that the impact of RES on the climate is significantly smaller than that of fossil fuels.
EN
The 80th anniversary of the grand opening of the observatories at the Kasprowy Wierch and Pip Ivan peaks is a suitable occasion to present the results of the meteorological observations of these institutions. During the Second World War, the Pip Ivan observatory was abandoned. This paper presents the meteorological conditions at the Pip Ivan station during in the period of October 1938 – July 1939. This is possible due to the original sheets of meteorological observations from the Pip Ivan observatory found in private collections. They were compared with the results of the meteorological observations from Kasprowy Wierch, acquired with the IMGW-PIB archive (for the period of February – July 1939).
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.