Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  levitation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Magnetic levitation in industrial transport systems
EN
The paper presents a well known idea of using permanent magnets as a source of energy in an industrial transport system (for instance maglev). The idea of this paper is to present computation and simulation for a transport system in 2D space using the Ansys environment. An idea for a system which starts to operate only at the very moment when a worker needs help and is moving a heavy object, and is using it with a minimum amount of energy has become an idea about saving energy. When gravity is eliminated by magnetic fields forces, for moving heavy object, we only need to overcome the moment of inertia. All resistance practically disappears, because there is almost no friction in this system. In the paper the use of magnetic field concentration in Halbach array system for eliminating gravitational forces during a load movement has been presented.
PL
W pracy przedstawiono dobrze znaną ideę wykorzystania magnesów trwałych, jako źródła energii w przemysłowym systemie transportu (na przykład maglev). Ideą tego artykułu jest prezentacja obliczeń i symulacji transportu systemu w przestrzeni 2D za pomocą środowiska Ansys. Pomysł na system, który działa tylko w momencie, gdy pracownik potrzebuje pomocy i porusza ciężkim przedmiotem i używa go przy minimalnej ilości energii, staje się pomysłem oszczędzania energii. Kiedy grawitacja jest eliminowana przez siły pola magnetycznego, do przemieszczania ciężkich obiektów wystarczy jedynie pokonać moment bezwładności. Cały opór praktycznie znika, ponieważ w tym układzie prawie nie ma tarcia. W artykule przedstawiono zastosowanie koncentracji pola magnetycznego w układzie macierzy Halbacha do eliminacji sił grawitacyjnych podczas ruchu ładunku.
EN
The dielectrophoresis (DEP) is the motion of polarizable particles which is a result of the interaction between a non-uniform electric field and the induced dipole moment of these particles. The electro-kinetic DEP is a widely used technique for biological cells' manipulation, characterization and separation. The electro-kinetic DEP consists of three major configurations, they are; traveling wave dielectrophoresis (twDEP), electro-rotation dielectrophoresis (rotDEP), and levitation (levDEP). In this paper, a design of electrokinetic platform that includes the three electrokinetic configurations is presented and discussed. The design of the electrokinetic platform is implemented and simulated using 130 nm complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) technology. Also, this paper presents a developed technique to design the electrokinetic platform's electrodes. This developed technique is the usage of SKILL scripting of cadence (SSC) language. CMOS is a technology which is used to fabricate integrated circuits (IC). SKILL is a scripting language which supports the automation of a specific layout design by commands. The layout of electrokinetic DEP platform is developed using SSC. The performance of the developed electrokinetic platform using SSC versus the platforms based on the other traditional techniques is presented and evaluated using COMSOL Multiphysics®.
EN
This paper presents a numerical and experimental analysis of a magnetic levitation (maglev) energy harvester. The motion of a magnet in a coil causes electromagnetic induction and energy harvesting. A new model of coupling electrical and mechanical systems depending on the coil position is proposed. The obtained results show that the magnet-coil configuration strongly influences the energy harvesting level. The best position of a magnet oscillation is near the coil’s end. Moreover, the foldover effect can be amplified.
4
EN
The paper deals with an improved concept of the superconducting (HTS) magnetic bearing. This new solution depends on the application of additional permanent magnet rings placed below the bulk superconductors connected with the rotor. Calculations and measurements of the levitation force between the magnetized HTS and a coaxial MgB2 hollow cylinder are reviewed, proving the validity of the concept of such a superconducting bearing.
PL
W pracy zaprezentowano zmodyfikowaną wersję nadprzewodnikowego (HTS) łożyska magnetycznego. To nowatorskie rozwiązanie polega na zastosowaniu dodatkowych pierścieni z magnesów trwałych umieszczonych poniżej masywnych nadprzewodników wysokotemperaturowych umocowanych do wirnika. Przedstawione w pracy obliczenia oraz wyniki pomiarów sił lewitacji pomiędzy namagnesowanym HTS a cylindrem z MgB2, potwierdzają zalety zaproponowanego rozwiązania.
5
EN
Supporting and levitation control are important for actuators or motors with complicated structures. Based on the presented configuration design, the simplified torque calculation model and non-linear system dynamic model have been proposed, and spherical air bearing levitation mechanism is developed for alleviating the friction and resistance to improve the dynamic performance of this m-DOF actuator. The fluid field model is built in computational fluid dynamics software. Different structure parameters and conditions are computed and compared with the pressure distribution characteristics. Experiment results show that the actuator can effectively implement 3-DOF motion with the designed levitation modes, and that the proposed approach can be applied to m-DOF actuators of the same kind effectively.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad mechanizmem lewitacji w powietrznym łożysku kulistym siłownika typu m-DOF, mających na celu zwiększenie dynamiki poprzez zmniejszenie tarcia i rezystancji. Zaproponowano także uproszczoną metodę obliczania momentu mechanicznego oraz model układu w stanach dynamicznych. Opracowane modele lewitacji zostały poddane weryfikacji eksperymentalnej.
6
Content available remote Szybkie prototypowanie algorytmów sterowania
PL
Do prezentacji szybkiego prototypowania wybrano system lewitującej kuli w polu magnetycznym, sterowany z laptopa za pomocą zewnętrznej karty pomiarowo-sterującej. Opisano zjawisko lewitacji. Zwrócono uwagę na to, aby MS Windows pracował w czasie rzeczywistym.
EN
The fast prototyping method of control algorithms design is applied to a magnetic levitation system. Levitation phenomena is described. The attention is focused on drawbacks corresponding to the real-time control.
PL
Przedstawiono rys historyczny i podstawy teoretyczne topienia indukcyjnego w warunkach lewitacji. Omówiono podstawowe zastosowania i wykorzystanie metody. Zaprezentowano przykładowe wyniki obliczeń pól fizycznych i deformacji wsadu. Omówiono zależność siły lewitacji w funkcji średnicy wsadu przy określonych parametrach materiału i warunkach zasilania dla wybranego kształtu wzbudnika. Obliczenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem komercyjnych programów obliczeniowych oraz autorskich procedur i algorytmów. Przeprowadzono porównanie wyników obliczeń deformacji z dokumentacją zdjęciową oraz przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych wykonanych na rzeczywistym urządzeniu.
EN
Historical outline and the theoretical bases of the melting in conditions of stability levitation were introduced in the article. Basic uses and utilization of the method were talked over. The example results of calculations physical fields and the deformation of the charge were presented. The dependence of the force of levitation were talked over in the function of the diameter of charge near the definite parameters of the material and the conditions of power supply for the chosen shape of heating coil. Calculations were conducted with utilization of the commercial applications and authors' procedures and algorithms. The calculations of the batch deformation with the real shapes recorded during the experiments were compared. The main results of the experiments with the real device use were presented.
PL
Przedstawiona praca związana jest z badaniem efektu Meissnera i doskonałego diamagnetyzmu w nadprzcwodnikach wysokotemperaturowych. Przedmiotem rozważań było zjawisko lewitacji w układzie magnes trwały-nadprzewodnik. Zaproponowano prostą metodę pomiaru sił lewitacji poprzez określanie kąta odchylenia. Zaprezentowano układ pomiarowy i wyniki otrzymane dla nadprzewodnika wysokotemperaturowego YB2CuO.
EN
In the paper Meissner effect and perfect diamagnetism property of ceramic superconducting materials are described. The levitation phenomenon for system of superconductor-hard magnet is discussed. The simple method of levitation force determination by angular displacement measurement is proposed. The measuring set-up and obtained measuring results for YBa2Cu3Ox superconductors are shown.
EN
The paper deals with numerical solution of electromagnetic-thermo-mechanical transient associated with levitation heating of a nonferromagnetic sphere in harmonic electromagnetic field. lnvestigated is the period during which the body gets from the starting position to the final levitating position in the inductor that is, however, influenced by its next heating. The problem is solved in quasi-coupled formulation. Theoretical considerations are illustrated on an example whose results are discussed.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną symulację pól: elektromagnetycznego i temperatury oraz procesów mechanicznych występujących w czasie lewitacji sfery nie-ferromagnetycznej w harmonicznym polu elektromagnetycznym. Badaniom podlega proces podnoszenia ciała z położenia początkowego do momentu wejścia w lewitację. Uwzględniono słabe sprzężenie analizowanych pól. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki eksperymentów numerycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.