Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bioceramika hydroksyapatytowa (HAp) charakteryzuje się największą biozgodnością spośród wszystkich syntetycznych materiałów implantacyjnych. Właściwość ta objawia się m.in. zdolnością wrastania nowotworzonej tkanki kostnej do wnętrza porowatego materiału hydroksyapatytowego, co umożliwia trwałą fiksację implantu z kością i pełną akceptację implantu przez żywy organizm. Porównano właściwości porozymetryczne, powierzchnię właściwą oraz morfologię krystalitów syntetycznych proszków HAp otrzymanych metodą mokrą z zastosowaniem różnych metod suszenia jako końcowego etapu syntezy.
EN
Hydroxyapatite was prepd. by pptn. from an aq. soln. of CaO and H₃PO₄, dried by lyophilization at -53°C for 72 h or under vacuum and studied for sp. surface, porosity and pore width. The product of lyophilization showed sp. surface 138.22 m²/g and under vacuum 120.38 m²/g. The ref. sample dried at 120°C showed sp. surface 9,89 m²/g. The porosity was 83.28% 87.63% and 66.37%, resp.
2
Content available remote Ocena przydatności niektórych odpadów górniczych do celów budowlanych
PL
Przedstawiono wyniki badań zastosowania wybranych odpadów pochodzących z wydobycia i przetwórstwa węgla kamiennego w obszarze aglomeracji górnośląskiej do celów budowlanych. Określono skład fazowy oraz chemiczny z uwzględnieniem zawartości węgla, krzemionki oraz wybranych metali ciężkich. Wykonano kompozyty cementowe z analizowanego materiału oraz przeprowadzono próby wytrzymałościowe. W celach porównawczych zastosowano inny materiał pochodzenia odpadowego, jak kruszywo granitowe oraz odpad z produkcji kostki brukowej. Otrzymane kompozyty charakteryzowały się wytrzymałością na ściskanie 33-47 MPa.
EN
A waste from coal mining was analyzed for chem. and phase compn. (SiO₂ 9-98% by mass, C 0.09-10%, Ca 0.01- 8%, Fe 0.19-37%, K 0.1-0.4%, Na 0.1-0,3%, Cu 0.7-4%) and added to concrete (1:1 or 1:2 mass ratio). The product had compressive strength 33-47 MPa. The concretes produced under addn. of wastes from the prodn. of paving stones and granite processing showed substantially higher compressive strength.
3
PL
Zweryfikowano doświadczalnie jedną z potencjalnych metod odzysku siarczanu(VI) potasu z pozostałości glicerolowej po otrzymywaniu biodiesla. Przedstawiono nową metodę utylizacji odpadu glicerolowego z produkcji biodiesla, polegającej na termicznej obróbce odpadu i termicznym wykorzystaniu składników organicznych oraz odzyskiem siarczanu(VI) potasu z pozostałości po spaleniu. W procesie wykorzystano znaczną wartość opałową odpadu oraz jego małą lepkość w podwyższonej temperaturze, co ułatwiło dozowanie materiału do komory spalania.
EN
Glycerol residue from biodiesel prodn. was combusted alone at 900°C or in a mixt. with natural gas at 765 or 900°C to recover energy and K₂SO₄. The final product had a purity of 97,3%. Its yield was 75% of the theor. One.
4
Content available remote Kompozyty do celów budowlanych z odpadowych szlamów fluorokrzemianu sodu
PL
Przedstawiono wyniki badań odpadowych szlamów fluorokrzemianu sodu, pochodzących z zakładów produkujących nawozy fosforanowe, a przeznaczonych do otrzymywania kompozytów mogących znaleźć zastosowanie w budownictwie. Do otrzymywania mieszanek stosowano dodatkowe substancje, takie jak cement, wapno hydratyzowane, pył dolomitowy i fluorek wapnia. Na bazie odpadu oraz substancji pomocniczych otrzymano kompozyty o zróżnicowanej konsystencji. Otrzymany materiał charakteryzował się zawartością wilgoci 7–23%, a otrzymane wyciągi wodne na bazie kompozytów miały odczyn alkaliczny oraz zawartość jonów F– w granicach 6–14 mg/dm3.
EN
Na fluorosilicate-contg. sludges were used for prepn. of composite materials by mixing with fly ash, dolomite, CaFe sludge or dolomite and with hydrated lime or cement. The composites contained 7–23% by mass of water and their aq. exts. (F content 6–14 mg/L at pH 7–12).
PL
Przedstawiono wyniki badania pozostałości po ekstrakcji popiołów ze spalania osadów ściekowych w aspekcie wykorzystania ich do produkcji materiałów budowlanych. Pozostałości pochodziły z ekstrakcji popiołów kwasem fosforowym(V) i azotowym(V) o stężeniu 2,7 mol/dm³. Analizowano je pod względem składu fazowego oraz pierwiastkowego. Wykonano analizę morfologii powierzchni SEM, określono temperaturę topnienia oraz przeprowadzono analizę termiczną. Dodatkowo określono wymywalność metali ciężkich oraz sumaryczną wymywalność chlorków i siarczanów.
EN
Seven com. ashes from combustion of sewage sludge were leached with solns. of H₃PO₄ and HNO₃ (concn. 2.7 mol/L) to recover P and prep. raw materials for cement or concrete prodn. The residues contained mainly Si, Al and Fe but also Ca, Ti, K and P compds. and melted at 1300–1400°C.
PL
Przedstawiono wyniki oczyszczania technicznego siarczanu(VI) magnezu o podwyższonej zawartości żelaza. Może on znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz jako substrat do otrzymywania wodorotlenku magnezu, stosowanego coraz powszechniej jako środek obniżający palność materiałów polimerowych. W badaniach stosowano metodę hydrolityczną oraz metodę jarosytową oczyszczania technicznego siarczanu(VI) magnezu. Proces oczyszczania prowadzono w wodnych roztworach technicznego siarczanu(VI) magnezu w zakresie stężeń 1,4–2,2 mol/dm3. Określono wpływ metody na stopień eliminacji związków żelaza, a także straty magnezu.
EN
Com. MgSO₄ was purified by pptn. of Fe(OH)₃ with NaOH, MgO or Ca(OH)₂ or pptn. of jarosite with Na, K or NH4 sulfates after preliminary oxidn. of Fe²⁺ to Fe³⁺+ with H₂O₂ and subsequent cryst. from aq. solns. The pptn. with Ca(OH)₂ resulted in the highest removal of Fe ions (97.5–99.4%) but the Mg losses were quite high (3.6–14.1%). The pptn. with K₂SO₄ allowed for slightly lower Fe removal degree but Mg losses were also substantially lower (0.2–0.6%). The MgSO₄⋅7H₂O product quality was checked by X-ray diffraction and thermal anal.
EN
This paper presents the initial results of efforts to obtain high-purity magnesium hydroxide with micro or nano-structure from technical raw materials. Magnesium hydroxide can be used in the plastic industry as a flame retardant additive. Mg(OH)2 should be characterized by high surface area (above 100 m2/g), high disintegration, and high purity. In the research, technical magnesium sulfate was used which was purified by hydrolytic methods before obtaining the magnesium hydroxide. Heptahydrate, the specific raw material for magnesium hydroxide synthesis, was crystallized from purified solutions. The study was conducted for magnesium sulfate concentration in an interval of 0.2–2.0 mol/dm3 and a sodium hydroxide interval of 0.4–0.5 mol/dm3. The precipitate was analyzed by the SEM method and BET, and its purity was tested using the colorimetric technique.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki otrzymywania wodorotlenku magnezu o wysokiej czystości i mikro- lub nanostrukturze na bazie surowców technicznych. Wodorotlenek magnezu może znaleźć potencjalne zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych jako dodatek opóźniający zapłon. Musi cechować się wysoką powierzchnią właściwą (powyżej 100 m2/g), silnym rozdrobnieniem oraz wysoką czystością. W badaniach stosowano techniczny siarczan magnezu, który przed procesem otrzymywania wodorotlenku magnezu oczyszczano z zastosowaniem metod hydrolitycznych. Z oczyszczonych roztworów krystalizowano sól siedmiowodną, która była surowcem do otrzymywania wodorotlenku magnezu. Badania prowadzono dla różnych stężeń siarczanu magnezu 0,2–2,0 mol/dm3, jako czynnik strącający stosowano wodorotlenek sodu w przedziale stężeń 0,4–0,5 mol/dm3. Otrzymany osad analizowano przy użyciu technik SEM oraz BET, czystość określano technikami kolorymetrycznymi.
PL
Nauka, w tym osiągnięcia badawcze oraz działalność jednostek naukowo-badawczych, rozpatrywane są w kategoriach marketingowych. Komercjalizacja spowodowała, iż obecnie konieczne jest udostępnianie informacji i promowanie swoich produktów. Sytuacja wymusza na instytucjach naukowych i ich pracownikach, aby dokonywali permanentnych zmian w relacjach z odbiorcami. Powyższe zmiany odnoszą się do form informowania, reklamowania działań (osiągnięć, a także języka komunikatów przeznaczanych do różnorodnych grup odbiorców. Współczesne media dają wiele możliwości dotarcia do zainteresowanych zagadnieniem odbiorców. Usprawniono system porozumiewania się z nimi. Instytut Zootechniki PIB udoskonala swoją stronę internetową, która jest istotnym źródłem informacji. Chodzi tutaj zarówno o bieżącą działalność Instytutu, w tym szkolenia, warsztaty, sympozja etc., jak i publikacje naukowe. Jednak największym przedsięwzięciem podjętym dotychczas przez Instytut było utworzenie teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej. Z rezultatów projektu mogą obecnie, a także będą mogli w przyszłości skorzystać producenci zwierząt hodowlanych, hodowcy, producenci pasz oraz instytucje naukowe współpracujące z Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym.
EN
Science, including the research achievements and the activities of research and development units are regarded from the point of view of marketing categories. Commercialization has led to a situation in which it is necessary to provide information and promote your products. The situation forces scientific institutions and their employees to introduce permanent changes to their relations with the recipients. The above changes refer to forms of informing about, advertising activities and achievements, as well as to the language of messages aimed at various groups of recipients. Contemporary media give many opportunities to reach the recipients interested in a particular issue. The system of communicating with them has been improved. National Research Institute of Animal Production is improving its website, which is an important source of information. This concerns both the current activity of the institute, including trainings, workshops, seminars etc. and scientific publications. However, the biggest task taken up by the Institute is the creation of an ICT platform for the exchange of knowledge about the quality and safety of animal production. Producers of farm animals, breeders, producers of fodder and scientific institutions cooperating with the National Research Institute of Animal Production are and in the future will be able to take advantase of the results of the project.
EN
Science, including the research achievements and the activities of research and development units are regarded from the point of view of marketing categories. Commercialization has led to a situation in which it is necessary to provide information and promote your products. The situation forces scientific institutions and their employees to introduce permanent changes to their relations with the recipients. The above changes refer to forms of informing about, advertising activities and achievements, as well as to the language of messages aimed at various groups of recipients. Contemporary media give many opportunities to reach the recipients interested in a particular issue. The system of communicating with them has been improved. National Research Institute of Animal Production is improving its website, which is an important source of information. This concerns both the current activity of the institute, including trainings, workshops, seminars etc. and scientific publications. However, the biggest task taken up by the Institute is the creation of an ICT platform for the exchange of knowledge about the quality and safety of animal production. Producers of farm animals, breeders, producers of fodder and scientific institutions cooperating with the National Research Institute of Animal Production are and in the future will be able to take advantase of the results of the project.
EN
Due to the occurrence of zinc and lead ore deposits in dolomite rocks, the sphalerite concentrates obtained from these ores contain an admixture of dolomite. In practice, a substantial amount of magnesium included in zinc ores passes to the last production stage, i.e. zinc electrolysis. The magnesium present in electrolyte impairs electrical conductance and appears in the technical and economical indexes. This paper deals the attempts to remove magnesium removal from initial sphalerite concentrates by means of chemical flotation using spent electrolyte derived from zinc electrolysis. The authors attempt to substantiate the existing relationships, as well as to derermine the optimum conditions for the procedure suggested. The leaching efficiency of magnesium amounted to about 80%, and is dependent upon the stage of the leaching. Losses of zinc were below 2%, and the magnesium concentration in solution amounted to about 20%. These solution can produce magnesium and zinc, which will be presented in the following paper.
PL
Występowanie złóż rud cynku i ołowiu w skałach dolomitowych sprawia, że otrzymane koncentraty sfalerytowe zawierają domieszkę dolomitu. Praktyka wskazuje, że znaczna część wprowadzanego magnezu z surowcami cynkowymi przechodzi do ostatniej fazy produkcji, elektrolizy cynku. Obecność magnezu w elektrolicie obniża przewodnictwo elektryczne elektrolitu i powoduje pogorszenie wskaźników techniczno-ekonomicznych. Celem opisanych w tym artykule badań było opracowanie metody usuwania magnezu z surowego koncentratu sfalerytowego na drodze chemiczno-flotacyjnej, stosując zużyty elektrolit pochodzący z elektrolizy cynku. Opracowanie ukierunkowano wokół doświadczalnego zobrazowania istniejących zależności i ustalenia optymalnych warunków zaproponowanej procedury. Stopień wyługowania magnezu wynosił około 80%. Straty cynku wynosiły poniżej 2%, natomiast stężenie magnezu w roztworze wynosiło 20%. Z tych roztworów można odzyskiwać magnez i cynk, co będzie przedstawione w następnej publikacji.
EN
This paper presents the results of industrial magnesium sulphate purification from iron compounds. Purification of industrial magnesium sulphate was conducted by means of two methods. The first method consisted in adding sodium hydroxide solution until the desired pH was reached. At the desired pH value iron compounds were precipitated in the form of insoluble iron (III) hydroxide. The second method consisted in obtaining sodium, potassium and ammonium jarosite. Precipitation of jarosite resulted from the addition of potassium sulphate, sodium sulphate or ammonium sulphate. After the addition of selected sulphate salt agent sulphuric acid solution was added in order to achieve appropriate pH value. Jarosite was formed at elevated temperature only. Precipitation process was conducted with different reactants concentrations and under varying stoichiometric conditions. High degrees of Fe(III) ions removal from tested solutions amounted to 100%.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki oczyszczania przemysłowego siarczanu magnezu ze związków żelaza. Oczyszczanie prowadzono z zastosowaniem dwóch metod. Pierwsza metoda polegała na dodatku roztworu wodorotlenku sodu aż do osiągnięcia odpowiedniej wartości pH, przy której następowało strącanie osadu w postaci wodorotlenku żelaza (III). Druga metoda polegała na strącaniu jarosytu sodowego, potasowego oraz amonowego. Strącanie jarosytu następowało w skutek dodatku siarczanu potasu, siarczanu sodu lub siarczanu amonu. Po dodatku czynnika odpowiedniej soli siarczanowej, dodawano roztwór kwasu siarkowego w celu osiągnięcia odpowiedniej wartości pH. Jarosyt powstawał dopiero w podwyższonej temperaturze. Proces strącania prowadzono przy różnych stężeniach reagentów oraz w różnych warunkach stechiometrycznych. Osiągnięto wysokie stopnie usunięcia żelaza rzędu 100%.
13
Content available remote Chitosan-based hyrogel for industrial waste treatment
EN
The method of chitosan-based hydrogel synthesis from chitosan, aspartic acid and ethylene glycol under microwave irradiation is presented in this article. Application of microwave radiation enables to reduce the reaction time and elimination of catalyst from reaction mixture. Synthesised hydrogel is examined as sorption agent for metal ions (Fe[^2+/3+], Zn[^2+] and Hg[^2+]) within 12 h and 168 h and sorption capacity is calculated.
PL
W artykule przedstawiono metodę otrzymywania hydrożelu na bazie chitozanu, kwasu asparaginowego i glikolu etylenowego w polu promieniowania mikrofalowego, co pozwala na skrócenie czasu reakcji oraz wyeliminowanie katalizatora ze środowiska reakcji. Otrzymany hydrożel zbadano pod kątem wykorzystania jako czynnika sorpcyjnego dla jonów metali (Fe[^2+/3+], Zn[^2+] i Hg[^2+]) w ciągu 12 h i 168 h, a także obliczono pojemność sorpcyjną.
PL
W artykule dokonano porównania wybranych metod wyznaczania powierzchni właściwej materiału ziarnistego. Zwrócono uwagę na zasady oznaczania powierzchni właściwej ze składu ziarnowego. Ustosunkowano się do wyboru metod określania powierzchni właściwej materiałów ziarnistych.
EN
Selected methods of specific surface area determination of the granular material were compared in this paper. Specific surface area was examined for different material granulations. The methods of specific surface area determination were analyzed and discussed for different grain size materials.
15
Content available remote Wykorzystanie chemicznie modyfikowanego chitozanu w sorpcji jonów metali
PL
W artykule przedstawiono sposób otrzymywania kopolimeru chitozan/kwas asparaginowy sieciowanego glikolem etylenowym, dzięki czemu uzyskano interesujący produkt o właściwościach hydrożelu. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego umożliwiło ścisłe kontrolowanie warunków reakcji, a także wyeliminowało konieczność zastosowania katalizatora. Otrzymany hydrożel badano pod kątem wykorzystania jako czynnik sorpcyjny jonów: Mg[^2+], Al[^3+], Fe[^3+] oraz Cr[^6+].
EN
The procedure of synthesis of chitosan/aspartic acid copolymer cured with ethylene glycol is presented in this article. An interesting product with hydrogel properties was obtained. Application of microwave radiation allowed to control reaction conditions and eliminated the exigency of catalyst utilisation. Synthesised hydrogel was examined as sorption agent for metal ions: Mg[^2+], Al[^3+], Fe[^3+] and Cr[^6+].
PL
W obliczu coraz większej ilości różnorodnych środków chemicznych, zawartych w półproduktach stosowanych przy produkcji okien, pojawia się zagrożenie mające skutki w braku zgodności chemicznej zastosowanych materiałów. Przedstawione poniżej informacje kierowane są przede wszystkim do producentów okien i firm montażowych zajmujących się montowaniem szyb zespolonych w oknach, w celu wyjaśnienia zachodzących zjawisk i uniknięcia w przyszłości reklamacji z powodu wystąpienia wad na krawędzi uszczelnienia szyb.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu projektowania maszyn i urządzeń. Przedstawia on istotę projektowania produktów, począwszy od podstawowych zagadnień, aż do szczegółowych założeń. Uwidacznia, jak ważną rolę w procesie projektowania odgrywa zapewnienie jakości i problem kosztów. W celu łatwiejszego zobrazowania, a zarazem spuentowania omawianej problematyki zaprezentowano algorytm projektowania na przykładzie urządzenia wykorzystywanego w przemyśle spożywczym.
EN
The paper is devoted to the issue of machine's and equipment's design. The paper presents essence of product's design from basic to detail guidelines. The paper appears how important is design process to play a role in quality assurance and problem of costs. The article shows design algorithm on example of equipment used in food industry for easier illustrate.
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu prośrodowiskowego projektowania maszyn i urządzeń. Przedstawia on wpływ projektowania maszyn i urządzeń na środowisko oraz metody służące środowiskowej ocenie projektowanych obiektów
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.