Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Jedną z najczęściej stosowanych metod przeróbki nadaw węglowych jest wzbogacanie w węzłach osadzarkowych. O skuteczności tego procesu decydują m.in. sterowanie natężeniem przepływu nadawy oraz odprowadzaniem produktów wzbogacania. Uzasadnia to potrzebę integracji układów sterowania poszczególnych maszyn wchodzących w skład węzła technologicznego, w jeden zintegrowany system. W artykule przedstawiono propozycję innowacyjnego połączenia układów sterowania maszyn tworzących węzeł osadzarkowy, bazującą na korelacjach parametrów procesowych.
EN
One of most frequently applied methods of the aggregate and the coal feed processing is their beneficiation in jig nodes. Effectiveness of the process depends mainly on controlling the feed and distribution of beneficiation products. This justifies the need to integrate the control systems of individual machines, included in the technological node as a part of one integrated system. A proposal for an innovative combination of a machine control systems forming a jig node, based on correlations of process parameters is presented.
EN
Safety aspects of mining personnel as well as the safety of the coal mining processes are presented. A mechanised longwall system is commonly used in the coal mining industry. The system consists of the basic machinery, such as a shear loader, an armoured face conveyor, and a powered roof support, which protects the roof of workings. The powered roof support consists of hydraulically or electro-hydraulically controlled units, equipped with pressure sensors placed in different parts of the hydraulic system and displacement sensors for the selected actuators. Projects related to the automation of roof support operation and the monitoring of its parameters are currently being undertaken. Analysis of available solutions concerning the controlling and monitoring of the roof support with special regard to pressure measurement in a prop and roof support geometry measurement is presented. Existing solutions are described and KOMAG development directions for parameter monitoring systems of roof support operation in terms of personnel and technical safety are indicated. The paper discusses work realised within the framework of PRASS III “Productivity and safety of shield support” project, co-financed by Research Fund for Coal and Steel (RFCS).
PL
W artykule przedstawiono aspekty bezpieczeństwa załogi górniczej oraz bezpieczeństwa technicznego procesu wydobywczego węgla kamiennego. Wydobycie węgla kamiennego realizowane jest najczęściej z wykorzystaniem ścianowego kompleksu zmechanizowanego. W skład kompleksu wchodzą maszyny podstawowe, takie jak kombajn ścianowy, przenośnik ścianowy oraz obudowa zmechanizowana, zabezpieczająca strop wyrobiska. Obudowa zmechanizowana składa się z sekcji, które są sterowane hydraulicznie lub elektro-hydraulicznie i wyposażone są czujniki ciśnienia w wybranych miejscach układu hydraulicznego oraz czujniki przemieszczeń wybranych siłowników. Obecnie podejmowane są prace związane z automatyzacją pracy obudowy oraz monitorowaniem jej parametrów. W artykule przedstawiono analizę dostępnych rozwiązań z zakresu sterowania i monitorowania obudowy, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru ciśnienia w stojakach podporowych oraz pomiaru geometrii sekcji obudowy. Przedstawiono istniejące rozwiązania oraz wskazano na realizowane przez ITG KOMAG kierunki rozwoju systemów monitorowania parametrów pracy obudowy w kontekście bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa technicznego. Artykuł opisuje prace realizowane w ramach projektu PRASS III „Productivity and safety of shield support” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Węgla i Stali.
3
Content available remote Smart system for electric grid management in coal mines
EN
This paper presents the results of a European project – M-SmartGrid. A smartgrid is an electric grid that uses new technologies to improve the efficiency of the production and distribution of electrical energy. The article presents the software based on idea of the smart electric grids.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki projektu europejskiego M-SmartGrid. Smartgrid jest siecią elektryczną, w której zastosowano nowe technologie w celu poprawy efektywności produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. W artykule przedstawiono oprogramowanie oparte na idei inteligentnych sieci elektrycznych.
4
Content available remote Innovative software solution for coal mines
EN
Organisational measures and research projects performed at the KOMAG Institute of Mining Technology in the scope of mechatronics and information technology are presented in this paper. Results of chosen, implemented scientific research project results are given. Developed solutions, e.g. identification system of powered roof support unit components, a roadheader smart control system and a longwall shearer vibrodiagnostics system. Showed solutions are examples of innovative software solutions implemented in the hard coal mining industry.
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektów badawczych zrealizowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG z zakresu mechatroniki i technologii informacyjnych. Przedstawione rozwiązania: system identyfikacji elementów ścianowej obudowy zmechanizowanej, inteligentny system sterowania kombajnu chodnikowego oraz system wibrodiagnostki podzespołów kombajnu ścianowego, stanowią przykłady innowacyjnych rozwiązań oprogramowania zrealizowanego na potrzeby górnictwa węgla kamiennego.
PL
W artykule przedstawiono strukturę i zasadę działania układu sterowania przenośnikiem kubełkowym pracującym w osadzarkowym węźle wzbogacania. Ideą metody sterowania prędkością przenośnika było uzyskanie nominalnego wypełnienia kubełków na całej długości przenośnika, w celu ogranicza biegu jałowego i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych układu sterowania oraz omówiono moduł systemu sterowania informujący o nadmiernym wydłużeniu łańcucha przenośnika.
EN
Structure and operating principle of the system for control of bucket conveyor in jig beneficiation node system was discussed. The idea of controlling the speed of conveyor consisted in obtaining the nominal filling up of the buckets along the entire length of the conveyor to limit idle run and to reduce energy consumption. Results of the field tests of control system are given and the control system module informing about excessive elongation of the conveyor chain are discussed.
6
PL
Ciągłość dostaw energii elektrycznej jest podstawowym czynnikiem warunkującym prowadzenie działalności w zakładach górniczych i jest podstawą bezpieczeństwa pracy ludzi oraz ochrony środków produkcji. Przerwy w dostawach energii stwarzają zagrożenie dla takich procesów jak: przewietrzanie wyrobisk podziemnych, transport załogi z i na powierzchnię kopalni. Instalacje elektryczne są często bardzo złożone i przesyłają dużą ilości energii, zwłaszcza, gdy szczytowe wartości mocy obciążenia są kilka razy wyższe niż jego średnia moc. Stąd istotne jest zarządzanie kopalnianą siecią elektroenergetyczną i jej monitorowanie oraz prognozowanie obciążeń i wspomaganie podejmowania decyzji w różnych warunkach funkcjonowania sieci. W niniejszym artykule przedstawiono oprogramowanie opracowane w ITG KOMAG.
EN
Reliability of energy supply is essential for operation of mining plants. Lack of supply poses a risks to such processes as: ventilation of workings, personnel transportation from and to the mine surface, and is fundamental for personnel safety and protection of means of production. Electrical installations are often very complex, they distribute large amount of power, especially when the peak power is a few times greater than the average power consumption. That is why it is essential to manage the mining power grid and its monitoring as well as forecasting the loads and assisting in making decisions at different conditions of the grid operation. Software developed by KOMAG is presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanych systemów sterowania mobilnych maszyn górniczych, z wykorzystaniem magistrali rozproszonej CAN, oraz perspektywy rozwoju systemów sterowania dedykowanych do pracy przestrzeni zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Jednym z kierunków rozwoju systemów jest wprowadzenie w sieciach bezprzewodowych czujników samozasilających, co umożliwia ich zastosowanie w miejscach, w których zastosowanie czujników konwencjonalnych jest utrudnione. Przedstawiono również zagadnienie inteligencji w samoorganizacji ścieżek transmisji danych (trasowanie, routing) w złożonej sieci sensorycznej.
EN
Selected problems as regards advanced systems for control of mobile mining machines, which use the dispersed CAN bus, as well as views for a development of control systems for operation in areas threatened by methane and/or coal dust explosion hazard are presented. Implementation of self-powered sensors, which can be used in places where use of traditional sensors is difficult, to wireless networks is one of directions of development of such systems. Problem of intelligence in self-organization of data transmission routes (routing) in a complex sensor network is presented.
EN
Perspectives of development of control system dedicated for areas threatened by methane and/or coal dust explosion hazard are presented. Development of self-powered sensors, dedicated for operation in wireless network is one of the development directions. Such a solution will complement typical control systems and it can be used in the places, where there is no possibility of using the typical sensors, in close vicinity to the machine – due to lack of wired connection. General concept of the self-powered sensors with use of two methods of power supply – piezoelectric energy harvester and thermoelectric generator, is given. Perspective of using the methods of artificial intelligence in automatic configuration of sensors network is suggested.
PL
W artykule przedstawiono perspektywy rozwoju systemów sterowania dedykowanych do przestrzeni zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Jednym z kierunków rozwoju tych systemów jest opracowanie systemu czujników samozasilających, dedykowanych do pracy w sieciach bezprzewodowych. Rozwiązanie takie będzie stanowić uzupełnienie typowych układów sterowania, możliwe do zastosowania w miejscach, w których nie istnieje możliwość zainstalowania czujników konwencjonalnych lub w bezpośrednim otoczeniu maszyny, w przypadku braku możliwości połączenia przewodowego. W artykule została przedstawiona ogólna koncepcja sieci czujników samozasilających z uwzględnieniem dwóch metod zasilania – z zastosowaniem piezoelectric energy harvester (odzysk energii z użyciem piezoelektryków) oraz termogeneratorów. Przedstawiona została również perspektywa zastosowania metod sztucznej inteligencji w automatycznej konfiguracji złożonej sieci komunikacyjnej obejmującej przedmiotowe oczujnikowanie.
EN
The possible use of self-supplying sensors, which use energy, lost during physical phenomena, for monitoring the selected parameters of mining machines operating in areas threatened by methane and/or coal dust explosion hazard, is presented. Self-supplying sensors are more and more often used in intelligent control systems. They use in their supply systems phenomena such as heat flow, the energy of vibrations, or light. The analysis showed that this technology could be used in automatics and diagnostics systems of mining machines and equipment.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania czujników samoza-silających, które wykorzystują energię traconą w trakcie zjawisk fizycznych, do monitorowania wybranych parametrów maszyn górniczych działających w obszarach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Czujniki samozasilające są coraz częściej stosowane w inteligentnych systemach sterowania, wykorzystują do zasilania takie zjawiska jak przepływ ciepła, energię drgań lub światło. Przeprowadzona analiza wykazała, że taka technologia może być stosowana w układach automatyki i diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych.
PL
Ważnym czynnikiem decydującym o poprawnej i bezawaryjnej pracy przenośnika ścianowego jest właściwa siła naciągu łańcucha. Podczas pracy jest ona zmienna wzdłuż całego konturu łańcuchowego, co jest wynikiem przekazywania na łańcuch siły pociągowej przez dwa oddalone od siebie napędy, własności sprężystych łańcucha oraz nierównomiernie rozłożonego i ciągle zmieniającego się obciążenia. Rodzi to problemy związane z efektywnym wykorzystaniem mocy, zwłaszcza we względnie długich przenośnikach osiągających ponad 300 m. W artykule przedstawiono propozycję innowacyjnego systemu sterownia ścianowym przenośnikiem zgrzebłowym z funkcją automatycznego sterowania naciągiem łańcucha oraz wyrównywania obciążeń napędów.
EN
Proper chain tension is an important factor deciding about failure-free operation of AFC. During operation, chain tension differs along the chain in the result of transmission of pulling force from two distant drives, changing elasticity and uneven distribution and changing load. That gives a problem related to the effective use of power, especially in the case of long conveyors up to 300 meters. Suggestion of innovative control system for AFC with automatic control of chain tension and drive load balance.
PL
Systemy monitoringu, sterowania i automatyzacji, zdolne do adaptacji i uczenia się, są co raz szerzej stosowane w praktyce przemysłowej. Wzrasta również obszar zastosowań systemów inteligentnych w polskim górnictwie węgla kamiennego. W artykule przedstawiono wybrane prace realizowane w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, we współpracy z KOPEX MACHINERY S.A., KWK Budryk i Gabrypol Sp. J. Z. i R. Juszczyk, w powyższym zakresie, które podnoszą wydajność maszyn i procesów technologicznych oraz zwiększają bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Zaprezentowano modułowy, iskrobezpieczny system sterowania KOGAster, zintegrowany system sterowania węzłem osadzarkowym KOGA, system wibrodiagnostyczny maszyn górniczych VITO oraz system elektronicznej identyfikacji i ewidencji części maszyn Iris jako przykłady prac nad inteligentnymi maszynami górniczymi.
EN
The control and automation systems, i.e. the systems capable for adaptation and learning, gain wider group of users. The area of implementation of intelligent systems in the Polish hard coal mining industry also extends. Selected projects realized at the KOMAG Institute of Mining Technology in cooperation with KOPEX MACHINERY S.A., KWK Budryk and Gabrypol Sp. J. Z. i R. Juszczyk, as regards state-of-the-art, intelligent mechatronic systems, which increase the safety in the mining industry and which reduce energy consumption of technological process of coal production, are presented in the paper. Discussed projects include the modular, intrinsically safe KOGAster control system, the KOGA - integrated control system of jig’s cell, the vibro-diagnostics system VITO dedicated for mining machinery and an iRIS - electronic system of identification and registration of machine parts.
PL
W artykule przedstawiono perspektywę zastosowania czujników samozasilających się, wykorzystujących energię drgań lub energię cieplną do monitorowania wybranych parametrów maszyn górniczych. Obecnie, szczególnie w zakresie monitorowania maszyn i inteligentnych budynków, coraz częściej stosowane są czujniki z „auto-zasilaniem”. Sensory do zasilania swoich struktur wykorzystują zjawiska fizyczne, takie jak: przepływ ciepła, energię drgań lub światła (ang. energy harvesting – pozyskiwanie energii). Analiza takich rozwiązań wykazała, że istnieją możliwości zastosowania tej technologii w systemach automatyki oraz diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych. W artykule przedstawiono perspektywy wdrożenia systemu czujników samozasilających w odniesieniu do maszyn stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
EN
This paper presents the prospects of application of self-energizing sensors which use the point or thermal energy to monitor selected parameters of mining machines. Currently, more and more often mainly in monitoring of machines and Building Management Systems (intelligent buildings) there are self-energizing sensors applied. The sensors use the following physical phenomena to reinforce their structures: flow of heat, point or light energy. Analysis of such solutions shows there are possibilities to apply this technology in automation systems and diagnostics of machines and mining equipment. This paper presents the prospect of implementation of self-energizing sensor systems in relation to the machines used in areas prone to methane and/or coal dust explosion.
13
Content available remote Innowacyjny system sterowania KOGASTER
PL
W ITG KOMAG prowadzone są prace rozwojowe oraz wdrożeniowe, dotyczące układu sterowania rozproszonego w maszynach górniczych. Układ bazuje na magistrali CAN, wykonanej jako obwód iskrobezpieczny. Zastosowanie struktury rozproszonej oraz iskrobezpiecznej magistrali CAN posiada szereg zalet, takich jak elastyczność i możliwość rozbudowy (układy otwarte). W artykule przedstawiono moduły oraz przykładowe połączenia z iskrobezpiecznymi czujnikami i przetwornikami. Omówiono konfiguracje układów sterowania z redundancją magistrali CAN w odniesieniu do maszyn górniczych o podwyższonej niezawodności.
EN
At present sensors with “auto-supply” system are more and more often found on the market, especially in monitoring of machines and intelligent buildings. They use physical phenomena such as: temperature difference, vibrations or light for “energy harvesting” to supply the sensor. Initial analysis of such solutions showed that it is possible to use this technology in the systems for automation and diagnostics of mining machines and equipment. A concept of the system of self-supplying sensors designed for operation in areas threatened by explosion hazard, which has highly flexible configuration and wide possibilities of use, is presented.
PL
W układach monitorowania maszyn i inteligentnych budynków coraz częściej stosowane są czujniki z „autozasilaniem”. Wykorzystują one zjawiska fizyczne, takie jak: różnica temperatury, drgania lub generowanie światła do transformacji i wytwarzania energii zasilającej czujniki (ang. energy harvesting - pozyskiwanie energii). Przeprowadzona analiza rozwiązań wykazała, że istnieją możliwości zastosowania takich czujników w układach automatyki oraz diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych. W artykule przedstawiono koncepcję systemu czujników samozasilających, przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. System charakteryzuje się wysoką elastycznością konfiguracji i szerokimi możliwościami zastosowania.
PL
Obecnie, zwłaszcza w zakresie monitorowania maszyn i w systemach inteligentnych budynków, coraz częściej stosowane są przetworniki z „autozasilaniem”. Wykorzystują one zjawiska fizyczne takie jak: różnica temperatury, drgania lub światło do generowania energii zasilającej przetwornik (ang. energy harvesting – pozyskiwanie energii). Przeprowadzona analiza dostępnych rozwiązań wykazała, że istnieją możliwości zastosowania ich w systemach automatyki i diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych elementów piezoelektrycznych w kontekście budowy przetwornika samozasilającego.
EN
At present sensors with “auto-supply”, using physical phenomena such as temperature difference, vibrations or light for conversion and generation of power supplying the sensor (energy harvesting), become more and more popular on the market, especially in the monitoring systems of machines and intelligent buildings. Initial analysis of such solutions showed that there is a chance to use this technology in automation and diagnostics systems addressed to the mining industry. Results of the tests of selected piezoelectric transducers are presented in the context of their use in a design of a self-supplying sensor.
PL
Tworzenie niezawodnych w działaniu układów sterowania w maszynach i urządzeniach przeznaczonych do pracy w wyrobiskach górniczych napotyka na wiele problemów. W ITG KOMAG podjęto prace rozwojowe oraz wdrożeniowe nad układami sterowania rozproszonego w maszynach górniczych. System sterowania KOGASTER bazuje na magistrali CAN, wykonanej jako obwód iskrobezpieczny. Zastosowanie struktury rozproszonej oraz iskrobezpiecznej magistrali CAN posiada szereg zalet, takich jak elastyczność i możliwość rozbudowy (układy otwarte). W artykule przedstawiono moduły oraz przykładowe połączenia z iskrobezpiecznymi czujnikami i przetwornikami. Omówiono konfiguracje układów sterowania z redundancją magistrali CAN, w odniesieniu do maszyn górniczych o podwyższonej niezawodności.
EN
Designing the reliable control systems in machines and equipment intended for use in mine workings faces many problems. In KOMAG, research and implementation projects on development of fuzzy logic control system in mining machines, have been undertaken. KOGASTER control system is based on CAN system made as the intrinsically safe circuit. Use of fuzzy logic structure and intrinsically safe CAN creates many advantages such as flexibility and possibility of extending the system (open systems). Modules as well as the examples of connection with intrinsically safe sensors and transducers are presented. Configurations of the control systems with CAN redundancy, regarding the mining machines of increased reliability, are discussed.
EN
In the process of control of mining machines the problems with development of a classical mathematical model describing phenomena that accompany operation of these machines are presented. These problems are the result of specificity of the process of driving the roadways and the direct reason to undertake trials to use artificial intelligence technologies in modelling of phenomena, which occur during rock-drivage of roadways. The following problems are presented in the paper: -state-of-the-art control systems used in roadheaders, -possibilities of use of artificial neural networks in control systems of mining machines (on the example of a roadheader), -model tests with use of data recorded during drivage of roadway with use of a roadheader, -determination of cutting resistance with use of an artificial neural network to determine the value of set angular speed of a roadheader’s cutter jib in the plane parallel to the roadway floor. Presented model tests are the result of R&D projects associated with designing of an intelligent control system of the roadheader, which are realized at the KOMAG Institute of Mining Technology and at the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology.
PL
W procesie sterowania maszyn górniczych występuje wiele czynników, utrudniających przygotowanie klasycznego modelu matematycznego, opisującego zjawiska towarzyszące pracy maszyny. Problemy te, wynikające ze specyfiki procesu drążenia wyrobisk, są bezpośrednią przyczyną podejmowania prób zastosowania technik sztucznej inteligencji w modelowaniu zjawisk występujących w trakcie drążenia wyrobisk korytarzowych (tuneli). W artykule zaprezentowano: - badanie stanu wiedzy z zakresu systemów sterowania kombajnów chodnikowych, - możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w układach sterowania maszyn górniczych (na przykładzie kombajnu chodnikowego), - wyniki badań procesu drążenia wyrobiska kombajnem chodnikowym, - określenie oporów skrawania z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej do wyznaczenia wartości prędkości kątowej wysięgnika kombajnu chodnikowego.
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
|
2013
|
R. 51, nr 8
73--80 [tekst pol.], 145--152 [tekst ang.], 221--228 [tekst ros.]
PL
W artykule odniesiono się do sposobu zasilania czujników używanych do monitorowania inteligentnych maszyn i budynków. Omówiono coraz częściej stosowane czujniki z „autozasilaniem”, które wykorzystują do zasilania swoich struktur energię wygenerowaną podczas zjawisk fizycznych, takich jak: przepływ ciepła, drgania lub promieniowanie słoneczne (ang. energy harvesting – pozyskiwanie energii). Przedstawiono możliwości wdrożenia systemu czujników samozasilających się w odniesieniu do maszyn stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, w tym w systemach automatyki oraz diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych.
EN
The articles refers to the method of power supply to sensors for monitoring intelligent machines and buildings. Self-powered sensors, which are used more and more frequently these days, were discussed. These sensors make use of energy harvesting, particularly energy generated from such physical phenomena as: heat flow, vibrations or light. The authors presented how to implement a system of self-powered sensors in machines operating in mining areas with methane and/or coal dust explosion hazards – including automation systems and systems for diagnosing mining machines and equipment.
19
Content available remote Inteligentne systemy mechatroniczne w maszynach górniczych
PL
Inteligentne, rozumiane jako zdolne do adaptacji i uczenia się, systemy sterowania i automatyzacji zdobywają coraz szersze grono odbiorców. Wzrasta także obszar implementacji systemów inteligentnych w polskim górnictwie węgla kamiennego, szczególnie ze względu na konieczność ciągłego podnoszenia bezpieczeństwa pracy załóg oraz potrzebę zwiększenia efektywności wydobycia. W opracowaniu przedstawiono wybrane prace realizowane w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w zakresie nowoczesnych, inteligentnych systemów mechatronicznych, które podnoszą poziom bezpieczeństwa w górnictwie oraz obniżają energochłonność procesu technologicznego produkcji węgla. Omawiane prace obejmują swoim zakresem systemy automatyki, monitoringu i wizualizacji, techniki sztucznej inteligencji oraz systemy ewidencji, doskonale wpisujące się we współczesne kierunki rozwoju górniczych systemów mechanizacyjnych, opisane m.in. w projekcie foresight pt. „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego”.
EN
Intelligent control and automation systems, i.e. the systems capable for adaptation and learning, gain wider group of users. The area of implementation of intelligent systems in the Polish hard coal mining industry also extends, especially due to the necessity of continuous increase of work safety and due to the need of increasing of production effectiveness. Selected projects realized at the KOMAG Institute of Mining Technology as regards state-of-the-art, intelligent mechatronic systems, which increase the safety in the mining industry and which reduce energy consumption of technological process of coal production, are presented in the paper. Discussed projects include automatics, monitoring and visualization, technologies of artificial intelligence and systems of recording, which perfectly fit to present directions of development of mining mechanization systems described, among others, in the foresight project entitled “Scenarios of technological development of the hard coal mining industry”.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania technik sztucznej inteligencji w układach sterowania maszyn górniczych na przykładzie kombajnów chodnikowych. Przedstawiono wyniki badań modelowych, w których wykorzystano dane zarejestrowane w trakcie procesu drążenia wyrobiska kombajnem chodnikowym. Odpowiednio przetworzone dane wykorzystano w etapie przygotowywania algorytmów sterujących.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.