Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Dyskusja nad regulacjami umożliwiającymi funkcjonowanie magazynów energii elektrycznej toczy się już od wielu lat. Jednak dopiero w ostatnim czasie świtało dzienne ujrzał projekt nowelizacji Prawa energetycznego oraz innych ustaw1, którego celem jest stworzenie warunków dla rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej. Podstawowym założeniem zmian ma być usunięcie barier legislacyjnych utrudniających rozwój tych instalacji. Warto poddać pod rozwagę, czy rzeczywiście nowe przepisy będą remedium dla magazynów energii elektrycznej, czy spowodują jeszcze więcej wątpliwości?
2
Content available remote Odbiorca w prawie energetycznym
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia w sposób zbiorczy i syntetyczny instytucję odbiorcy na rynku energii elektrycznej, w okresie od wprowadzenia definicji odbiorcy do pierwotnego tekstu ustawy – Prawo energetyczne w 1997 r., aż do regulacji współczesnych oraz mających obowiązywać w przyszłości. Konsument, jako odbiorca zużywający energię elektryczną w gospodarstwie domowym, powinien być traktowany w szczególny sposób; musi zostać objęty zwiększoną ochroną przez przepisy prawa.
PL
W przededniu przeprowadzenia pierwszych aukcji mocy na okresy dostaw przypadające na lata 2021-2024 warto wrócić do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie polskiego rynku mocy ("Decyzja”) w kontekście planowanej reformy funkcjonującego w Polsce rynku energii oraz innych działań, do których zobowiązała się Polska w ramach procedury notyfikacyjnej. Decyzja opiera się na założeniu, że aby osiągnąć standard europejski gwarantujący pokrycie zapotrzebowania na moc w szczycie wynoszący 99,7% (co oznacza brak pokrycia w roku co najwyżej 3 godzin), konieczne jest wprowadzenie mechanizmu mocowego - dającego odpowiednie sygnały inwestycyjne i pozwalające zapobiec niedoborom mocy w systemie.
PL
W dniu 11 kwietnia br. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt VII AGa 243/18 ("Wyrok VII AGa 243/18"), w której autor niniejszego artykułu reprezentował powodowe przedsiębiorstwo energetyczne ("Operator"). Uwzględniwszy zarzuty apelacji pełnomocnika powoda, sąd uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Według autora uzasadnienie tego orzeczenia zasługuje na szczególną uwagę, zwłaszcza, że przy publikowaniu go w najważniejszych systemach informacji prawnej osoby tezujące nie wychwyciły istoty problemu. A problem ten jest złożony i potencjalnie istotny dla całej branży energetycznej, bowiem może dotyczyć nie tylko operatorów sieci dystrybucyjnych, ale potencjalnie również każdego odbiorcy.
PL
W ramach zaszłości historycznych i dawnych systemów regulacyjnych nadal funkcjonuje w Polsce wiele zakładów przemysłowych posiadających własne sieci dystrybucyjne i własnych odbiorców. Inwestorzy lokujący kapitał w nowo powstałych biurowcach w ramach strategii inwestycyjnych i optymalizacji kosztów energii elektrycznej poszukują możliwości zakwalifikowania wewnętrznych sieci jako sieci dystrybucyjnych, co umożliwia uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Podobne rozwiązania stosują kompleksy mieszkaniowe czy galerie handlowe. Co łączy wszystkie wyżej wymienione podmioty? Odpowiedź jest wyjątkowo prosta - każdy z nich mógłby być kwalifikowany jako Operator Systemu Dystrybucyjnego w zamkniętym systemie dystrybucyjnym (OSDn). I każdy z nich oczekuje na uporządkowanie regulacyjne w tym zakresie.
PL
Audyt energetyczny, a audyt efektywności energetycznej. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązującą - od 1 października 2016 r. - procedurą audytową, określoną w ustawie o efektywności energetycznej (wdrażającej do krajowego systemu prawa, zasady wyrażone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.). Pojęcie i zakres "audytu energetycznego przedsiębiorstwa" ("AEP"), nie jest tożsame z pojęciem i zakresem "audytu efektywności energetycznej", a przedstawienie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji na podstawie audytu efektywności energetycznej, nie oznacza wypełnienia obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa i zawiadomienia w tym zakresie.
PL
Pakiet Zimowy, czyli pakiet wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej pn. "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (ang. Clean Energy for All Europeans), od momentu ogłoszenia budzi w Polsce wiele kontrowersji. Szczególnie szeroko komentowane są przepisy dotyczące mechanizmów mocowych z uwagi na to, że mogą potencjalnie mocno ograniczyć możliwość korzystania przez spółki energetyczne z wprowadzonego niedawno rynku mocy. Przepisy w tym zakresie to jednak nie tylko przepisy dotyczące normy emisyjności CO2 na poziomie 550 g/kWh, które są najgłośniej komentowane. W niniejszym artykule omówimy co jeszcze Pakiet Zimowy wprowadza w ramach przepisów o mechanizmach mocowych oraz jak się zmienia podejście instytucji unijnych do regulacji zaproponowanej przez Komisję.
PL
Działania służące poprawie efektywności energetycznej zwiększają konkurencyjność zakładów i ograniczają ich negatywny wpływ na środowisko. Co bardzo istotne, dla wielu sektorów przemysłu, wdrażanie rozwiązań sprzyjających oszczędności energetycznej to również wymóg prawny. Ich zastosowanie często wiąże się jednak z dużymi obciążeniami dla budżetu zakładu, dlatego wiele firm poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak fundusze unijne czy pożyczki bankowe. Stosunkowo nowym rozwiązaniem, oferującym wiele możliwości jest zastosowanie formuły ESCO.
PL
Moc bierna jest wielkością energetyczną charakterystyczną dla elektrotechniki i występuje w obwodach prądu przemiennego. Jest to w istocie pojęcie techniczne, wykorzystywane do opisu zjawisk odnoszących się do problematyki racjonalnego gospodarowania energią. Do pojęcia mocy i energii biernej odwołują się krajowe dokumenty i akty prawne, również wysokiego rzędu. Ogólnie regulowane są tam kwestie dotyczące problemów technicznych, w tym efektywności energetycznej oraz rozliczeń finansowych. Referat identyfikuje i porusza istotniejsze zagadnienia związane z aktualną problematyką mocy biernej w ramach obecnych i spodziewanych wyzwań, jakie stoją przed energetyką, również w kontekście popularyzacji rozwiązań proefektywnościowych i prosumenckich, ze wzrastającym udziałem generacji rozproszonej. Analizując i przedstawiając zakres problematyki mocy biernej, począwszy od zasygnalizowania problemów definicyjnych, wyszczególnienia krajowych aktów prawnych, poprzez analizę kwestii związanej z poprawą efektywności energetycznej do kwestii rozliczeń finansowych za energię bierną, odniesiono się do aktualnych wyzwań wynikających z nowych trendów w użytkowaniu energii. Z przedstawionego przeglądu zagadnień wyłania się obraz wymagający uporządkowania, monitorowania i dalszej analizy omawianych problemów. Dotyczy to działań nie tylko na poziomie krajowym, warto również zaangażować odpowiednie gremia międzynarodowe.
EN
Reactive power is one of energy categories, characteristic of electrical engineering and occurs in alternating current circuits. Essentially, it is a technical concept used to describe phenomena related to rational energy management. The concepts of reactive power and energy appear in national acts and legal documents. It is also there that one finds generally governed issues on technical problems, energy efficiency and financial settlements. The paper identifies and discusses more important reactive-power-related issues in the context of the current and expected challenges for evolving the power sector towards pro-efficiency and prosumer solutions and with an increasing share of the distributed generation. The analysis of contemporary issues of reactive power was conducted, starting with the problems of defining, presentation of the national legislation, consideration of the energy efficiency context and the issue of financial settlements for reactive energy ending. Additionally, the current challenges related to new trends in energy use have been presented. In light of the article, it is shown that the analysis of the issues needs to be arranged, monitored and continued. This applies not only to the national level, but it is worth involving relevant international bodies as well.
PL
Energia elektryczna jest produktem przeznaczonym na sprzedaż. Ma jednak specyficzne znaczenie, które skutkuje nadaniem jej przymiotu dobra publicznego. Przyczyną takiego stanu jest konieczność zagwarantowania ciągłości jej dostaw. Niezbędna jest nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstw domowych, lecz w szczególności konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju. W obowiązującym systemie gospodarczym, posługując się terminem konstytucyjnym: społeczną gospodarką rynkową, to konkurencja, uważana jest za najlepszą metodę kształtowania rynku i występujących w jego ramach stosunków. Niewątpliwie nie we wszystkich podsektorach energetyki niewidzialna ręka rynku pozwala na realizację swoich celów i funkcji w sposób wystarczający. Zatem niezbędne staje się wprowadzenie odpowiednich, aktywnych mechanizmów regulacji stanowiących skuteczny substytut dla konkurencji. Regulatorowi – czyli prezesowi Urzę- du Regulacji Energetyki przypisano szereg zadań i kompetencji. Ma on obowiązek dbania o interes państwa w zakresie rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Równocześnie wykonuje on zadanie ochrony odbiorcy końcowego przed nakładaniem nieuzasadnionych opłat za dostarczaną energię. Jednakże regulator nie może być rzecznikiem wyselekcjonowanej grupy uczestników rynku. Jego funkcją jest zastępowanie mechanizmów konkurencji rynkowej przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi prawnych i ekonomicznych. Rolę regulatora należy określić, jako zamiennika rynku konkurencyjnego. Połączenie wskazanych powyżej zadań jest trudne, ale możliwe, przy zachowaniu niezależności regulatora oraz nadaniu i zagwarantowaniu mu uprawnień umożliwiających, m.in. kontrolę nad gospodarką finansową spółek jednoosobowych Skarbu Państwa lub podmiotów państwowych działających w branży dystrybucji energetycznej. Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie zależności między rozmaitymi formami aktywności organów regulacyjnych a podmiotami uczestniczącymi w rynku energii, w szczególności spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Autorzy wskazują, czym jest sama regulacja oraz kto wprowadza normy wiążące strony. Ponadto podejmują staranie przedstawienia czytelnikowi w przystępny sposób zagadnienia przychodu regulowanego oraz uwypuklenia w nim roli regulacji jakościowej. Istotą artykułu jest wykazanie formy i stopnia oddziaływania Regulatora na wyniki finansowe OSD.
EN
Electrical energy is a product intended for sale. However, it has a specific meaning that results in its importance for the public. The reason for this is the necessity of providinf the continuity of energy supply, which is crucial not only for the proper functioning of households, but in particular to ensure the safety of the country. In the current economical system – basing on the constitutional notion: the social market economy – competition is considered the best method to shape the market and relations existing within it. There is no doubt that there are sub-sectors of energy business where the „invisible hand of the market” do not allows to achieve its objectives and functions sufficiently. Therefore, it becomes necessary to introduce some active regulation mechanisms which could be effective substitutes for the competition. Regulator – the President of the Energy Regulatory Office – had been attributed with a number of tasks and competences. He is obliged to take care of the interest of the state in terms of energy entities which are owned by the State Treasury. At the same time he has to protect the final recipient of electricity from imposiong unreasonable charges for delivered product. However, the regulator cannot stand for a selected group of market participants. His function is to replace the mechanisms of market competition by using available legal and economic tools. The role of the regulator should be defined as a substitute for a competitive market. The combination of the abovemenioned tasks is difficult, but possible, while maintaining the independence of the regulator and granting and guaranteeing its powers allowing i.e. control of the financial management of entities solely owned by the State Treasury or public entities operating in the distribution of electricity. This article aims to show the relationship between different forms of activity of regulatory bodies and the entities involved in the energy market, in particular companies engaged in the distribution of energy. The authors point out what is regulation and who introduces the standards which bind the parties. In addition, they endeavor to present the issue of regulated revenue to the reader, and to emphasize the role of quality regulation. The essence of the article is to demonstrate the form and extent of Regulator influence on DSO financial results.
PL
W niniejszym artykule poruszona została kwestia niedoskonałości regulacji prawa energetycznego w zakresie postępowań przez prezesem URE, w przedmiocie nakładania kar pieniężnych i powstających na tymn tle wątpliwości. Jako sposób na usunięcie tych wątpliwości autor proponuje odwołanie się do dorobku orzecznictwa i doktryny prawa karnego, w zakresie wykładni niektórych pojęć i zasad karania sprawcy naruszenia normy prawnej.
12
Content available Wodny "podatek" - reaktywacja
PL
Dnia 2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Nowe przepisy implementują do polskiego porządku prawnego zasadę wynikającą z Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. „Ramową Dyrektywą Wodną”), streszczającą się w zdaniu „zanieczyszczający płaci”. Skutkowało to uchyleniem obecnie obowiązujących zwolnień z opłat za pobór wód dla potrzeb energetyki wodnej oraz dla potrzeb wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej. Pobór nowo wprowadzonych opłat będzie się odbywał na zasadach analogicznych do poboru podatków.
PL
I Konferencja „E-Mobility - wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu” zgodnie z założeniami organizatorów stała się platformą komunikacji i wymiany informacji w zakresie elektromobilności w Polsce. Konferencja, która zorganizowana została we współpracy Centrum Energetyki na AGH w Krakowie z Wydawnictwem „Nowa Energia” odbywała się w dniach 20-21 czerwca 2017 r. w CE na AGH w Krakowie. Podczas spotkania wypracowane zostały wnioski służące dalszemu rozwoju branży e-mobility w kraju, jak również zgłoszono wiele uwag do projektu ustawy o elektromobilności. Artykuł podsumowuje najważniejsze postulaty, które w oficjalnym piśmie zostały przekazane do ministra energii - Krzysztofa Tchórzewskiego. Zespół prawny, który nadał kształt postulatom w formie zapisów legislacyjnych pracował pod kierownictwem mec. Beaty Superson-Polowiec z kancelarii Polowiec i Wspólnicy.
PL
Patent to instytucja prawna wykorzystywana w celu ochrony wynalazków. Z racji innowacyjnego, rozwojowego charakteru energetyki, w oczywisty sposób znajduje ona swoje zastosowanie w sektorze, służąc do ochrony nowych rozwiązań technologicznych tworzonych na potrzeby branży energetycznej. Wymienić tu można rozwiązania tworzone w zakresie wszystkich obszarów obejmowanych przez sektor energetyczny: tak branży elektroenergetycznej, paliwowej, czy gazowej, technologii dedykowanych przesyłaniu, dystrybuowaniu, wytwarzaniu oraz magazynowaniu energii, źródeł odnawialnych i konwencjonalnych, efektywności energetycznej, czy transportu elektrycznego.
PL
Zagadnienie rozruchu próbnego źródeł ciepła w kontekście obowiązków płynących z prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej budzi istotne wątpliwości, przede wszystkim z  uwagi na szczątkową jedynie regulację prawną. Wątpliwości te zaś są niebagatelne: czy próbny rozruch instalacji powinien być rozumiany jako użytkowanie obiektu budowlanego i  wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia na użytkowanie? Czy możliwa jest sprzedaż ciepła wytworzonego ubocznie w  trakcie prób i  sprawdzeń? Czy konieczne jest uprzednie uzyskanie albo zmiana koncesji?
PL
Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, dokonała - z dniem 9 stycznia 2017 r. - zmiany m.in. w ustawie - Prawo energetyczne, wdrażając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR Alternative Dispute Resolution w sporach konsumenckich), (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2.013, str. 63).
PL
W sierpniu 2015 r. wprowadzono na okres trzech tygodni obowiązek ograniczenia poboru energii elektrycznej. Odnosiło się to głównie do obiektów przemysłowych, budynków biurowych, czy też obiektów handlowych. Nie wszyscy odbiorcy podporządkowali się tym ograniczeniom, w konsekwencji czego prezes URE wszczął ponad 1000 postępowań zmierzających do nałożenia kary pieniężnej na takich odbiorców. Analiza przepisów będących podstawą tych postępowań pozostawia wiele wątpliwości. Odnosi się to do takich zagadnień jak: przesłanki i podstawa prawna nałożenia kary, kryteria odnośnie wysokości kary, przesłanki umorzenia postępowania. Poza tymi zagadnieniami, opracowanie odpowiada również na pytanie: kiedy należy odwoływać się od decyzji prezesa URE w przedmiocie kary pieniężnej.
PL
Lokalne Klastry Energii (LKE) powstają obecnie jak grzyby po deszczu, na bazie wchodzącej w życie 22 czerwca 2016 r. ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zmieniła w zasadzie trzy inne ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiazaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Polska rozpoczęła tym samym prace związane ze stworzeniem wzorcowej Klastrów Energii, które mają realnie pracować na terenie Poslki, ale także być wzorem do naśladowania w Europie. W artykule spróbujemy przedstawić jak LKE wiążą się z kwestiami Smart Grid i IoT.
PL
Prezes URE do dnia 2 sierpnia 2016 r. wszczął ok. 1200 postępowań administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przez firmy limitu w poborze energii elektrycznej (tzw. 20 stopień zasilania), wprowadzonego w sierpniu 2015 r. Skutkiem wszystkich postępowań, zdaniem organu, ma być nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorców. Jednak istnieją poważne argumenty za tym, że prezes URE nie może nałożyć kary.
PL
Określenie wartości służebności przesyłu, pomimo upływu już niemal 10 lat od wprowadzenia tego prawa do Kodeksu cywilnego, nadal budzi kontrowersje, a sporządzone wyceny cechuje brak spójności, co podważa zaufanie do profesjonalizmu rzeczoznawców majątkowych. Starając się przeciwdziałać temu zjawisku Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majatkowych uchwaliła w czercu 2014 r. standard wyceny, dotyczący określenia wartości tej służebności oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiebiorców przesyłowych. Po dwóch latach od uchwalenia, standard został zaktualizowany i w obecnych kształcie jest zalecany do stosowania od 1 stycznia 2017 r. Nieniejszy artykuł przedstawia podstawowe założenia standardu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii polegających aktualizacji, dokonanej w grudniu 2016 r.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.