Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Struktura jest bardzo ważną cechą charakterystyczną dla różnych rodzajów żywności, dlatego też zachowanie jej odpowiedniej formy, bądź możliwość jej modyfikowania są głównym celem wszystkich stosowanych metod przetwarzania. Jest również podstawowym czynnikiem wpływającym na ocenę jakości owoców i warzyw. Do badań nad właściwościami fizycznymi żywności coraz częściej wykorzystywana jest mikroskopia oraz komputerowa analiza obrazu jako nie inwazyjne metody obrazowania cech struktury żywności.
EN
The structure is a very important characteristic characteristic for various types of food, and therefore the preservation of its appropriate form or the possibility of modifying it is the main goal of all the processing methods used. It is also a basic factor affecting the assessment of fruit and vegetable quality. Research into physical properties of food increasingly uses microscopy and computer image analysis as noninvasive methods of imaging food structure characteristics.
PL
Przedstawiono czynniki wpływające na efektywność energetyczną i energochłonność produkcji. Wyjaśniono zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią (SZE) opartego na międzynarodowym standardzie określonym w normie ISO 50001. System pozwala na obniżenie kosztów i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 wymaga opracowania polityki energetycznej firmy i identyfikacji miejsc wykorzystania zasobów energetycznych. Systemy monitorowania zużycia energii umożliwiają codziennie tworzenie profili rzeczywistego zużycia energii i porównania z zapotrzebowaniem teoretycznym w badanym zakładzie oraz zakładach z tej samej branży. Przedstawiono etapy zarządzania projektem oraz możliwości finansowania rozwiązań proekologicznych.
EN
The factors affecting the energetic efficiency and energy consumption of the production have been presented. The rules of operation of the Energy Management System (EM), which is based on the international standard ISO 50001, have been clarified. The system allows to reduce costs and reduce greenhouse gas emissions. Introduction of the Energy Management System in accordance with ISO 50001 requires the development of a company’s energy policy and the identification of sites of use for energy resources. Energy monitoring systems enable to create daily profiles of actual energy consumption and compare it with the theoretical demand of the plant under the study or other plants of the same industry. The stages of project management and possibilities of financing of the environmental solutions have been presented.
PL
W artykule opisano główne procesy technologiczne występujące w magazynie przechowalniczym ziarna. Zwrócono uwagę na zagrożenia zmian jakościowych ziarna wynikające z nieprawidłowego przechowywania i przewietrzania ziarna. Przedstawiono nowe dodatkowe urządzenia techniczne magazynów przechowalniczych w szczególności agregaty chłodnicze, urządzenia mieszające i rozrzutniki ziarna. Słowa kluczowe: przechowalnictwo ziarna, agregat chłodniczy, mieszalnik, wentylator, rozrzutnik.
EN
The article describes the main processes occurring in the grain storing warehouse. Attention was paid to dangers of qualitative changes of grain due to its improper storage and bad ventilation. Article presents new additional technical equipment for storage warehouses in particular chillers, mixing devices and grain spreaders.
PL
Przeanalizowano główne kierunki produkcji ziarna zbóż w Polsce. Na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego dokonano analizy sprzedaży silosów zbożowych z uwzględnieniem ich ładowności. Wyniki przedstawiono na mapkach geograficznych i w formie diagramów. Stwierdzono wysoki udział w sprzedaży (pod względem liczby sztuk i sumarycznej pojemności) silosów o ładowności w granicach od 20 do 100 t .
EN
Main directions of the production of cereal grains in Poland has been analysed. On the example of Kujawsko-Pomorskie province an analysis of sales of grain silos and their capacity have been performed. The results are shown on geographical maps and in the form of diagrams. We found a high share of sales (in terms of number of units and the total capacity) silos with a capacity ranging from 20 to 100 t of grain.
PL
Barierą rozwoju wykorzystania polskiej biomasy są w dalszym ciągu niejednoznaczne regulacje prawne, a dodatkowo rosnący z roku na rok import biomasy z rynków spoza UE, takich jak Ameryka Północna. Pomimo wątpliwości Europejskiego Biura Ochrony Środowiska co do parametrów jakościowych i emisyjnych materiału, import ten jest nadal prowadzony na szeroką skalę.
PL
Areał obszarów rolniczych i potencjał surowcowy w Polsce znacząco przyczynia się do możliwości wytwarzania energii odnawialnej z biomasy. Na potrzeby tradycyjnego rolnictwa rozwinięto wiele analitycznych narzędzi (modeli) pozwalających dokonywać przestrzenno- ilościowej analizy upraw rolniczych. Znaczna część z nich może być użyta do oszacowania możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne w odpowiednio przygotowanych do tego gospodarstwach.
EN
The area of agricultural land and the raw material potential in Poland significantly contribute to the possibility of producing renewable energy from biomass. For the needs of traditional agriculture many analytical tools (models) have been developed. They make it possible to perform spatial and quantitative analyses of crops. A lot of them can be used to estimate the possibility of producing biomass for energetic purposes on farms especially prepared for that.
PL
Przechowalnictwo zbóż to zespół zabiegów postępujących po sobie, które chronią ziarno przed niekorzystnymi procesami obniżającymi jego jakość. W wyniku tych zabiegów w chwili skupu ma ono cechy zgodne z normami, co umożliwia jego dalszy przerób. We współczesnym magazynie ziarna należy uwzględniać zagrożenia powodujące wzrost aktywności biologicznej i enzymatycznej gromadzonych surowców. Konsekwencją tych procesów może być ubytek masy, spadek zdolności kiełkowania, przegrzanie, rozkład glutenu, gnicie, pleśnienie, rozwój szkodników, powstawanie zapachu magazynowego oraz wzmożona aktywność enzymów skutkująca obniżeniem jakości ziarna.
EN
Grain storage consists of sequential treatments, to protect grain against unfavorable processes causing the quality loss. The grain treatments ensure quality standards, important for further processing of the grain. The contemporary storage site and the storage technology have to consider threats of the increase of biological and enzymatic activities in the grain mass. The consequence of those processes can be the mass decline, the loss of sprouting abilities, the grain overheating, a gluten breakdown, a mold growth, the grain decay and infestation, odors arising and intensified enzyme activity causing the grain quality loss.
12
PL
Nasiona rzepaku, po pobraniu z silosu w różnych terminach, poddane zostały kondycjonowaniu w pomieszczeniu laboratorium. Zarówno pojedyncze nasiona jak i nasiona w masie zostały poddane testowi wytrzymałości na ściskanie. Stwierdzono, że czas przechowywania nie miał istotnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe nasion rzepaku. Jakkolwiek nieznaczny wzrost wilgotności nasion powodował wzrost odkształcenia względnego pojedynczych nasion i nasion w masie. Stwierdzono także, że wzrost wilgotności nasion przyczynił się do zmniejszenia wytrzymałości pojedynczych nasion i modułu sprężystości nasion w masie.
EN
Rape seeds samples collected from a silo in different time were subjected to conditioning at the laboratory room. Both, individual seeds as well as seeds in bulk were subjected to compressive strength test. It was stated that the time of storage had no significant effect on rape seeds strength properties. However the slight increase in moisture content increased the strain of individual seeds and seeds in bulk. It was also stated that the increase in moisture content decreased the strength of individual seeds and the elasticity modulus of seeds in bulk.
PL
Potencjał techniczny biomasy dostępnej na cele energetyczne jest wypadkową przyjętego modelu gospodarki leśnej oraz modelu rolnictwa i tempa wprowadzania coraz wydajniejszych plantacji roślin energetycznych oraz konkurencji o dostępną przestrzeń pod alternatywne sposoby jej użytkowania. W warunkach polskich naturalnym kierunkiem rozwoju wykorzystania biopaliw stałych jest i będzie produkcja ciepła. W dłuższej perspektywie przewiduje się wykorzystanie biopaliw stałych w skojarzonych systemach wytwarzających energię cieplną i elektryczną (kogeneracja). Rozwój sektora biopaliw płynnych zależeć będzie od przyjętych rozwiązań polityczno-legislacyjnych, które obecnie są ponownie rozważane w Sejmie RP.
EN
Technical potential of the bio-mass for power purposes depends on accepted model of forest economy and agriculture model and rate of introduction of more and more productive plantations of plants for power purposes and competitiveness for accessible space for alternative ways of it use. In Polish conditions as a natural development direction of solid bio-fuel use will be the heat generation. In a long perspective there is foreseen to use solid bio-fuels in co-generation systems, generating together electricity and heat. Development of liquid bio-fuel sector will depend on accepted political and legislation solutions deliberated anew in Polish parliament now.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.