Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regeneracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The article presents the results of research conducted in order to develop the technology of regenerative surfacing of forging dies. The selected example shows how the use of a measuring arm with a laser scanner can be used to support the regeneration process. The tests were conducted in industrial conditions of a forging die. The analysis of the regeneration process was carried out at each of 4 stages: after wear in the forging process, after initial machining, after regenerative surfacing and after final machining. It has been shown that scanning can be used to develop programs for mechanical pre-treatment, to measure the volume of padding welds, to determine the amount of finishing allowance, to verify the effectiveness of the surfacing process and to control the quality of the die before the forging process. The obtained results confirmed the effectiveness of the regeneration carried out. In terms of performance, it has been shown that too much padding weld's material is a machining allowance. For this reason, the treatment is time and energy consuming and about 68% of the padding weld's material is waste or chips. The analysis showed the possibility of saving up to 45% of the weld metal material by using reasonable allowances of smaller thickness. These results indicate the need to modify the regeneration technology and the legitimacy of using robotic surfacing, which can provide greater precision and repeatability in the laying of padding weld’s beads. The next stage of research will be robotization of the analyzed forging die regeneration process using WAAM technology.
PL
Artykuł prezentuje efekty badań prowadzonych w celu rozwoju technologii napawania regeneracyjnego matryc kuźniczych. Na wybranym przykładzie pokazano w jaki sposób zastosowanie ramienia pomiarowego ze skanerem laserowym może służyć do wspomagania procesu regeneracji. Badania prowadzono w przemysłowych warunkach kuźni matrycowej. Analizę procesu regeneracji prowadzono na każdym z 4 etapów: po zużyciu w procesie kucia, po wstępnej obróbce mechanicznej, po napawaniu regeneracyjnym oraz po wykańczającej obróbce mechanicznej. Wykazano, że skanowanie może być wykorzystywane do opracowania programów wstępnej obróbki mechanicznej, do pomiaru objętości napoin, do określenia wielkości naddatku na obróbkę wykańczającą oraz do weryfikacji skuteczności procesu napawania i kontroli jakości matrycy przed procesem kucia. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność przeprowadzonej regeneracji. W aspekcie wydajności wykazano, że zbyt wiele materiału napoiny stanowi naddatek pod obróbkę mechaniczną. Z tego powodu obróbka jest czaso- i energochłonna a ok. 68% materiału napoiny stanowi odpad czyli wióry. Przeprowadzona analiza wykazała możliwość zaoszczędzenia do 45% materiału stopiwa przy zastosowaniu rozsądnych naddatków o mniejszej grubości. Wyniki te wskazują na konieczność modyfikacji technologii regeneracji oraz zasadność stosowania napawania zrobotyzowanego, które może zapewnić większą precyzję i powtarzalność przy układaniu ściegów napoiny. Kolejnym etapem badań będzie robotyzacja analizowanego procesu regeneracji matrycy kuźniczej przy wykorzystaniu technologii WAAM.
EN
Over the past years, intensive development of welding technologies that enable precise impact on the workpiece has been observed. The laser technology is the most known and commonly used tool for precise machining, both in terms of obtaining the appropriate geometry and heat distribution. This technology is now easily available, but it still has many limitations in its "basic edition". An attractive alternative in machining micro-areas can be the arc method ‒ microTIG, which is a modification of the TIG method. The work compares the effects of cladding of selected pairs of substrate materials using the microTIG method and a laser beam. The results of microscopic tests and hardness measurements of deposits made with a laser beam and the microTIG method are presented. The advantage of cladding with the microTIG method was the possibility of obtaining deposits with a lower dilution of the substrate material in the clad weld compared to laser cladding. On the other hand, clad welds produced with the laser beam had a significantly smaller amount of welding defects.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat można było zaobserwować intensywny rozwój technologii spawalniczych umożliwiających precyzyjne oddziaływanie na materiał obrabiany. Najbardziej znanym i powszechnie stosowanym narzędziem do precyzyjnej obróbki, zarówno pod względm uzyskania odpowiedniej geometrii jak i dozowania ciepła były i są lasery. Technologia ta jest obecnie łatwo dostępna, jednak dalej w swoim "podstawowym wydaniu" ma wiele ograniczeń. Atrakcyjną alternatywą w obróbce mikroobszarów może być metoda łukowa - mikroTIG będąca modyfikacją metody TIG. W pracy dokonano porównania efektów napawania wybranych par materiałów podłoża metodą mikroTIG i wiązką lasera. Przedstawiono wyniki badań mikroskopowych oraz twardości napoin wykonanych wiązką lasera i metodą mikroTIG. Zaletą napawania metodą mikroTIG była możliwość uzyskania napoin o mniejszym udziale materiału podłoża w napoinie, w porównaniu do napawania laserem. Z kolei w napoinach wykonanych metodą laserową występowała znacznie mniejsza ilość niezgodności spawalniczych.
4
Content available Geologia środowiska w PIG
EN
Environmental geology deals with many issues closely relatedto the life of human beings. The most important directions of environmentalgeology developed in Poland include: geochemical mapping, environmental protection and waste management programs, and reclamation projects.Cartographic research was conducted using an appropriate scale of work, which enabled the determination of the geochemical background andanomalies throughout the whole country, in selected urban-industrialregions and in specific locations. Valuable information for the environment was also collected as a digital database in the form of a map at 1:50,000scale. Environmental protection programs are among the tools used to implement environmental protection policy at the level of administration of the commune, poviat and voivodship. When developing a document, the assessment of the state of the components of the environment is of key importance, as it is used to plan environmental strategies. Scientific and environmental data are used for evaluation.They must be analyzed and interpreted by experts. In addition to environmental protection programs, the Polish Geological Institutealso develops other documents on environmental issues. As part of the reclamation, liquidation of place of storage of hazardous plantprotection products was carried out all over the country and soils and landfills were cleaned.
PL
Praca dotyczy wpływu procesu utleniania na właściwości fizykochemiczne olejów smarowych. Przedstawiono otrzymywanie i właściwości olejów naftenowych oraz procesy zachodzące podczas eksploatacji olejów – ze szczególnym uwzględnieniem reakcji utlenienia. Temat jest ciekawy, biorąc pod uwagę postępujący rozwój technologii i motoryzacji oraz wagę regeneracji przepracowanych olejów smarowych. W badaniach zastosowano dwa rodzaje olejów: T22 – olej naftenowy oraz N100 – olej uzyskany z regeneracji olejów przepracowanych. Skład i budowa oleju przepracowanego jest ściśle związana ze stopniem jego zużycia, źródłem pochodzenia poszczególnych składników olejów bazowych, z zaistniałymi przemianami fizykochemicznymi, jak również z ilością zawartych zanieczyszczeń powstałych na skutek zbiórki i magazynowania olejów zużytych. Stopień toksyczności oleju zależy od warunków i czasu eksploatacji oraz od sposobu i warunków zbiórki. Im dłuższy jest czas użytkowania oleju, tym większa jego toksyczność. Badania dotyczą odporności na utlenianie tych olejów oraz ich mieszanin, a także skuteczności działania inhibitorów utleniania w tych olejach. Potwierdzono skuteczność działania zastosowanych inhibitorów. Po dodaniu do badanych olejów, jak również do ich mieszanin antyutleniacza ich odporność na utlenianie zdecydowanie wzrosła. Oleje smarowe poddano badaniu takich właściwości jak: lepkość, zawartość siarki, liczba kwasowa i gęstość. Olej naftenowy charakteryzował się lepszą odpornością na utlenianie niż oleje przepracowane otrzymane w procesie regeneracji. Dodatki inhibitujące proces utleniania skutecznie działały w obu olejach i ich mieszaninach. Dodatek aminowy wykazał się większą skutecznością niż dodatek fenolowy. Na inhibitowanie procesu utleniania wpływ miało stężenie dodawanego antyutleniacza. W przypadków olejów naftenowych antyutleniacz fenolowy był bardziej skuteczny w zakresie wyższych stężeń, a antyutleniacz aminowy w stężeniach niższych. W przypadku olejów z regeneracji inhibitor fenolowy był bardziej skuteczny w stężeniach wyższych, a antyutleniacz aminowy w stężeniach niższych. Zarejestrowano kilkadziesiąt razy mniejszą zawartość siarki w oleju z regeneracji w porównaniu do oleju naftenowego.
EN
This publication concerns the influence of the oxidation process on oil properties. The work contains a description of the properties and production of naphthenic oils and processes related to the exploitation of oils. This topic is really interesting in view of the ongoing development of technology and the automotive industry, and the importance of regeneration of used oils. Two types of oils were used in the tests: T22 – naphthenic oil and N100 – oil obtained from regeneration of used oils. The consistency and structure of used oils are strongly connected to the degree to which it has been used, the original sources of individual basic oil components, physicochemical changes, and also the amount of contaminants. The level of toxicity depends on the environmental conditions, adaption time and on the method and conditions of collection. The longer the oil is used, the more toxic it becomes. The research examined the oxidation resistance of these oils and their mixtures and also the effectiveness of the inhibitors’ function in these oils. In this research, the function of inhibitor effectiveness was confirmed. After addition of antioxidant to the examined oils and mixtures, their level of resistance increases. These oils were tested for stickiness, sulphur content, density and acidity. Naphthenic oil was more resistant than the oil obtained from the regeneration process of used oils. Antioxidants are effective in both oils. The addition of an amine antioxidant was more effective than a phenol antioxidant. The concentration of antioxidant had an impact on this process. In case of naphthenic oils, the phenol antioxidant was more effective in a higher concentrations, the amine antioxidant – in lower concentrations. For regenerated oils, the phenol inhibitor was more effective at higher concentrations and the amine antioxidant at lower concentrations. The amount of sulphur in the oil was several tens of times smaller than in naphthenic oil.
6
Content available remote Aspects of utilizing burnishing for reconditioning machine components
EN
The paper presents exemplary application of burnishing treatment as a technological process of reconditioning machine components. Empirical research of burnishing treatment was conducted on the most common cylindrical surfaces which are widely used in machine construction, for example in drive shafts of centrifugal pumps. Experimental tests were carried out and determined the influence of burnishing technology on strengthening the surface layer of cylindrical samples made of unalloyed C45stainless steel. Burnishing was conducted by means of NK-01 roller burnisher, made in the Department of Marine Maintenance at Gdynia Maritime University. The burnishing is normally applied in manufacturing as well as reconditioning machine elements used in machine industry, metallurgic industry, power engineering industry or shipping and aviation industry where the safety and reliability of machine work is decisive.
PL
W pracy przedstawiono przykładowe wykorzystanie obróbki nagniataniem jako proces technologiczny regeneracji elementów maszyn. Wykonano badania doświadczalne obróbki nagniataniem typowych powierzchni walcowych, które są szeroko stosowane w budowie maszyn, np. na wały napędowe pomp odśrodkowych. Przeprowadzono próby eksperymentalne i określono wpływ nagniatania na umocnienie warstwy wierzchniej próbek walcowych wykonanych ze stali niestopowej C45. Nagniatanie wykonano za pomocą nagniataka krążkowego z dociskiem sztywnym NK-01 wykonanego w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nagniatanie ma zastosowanie do wytwarzania, jak i do regeneracji elementów maszyn stosowanych w przemyśle maszynowym, metalurgicznym, energetycznym, lotniczym i okrętowym, w których to bezpieczeństwo i niezawodność pracy maszyn są strategiczne.
EN
Regeneration of residential areas, with the main goal to improve the quality of space and life for residents, is often very costly and time-consuming. It is important to direct the regeneration process so that the effort and costs yield the expected results both for those responsible for the actions and residents of the relevant areas. The author has worked in a multidisciplinary team handling spatial and social integration of illegal residential districts in Montevideo Department, Uruguay. It was an opportunity to learn about the governmental scheme and the methods it employed. She participated in several projects at different stages and witnessed the results of the effort. Inspired by the effects of the scheme, she attempted to identify activities that were based on similar assumptions in Poland. The pilot scheme by Ewa Kipta, later transformed into the Lublin Regeneration Scheme, was selected because it reached out to residents at an early stage of implementation. An in-depth analysis indicated that the social factor is important for the identification of the condition of the space and the effort to improve it. Residents took part in determining the directions of activities in their districts when detailed designs were being created and implemented. Regardless of the form of dialogue, the effort led to long-term effects the residents evaluated favourably in both cases.
PL
Energia w ujęciu ogólnym niezbędna jest do funkcjonowania każdego sektora przemysłu. W mniejszym lub większym stopniu potrzebują jej także gospodarstwa domowe. Bez względu na fakt, czy chodzi o elektryczność, czy ciepło, dostęp do tego rodzaju mediów jest niezwykle istotny. Zakłady, takie jak huty, odlewnie, cementownie, rafinerie, elektrownie oraz wiele innych powinni być wyposażone w wysokiej jakości systemy służące odzyskiwaniu ciepła.
EN
The cyclic Electrothermal Temperature Swing Adsorption (ETSA) process in a fixed-bed column withSupersorbon K40 activated carbon (AC) was applied to remove propan-2-ol (IPA) from air. The bedwas electrothermally regenerated using direct resistive heating method. The tests were performed inthe range of operating parameters: IPA loading 0.18-0.26 kg/kg, voltage 19.5 V, set-point temperature393–403 K, nitrogen flow rate 0.12 m3/h.The analysis revealed, that raising the bed temperature resulted in an increase of desorption degree ofadsorbate, reduction of regeneration time and an increase in the energy consumption. The applicationof insulation enabled reduction of energy consumption and regeneration time by 27% and 10%,respectively.
EN
The hydraulic support column of comprehensive mining equipment is the most important part, subjecting to corrosion, wear and collision. The scrapped columns are restored by laser cladding to replace plating process for enhancing service life. All that is required after laser cladding is subtractive machining to improve the surface quality of the laser cladded coatings. This work focused on the remanufacturing machining strategy for re-contouring the laser cladding restored columns. First, surface roughness model of the laser cladded coatings by turn-burnishing was presented based on the surface generation mechanism. Then the effect of turning-induced roughness level on the surface roughness improvements by subsequent burnishing is addressed. Results indicated that the reduction of surface roughness by burnishing showed positive correlation with the feed in initial turning with conventional inserts, while was negatively correlated with the feed in initial turning with wiper inserts. In addition, the initial turning-induced surface roughness level generated great influence on the residual stress improvement in subsequent burnishing. Based on the findings, proper remanufacturing machining strategies for re-contouring the laser cladding-restored hydraulic support columns were presented.
EN
In the paper, the method of calculating the welding energy needed to regenerate parts of agricultural machines by welding (joining) or surfacing (rebuilding, hardfacing) is presented. Problems with the lack of adequacy of the commonly used formula for linear welding energy to the actual amount of heat introduced into the welded joint are discussed. A volumetric approach based on the effective amount of heat generated by the electric arc introduced per unit volume of the weld was proposed. The simplified formulas for volumetric energy are presented. The considerations are illustrated with examples of calculations. The analyzed examples include the use of a computerized stand for geometric measurements of metallographic specimens. The proposed volumetric method of calculating the amount of heat introduced into the welded joint is a more realistic indicator of heat demand than linear energy. On the other hand, based on the volume of the weld (padding weld), it allows to determine the amount of energy needed to regenerate machine parts, including agricultural ones.
PL
W pracy przedstawiono sposób obliczania energii spawania potrzebnej do regeneracji części maszyn rolniczych poprzez spawanie (łączenie) lub napawanie (uzupełnianie ubytków, utwardzanie powierzchni). Omówiono problemy braku adekwatności powszechnie stosowanego wzoru na energię liniową spawania do rzeczywistej ilości ciepła wprowadzanego do złącza spawanego. Zaproponowano objętościowe ujęcie oparte na efektywnej ilości ciepła wytworzonej przez łuk elektryczny wprowadzanej na jednostkę objętości spoiny. Przedstawiono uproszczone wzory na energię objętościową. W rozważaniach uwzględniono zastosowanie skomputeryzowanego stanowiska do pomiarów geometrycznych zgładów metalograficznych. Rozważania zilustrowano przykładami obliczeń. Zaproponowana objętościowa metoda obliczania ilości ciepła wprowadzanego do złącza spawanego jest bardziej realnym wskaźnikiem zapotrzebowania ciepła niż energia liniowa. Z kolei na podstawie objętości spoiny (napoiny) pozwala na wyznaczenie ilości energii potrzebnej do regeneracji części maszyn, w tym rolniczych.
EN
The paper presents problems related to the regeneration of wheel hubs for mining machinery vehicles carried out with arc welding using the MAG method. Hubs made of medium-carbon cast steel, type LII500, were weld surfaced with filler metal grade of G4Si. The tests were aimed at determining welding imperfections and metallographic properties of the surfacing welds. The influence of heat treatment on the properties of surfacing was investigated. Hardness distributions in welded hubs after various heat treatment operations were determined. Recommendations for the technology of weld surfacing the wheel hubs were formulated.
PL
W pracy przedstawiono problemy związane z regeneracją piast kół pojazdów maszyn górniczych realizowanych napawaniem łukowym metodą MAG. Piasty wykonane ze staliwa średnio węglowego gat. LII500 napawano spoiwem gat. G4Si1. Badania miały na celu określenie niezgodności spawalniczych oraz właściwości metalograficznych napoiny. Zbadano wpływ obróbki cieplnej na właściwości napoiny. Określono rozkłady twardości w napawanych piastach po różnych zabiegach obróbki cieplnej. Sformułowano zalecenia do technologii napawania piast.
EN
The technological fundamentals of modern processes of production surfacing and regeneration of machine parts and equipment as well as methods of assessment of properties and quality of deposits are described. Examples of industrial applications of oxy-acetylen gas, MMA, GMA, SSAW, GTA, PTA, SA and laser surfacing and hardfacing are presented.
PL
Opisano podstawy technologiczne nowoczesnych procesów napawania produkcyjnego i regeneracyjnego części maszyn i urządzeń oraz metody oceny własności użytkowych oraz jakości napoin. Przedstawiono przykłady zastosowań technologii napawania gazowego, MMA, GMA, SSAW, GTA, PTA, SA i laserowego.
EN
Small-sized parts and micrometeoroids’ impacts represent an increasing threat to artificial components/structures. The damages caused by them can be fixed using e.g., mechanical fixture with epoxy adhesive. However, the repair process is costly and only intended for a temporary fixing the penetration. In order to increase the life time of the repair, an approach for a more reliable process using similar materials is needed. The objective of this work is to develop a process for repairing manmade structures in space by generating joint properties similar to the base material. In this work, two approaches for repairing complex structures were considered. The first approach aims to fill a hole using liquid aluminium phases by brazing, and the second approach aims to fill the holes by a solid-state process (friction stir spot welding). In this study, different binding mechanisms of these two approaches were analyzed preliminarily by means of mechanical and/or metallographic characterization under terrestrial, controlled atmosphere conditions. Both concepts are proven feasible under these conditions. It has been shown that it is possible to realize a good filling of the hole with the investigated materials and under selected process conditions with both presented concepts.
PL
Uderzenia małych części i mikrometeorytów stanowią rosnące zagrożenie dla sztucznych komponentów/struktur. Uszkodzenia przez nie spowodowane można naprawić np. za pomocą mechanicznego osprzętu z klejem epoksydowym. Proces naprawy jest jednak kosztowny i służy jedynie do tymczasowego zatrzymania penetracji. W celu zwiększenia żywotności naprawy potrzebne jest podejście do bardziej niezawodnego procesu z wykorzystaniem podobnych materiałów. Celem tej pracy jest opracowanie procesu naprawy sztucznych konstrukcji w przestrzeni kosmicznej poprzez generowanie właściwości połączeń podobnych do materiału podstawowego. W pracy tej rozważono dwa podejścia do naprawy złożonych konstrukcji. Pierwsze podejście ma na celu wypełnienie otworu za pomocą faz ciekłego aluminium przez lutowanie, a drugie podejście ma na celu wypełnienie otworów metodą półprzewodnikową (zgrzewanie tarciowe punktowe z przemieszaniem). W tym badaniu wstępnie przeanalizowano różne mechanizmy wiązania tych dwóch podejść za pomocą mechanicznej i/lub metalograficznej charakterystyki w warunkach kontrolowanej atmosfery ziemskiej. Obie koncepcje okazały się wykonalne w tych warunkach. Wykazano, że możliwe jest prawidłowe wypełnienie otworu badanymi materiałami oraz w wybranych warunkach procesu przy obu przedstawionych koncepcjach.
EN
The paper presents the results of metallographic examination of a sleeve from a refrigeration system used in the food industry. On its outer surface, local surface changes were observed. Metallographic and microscopic SEM examinations were performed. It was found that the direct cause of their formation was the use of spot welding to regenerate its inner surface. It led to plastic deformation of the external surface as well as the formation of a layer of oxides with wustite properties.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych tulei pochodzącej z instalacji chłodniczej wykorzystywanej w przemyśle spożywczym. Na jej powierzchni zewnętrznej obserwowano lokalne zmiany powierzchniowe. Przeprowadzono badania metalograficzne oraz mikroskopowe SEM. Stwierdzono, że bezpośrednią przyczyną ich powstania było zastosowane w celu regeneracji jej powierzchni wewnętrznej napawania punktowego. Doprowadziło ono do powstania odkształceń plastycznych powierzchni zewnętrznej, a także utworzenia warstwy tlenków o cechach wustytu.
PL
We współczesnym przemyśle spożywczym, a szczególnie w branżach związanych z przetwórstwem rybnym, istnieje szereg problemów wynikających z intensywnego zużywania się powierzchni ostrzy technicznych służących do rozdzielania surowca rybnego. W pracy zaproponowano sposób odnawiania zdolności skrawnej powierzchni tnących ostrzy technicznych o niewielkiej sztywności stosowanych w procesie odskórzania ryb płaskich.
EN
In the modern food industry, especially in its branches related to fish processing, there are a number of problems resulting from the intensive wear of the surface of cutting blades used for the separation of fish raw material. The paper proposes a method for restoring the cutting ability of the cutting edges of low stiffness industrial cutting blades used in the skinning of flat fishes. The idea is based on the precise grinding of the cutting blades surface using a specially designed prototype 5-axis CNC grinding machine and the verification of this process based on the analysis of the cutting edge angles values as well as selected surface roughness parameters obtained during the measurements of regenerated blades by the use of stylus profilometer.
PL
Technologia selektywnego nakładania powłok galwanicznych metodą tamponowania (brush-plating) znajduje zastosowanie zarówno na etapie regenerowania części maszyn, jak również może być stosowana w ramach modyfikacji powierzchni w procesie wytwarzania nowych części. Opracowana technologia umożliwia uzyskanie powłok: czysto niklowych, nikiel-wolfram, nikiel-wanad i innych, nakładanych galwanicznie, które charakteryzują się stosunkowo wysoką twardością na poziomie 54 HRc dla warstwy właściwej i 48 HRc dla warstwy podkładowej. Opracowana technologia pozwala wykonywać powłoki o łącznej grubości 500÷700 μm.
PL
W latach 2017-2019 w ramach realizacji pracy doktorskiej autor wykonał szereg zabiegów cieplnych i badań materiałowych elementów długotrwale eksploatowanych w warunkach pełzania wykonanych z niskostopowych stali typu Cr-Mo-V. Głównym celem tych badań były poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „Czy można w zależności od stopnia wyczerpania struktury tych elementów opracować procedury technologiczne obróbki cieplnej, których praktyczne zastosowanie skutecznie i pozytywnie zmieni wadliwą strukturę?".
19
Content available remote The process of regeneration of the high-pressure turbine cylinder
EN
The process of regeneration of the cylinder of a high-pressure turbine being a subassembly of a 360 MW power block was presented. Criteria that qualify the cylinder for regeneration were discussed. Machining operations with the description of machine tools and special devices were characterized. In order to ensure high quality requirements cutting parameters for selected operations were optimized.
PL
Przedstawiono proces regeneracji korpusu turbiny wysokoprężnej będącej podzespołem bloku energetycznego o mocy 360 MW. Omówiono kryteria, które kwalifikują korpus do regeneracji. Scharakteryzowano operacje obróbkowe oraz obrabiarki i przyrządy specjalne. W celu zapewnienia wysokich wymagań jakościowych zoptymalizowano parametry skrawania dla wybranych operacji.
EN
Background: Remanufacturing transforms end-of-life products into new products, which brings cost savings for the usage of energy and materials and environmental protection. Sustainability is a significant issue for remanufacturing SMEs trying to stay competitive in the marketplace, while remanufacturing seems to be a promising strategy to explore for increasing the environmental and economic burdens on society. Despite sustainability being a known concept, it very often becomes a purely strategic goal which is not defined at the operational level of business. The major objective of this paper is to determine a set of sustainability indicators for an evaluation of the remanufacturing process, integrating economic, social and environmental aspects of business. Methods: The literature review method was used to verify current knowledge on remanufacturing sustainability indicators, while the observation method was used to determine the specifics of the remanufacturing process. The brainstorming method aimed to verify the usefulness of existing indicator frameworks and define a set of indicators developed for the assessment of remanufacturing sustainability. Results: In the presented paper, a set of 11 remanufacturing sustainability indicators was prepared, which were tested on a company in Poland that was remanufacturing a diesel particulate filter. Conclusions: Although the proposed set of remanufacturing sustainability indicators was defined for a specific company, it may be used as a guideline for comprehensive indicator framework development, regardless of the product type or the size of the company. The main challenge in introducing sustainability at the operational level of remanufacturing in business is enabling multilevel assessments while considering particular sustainability aspects and the company as a whole. This outlines directions for future research.
PL
Wstęp: Regeneracja pozwala na przywrócenie produktów wycofanych z eksploatacji do ponownego wykorzystania, co bezpośrednio związane jest z oszczędzaniem używanej energii oraz materiałów a także co przyczynia się do ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój stanowi kluczowe zagadnienie dla przedsiębiorstw zajmujących się regeneracją, należących do grupy MŚP, gdyż stanowi źródło budowania przewagi konkurencyjnej. Co więcej, regeneracja to scenariusz wtórnego zagospodarowania produktów, który zyskuje na znaczeniu ze względu na wzrost obciążeń środowiskowych oraz ekonomicznych dla ludzi. Pomimo tego, że zrównoważony rozwój to koncepcja powszechnie znana, zazwyczaj jej uwzględnienie ogranicza się do wskazania zrównoważonego rozwoju jako celu strategicznego, pomijając wymiar operacyjny prowadzenia działalności gospodarczej. Celem głównym artykułu było opracowanie zbioru systemu wskaźników służących do ewaluacji procesu regeneracji w kontekście zrównoważonego rozwoju, integrując aspekty: społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy w działalności gospodarczej. Metody: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury celem weryfikacji aktualnego stanu wiedzy w zakresie wskaźników służących do ewaluacji regeneracji w kontekście zrównoważonego rozwoju, podczas gdy metoda obserwacji wykorzystana została do określenia specyfiki procesu regeneracji. Celem weryfikacji użyteczności istniejących rozwiązań w zakresie oceny oraz zdefiniowania systemu wskaźników do oceny regeneracji w aspekcie zrównoważonego rozwoju, wykorzystano metodę burzy mózgów. Wyniki: W pracy zaprezentowano system 11 wskaźników służących do oceny regeneracji w kontekście zrównoważonego rozwoju, które zostały zweryfikowane w przedsiębiorstwie zajmującym się regeneracją filtrów cząstek stałych w Polsce. Wnioski: Pomimo tego, że zaproponowany system wskaźników został zdefiniowany dla konkretnego przedsiębiorstwa, to należy go potraktować jako zestaw wytycznych do opracowania kompleksowego systemu pomiaru, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy typu regenerowanego produktu. Głównym wyzwaniem w wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na poziomie operacyjnym działalności przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie regeneracji, stanowi ocena wielopoziomowa, uwzględniająca poszczególne wymiary oceny zrównoważonego rozwoju oraz przedsiębiorstwo rozpatrywane jako całość, co stanowi kierunek przyszłych badań.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.