Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 179

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszywa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Okresowe zapotrzebowanie na konkretne asortymenty kruszyw w aspekcie ich dopasowania w strukturze produkcji to zadania, z którymi muszą się zmierzyć producenci kruszyw w niemal każdym sezonie. Różnorodność realizowanych zadań inwestycyjnych w znacznym stopniu wpływa na rodzaj i liczbę zamówień. Dość często analizy kosztowe powinny dać odpowiedź, czy w danej chwili lepszym wyborem jest np. wytwarzanie tłucznia kolejowego, czy po minimalnym zwiększeniu kosztów operacyjnych produkować bardziej marżowe grysy. W całej strukturze zamówień również okresowo pojawia się zapotrzebowanie na kamień hydrotechniczny oraz coraz częściej – sprzedawaną galanterię ogrodową.
PL
Z reguły w każdym kruszywie występują pewne ilości niektórych minerałów lub skał, które wywierają duży wpływ na jego jakość. Problem pojawia się wówczas, gdy te składniki są niepożądane. Wówczas konieczne jest ich usunięcie lub ograniczenie ilości. W celu poprawy jakości kruszyw stosuje się różne operacje i urządzenia przeróbcze.
EN
The production of aggregates in rock mining requires an optimal system of crushers, separators and conveyors. Proper machine selection allows aggregates with appropriate technical parameters to be obtained and increases the output of the required fractions with a given unit cost. The usage of rock raw materials for the production of railway ballasts used in a railway track superstructure is connected with the necessity of meeting strictly defined quality requirements. This paper presents an example of the use of an impact crusher in a selected quarry for the purpose of obtaining the correct parameters of railway ballast and a suitable grain curve. The evaluation was carried out based on the results of technological tests which were compared with the technologies used to date, thus ensuring the effectiveness of the solution in the practice of quarries.
EN
Purpose: Over the years, various experiments have been performed to investigate the impact of marble powder within the concrete mixture. In the present study, a review has been done to check the persistence of marble dirt as the substitute for concrete constituents. Design/methodology/approach: Furthermore, the impact of marble powder as a replacement of cement and aggregates were reviewed. By reviewing previous studies, the result indicates that the use of waste marble powder in cement and aggregate was adequate to a certain range. Findings: By replacing cement with marble powder in a range between 5% to 10% by weight, it increases the compressive strength of concrete mix by 11.30% to 24.56%, compared to the nominal mix. According to the study, any further increase in the amount of marble powder in place of cement i.e, 12.5% to 20% replacement by weight, results in the reduction of compressive strength of concrete mix by 7.5% to 26.01%. Replacement of aggregates from 5% to 75% with marble powder increases the compressive strength of about 3.22% to 23.91% as compared to the nominal mix. Research limitations/implications: It was also concluded from the current study that, to obtain higher compressive strength, it is advantageous to replace fine aggregates with marble powder than the replacement of cement with the marble powder.
PL
Przeróbka mechaniczna surowców skalnych to główna operacja w procesie ich przetwarzania, w celu pozyskania kruszyw. Kruszywa są podstawowym materiałem stosowanym w budownictwie i drogownictwie, a ich rosnący zbyt wymusza na producentach systematyczne zwiększanie wydajności. W tym celu niezbędne staje się stosowanie nowych rozwiązań technicznych, pozwalających na mniej awaryjną pracę urządzeń stosowanych do przerobu kruszyw. Podstawowe urządzenia, stosowane w zakładach mechanicznego przerobu kruszyw, to kruszarki szczękowe, stożkowe, walcowe i udarowe młotkowe. Przebieg procesu kruszenia zależy głównie od właściwości surowca oraz od konstrukcji maszyny i jej sposobu działania oraz stosowanych elementów roboczych, tj. płyt kruszących, stożków, młotków, bijaków, płyt pancernych oraz wykładzin. Autorzy skupili się na sposobach zabezpieczania w przedsiębiorstwie PW TSA w Stalowej Woli powierzchni roboczych płyt pancernych i wykładzin w kruszarkach młotkowych metodą napawania materiałami CAPILLA. Przeprowadzono badania laboratoryjne i przemysłowe wytypowanych elementów w celu potwierdzenia skuteczności proponowanych rozwiązań.
EN
Mechanical processing of rock raw materials is a main stage of processing them in order to win aggregates. Aggregates are basic materials using in building and road industry, their growing demand force on the manufactures systematic increasing of efficiency. For this purpose, it becomes necessary to use new technical solutions which allow less emergency operation of equipment used for processing aggregates. Basic devices using in aggregates processing plants are jaw, tapered, cylindrical, impact and hammer crushers. Crushing process depends on raw materials property, machine construction and its way of working and working parts: crushing plates, cones, hammers, wises, armour plates and linos. Authors were focused on methods of protecting in an enterprise PW TSA located in Stalowa Wola on surfaces of working elements and linos in hammer crushers by using welding Capilla goods and technologies. There were conducted laboratory and industrial tests of selected elements carried out to confirm the effectiveness of the proposed solutions.
PL
W Polska Grupa Górnicza S.A. posiada 8 kopalń węgla kamiennego oraz jeden zakład produkcji ekogroszku. W ramach kopalń funkcjonuje 13 Zakładów Mechanicznej Przeróbki Węgla powiązanych technologicznie z procesem wydobywczym. Zakłady przeróbcze posiadają zróżnicowaną technologię wzbogacania węgla w zależności od typu przerabianego węgla. Produkowane są dwa rodzaje węgla w zależności od zastosowania: węgiel energetyczny i węgiel koksujący. Na chwilę obecną węgiel koksujący produkowany jest w dwóch kopalniach: KWK ROW oraz KWK Ruda. W pozostałych kopalniach produkowany jest węgiel energetyczny. W ZPE WOLA produkowane są obecnie dwa rodzaje ekogroszku i ekomiał. Ekogroszek produkowany jest również w KWK ROW Ruch Chwałowice oraz w KWK Wujek. W KWK Wujek produkowane jest również certyfikowane kruszywo na bazie pozyskanego kamienia popłuczkowego. W ofercie znajduje się kruszywo drogowe zgodne z obowiązującymi normami. Produkowany przez PGG S.A. węgiel charakteryzuje niskie zasiarczenie. Proces wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych jest prowadzony głownie w oparciu o trzy metody wzbogacania: • grawitacyjną w cieczach ciężkich zawiesinowych, • grawitacyjną w ośrodku wodnym, • flotacyjną. W wszystkich zakładach przeróbczych wzbogaca się węgiel o uziarnieniu grubym i średnim.
EN
In Poland, Grupa Górnicza S.A. has 8 coal mines and one eco coal production plant. As part of the mines, there are 13 Mechanical Coal Processing Plants connected technologically with the mining process. The processing plants have diversified coal enrichment technology depending on the type of coal processed. Two types of coal are produced depending on the application: steam coal and coking coal. At the moment, coking coal is produced in two mines: KWK ROW and KWK Ruda. The process of coal enrichment in processing plants is mainly carried out based on three methods of enrichment: • gravity in heavy suspension liquids, • gravitational in an aquatic center, • flotation. In all processing plants, coal with coarse and medium grains is enriched. Steam coal is produced in other mines. Two types of eco coal are currently produced at ZPE WOLA. The eco coal is also produced at KWK ROW Ruch Chwałowice and at KWK Wujek. In KWK Wujek, certified aggregate is also produced based on the collected post-wash stone. The offer includes road aggregates in accordance with the applicable standards. The coal produced by PGG S.A. is characterized by low sulphation.
PL
Ostatnie lata obfitują w prace jednostek tworzących ważne dokumenty, które dotyczą lub w najbliższym czasie będą dotyczyły producentów kruszych. Może minąć kilka lat, zanim nowe normy i wymagania pojawią się na rynku oraz zaczną obowiązywać, ale wiedza na temat kierunków tych zmian pozwoli przygotować się na nie.
PL
Sezonowość można traktować jako czynnik zewnętrzny, na występowanie którego przedsiębiorstwo zbytnio nie ma wpływu. Problem dotyka również górnictwa, zwłaszcza odkrywkowego, mającego styczność z warunkami naturalnymi. W tym wypadku rodzi się pytanie: jakie problemy niesie za sobą sezonowość branży kruszyw?
PL
Patrząc na przybliżane w artykule poszczególne filary Polityki Surowcowej Państwa, można indywidualnie ocenić zakres i adekwatność planowanych działań we własnych obszarach biznesowych przedsięwzięć.
PL
Zmiany przepisów to niestety stały element rzeczywistości otaczającej przedsiębiorców z branży kruszyw. Obecnie na szczególną uwagę zasługują wprowadzone we wrześniu i październiku bieżącego roku korekty regulacji dotyczących postępowania z odpadami.
PL
W wyniku budowy, remontów czy rozbiórki konstrukcji budowlanych powstają ogromne ilości gruzu betonowego. W całej Europie wytwarza się ok. 180 mln ton tego gruzu rocznie, co stanowi około 500 kg odpadów na każdego mieszkańca, a tendencja ta jest wzrostowa. Recykling to obecnie jeden z najbardziej pożądanych sposobów zagospodarowania tego materiału, pozwalający na ponowne jego wykorzystanie. Dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska, wynikające z konieczności składowania odpadów oraz ogranicza zużycie nieodnawialnych surowców naturalnych. Recykling przynosi również oszczędności związane m.in. z ograniczeniem kosztów składowania odpadów oraz ich transportu.
PL
W polsce rocznie sprzedaje się ok. 320 mln ton kruszyw. Zakładów górniczych produkujących kruszywo jest ok. 7 tys. Zatem jak dotrzeć do jak największej ilości klientów?
PL
Jeśli złoże kamienia wygląda standardowo, to technologia wydobycia i przerobu jest bardzo dobrze znana i opanowana. Problemy pojawiaja się, gdy nieoczekiwanie trafia się na gorszą partię złoża. Aby zmierzyć sie z tego typu problemem, zarząd Kopalń Dolomitu S.A. w Sandomierzu podjął w 2011 r. decyzję o budowie najwiekszej i najbardziej wydajnej w Polsce instalacji do produkcji kruszyw płukanych.
PL
Budowa Zbiornika Racibórz Dolny to aktualnie największa inwestycja hydrotechniczna w Polsce. W polder ma być docelowo wbudowanych około 12 milionów ton kruszyw, intensywnie eksploatowanych na terenie zbiornika.
PL
W artykule przedstawiono krótką historię działalności byłej już Katedry Górnictwa Odkrywkowego, ważniejsze etapy rozwoju, w okresie od jej powstania do roku 2019 – czyli roku obchodów Jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie. Rok ten jest dla Katedry Górnictwa Odkrywkowego rokiem historycznym. W wyniku połączenia dwóch katedr – Katedry Górnictwa Odkrywkowego oraz Katedry Górnictwa Podziemnego powstała nowa Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. Tym samym mająca 55 lat KGO przeszła do historii. Nowa Katedra wraz z jej kadrą naukowo- techniczną będzie kontynuować działalność dydaktyczno-naukową swojej odkrywkowej macierzystej jednostki, mierząc się z nowymi wyzwaniami jakie staną przed polskim górnictwem odkrywkowym w najbliższej, trudnej dla europejskiego górnictwa przyszłości.
EN
This article presents a brief history of the activities of the former Department of Surface Mining, major development stages, from its beginning to 2019 - the year of the 100th anniversary of the AGH University of Science and Technology in Krakow. This year is a historic year for the Department of Surface Mining. As a result of the merger of two departments - the Department of Surface Mining and the Department of Underground Mining, a new Department of Mining Engineering and Health Safety was created. Thus, the 55-year-old department has gone down in history. The new Department, together with its scientific and technical staff, will continue the educational and scientific activities of its former surface department. It will be facing new challenges that Polish surface mining industry will meet shortly.
PL
W związku z pojawieniem się projektów nowych wydań norm FprEN 12620:2017, AprEN 13043:2015, FprEN 13139:2017 oraz FprEN 13242:2017, w artykule porównano dotychczasowe wymagania dla kruszyw stosowanych na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej z wymaganiami opisanymi w projektach. Uwzględnione zostały badania, w stosunku do których zaobserwowano zmiany w wymaganiach zawartych w projektach ww. norm.
PL
Procesy rozdrabniania realizowane są w różnych układach technologicznych zbudowanych z różnych kruszarek, klasyfikatorów i młynów. Efektywność rozdrabniania podczas produkcji surowców drobnoziarnistych jest uzależniona między innymi od właściwości rozdrabnianej nadawy i wymagań jakościowych produktów, a także od rodzaju zastosowanych maszyn, ich parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych oraz sposobu prowadzenia procesu (rodzaju układu technologicznego).
PL
Wzrost światowego zapotrzebowania budownictwa i innych gałęzi gospodarki na kruszywa naturalne powoduje, że w niektórych krajach i regionach kruszywa są surowcem deficytowym, a ich ceny są bardzo wysokie. W Polsce w okresie 25 lat (1992–2017) wydobycie kruszyw (żwirów i piasków oraz kamieni łamanych) wzrosło 4-krotnie z 63 do 257 mln Mg, co spowodowało wzrost udziału ich wydobycia w łącznym wydobyciu stałych kopalin z 23,9 do 53,9%. Z analizy bazy zasobowej żwirów i piasków wynika, że stopniowo wzrasta udział złóż zaliczanych do grupy piasków. Wymiernym wskaźnikiem pogarszania się jakości zasobów jest tendencja zmian średniego punktu piaskowego PP (procentowa zawartość frakcji drobnej 0–2 mm) w udokumentowanych i wydobywanych zasobach. W ciągu 10 lat (2007–2016) w zasobach przemysłowych w kraju średni PP wzrósł o ponad 10%. Pogarszanie się jakości bazy surowcowej złóż i równocześnie wzrost zapotrzebowania budownictwa na najlepsze jakościowo grube frakcje kruszyw (5/8 mm, 8/11 mm, itd.) ma duży wpływ na wzrost w kopalniach frakcji trudno zbywalnych produkowanych kruszyw. Z analizy cykli rozwojowych budownictwa i produkcji kruszyw naturalnych wynika, że obecna tendencja wzrostowa wydobycia i produkcji kruszyw powinna się utrzymać do ok. 2020 r., po czym prawdopodobnie nastąpi kilkuletnie zmniejszenie zapotrzebowania i wydobycia.
EN
The increase of global demand for natural aggregates in civil engineering and other branches of the economy causes that in some countries and regions the aggregates are considered as a deficit resource, and their prices are very high. In Poland, within the period of 25 years (1992-2017) extraction of aggregates (gravels, sands and broken stones) increased by 4 times from 63 to 257 million Mg, which led to the increase of their contribution in the total mining of solid minerals from 23,9 to 53,9%. The analysis of the resource base of gravels and sands shows that the contribution of deposits belonging to the group of sands is gradually increasing. A measurable indicator of the quality deterioration of resources is the tendency of changes in the average sand point PP (percentage of fine fraction 0-2 mm) in the documented and extracted resources. The average PP increased over 10% within 10 years (2007-2016) in the country’s industrial resources. The quality deterioration of the raw material base and at the same period the increase of the construction demand for the best quality thick fractions (5/8 mm, 8/11 mm, etc.) has a significant impact on the growth of hardly-transferable aggregates. The analysis of construction development cycles and natural aggregates production shows that the current upward trend in the aggregate production and extraction should be continued up to around 2020. After this period a few-year reduction of the demand and the extraction will probably occur.
PL
Niniejszy artykuł poświęcono ocenie właściwości kruszywa wapiennego wyprodukowanego w zakładzie Trzuskawica z selektywnie pozyskanego złoża.
PL
W artykule porównano wyniki płukania kruszyw dolomitowych w Kopalni Imielin Spółka z o.o. w zależności od różnych udziałów zawartości zanieczyszczeń ilastych wynoszących od 20 do 40%. Z przeprowadzonych analiz wynika, że proces płukania na przesiewaczu wibracyjnym może być wystarczający dla kruszyw o małym stopniu zanieczyszczeń (do 20%), w zależności od właściwości nadawy i rodzaju zanieczyszczeń. W przypadku kruszyw zanieczyszczonych od 40% konieczne jest stosowanie płuczek w układzie dwustadialnym.
EN
The article presents the results of dolomite aggregates washing process in the Imielin mine depending on the different contents of clayish impurities, ranging from 20% to 40%. The results of investigations show that the washing process with the use of a vibrating screen can be sufficient for aggregates with a low degree of impurities (up to 20%). For aggregates with the impurities content higher than 40% it is necessary to apply washers, operating in a two-stage circuit.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.