Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 259

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  project
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zdefiniowanie siły subkultury zespołu projektowego oraz sformułowanie hipotezy badawczej, która dotyczy związku czterech cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wykazano, że unikalność każdego projektu oraz jego niepowtarzalny w danej organizacji charakter uniemożliwiają sformułowanie spójnej listy norm i wartości subkultury zespołu projektowego, a bardziej zasadne wydaje się postrzeganie jej w relacji do kultury organizacyjnej. Na podstawie czterech wymiarów projektu, opisanych szeroko w literaturze, określono związek cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego. Głównym wnioskiem z badań jest konieczność zweryfikowania hipotezy badawczej opisującej zależność między siłą tej subkultury i czynnikami sprzyjającymi jej kształtowaniu się. Hipoteza jest oparta na założeniu, że przy słabym nasileniu cech projektu subkultura zespołu powinna być słaba, co oznacza, że jaskrawe przeciwstawianie zarządzania powtarzalną działalnością i zarządzania projektami nie zawsze jest uzasadnione. W zależności od wyróżnionych czynników subkulturotwórczych normy i wartości charakterystyczne dla subkultury zespołu projektowego mogą bowiem mniej lub bardziej się różnić od obserwowanych w kulturze organizacyjnej. Odmiennie więc niż w dotychczasowej literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to, że nie istnieje uniwersalny zestaw cech charakteryzujących zespół projektowy w odróżnieniu od reszty organizacji, zajmującej się rutynową działalnością. Biorąc pod uwagę zdefiniowane w artykule pojęcie siły subkultury zespołu projektowego, można bowiem przypuszczać, że słabe nasilenie cech projektu spowoduje ukształtowanie się słabej subkultury zespołu projektowego lub nawet jej brak, a normy i wartości reprezentowane przez członków zespołu projektowego będą takie same jak przyjęte w kulturze organizacyjnej.
EN
The aim of the article is to define the strength of the project team subculture and to formulate a research hypothesis that describes the relationship between the four characteristics of the project and the strength of the project team subculture. Based on the analysis of the literature on the subject, it has been shown that the uniqueness of each project and its unique character in a given organization makes it impossible to formulate a coherent list of norms and values of the project team subculture, and it seems more reasonable to perceive the project team subculture in its relation to organizational culture. On the basis of the four dimensions of the project described in the literature, the relationship between the characteristics of the project and the strength of the project team subculture was determined. The need to verify the research hypothesis was shown. The hypothesis assumes that with the weakness of the project features, the team subculture should be weak, which means that the sharp contrast between repetitive management and project management is not always justified. Depending on the distinguished subcultural factors, norms and values in the project team subculture may therefore be more or less different from those in the organizational culture.
EN
Purpose: The purpose of the article is analysis the current procedure for granting support for the implementation of projects under the Programme and analyses and identifies the factors that make it hard to meet the requirements to benefit from the Programme. Based on the considerations, an attempt was made to develop a procedure for managing the Programme. Design/methodology/approach: The objectives will be achievement by web/desk research, analyses documentations of GZM, and interviews with GZM employees. Findings: Based on the diagnosis and analysis of the current procedure of managing the MFS Programme, interviews, observations and analysis of reports on project execution, factors impacting the change in the value and scope of projects were identified. The identified factors which had a negative effect on the execution of the MFS Programme resulted in most cases from specific deadlines in the adopted Programme management procedure. Originality/value: With a view to reducing the factors influencing the changes in the Programme, the concept of Programme management procedure was suggested, which included eight steps.
3
Content available remote Zarządzanie projektami w warunkach kryzysu
PL
Organizacje funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, którego cechą charakterystyczną jest konieczność błyskawicznego dostosowania się do wymagań rynkowych, by sprostać potrzebom klientów. Podejście to wymaga ciągłego doskonalenia się w celu realizacji złożonych, niepowtarzalnych przedsięwzięć, które wymagają stosowania metod i technik w zarządzaniu projektami. Realizacja projektu i zarządzanie nim w warunkach kryzysu wymaga dodatkowej, wzmożonej uwagi, zmiany kolejności zaplanowanych etapów oraz wprowadzania nowych. Nie jest to możliwe przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metodyk. W artykule omówiono możliwe do zastosowania podejścia w zarządzaniu projektami w warunkach kryzysu, szczególną uwagę zwrócono w stronę metod zwinnych. Skoncentrowano się na omówieniu praktyk, które dają szansę na zakończenie z sukcesem realizowanego projektu.
EN
Organizations operate in a turbulent environment, which is characterized by the need to rapidly adapt to market requirements in order to meet the needs of customers. This approach requires continuous improvement in order to implement complex, unique projects that require the use of methods and techniques in project management. The implementation of the project and its management in crisis conditions requires additional, increased attention, changing the sequence of planned stages and introducing new ones. It is not possible using all available methodologies. The article discusses the possible approaches to project management in crisis conditions, with particular emphasis on agile methods. The focus was on discussing practices that give a chance to successfully complete the project.
PL
29 sierpnia 2019 r. oddano do użytkowania drugą nitkę nowego mostu Kościuszki w Nowym Jorku. W artykule scharakteryzowano tło historyczne tej budowy, a następnie szczegółowo omówiono projektowanie i wykonawstwo mostu. Główną uwagę poświęcono konstrukcji nośnej, w tym doborowi ustroju przęsła podwieszonego, pomostowi, dźwigarom i cięgnom systemu podwieszenia. Wyjaśniono poszczególne rozwiązania konstrukcyjne i porównano je z realizacją podobnego projektu mostu w Polsce.
EN
On August 29, 2019, the New York second new Kosciuszko Bridge crossing opened to traffic. The article briefly presents the origins of this project, followed by a detailed discussion of its design and construction. The discussion focuses on the superstructure and includes the selection and main features of the structural system, main span, its deck, and the stay-cable suspension system. It gives backgrounds of various design choices and comparisons to a similar bridge project Poland.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty systemów wczesnego ostrzegania w zarządzaniu projektami w kontekście osiągania celów projektów. Potrzeba stosowania narzędzi wczesnego ostrzegania w zarządzaniu projektami ma uzasadnienie przede wszystkim w fakcie, że z reguły (pomijając zdarzenia nadzwyczajne) przedsiębiorstwa wykazują objawy sytuacji kryzysowych w realizacji podejmowanych projektów na długo przedtem zanim dojdzie do niepowodzenia projektu. Wczesne zidentyfikowanie sygnałów zbliżającego się kryzysu powinno być zatem jednym z podstawowych zadań w zarządzaniu projektami. W artykule omówiono rolę systemu wczesnego ostrzegania oraz jego funkcje. Wskazano na zastosowania systemów wczesnego ostrzegania w praktyce. Przedstawiono przykład systemu wczesnego ostrzegania na przykładzie systemu ELOshield w obszarze procesów logistycznych.
EN
The aim of the work is to present the nature of early warning systems in project management in the context of achieving project goals. The need to use early warning tools in project management is justified primarily in the fact that, as a rule, (apart from extraordinary events) enterprises show symptoms of crisis situations in the implementation of projects undertaken long before the project fails. Early identification of signals of the impending crisis should therefore be one of the basic tasks in project management. The article discusses the role of the early warning system and its functions. The applications of early warning systems in practice have been pointed out. An example of an early warning system is presented on the example of the ELOshield system in the field of logistics processes.
6
Content available Roboty dodatkowe w inwestycjach kolejowych
PL
Realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce często wiąże się z wydłużonym czasem trwania robót budowlanych. W trakcie wykonywania prac budowlano-montażowych może pojawić się wiele zdarzeń mogących wpłynąć na czas i koszt całego przedsięwzięcia. Do takich zdarzeń zaliczyć można roboty dodatkowe, prace wcześniej nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania. W artykule przedstawiono charakterystykę zjawiska oraz konsekwencje robót dodatkowych występujących w inwestycjach kolejowych obejmujących roboty budowlane. Autorzy zidentyfikowali czynniki będące przyczyną robót dodatkowych oraz podjęli próbę wskazania częstości ich występowania w omawianych inwestycjach kolejowych.
EN
The implementation of large infrastructure investments in Poland is usually associated with an extended duration of construction works. Throughout the period of carrying out construction and assembly works, many factors may appear that may affect the time and cost of the entire project. Such situations include the occurrence of additional works that significantly affect the entire investment. The article will present the characteristics of the phenomenon and the consequences of additional works appearing in railway construction investments.
EN
The article aims at evaluating the use of EU funds allocated to public services development by local government administration and indicates the problems and challenges of Polish local governments in terms of integration and globalization processes, while stressing the necessity of public services development in e-administration. Then, the local governments’ opportunities to acquire co-funding from 2014-2020 Operational Program Knowledge Education Development, specifically under priority axis II Effective public policies for the labour market, economy and education (measure 2.18) have been provided with their characteristics. Further, the article evaluates the use of EU funds for the projects, submitted and recommended for co-funding, in response to the competitions announced by the Ministry of Internal Affairs and Administration in Warsaw. Last but not least, the outcomes reported by the Local Authorities participating in the completed projects, are presented. The importance and significance of e-administration development for clients residents and entrepreneurs using e-services provided by local authorities has also been stressed. This article constitutes an introduction to a series of publications for researching the effect of EU funds on the development of local governments, and thus enhancing the competitiveness across the regions.
EN
The article aims at evaluating the measures applied in the EU projects supporting e-services development in selected local governments. The article provides characteristics of three partner projects co-funded as part of the 2014-2020 Operational Program Knowledge Education Development, specifically actions implemented under priority axis II Effective public policies for the labour market, economy and education (measure 2.18). Then the actions focused on e-administration development and evaluated it in terms of the benefits for the participating local governments, and thus the residents using the e-services. Further the, article presents the training actions completed as part of the projects and which were evaluated by 672 local government administration employees. Participants evaluated the trainings in terms of acquiring competencies, professional career development and the possibility of applying the knowledge in their professional work. Detailed questions also consisted in collecting the opinions on training organisation and the teaching methods and tools applied. Recapitulation stresses the importance and significance of e-administration development for clients using e-services provided by local governments. Finally, there are some conclusions and recommendations presented, referring to the execution of EU projects with the participation of local governments. This article is an introduction to a series of publications aiming at performing research on the effect of EU funds on the development of local governments, and thus the regional competitiveness.
PL
Artykuł podejmuje problematykę oddziaływania projektu koncepcyjnego i zrealizowanego domu czy urbanistycznego założenia, na ludzkie zachowania. Autorzy badając swoje projekty z ostatniej dekady przedstawiają mechanizm budowania logiki tworzenia przestrzeni i kubatur zamykających się w minimalnych wielkościach użytkowych, zachowujących maksymalną skalę wykorzystania zasad zrównoważonego projektowania. Badaniami objęto budynki mieszkalne jednorodzinne, zespoły zabudowy bliźniaczej, pojedyncze budynki realizowane jako uzupełnienia przestrzeni istniejących osiedli, budynki plombowe i osiedle mieszkaniowe składające się z budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wszystkie obiekty zaprojektowano jako budownictwo niskoenergetyczne. Wynikiem badań jest próba określenia, w różnych sytuacjach przestrzennych obiektów o różnorodnej strukturze, wpływu determinizmu architektonicznego twórców na społeczności je użytkujące.
EN
The article describes the issue of the effect of the concept design and urban plan on human behaviour. The authors, reviewing their projects from the last decade, present the mechanism of creating logic in shaping space and cubature, contained in minimal utility space and maintaining the maximal scale of using the rules of balanced design. The objects reviewed are: detached and duplex houses, single buildings supplementing existing housing complexes, infill buildings and multi-family building residential area. Everything was designed to be energyefficient. The result of this study is the attempt to evaluate the influence of the author’s architectural determinism (in various spatial situations and object structures) on the communities which use them.
10
Content available remote Biomateriały organizm od nowa
11
Content available Ex-ante risk estimation in the production project
EN
Identification and evaluation of risk in the production project in the preliminary phase of its realization has important influence on manager’s decision about the project continuation, the reduction of project realization or the stop of project realization. The method of the quantitative ex-ante risk estimation in the project is proposed in the paper. The aim of the paper is to blow the whistle on importance of the ex-ante identification and estimation of the risk in the production project, as the factor which has positive influence on the project realization and implementation. In the article the following thesis is proposed: the ex-ante identification and estimation of risk in the project contributes to its efficient realization and increase possibility of obtaining the originally defined results.
12
Content available Projekt Terminala Regionalnego Portu Lotniczego
PL
Miasto Białystok jest miastem rozwijającym się. Aby przyciągnąć nowych inwestorów, a także kolejnych mieszkańców, ważne jest zapewnienie odpowiedniego połączenia z resztą kraju oraz kontynentu. Oprócz będących już w realizacji kontraktów infrastrukturalnych ważne jest także zadbanie o połączenie lotnicze.
EN
The city of Bialystok is a developing city. To attract new investors as well as other residents it is important to ensure an appropriate connection with the rest of the country and the continent. In addition to the infrastructural contracts already being implemented, it is also important to ensure an air connection.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę ścieżki i wieży widokowej w Krynicy Zdroju na południu Polski, która to wieża jest obecnie w końcowej fazie realizacji prac budowlanych i jej otwarcie przewidziane jest w okresie wakacyjnym 2019 roku. Prezentowany przykład wieży i ścieżki napowietrznej może posłużyć do sformułowania założeń i tez określających współczesne tendencje w procesach kształtowania i projektowania wież widokowych odgrywających obecnie rolę obiektów o funkcji turystyczno-rekreacyjnej. W opracowaniu przedstawiono podstawowe założenia i rozwiązania konstrukcyjno-budowlane realizowanej wieży i ścieżki oraz sposobu jej posadowienia w naturalnym środowisku górskim.
EN
The article presents the general characteristics of the path and lookout tower in Krynica Zdrój in the south of Poland, which tower is currently in the final phase of construction works and its opening is planned for the holiday season of 2019. The presented example of the tower and the overhead path can be used to formulate the assumptions and theses defining contemporary tendencies in the processes of shaping and designing observation towers currently playing the role of objects with a tourism and recreation function. The study presents the basic assumptions and construction and construction solutions of the tower and path being implemented as well as the method of its foundation in the natural mountain environment.
EN
The problem of financing research in Poland is a multifaceted, complex, and still current topic. This article attempts to approach the issue from the perspective of institutions benefiting from the funds allocated for research and development, such as the Railway Research Institute. The research methods used in the article are the analysis of source materials and a case study.
15
Content available Pochwała cieni lub racjonalna intuicja światła
PL
Moim zdaniem intuicja nie stoi w opozycji do racjonalności. Jak głosi teza XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie „Racjonalne i irracjonalne tendencje nie stoją ze sobą w sprzeczności”. Nie uważam jednak, że powinniśmy utożsamiać intuicję z irracjonalnością. Zawsze wierzyłem, że nawet w najbardziej nędznym i mrocznym miejscu, w którym żyjemy, gdzie cień lub ciemność znajdują stałe schronienie, maleńka wiązka światła pozwoli nam połączyć się z rzeczywistością, z ogromem wszechświata gwiazd i planet przez naturalne światło. Zamknięcie światła, uchwycenie go w przestrzeni wewnętrznej stało się trudnym zadaniem architektonicznym. Przypomina ono próbę trzymania wody w dłoniach. Niektóre ćwiczenia pedagogiczne i nasze ostatnie projekty mogą służyć jako swoista ilustracja, szczególnie „patio” naszej pracowni, które zostało zamienione w laboratorium, z zamiarem dokładnego zbadania i obserwacji naturalnego światła.
EN
In my opinion, intuition is not in opposition to rationality. “Rational and irrational tendencies do not stand in contradiction to each other”, as the thesis of the 17th International Scientific Conference in Krakow states, although I do not believe that we should associate intuition with irrationality. I have always believed that even in the most miserable and obscure place we live in, where shadow or darkness have permanent shelter, a tiny light beam will enable us to connect with reality, with the immensity of the universe of the stars and the planets through the natural light. Enclosing the light, capturing it in an interior space, has become at all times a difficult architectonic aim to achieve. It is like trying to hold water in your hands. Some pedagogical exercises and our last projects can serve as an illustration, especially the “patio” of our studio that we have turned into a laboratory with the intention to examine and observe natural light closely.
EN
Background: This article is motivated by the fact that most approaches to capital budgeting are deterministic. In reality, the capital budgeting problem is accompanied by the uncertainty and risk associated with dealing with imprecise data. Taking this uncertainty into account when performing analyses and calculations not only helps to better measure the profitability of investment projects, but also to expand the applicability of capital budgeting methods under real-life or uncertain conditions. The major contribution of this paper is the development of a novel approach to assessing the profitability of an investment project in the presence of uncertainty. Methods: We present a novel approach for incorporating uncertainty into how the profitability of investment projects is assessed, which we term Ordered Fuzzy Net Present Value (OFNPV). The proposed method measures the level of investment project effectiveness using a model based on ordered fuzzy numbers (OFNs). In addition, ordered fuzzy numbers are used to describe changes to the investment parameters in the assumed time horizon. This paper illustrates an implementation of the proposed technique using a numerical example of an investment process in the logistics department of a company. Results: The use of the proposed method based on OFNs allows experts to gauge the real-life accuracy of the considered phenomenon, and to express their assessment of its dynamic changes. This is vital to the problem of profitability assessment in investment projects. Conclusions: Our approach offers a new perspective on the problem of investment in projects and constitutes an effective tool for assessing the profitability of investment projects. This tool could constitute a valuable source of knowledge for investors involved in decision-making processes.
PL
Wstęp: U podstaw rozważań leży stwierdzenie, że większość podejść do budżetowania kapitałowego ma charakter deterministyczny. W rzeczywistości problemowi budżetowania towarzyszy niepewność i ryzyko związane z przetwarzaniem nieprecyzyjnych danych. Uwzględnienie tej niepewności nie tylko pomaga lepiej zmierzyć efektywność projektów inwestycyjnych, ale także rozszerzyć zastosowanie metod budżetowania kapitałowego w warunkach rzeczywistych lub niepewnych. Głównym celem artykułu jest opracowanie nowatorskiego podejścia do oceny opłacalności projektu inwestycyjnego w warunkach niepewności. Metody: Prezentujemy nowatorskie podejście uwzględniające niepewność w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych Ordered Fuzzy Net Present Value (OFNPV). Proponowana metoda umożliwia dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego za pomocą modelu opartego na skierowanych liczbach rozmytych (OFN). Ponadto skierowane liczby rozmyte służą do opisu zmian parametrów inwestycyjnych w założonym horyzoncie czasowym. Artykuł ilustruje wdrożenie proponowanego podejścia z wykorzystaniem przykładu procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie w obszarze logistycznym. Wyniki: Zastosowanie proponowanej metody opartej na OFN pozwala ekspertom ocenić dokładność rozpatrywanego zjawiska, a także wyrazić swoją ocenę na temat dynamiki ich zmian. Ma to kluczowe znaczenie dla problemu oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Wnioski: Proponowane podejście oferuje nowe spojrzenie na problem inwestycyjny i stanowi skuteczne narzędzie do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Narzędzie to może stanowić cenne źródło wiedzy dla inwestorów zaangażowanych w procesy decyzyjne.
PL
Omówiono wybrane aspekty projektowe, konstrukcyjne i obliczeniowe kratownicowego mostu kolejowego o rozpiętości 75,0 m nad rzeką Drawą km 87+819,20 linii kolejowej E59. Obiekt zaprojektowano zgodnie z normami PN-EN (eurokodami). Przedstawiono szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych mostu, metodykę obliczeń statycznych i wymiarowania elementów ustroju oraz wnioski z oceny dynamicznego zachowania się ustroju.
EN
The paper discussed selected aspects of design, construction and calculation of a truss railway bridge with a span 75.0 m above the river Drawa km 87 + 819,20 of the E59 railway line. This railway bridge was designed in accordance with the PN-EN (Eurocode) standard system. Moreover, details of bridge construction solutions, methodology of static calculations and designing of structure elements as well as conclusions from the assessment of the dynamic behavior of the structure were presented.
EN
The article presents conceptually scientific and methodological principles of agricultural management on the basis of Information Technologies. It has determined the main directions of using Information Technologies in Agricultural Manufacturing. It has systematically investigated the manufacturing by agricultural producers, and it has determined and stressed the main functions and relationships between the two systemic parts – technical and technological as well as organizational and technical. There have been determined the hierarchical structure of the configuration for the husbandry systems. It was explored that this configuration consists of nine main parts, and which of them have their own configuration. It was a conceptually determined processes of architecture management of agricultural programs (portfolios) and the configuration of agricultural products. The developed structural and project approach to configurations management of systemic parts for agricultural manufacturing is the part of scientific and methodological principles of this manufacturing management using Information Technologies.
PL
Artykuł przedstawia koncepcje naukowe i metodologiczne zasady zarządzania rolnictwem na podstawie technologii informacyjnych. Określono główne kierunki wykorzystania technologii informacyjnych w produkcji rolniczej. Systematycznie badano produkcję przez producentów rolnych. Ustalono i podkreślono główne funkcje i związki między dwiema częściami systemowymi – techniczną i technologiczną oraz organizacyjną i techniczną. Określono hierarchiczną strukturę konfiguracji systemu agrarnego. Zbadano, że ta konfiguracja składa się z dziewięciu głównych części, które mają własną konfigurację. Określono koncepcyjnie procesy zarządzania architekturą programów rolniczych (portfeli) i konfiguracji produktów rolnych. Opracowane podejście strukturalne i projektowe do zarządzania konfiguracjami części systemowych do produkcji rolniczej jest częścią naukowych i metodologicznych zasad zarządzania produkcją z wykorzystaniem technologii informatycznych.
PL
Projekty stanowią jeden z istotniejszych zakresów działalności wielu organizacji, szczególnie projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa, które są podstawowym źródłem rozwoju technologii mających wpływ na nasze bezpieczeństwo. Projekty wpływają na rozwój sektora bezpieczeństwa państwa oraz powiązanego z nim sektora prywatnego. Podnoszone bezpieczeństwo jest jedną z ważniejszych wartości dla każdego państwa, stąd środki finansowe przeznaczane na jego utrzymanie są znaczne. Przekłada się to na innowacje, rozwój, a także badania wykonywane w ramach omawianych projektów. Obecnie istnieje konieczność szerszego podejścia do realizacji projektów, szczególnie zarządzania nimi. Znaczenie stosowanych metodyk zarządzania projektami stale rośnie, gdyż bezpieczeństwo realizacji projektu, a także prawidłowość wydatkowania środków, ma istotne znaczenie dla instytucji finansujących oraz zamawiających. Wraz z finansowaniem projektów pojawiły się zagrożenia i nieprawidłowości w ich realizacji. Projekty dają wiele perspektyw, dzięki którym możliwe jest odmienne podejście do zarządzania działalnością danej organizacji. W wielu instytucjach sposób organizacji ich działań zaczyna się przekształcać w projektowy, ukierunkowany na złożone i szczególne przedsięwzięcia jakim są projekty. Zarządzanie projektami odgrywa ważną, a wręcz kluczową rolę w strategii działania współczesnych organizacji. Metodyki zarządzania projektami pozwalają zaś na usprawnienie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć podejmowanych w ramach ich realizacji. W związku z dużą liczbą dostępnych metodyk zarządzania projektami, wybór odpowiedniej metodyki, uniwersalnego rozwiązania dostosowanego do danej instytucji, może być trudny. Zdarza się, że daną metodykę należy dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych instytucji. W artykule podjęto charakterystykę najbardziej uniwersalnych metodyk zarządzania projektami, tych najczęściej wykorzystywanych. Uwagę skupiono na projektach z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, gdyż celem opracowania jest wskazanie najbardziej adekwatnej metodyki zarządzania w tak szczególnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo. Zatem podjęta w artykule analiza różnych metodyk zarządzania projektami dała podstawę do wskazanie jednej, zalecanej przez autorów metodyki zarządzania w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.
EN
Projects are one of the most important areas of activity of many organizations, especially projects in the area of State security and defense, being the basic source of development of technologies affecting our security. Projects affect the development of the state security sector and the private sector associated with it. Security is one of the most important values for each country, hence the financial resources allocated for its maintenance are considerable. This means innovation, development, as well as research carried out under the aforementioned projects. Currently, there is a need for a wider approach to the implementation of projects, especially their management. The importance of applied project management methodologies is constantly growing, as the safety of project implementation, as well as the correctness of spending funds, is of great importance for financing institutions and contracting authorities. Along with the project financing, the risks and irregularities in their implementation have appeared. Projects offer many perspectives, thanks to which a different approach to the management of any organization’s activity is possible. In many institutions the way in which their activities are organized begins to be transformed into a project-oriented one, focused on complex and specific activities such as projects. Project management plays an important and even key role in the strategy of modern organizations. Project management methodologies allow for streamlining the implementation of the projects, including projects undertaken as part of their implementation. Due to the large number of available project man agement methodologies, the choice of a suitable methodology, a universal solution tailored to a given institution, can be difficult. It happens that a given methodology should be adapted to the individual needs of an institution. The article describes the most universal project management methodologies, the most commonly used ones. Attention was focused on the projects in the field of security and defense of the state, because the aim of the study is to indicate the most adequate management methodology in such a special area of security. Therefore, the analysis of various project management methodologies contained herein, gave the basis for indicating one, recommended by the authors, management methodology in projects in the area of security and defense of the state.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.