Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  confidence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie zaufania i ufności jako kolejnych (szóstej i siódmej) składowych modułu uczuciowego jakości życia. I w tym artykule, podobnie jak w poprzednich publikacjach z tego cyklu, jego treść będzie zawierać odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest zaufanie i ufność? (to uczucia czy emocje); drugie – jakie są uczucia pokrewne zaufaniu i ufności? (inne uczucia wspierające zaufanie i ufność oraz kulturę zaufania/ufności); trzecie – jakie są emocjonalne zasłony zaufania i ufności? (główni „usypiacze” tych stanów uczuciowych, wzmacniające „kulturę” nieufności) i czwarte – dlaczego powinniśmy być ufni i okazywać zaufanie? (to kolejna odsłona naszego człowieczeństwa). Jak widać, zestaw pytań badawczych tego artykułu nawiązuje w dużym stopniu do pięciu poprzednich prac (nr 3, 6, 7–8 i 11–12 z 2021 oraz nr 1 z 2022 roku), opublikowanych w „Problemach Jakości” [10, 11, 12, 13, 14]. Podjęto w nich próbę rozpoznania takich komponentów modułu uczuciowego jakości życia, jak: nadzieja, wdzięczność, empatia, współczucie i cierpliwość. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Ze względu na konieczność zapewnienia spójności podejścia do analizy pojęć, rozważanych w ramach tego cyklu publikacji, i w tym artykule przyjęto strukturę analizy podobną do tej, którą wykorzystano w publikacjach [13, 14]. Ten celowy zabieg daje możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury, zawartych w dotychczasowych pracach tego cyklu. Rozpoznanie zaufania i ufności, według wspomnianych wyżej czterech problemów (pytań), oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej tych kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – zaufanie, jak i ufność mają swoje źródło w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, czyli obie wartości spełniają wszystkie trzy kryteria uczucia – pozytywności, bezwarunkowości i trwałości (por. [10]); po drugie – zaufanie jest energią, która ma trzy strumienie (rodzaje zaufania): zaufanie do siebie, zaufanie do innych ludzi i zaufanie okazywane nam przez innych. Dwa ostatnie strumienie tej energii uczuciowej tworzą w konkluzji zaufanie wzajemne; po trzecie – w artykule zawarta jest odpowiedź na ważne pytanie: czy można mieć zaufanie do obiektów pozaludzkich, zarówno materialnych (np. technologii, samochodu itp.), jak i niematerialnych (usługi, idei itp.)? W odpowiedzi zwrócono uwagę, że obiekty te są tylko pośrednikami naszego zawierzenia dobrej (etycznej) intencji ich twórców, opartego na mądrym rozpoznaniu wiarygodności tych ludzi – ich kompetencji. Bez takiego rozpoznania zaufanie staje się iluzją – emocją naiwności. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w: zaprezentowanym podejściu do kategorii zaufania i ufności, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji; w interdyscyplinarnym podejściu do tej wartości; zaproponowaniu podejścia do definiowania zaufania na podstawie kategorii dobrej (etycznej) intencji, wiarygodności oraz kompetencji. W artykule zaproponowano też definicję ufności jako skłonności (gotowości) do okazywania zaufania.
EN
Purpose: The aim of the article is to recognize trust and confidence as the next (sixth and seventh) component of the feelings module of the quality of life. And in this article, as in previous publications in this series, the content will answer the following four important questions: first – what is trust and confidence? (that feelings or emotions); second – what are the feelings related to trust and confidence? (other feelings that support trust and confidence and a culture of trust/confidence); third – what are the emotional curtains of trust and confidence? (its most important “sleepers” enhancing the culture of distrust) and fourth – why should we be confident and show trust? (this is another version of our humanity). As you can see, the set of research questions in this article refers to a large extent to the five previous papers (No. 3, 6, 7–8 and 11–12 from 2021 and No. 1 from 2022), published in „Problems of Quality” [10, 11, 12, 13, 14]. They attempt to identify such components of the feelings module of the quality of life as: hope, gratitude, empathy, compassion and patience. Design/methodology/approach: Due to the need to ensure the consistency of the approach to the analysis of the concepts considered in this publication cycle, this article adopts an analysis structure similar to that used in the publications [13, 14]. This deliberate procedure makes it possible to compare the individual elements of this structure contained in the works of this series to date. The recognition of trust and confidence according to the above-mentioned four problems (questions) was based on a literature review and the semantic and logical analysis of these categories. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – both trust and confidence have their source in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic, that is, both values meet the three criteria of feeling – positivity, unconditionality and permanence (cf. [10]); secondly – trust is an energy that has three streams, types of trust: trust in yourself, trust in other people, and trust shown to us by others. The last two streams of this feelings energy create mutual trust; third – the article contains a concise answer to an important question: is it possible to trust non-human objects, both tangible (e.g. technology, car, etc.) and intangible (services, ideas, etc.)? In response, it should be remembered that these objects are only intermediaries of our trust – through these objects – to the ethical intention of their creators, based on wise recognition of the credibility of these people and their competences. Without such recognition, trust becomes an illusion – an emotion of naivety. Originality/value: The features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in: the presented approach to the category of trust and confidence, based on a clear distinction between feelings and emotions; in an interdisciplinary approach to this value; proposing an approach to defining trust based on the categories of good (ethical) intention, trustworthiness and competence. The article also proposes definition of confidence as the tendency (readiness) to show trust.
EN
Information overload is the biggest challenge nowadays for any website – especially e-commerce websites. However, this challenge has arisen due to the fast growth of information on the web (WWW) along with easier access to the internet. A collaborative filtering-based recommender system is the most useful application for solving the information overload problem by filtering relevant information for users according to their interests. However, the current system faces some significant limitations such as data sparsity, low accuracy, cold-start, and malicious attacks. To alleviate the above-mentioned issues, the relationship of trust incorporates in the system where it can be among users or items; such a system is known as a trust-based recommender system (TBRS). From the user perspective, the motive of a TBRS is to utilize the reliability among users to generate more-accurate and trusted recommendations. However, the study aims to present a comparative analysis of different trust metrics in the context of the type of trust definition of TBRS. Also, the study accomplishes 24 trust metrics in terms of the methodology, trust properties & measurements, validation approaches, and the experimented data set.
PL
Górnictwo od wielu lat ma raczej złą prasę i nic nie wskazuje na to, aby miało się to wkrótce zmienić. Pozyskanie akceptacji jest zadaniem trudnym, ale nie niemożliwym – stanowisko wielu grup społecznych można zmodyfikować, choć wymaga to wysiłku. Jedno jest pewne: aby osiągnąć zaufanie trzeba rozmawiać, debatować, konsultować…
PL
W badaniach podjęto próbę dokonania analizy zagadnienia znaczenia wartości współpracy i integracji różnych podmiotów rynku w złożonym procesie świadczenia usług, budowanej w duchu partnerstwa. Zagadnienie to przedstawione jest w sześciu aspektach: • pierwszy przybliża istotę i znaczenie aksjologii partnerstwa w działalności przedsiębiorstw; • drugi ukazuje zasady aksjologii partnerstwa przedsiębiorstw; • trzeci wskazuje na motywy aksjologii partnerstwa przedsiębiorstw; • czwarty wskazuje na argumenty aksjologii partnerstwa w budowaniu stabilności przedsiębiorstwa i jego rozwoju; • piąty ukazuje zagrożenia towarzyszące niewłaściwemu budowaniu i urzeczywistnianiu aksjologii partnerstwa przedsiębiorstw; • szósty podaje przykłady kreatywnych form aksjologii partnerstwa w działalności centrum logistycznego. Dla głębszego ukazania problemu, posłużono się badawczą metodą analityczno-syntetyczną.
EN
In research one made an attempt executions analyses problems meanings of the value cooperation and the integration different subjects of the market in the composite process prestation of services, built in spirit of partnerships. The problem this is introduced in six aspects: • first shows creature and meaning axiology of the partnership in activity of enterprises; • second shows rules axiology of the partnership enterprises; • third evidences motives axiology of the partnership enterprises; • fourth evidences arguments axiology of the partnership in building stability enterprises and his development; • fifth shows threats accompanying to unsuitable building and to realizing axiology of the partnership enterprises; • sixth gives examples creative forms axiology of the partnership in the activity the logistic centre. For the deeper exhibition problem, one used with the investigative method analytic-synthetic.
EN
Applying the latest technologies to run a business influences not only the creation of new distribution channels for products and services, but also all of the other aspects of business activities. New business environment, new conditions for functioning and competing between companies are created. Simultaneously with new opportunities some barriers appear that companies have to overcome to survive and succeed on the new market. One of most important barriers that hinder electronic trade development is clients' distrust of such kind transactions. This paper includes, apart from theoretical discussion on confidence and trust with special attention given to the area of electronic trade, the presentation of research results regarding the influence of psychological barriers on e-companies' development.
PL
Integracja danych to zadanie jakie stawiane jest przed aplikacjami, dla których konieczne jest pc skiwanie informacji z wielu autonomicznych i heterogenicznych źródeł. Potrzeba integracji szczegó widoczna jest w dynamicznie rozwijających się instytucjach, jakimi są banki, ale także np. w duż projektach związanych z informatyzacją instytucji rządowych i wielu innych miejscach. Jakość danych jest w literaturze definiowana w różny sposób. Potrzeba pomiaru jakości dan pojawia się wraz z napływem coraz większej ich ilości. W niniejszej pracy przedstawimy podsta' we zagadnienia związane z jakością danych, w szczególności zaś skoncentrujemy się na jakości nych zintegrowanych.
EN
The data integration is a problem rises in the areas where applications require information from multiple autonomous and heterogeneous sources. The need of integration is seen especially in dynamically growing organizations such as banks, but also in large projects done for governmental institutions. The data quality is in the literature defined in many different ways. The need on measurement of the quality rises with the increasing number of incoming data. In this chapter we have shown basic concepts of data integration and data quality emphasising the problem of the quality of integrated data.
PL
W latach 90. modnym sposobem realizacji przedsięwzięć budowlanych stał się partnering, szczególnie popularyzowany w USA, Wielkiej Brytanii czy Australii. Partnering jest koncepcją realizacji przedsięwzięcia, w której z założenia relacja między inwestorem a wykonawcą oparta jest na zaufaniu, dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów i zrozumieniu indywidualnych oczekiwań każdego z nich. Zaprezentowano definicję i rodzaje współpracy partnerskiej oraz polski przykład nawiązanej, skutecznej współpracy partnerskiej. Ponieważ przedstawiony przykład to przedsięwzięcie budowlane realizowane w sektorze prywatnym, artykuł nie nawiązuje do obowiązującej w Polsce ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym.
EN
In the 1990s "partnering" became a fashionable way of carrying out building projects, particularly widespread in the US, the UK and Australia. Partnering is a project realization concept which assumes that the relation between investor and contractor is based on trust, a striving to achieve common goals and understanding of the individual expectations of each side. The paper presents a definition and some types of partnering, as well as a Polish example of effective established partnering. Because the example given is a building project carried out in the private sector, the paper does not make reference to Poland's Public-Private Partnership Act.
PL
W opracowaniu podjęto próbę przybliżenia pojęcia społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitału społecznego, którego poziom decyduje o spójności społecznej. Dokonujące się od kilkunastu lat zmiany systemowe, doprowadziły do demokratyzacji życia publicznego i do wzrostu aktywności obywatelskiej. Rozwijający się trzeci sektor, dzięki rozwiązaniom formalnoprawnym oraz wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego, czynnie uczestniczy w kształtowaniu kapitału społecznego w regionie.
EN
The paper makes an attempt at introducing the notions of civic society and social capital, whose level defines the social cohesion. The system transformations that have taken place for over a dozen years, led to democratization of public life and to the rise of social activity level. The developing third sector, thanks to formal-legal solutions and financial support from the European Social Fund, actively participates in creation of social capital in region.
10
Content available remote Confidence and Self-Confidence: Perceived and Real
EN
The problem of modelling the dynamics of confidence levels between two individuals is investigated. A model, based on a master equation approach, is developed and presented. An important feature of the model is that self-confidence is modelled along with its interaction with confidence towards others. Simulation results are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.