Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  światło strukturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Intense advancement of optical measurement techniques, which is accompanied by the development of new calibration technologies and accuracy assessment methods determine new fields of necessary research and verification tests. In the Laboratory of Coordinate Metrology of the Cracow University of Technology (LCM CUT), works have been conducted for years dedicated to optical coordinate measurements. It was observed that certain external factors have a dominating influence in the context of value of received results. As a result, a cycle of research in operational conditions was performed, and the most important of them undergo a thorough analysis for exerting influence on the measurement result.
PL
Intensywny rozwój techniki pomiarów optycznych, któremu towarzyszy opracowywanie nowych technologii wzorcowania oraz metod oceny dokładności pomiaru, wyznacza nowe obszary koniecznych badań i testów weryfikacyjnych. W Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na Politechnice Krakowskiej (LMW PK) od lat trwają prace poświęcone współrzędnościowym pomiarom optycznym, podczas których zaobserwowano dominację pewnych czynników zewnętrznych w kontekście wartości otrzymanego wyniku. W następstwie przeprowadzono cykl badań w warunkach eksploatacyjnych i poddano szczegółowej analizie kluczowe z nich pod kątem wywierania wpływu na wynik pomiaru.
EN
In this paper, a novel method of estimation of the diameter of inter-yarn channel inlets in textile materials, in particular fabrics, is described. This method is based on 3D micro-scanning with structured light. After 3D reconstruction of the fabric surface, one uses the so called “cutting” plane perpendicular to the fabric to get the cross-sections and measure the diameters of the channel inlets. The mean value of the diameters measured estimates the size of the channel inlets. A standard 3D scanner for dental applications was applied for the research. As an important result, we present the correlation of the diameters and other parameters of the fabrics chosen with the air permeability.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę oceny średnic kanałów międzynitkowych w materiałach tekstylnych, w szczególności w tkaninach. W metodzie tej zastosowano trójwymiarowe skanowanie obiektu przy użyciu światła strukturalnego. Po rekonstrukcji trójwymiarowej powierzchni tkaniny, przeprowadza się analizę danych polegającą na „przecięciu” powierzchni tkaniny płaszczyzną prostopadłą do niej w różnych miejscach. Otrzymane przekroje umożliwiają estymację średnic wlotów do kanałów międzynitkowych. W celu wyznaczenia wartości średnic wlotów do kanałów międzynitkowych stosuje się funkcję aproksymującą w postaci wielomianu niskiego rzędu. W badaniach zastosowano typowy skaner dentystyczny. Ważnym wynikiem przeprowadzonych badań jest korelacja średnic kanałów międzynitkowych z przepuszczalnością powietrza wybranych tkanin.
PL
Niniejszy artykuł opisuje wykorzystanie techniki światła strukturalnego w procesie odtwarzania i produkcji elementów konstrukcyjnych pojazdów mechanicznych. Główną zaletą tej techniki jest możliwość uzyskania bardzo dużej rozdzielczości przestrzennej, co umożliwia szybkie modelowanie elementu. Opisano proces cyfrowej inwentaryzacji geometrycznej z wykorzystaniem trójwymiarowej kamery video uwzględniając czas skanowania oraz opracowania danych. W celu weryfikacji dokładności wykorzystywanego narzędzia opracowano tablicę testową do porównania z wartościami referencyjnymi. Pozytywny wynik testu pozwolił na testowe wykorzystanie techniki światła strukturalnego w procesie inżynierii odwrotnej w zakresie cyfrowego modelowania elementów konstrukcji pojazdów. Uzyskane wyniki mogą być przetwarzane na potrzeby prototypowania znacząco skracając czas projektowania i wytworzenia elementów konstrukcji pojazdów mechanicznych.
EN
This article describes the use of structured light techniques in the production process and production of structural components of vehicles. The main advantage of this technique is possibility of very high a spatial resolution allowing fast modeling element. Describes the process of digital geometric inventory using a three-dimensional video camera including the time scanning and processing data. In order to verify the accuracy of used tools developed test chart for comparison with the reference values. A positive test allowed for testing the use of structured light technique in the process of reverse engineering in the field of digital modeling construction elements of vehicles. The results can be processed for the purpose prototyping significantly shortening design and manufacturing of structural elements of motor vehicles.
PL
Proces badawczy został przeprowadzony na 4 pacjentach. Wydruki modeli odcinków żuchwy, wykonano na drukarce Fortus 360 mc. Pomiar geometrii modeli, przeprowadzono na systemie optycznym Atos II Triple Scan. Proces weryfikacji dokładności i precyzji wykonania modeli, przeprowadzono na oprogramowaniu Focus Inspection.
5
Content available Akwizycja obrazów RGB-D: metody
PL
Dwuczęściowy artykuł poświęcono czujnikom umożliwiającym akwizycję chmur punktów oraz map głębi. W poniższej, pierwszej części uwagę skupiono na trzech głównych metodach pomiarowych: stereowizji, świetle strukturalnym oraz pomiarze czasu lotu wiązki jako tych, które są najpowszechniej stosowane w robotyce. Poza zasadą działania każdej z metod przeanalizowano także ich właściwości, złożoność obliczeniową oraz potencjalne zastosowania.
EN
The two-part article is devoted to sensors enabling the acquisition of depth information from the environment. The following, first part concentrates on three main methods of depth measurement: stereovision, structured light and time of flight (ToF). Along with the principle of operation of each of the method we also deliberate on their properties, analyse the complexity of required computations and present potential applications.
PL
W artykule przedstawiono propozycje zastosowania niskobudżetowych metod skanowania 3D do generowania wirtualnych ekspozycji muzealnych. Ekspozycja obejmuje modele eksponatów umieszczone w wizualizacji 3D ich naturalnego otoczenia. Wykorzystano metody bazujące na świetle strukturalnym (nie laserowe), bazujące na łatwo dostępnych sensorach (Microsoft Kinect, projektor kamera cyfrowa) i gotowych rozwiązaniach programistycznych. Metody dobrano pod kątem niskiego skomplikowania procedury skanowania oraz przydatności do realizowania przewidywanych zadań skanowania. Możliwość uzyskania zadowalającego wizualnie rezultatu została sprawdzona eksperymentalnie i oceniona pod kątem możliwości samodzielnego wykorzystania przez placówki muzealne.
EN
The paper presents proposals for the use of low cost 3D scanning methods to generate virtual museum exhibitions. The exhibition includes models of exhibits placed in the 3D visualization of their natural environment. For the 3D scanning, methods based on structured light (not laser) were used, utilizing easy available sensors (Microsoft Kinect, projector, digital camera) and ready programming solutions. Two main scanning tasks were proposed: scanning of the exhibition environment and scanning of the exhibits themselves. For the first task there was chosen a method 1 which allowed for quick scanning of vast regions by utilization of Microsoft Kinect (Fig. 1.). For the second task there was selected a slower and more accurate method 2, utilizing a standard camera and projector with the aid of dedicated software David Laserscanner (Fig. 2.). The methods were chosen with regard to low complexity of the scanning procedure and the suitability to carry out the expected tasks of scanning (Fig. 3.). The possibility of obtaining a satisfactory result was experimentally verified (Fig. 4.) and evaluated in terms of the possibility of independent use by museums.
7
Content available remote Inżynieria rekonstrukcyjna w modelowaniu wyrobów medycznych
PL
Opisano zastosowanie metod inżynierii rekonstrukcyjnej (reverse engineering) w medycynie. Podano przykłady analizy obrazów uzyskanych metodami tomografii komputerowej oraz digitalizacji obiektów skanerem światła strukturalnego, wykonanych w celu zaprojektowania i przygotowania protezy rozległego ubytku kości czaszki.
EN
The article describes application of reverse engineering techniques in medicine. The analysis of computed tomography images and 3-dimensional structured light scanning for preparing of the large skull bone’s prosthesis are presented.
PL
Kontroler Kinect jest czujnikiem ruchu będącym urządzeniem wejściowym do konsoli gier XBOX (Microsoft®) pozwalającym na sterowane za pomocą gestów i poleceń słownych. Konstrukcja urządzenia zawiera dwie kamery (RGBi IR) oraz laserowy projektor podczerwieni. Procesor zawarty w urządzeniu na podstawie obrazu z kamery IR wyznacza „mapę głębokości” (640 x 480) w zakresie od 0.8 m do 5 m w czasie rzeczywistym (30 Hz). Niska cena urządzenia w porównaniu do jego możliwości sugeruje zastosowanie go jako odpowiednik skanerów laserowych 3D bliskiego zasięgu. W pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych z pobieraniem informacji z urządzenia do komputera PC, generowaniem chmury punktów i jej kolorowaniem tzn. łączeniem obrazu z kamer RGB i IR. W czasie praktycznych prób okazało się, że format informacji jest nietypowy a dane dostarczane są ze zmienną dokładnością zależną od odległości od urządzenia. Konieczne stało się opracowanie własnych metod kalibracji sensora „głębokości” uwzględniających specyfikę działania urządzenia i cechy otrzymywanej chmury punktów. Istotnym problemem w kalibracji był brak możliwości wykonywania jej metodą klasyczną na „punktach” terenowych, które nie ulegały odwzorowaniu na mapie głębokości. Szereg problemów należało rozwiązać przy łączeniu obrazu „głębokościowego” z widzialnym ze względu na różne rozmieszczenie, rozdzielczość i pole widzenia obu kamer. W drugiej części pracy przedstawione zostanie metoda kalibracji i jej wyniki dla konkretnego egzemplarza czujnika Kinect oraz uzyskane dokładności. W celu sprawdzenia „jakości” uzyskanej chmury punktów przeprowadzono także porównanie wyników skaningu uzyskanych innymi bardziej profesjonalnymi urządzeniami. Uzyskane wyniki pozwalają na oszacowanie dokładności pomiaru rzędu kilku mm przy jednocześnie dużej nieciągłości pomiarów - mapa głębokości zawiera tylko około tysiąca różnych wartości.
EN
The controller Kinect is a motion sensor which is an input device for the XBOX 360 game console (Microsoft ®) allows the controlled with gestures and verbal commands. Device has two cameras (RGB and IR) and IR laser projector. The processor included in the device based on IR camera image compute „depth map” (640 x 480) in the range from 0.8 m to 5 m in real time (30 Hz). The low price of the device compared to its features suggest its use as the equivalent of 3D laser scanners shipping. The paper presents a number of issues related to the collection of information from the device to a PC, point cloud generation and its coloring. During practical tests proved that the format is unusual information and data are provided with variable accuracy depending on the distance from the device. It became necessary to develop their own methods for sensor calibration „depth” specific to the operation and features of the obtained point cloud. A major problem in the calibration was not possible to exercise its classical way to „point” field, which may not yield a depth map projection. A number of problems had to be solved by combining depth image with visible due to the different distribution, resolution and field of view of both cameras. In the second part of the study will be presented calibration method and results for a specific copy of the Kinect sensor and the accuracy obtained. In order to check the „quality” of the resulting point cloud was carried out to compare the results of other more professional scanning methods. The obtained results allow us to estimate the accuracy of a few mm at the same time a large discontinuity measurements - depth map contains only about a thousand different values.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.