Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mapa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
EN
The increase in the number of bike orienteering marathons in recent years in Poland has encouraged search for interesting terrains for races that would promise increasingly exciting competitions. In consequence, the significance of various geodetic materials during competition also grows. The type of used maps depends on the length of a race, communication system and the diversity of geological features and land cover. Proper reading of information contained on the maps by the organizers and competitors allows not only to identify an optimal route and find checkpoints, but also to reach monuments worth discovering. Such a presentation of cultural heritage – including the smallest, the most underestimated or forgotten landscape forms – is possible thanks to the ability to use existing maps combined with good orientation in the field.
PL
Powiększająca się w ostatnich latach ilość maratonów rowerowych na orientację w Polsce skłania do wyszukiwania ciekawych terenów do ich rozgrywania oraz nadawania rywalizacji coraz bardziej interesującej formy. Wzrasta znaczenie używanych w rywalizacji różnych podkładów geodezyjnych. Rodzaj stosowanych map zależy od długości dystansu, układu komunikacyjnego oraz różnorodności ukształtowania i pokrycia terenu. Właściwe odczytywanie informacji zawartych na mapach przez organizatorów i zawodników umożliwia nie tylko wytyczenie optymalnej trasy przejazdu i odnalezienie zadanych punktów kontrolnych, ale także dotarcie do wartych poznania obiektów. Taka ekspozycja dziedzictwa kulturowego – także tych najmniejszych, niedocenianych lub zapomnianych form krajobrazu – możliwa jest dzięki połączeniu umiejętności wykorzystywania posiadanych map z dobrą orientacją w terenie.
PL
Opracowania kartograficzne obszarów kolejowych wymagają stosowania dodatkowych, specyficznych znaków i kodów kartograficznych ze względu na różnorodność elementów infrastruktury kolejowej. Znaki kartograficzne prezentują obiekty stanowiące treść map i planów schematycznych, zgodnie z ich charakterystyką atrybutową oraz skalą mapy. Kod kartografi czny jest oznaczeniem przypisanym znakom kartograficznym, stosowanym na mapach w szeregu skalowym od 1:500 do 1:5000. Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie stanu jednolitości znaków i kodów kartograficznych na obszarach kolejowych według obowiązujących regulacji prawnych, standardów technicznych i instrukcji branżowych oraz percepcji przestrzeni prezentowanej w opracowaniach kartograficznych obszarów kolejowych. Przeprowadzono analizę stanu znaków i kodów kartograficznych z uwzględnieniem odbiorcy opracowań kartograficznych, ich przeznaczenia i specyfiki treści. W artykule przedstawiono schematy procesów kodowania rzeczywistych elementów infrastruktury kolejowej w opracowaniach kartograficznych oraz tablice z wynikami analiz porównawczych znaków i kodów kartograficznych według wymagań: • GK-1 Standardu technicznego „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”, • rozporządzania Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, • Ig-10 (D-27) Instrukcji o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych. Badania wykazały brak spójności a zarazem rozbieżności znaków i kodów opracowań kartograficznych stosowanych dla obszarów kolejowych. Znaki te powinny zapewniać spójność i współgrać z pozostałymi symbolami i innymi elementami opracowań, tak aby stanowiły harmonijną całość. Stwierdzono również brak definicji charakterystycznych znaków i kodów kartografi cznych występujących w elementach infrastruktury kolejowej. W artykule przedstawiono nowe, zdefiniowane autorskie znaki i kody kartograficzne tych elementów, które do chwili obecnej nie były sprecyzowane. Nową definicją znaków objęto: urządzenia ochrony zwierząt oraz stabilizowane stałe punkty odniesienia obserwacji miejsc podatnych na pełzanie szyn w torze bezstykowym. Wyniki badań wpisują się w tematykę współczesnych prac inżynierii lądowej i transportu szynowego. W artykule przedstawiono autorskie spostrzeżenia i wnioski uzyskane w wyniku badań statutowych AGH nr 11.11.150.005.
EN
Eye tracking constitutes a valuable tool for the examination of human visual behavior since it provides objective measurements related to the performed visual strategies during the observation of any type of visual stimuli. Over the last decade, eye movement analysis contributed substantially to the better understanding of how visual attention processes work in different types of maps. Considering the clear need for the examination of map user reaction during the observation of realistic cartographic products (i.e. static maps, animated maps, interactive and multimedia maps), a critical amount of experimental studiem were performed in order to study different aspects related to map reading process by the cartographic community. The foundation of these studies is based on theories and models that have been developed in similar research domains (i.e. psychology, neuroscience etc.), while the research outcomes that produced over these years can be used directly for the design of more effective and efficient maps. The aim of the present article is to summarize and present the current panorama of the existing eye tracking studies in cartographic research appeared over the last decade. Additionally, methodological contributions (including analysis tools) of cartographic society in the field of eye movement analysis are reported, while existing challenges and future perspectives are also discussed.
PL
Artykuł wskazuje zalety przedstawiania na mapach Google Earth wyników pomiarów realizowanych na obiektach ruchomych, ilustrowane przykładami: trajektorii samolotu (kurs i wysokość), przejazdu narciarza (trasa i prędkość), natężenia oświetlenia ulicznego, jadącego tramwaju (prędkość, pobór prądu, napięcie), zjawisk na powłoce rurociągu podziemnego (różnica potencjałów). Jest to możliwe przy użyciu rejestratora wyposażonego w odbiornik GPS, dzięki czemu zapisy można przenosić na mapę.
EN
The paper shows advantages of presentation of measurements on a moving object, using Google Earth 3D maps. The examples include an airplane trajectory (course and altitude), a skier ride (course and speed), street light intensity, a moving streetcar (speed, current consumption, voltage), a buried pipeline coating (potential difference). The records from a logger equipped with GPS receiver can be transferred onto the map.
EN
The provisions of the geodetic law contain the term “Structures permanently attached to buildings”. These are elements that make up a set of attributes of buildings. At present, attributes of buildings are very complex, giving rise to discussion in the surveying environment. Many of them are impossible to be unambiguously and immediately defined by the surveyor. The surveyor is obliged to identify structures permanently attached to buildings, to define them, and to enter these structures with all their attributes into appropriate databases. This research paper presents the analysis consisting of certain aspects related to an attempt to define these attributes and to determine the principles of assigning their definitions to construction realities. For this purpose, the legal regulations and case-law concerning the studied attributes were referred to. Then, symbolic representation for the presented structures was analysed, as regards its use on geodetic maps. An important element influencing the introduced changes was identified, which is a sign of the times, i.e. digitization of the geodetic and cartographic documentation database. Finally, the Author proposed what changes should be made with respect to the amount of the information collected on structures permanently attached to buildings, as well as to the methods of their presentation on maps.
EN
Analysis of a design storm, explained as the expected rainfall intensity for a given storm duration and return period is carried out to establish Rainfall Intensity-Duration-Frequency (IDF) relationships. The IDF relationships are essential for the designing of hydraulic structures for future planning and management. The intent was to determine IDF relationship for the Barak River Basin in India. This region receives heavy rainfall but lacks potential in harnessing the available water resources. Rain gauge stations are not so frequent in this region. Under this condition, the engineers are bound to use IDF relationships. Using the 24-hour annual maximum rainfall and disaggregated hourly maximum rainfall as a measure of rainfall intensity for each station, IDF curves and isopluvial maps of rainfall intensities of 30-minute to 24-hour durations were generated. Analysis was done using the best fit amongst the Gumbel, Log Pearson Type III and Lognormal probability distribution functions. The goodness-of-fit tests indicated the Log Pearson Type III distribution was a suitable distribution for the area. After developing IDF curves for each station, an average IDF curve was developed using the Thiessen Polygon method in ArcGIS. The IDF relationship developed can be used as valuable information for the planning and management of hydraulic structures in the region.
EN
The aim of the research was to analyze the possibility of using mobile laser scanning systems to acquire information for production and/or updating of a basic map and to propose a no-reference index of this accuracy assessment. Point clouds have been analyzed in terms of content of interpretation and geometric potential. For this purpose, the accuracy of point clouds with a georeference assigned to the base map objects was examined. In order to conduct reference measurements, a geodetic network was designed and also additional static laser scanning data has been used. The analysis of mobile laser scanning (MLS) data accuracy was conducted with the use of 395 check points. In the paper, application of the total Error of Position of the base-map Objects acquired with the use of MLS was proposed. Research results were related to reference total station measurements. The resulting error values indicate the possibility to use an MLS point cloud in order to accurately determine coordinates for individual objects for the purposes of standard surveying studies, e.g. for updating some elements of the base map content. Nevertheless, acquiring MLS point clouds with satisfying accuracy not always is possible, unless specific resolution condition is fulfilled. The paper presents results of accuracy evaluation in different classes of base-map elements and objects.
PL
Do projektowania lub zarządzania terenami zieleni urządzonej wykorzystywane są różnego rodzaju programy komputerowe, zarówno komercyjne, jak i bezpłatne. Część z nich opiera się na funkcjonalności systemów informacji geograficznej.
EN
The base map provides basic information about land to individuals, companies, developers, design engineers, organizations, and government agencies. Its contents include spatial location data for control network points, buildings, land lots, infrastructure facilities, and topographic features. As the primary map of the country, it must be developed in accordance with specific laws and regulations and be continuously updated. The base map is a data source used for the development and updating of derivative maps and other large scale cartographic materials such as thematic or topographic maps. Thanks to the advancement of science and technology, the quality of land surveys carried out by means of terrestrial laser scanning (TLS) matches that of traditional surveying methods in many respects. This paper discusses the potential application of output data from laser scanners (point clouds) to the development and updating of cartographic materials, taking Poland’s base map as an example. A few research sites were chosen to present the method and the process of conducting a TLS land survey: a fragment of a residential area, a street, the surroundings of buildings, and an undeveloped area. The entire map that was drawn as a result of the survey was checked by comparing it to a map obtained from PODGiK (pol. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Regional Centre for Geodetic and Cartographic Records) and by conducting a field inspection. An accuracy and quality analysis of the conducted fieldwork and deskwork yielded very good results, which provide solid grounds for predicating that cartographic materials based on a TLS point cloud are a reliable source of information about land. The contents of the map that had been created with the use of the obtained point cloud were very accurately located in space (x, y, z). The conducted accuracy analysis and the inspection of the performed works showed that high quality is characteristic of TLS surveys. The accuracy of determining the location of the various map contents has been estimated at 0.02-0.03 m. The map was developed in conformity with the applicable laws and regulations as well as with best practice requirements.
PL
Artykuł przedstawia działania wykorzystujące rysunek mapy lub planu w kreacji posadzki przestrzeni publicznej, jako element służący rekreacji. Rysunkiem może być mapa świata, regionu, plan miasta lub jego fragment. Odwzorowanie może przedstawiać stan aktualny lub historyczny i mieć charakter płaski lub trójwymiarowy. Działanie osadza przechodnia w kontekście urbanistycznym, regionalnym lub ponadregionalnym, posiada charakter informacyjny i orientacyjny. Może również prezentować utracone dziedzictwo urbanistyczne miejsca. Przedstawienia mają charakter trwały lub tymczasowy. Przeprowadzona analiza wybranych przykładów wykazuje, że zastosowanie mapy lub planu w przestrzeni publicznej zwiększa jej atrakcyjność. Zabieg zachęca do interakcji, odnalezienia się w przestrzeni, a także zgłębienia historii miejsca. Odczytanie planu zatrzymuje przechodnia; jest punktem wyjścia i narzędziem służącym rekreacji w przestrzeni publicznej.
EN
This article presents contemporary design actions that apply outlines of a map or plan in the creation of a floor of recreational public spaces. The outlines may present a map of the world, region, city or its part. The design may depict the current or historical state of the pictured space, in a two or three dimensional manner. Such action places the potential passer-by in the urban or regional context and serves both as information and orientation. The actions can have a permanent or temporary character. A selection of examples indicates that application of a map design in a public space is a beneficial phenomenon that enriches the public space. The action encourages the user to interact with the space, find themselves in it and become acquainted with its heritage. It stops and keeps the passer-by in the public space and is a starting point for recreation.
Logistyka
|
2016
|
nr 1
336--342, CD1
PL
Mapy i modele (w tym 3D) dróg, torów kolejowych czy portów morskich odgrywają zasadniczą rolę w transporcie i logistyce. W działaniach praktycznych związanych z pozyskiwaniem danych pomiarowych dla tego celu, coraz większe zainteresowanie wzbudza technologia skaningu laserowego, szczególnie mobilnego skaningu laserowego. Niestety, pomiar skaningiem laserowym (jak każdy inny pomiar) jest obarczony błędami. W przypadku skaningu laserowego wielkość tych błędów zależy od kilku czynników. W niniejszej pracy zbadano wpływ dwóch czynników, które zmieniają się najbardziej w trakcie skanowania mobilnego. Tymi czynnikami są warunki geometryczne skanowania oraz barwa skanowanej powierzchni. Przeprowadzone badania mają istotne znaczenie dla wydajnego i skutecznego wykorzystania technologii mobilnego skaningu laserowego, szczególnie w inwentaryzacji infrastruktury transportowej.
EN
Maps and models (including 3D) roads, railways and sea ports play an essential role in transport and logistics. In practical activities related to the acquisition of measurement data for this purpose, it is increasingly clear interest in laser scanning technology, especially mobile laser scanning. Unfortunately, the measurement of laser scanning (like any other measurement) is affected by errors. In the case of laser scanning magnitude of these errors it depends on several factors. In the present study we investigated the effect of two factors that change the most during the scanning of the mobile. These factors include the conditions of geometric scanning, and color scanned surface. The studies are important for efficient and effective use mobile laser scanning technology, especially in transport infrastructure inventory.
PL
Artykuł pokazuje problem niespójności granic gruntów pod wodami płynącymi z linią brzegową rzeki. Przedstawiono rejestry danych, zawierające informacje o działkach pod wodami. Należą do nich bazy danych: katastralnych, topograficznych oraz administracyjnych. Pomiary przebiegu linii brzegowej jednej z rzek górskich wykazały duże rozbieżności pomiędzy granicą gruntu pod wodami a linią brzegową tej rzeki. Zmiany czasoprzestrzenne linii brzegowej rzeki określono na podstawie kilkuletnich, cyklicznych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Celem publikacji jest wykazanie konieczności aktualizacji baz danych katastralnych w zakresie granic gruntów pod wodami płynącymi w związku ze zmianą przebiegu linii brzegowych rzek. Czy mapa ewidencji gruntów zawsze najwierniej oddaje przebieg linii granicznej tego typu obiektów? Jak często powinna być aktualizowana? Mapa ewidencji gruntów i budynków, jako podstawowe źródło danych o granicach gruntów pod wodami płynącymi (rzeki), powinna być aktualizowana, po uprzedniej weryfikacji linii brzegowej rzeki (na przykład na podstawie ortofotomapy). Przeprowadzone badania wykazały jednoznacznie, że aktualizacja granic gruntów pod wodami powinna być wykonywana w interwałach co 10 lat.
EN
The article presents the problem of inconsistencies of the lande borders under flowing waters and the shoreline of the river. It presents data register, containing information on the plots under the waters. These include the following databases: cadastral, topographic and administrative. Measurements of the course of the shoreline of one of the mountainous rivers showed large discrepancies between borders of land under the waters and the shoreline of the river. Changes in time and space of the shoreline of the river were determined on the basis of the long term cyclical location and height measurements. The paper aims to show the need of updating cadastral databases related to the borders of land under the flowing waters due to the change of the course of the rivers shoreline. Do cadastral maps always faithfully reflect the course of the border line of this type of objects? How often should they be updated? Cadastral maps as the primary source of information about the borders of land under the flowing waters (rivers) should be updated, after prior verification of the shoreline of the river (for example, on the basis of an orthophotomap). The study showed clearly, that update the borders of land under the waters should be performed at intervals of every 10 years.
EN
The aim of the article is to analyze the selection of measuring points of sustainable sound level in the spa park. A set of points should allow to make on their basis an acoustic climate map for the park at certain times of day by usage available tools. Practical part contains a comparative analysis of developed noise maps, taking into account different variants of the distribution and number of measuring points on the selected area of the park.
PL
Celem artykułu jest analiza wyboru liczby punktów pomiarowych równoważnego poziomu dźwięk na terenie parku zdrojowego. Zbiór punktów powinien zapewniać wykonanie na ich podstawie mapy klimatu akustycznego parku dla określonych pór dnia, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych narzędzi. Część praktyczna zawiera analizę porównawczą opracowanych map hałasu, uwzględniającą różne warianty rozmieszczenia i liczby punktów pomiarowych na wybranym obszarze parku.
PL
Artykuł prezentuje regionalizację krajobrazów historyczno-kulturowych współczesnej Polski. Zaproponowany podział odnosi się do terytorialnego zróżnicowania materialnych przejawów kultury. Uwzględnia czas zasiedlenia, liczbę nawarstwień kulturowych, przebieg historycznych granic politycznych, zróżnicowanie współczesnej sieci osadniczej, strukturę krajobrazu. Skalą opracowania jest mapa 1:1000000, lub 1:1500000. Zaprezentowane zostały podstawy teoretyczne, sprecyzowano kryteria podziału dla każdego szczebla regionalizacji współczesnych krajobrazów historyczno-kulturowych. Regionalizacja przeprowadzona została metodą „od góry”, obejmuje środkowe stopnie hierarchicznego podziału. Postawiono tezę, że Polska nie stanowi obszaru granicznego kręgów cywilizacyjnych.
EN
The article presents the regionalisation of the historical-cultural landscapes of contemporary Poland. The spatial division proposed in the article refers to the territorial differentiation of the material expressions of culture. It accounts for the time of settling, the number of cultural layers, the course of the historical political boundaries, the differentiation of the contemporary settlement network, and the structure of landscape. The scale of analysis is provided by the map of 1:1 000 000 or of 1:1 500 000. The theoretical foundations are presented, and the criteria of division are made concrete for each level of regionalisation of the contemporary historical-cultural landscapes. The regionalisation was performed with the top-down method, and it encompasses the middle degrees of the hierarchical structure. The proposition is forwarded that Poland does not constitute the border area in the broad divisions of civilisations.
PL
W artykule przedstawiono okoliczności podjęcia badań oraz cele projektu „Przywracanie zabytkowych polskich nazw za pomocą map (na przykładzie Pojezierza Wałeckiego)”. Opisano również sposoby pozyskiwania nazw oraz metodykę opracowywania map nazw zabytkowych. Nazwy zbierane były na trzy sposoby: w archiwach, z map oraz w terenie. Na podstawie tych danych powstały wykazy obiektów z zabytkową nazwą oraz ich prezentacja graficzna na papierowych mapach. Digitalizacja oraz utworzenie bazy danych w systemie informacji geograficznej (GIS) umożliwiło opracowanie 17 arkuszy mapy zabytkowego nazewnictwa polskiego na Pojezierzu Wałeckim. Mapa ta ma być formą upowszechniania nazw na badanym obszarze oraz uświadamiać lokalną społeczność o zanikaniu nazw ze słowiańskim źródłosłowem. Nazwy te powinny zostać przywrócone w świadomości społecznej, gdyż są elementem dziedzictwa kulturowego tego regionu.
EN
The article presents the circumstances of undertaking research and the objectives of the project "Restoring the historic Polish names using maps (example of Wałeckie Lakeland)". Also there are described methods of collecting and mapping historical place names. Historic names were collected in three ways: in the archives, from maps and in the field. On the basis of these data the lists of objects with historic names were formed and their graphical representation was made on paper maps. The digitization of these data and the creation of a database of Geographic Information System (GIS) has enabled to produce 17 sheets of a map of Polish historical naming in Wałeckie Lakeland. This map is intended to disseminate historic names at the study area, and to raise local community awareness about the problem of the disappearance of the names with the Slavic root. These names should be restored in the public consciousness, because they are part of the cultural heritage of the region.
PL
Jest to próba refleksji nad podstawowymi materiałami kartograficznymi, na bazie których powstają szczegółowe opracowania tematyczne, związane z zagospodarowaniem przestrzennym, krajobrazem, infrastrukturą, pokryciem terenu itp. Powszechny dostęp do takich materiałów za pomocą Geoportalu po wprowadzeniu INSPIRE1 oraz coraz szersza cyfryzacja map rodzi pewne oczekiwania i wymagania co do ich aktualności. Po szczegółowej analizie dostępnych danych kartograficznych, w tym map topograficznych obszaru województwa śląskiego, potrzebnych do różnych opracowań tematycznych, można dojść do wniosku, że wszystkie dostępne mapy można uznać za „historyczne”. Stan zawartej na nich treści uzasadnia taką refleksję.
EN
It is an attempt to reflect upon the primary cartographic materials on the basis of which specific thematic studies associated with spatial development, landscape, infrastructure, land cover, etc. are developed. Universal access to such materials via the Geoportal after the introduction of INSPIRE and the ever increasing digitalization of maps raises certain expectations and requirements for the relevance of data. After a detailed analysis of the available cartographic data (topographic maps) for the Silesian Province area that is needed for various thematic studies, it can be concluded that all available maps can be considered as "historical". The status of their content justifies such reflection.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.