Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  patient safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie błędów medycznych i niemedycznych na przykładzie analizy działalności szpitali publicznych w województwie lubelskim oraz wskazanie kierunków poprawy jakości w obszarze zarządzania. W opracowaniu zastosowano analizę dostępnych źródeł literaturowych, raportu Najwyższej Izby Kontroli oraz orzeczeń sądowych zasądzających roszczenia z tytułu błędów medycznych w latach 2012–2016. W treści artykułu przedstawiono kolejno: istotę jakości opieki zdrowotnej i wskazano na czynniki ją kształtujące, omówiono kwestię zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pacjenta, wskazano na znaczenie kultury bezpieczeństwa w placówkach opieki zdrowotnej, przedstawiono wyniki badań – rodzaje błędów i źródła ich powstawania oraz zaprezentowano wnioski. Budowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta wewnątrz organizacji, wsparte nowymi rozwiązaniami prawnymi, jest kluczowym aspektem w opiece zdrowotnej. Oprócz tych rozwiązań musi istnieć wewnętrzny system zarządzania jakością, który pozwoli na stałe niwelowanie problemu występowania zdarzeń niepożądanych poprzez ich monitorowanie. Zrozumienie potrzeby tych działań, wspierających budowanie kultury, powinno pojawić się już na etapie kształcenia personelu medycznego i powinno mieć wymiar kompleksowy. Wymaga to także prawidłowej interpretacji przepisów prawnych, ale również wdrożenia w szpitalach wielu nowych rozwiązań organizacyjnych (w tym zarządczych) przy wsparciu już sprawdzonych w przedsiębiorstwach koncepcji zarządzania. Do takich koncepcji zaliczane jest TQM, choć znane są doświadczenia wielu placówek świadczących usługi zdrowotne w stosowaniu lean healthcare, kaizen, benchmarkingu i innych. Jakość usług zdrowotnych i kultura bezpieczeństwa pacjenta zależna jest od jakości zarządzania, a ta powinna być kształtowana przez zarządzających przy wsparciu zatrudnionego personelu świadomego nowych rozwiązań i projektów, które promują bezpieczną i skuteczną opiekę zdrowotną.
EN
The aim of this article is to show medical and non-medical errors on the example of the analysis of the activity of public hospitals in Lubelskie Voivodeship and to indicate directions of quality improvement in the area of management. The paper uses the analysis of available literature sources, the report of the Supreme Chamber of Control and court decisions awarding claims for medical errors in the years 2012–2016. The article presents in turn: the essence of the quality of health care and the factors shaping it, discusses the issue of quality assurance and patient safety, indicates the importance of safety culture in health care facilities, presents the results of research – types of errors and sources of their occurrence and presents conclusions. Building a patient safety culture within an organisation supported by new legal solutions is a key aspect of health care. Apart from these solutions, there must also be an internal quality management system, which will allow for permanent elimination of the problem of occurrence of undesirable events through their monitoring. The understanding of the need for these activities supporting culture building should appear already at the stage of education of medical personnel and should have a comprehensive dimension. It also requires proper interpretation of legal regulations, but also implementation of many new organisational (including management) solutions in hospitals with the support of management concepts already proven in enterprises. Such concepts include TQM, although the experience of many healthcare providers in using lean healthcare, kaizen, benchmarking and others is well known. The quality of health services and patient safety culture depends on the quality of management, and this should be shaped by managers with the support of employed staff aware of new solutions and projects that promote safe and effective health care.
PL
Wyniki badań laboratoryjnych to niezbędne narzędzie do podejmowania decyzji medycznych, a zapewnienie ich wiarygodności to jeden z kluczowych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjenta.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wykorzystania technologii RFID do automatycznej identyfikacji w usługach zdrowotnych. Artykuł omawia problemy sektora opieki zdrowotnej związane z bezpieczeństwem pacjentów oraz nieefektywnością wykorzystania materiałów i sprzętu medycznego. W dalszej części artykuł przedstawia możliwości rozwiązania tych problemów przez zastosowanie technologii RFID opisując przypadki praktycznego jej wykorzystania. Ponadto artykuł odnosi się do zagadnień ochrony prywatności, która w wyniku zastosowania technologii RFID może być w dużym stopniu zagrożona.
EN
The purpose of this article is to present the use of RFID automatic identification technology in healthcare. The article discusses problems of patient safety as well as ineffective use of medical materials and equipment and then in later part of the article the author presents possible solutions to these problems through the use of RFID technology by discussing case studies. Furthermore, the article addresses the issue of privacy, which can be compromised when using RFID in healthcare.
PL
Podstawowym celem funkcjonowania każdej jednostki szpitalnej jest świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów. Niestety trudna sytuacja finansowa wielu szpitali publicznych i niewystarczające nakłady finansowe na ich funkcjonowanie powoduje, że kadra zarządzająca szpitali zamiast koncentrować swój wysiłek na poprawie sprawności i wydajności procesów obsługi pacjentów, podwyższeniu poziomu wykorzystania kosztownych środków trwałych i wyrobów medycznych oraz redukcji kosztów zużycia produktów leczniczych i materiałów medycznych, poszukuje źródeł finansowania i oszczędności. Wyniki badań wskazują na wiele możliwych źródeł redukcji kosztów działań operacyjnych i organizacji procesów obsługi medycznej, oszczędności w zużyciu produktów leczniczych, lepszego wykorzystania informacji wynikających z jednoznacznej identyfikacji pacjentów, co zmniejszy zapotrzebowanie szpitali na środki finansowe. Z prowadzonych badań wynika również, że zastosowanie technik automatycznej identyfikacji i wystandaryzowanych rozwiązań przyczynia się do skrócenia czasu reakcji na potrzeby pacjenta oraz wzrost jego bezpieczeństwa.
EN
The basic aim of each healthcare unit is to provide patients with medical services. Unfortunately, difficult financial situation of many public hospitals and insufficient financial support dedicated to healthcare units make management staff concentrate on seeking financial opportunities and savings instead of concentrating their effort on improving productivity and efficiency of patient service, increasing utilisation level of valuable assets and medical products and reducing costs of consumption of pharmaceuticals and medical devices. The results of the research show many possible ways of reducing operational costs and organization of medical services, savings as far as consumption of healthcare products is concerned, better usage of information resulting from unambiguous patient identification, which will lead to lower costs. The research also show that use of automatic identification techniques and standard solutions lead to reduction of patient response time and better patient safety.
PL
Wyniki badań laboratoryjnych są niezbędne do podejmowania decyzji medycznych, a ich wiarygodność to jeden z kluczowych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. Zatem stosowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej musi być nadrzędnym celem każdej osoby wykonującej oznaczenia diagnostyczne.
EN
Laboratory results are necessary for medical diagnostic decisions and their reliability is one of keys elements influencing patient safety. Thus, good laboratory practice should be the priority for everyone doing laboratory measurements.
EN
Objectives: This study examines recognition performance to depend on image context and time order error. Recognition of standard images is a basic process in medical image analysis. Methods: After the presentation of a standard square, 20 subjects identified the standard within a variety of 7 squares. The choice was between the standard and either 3 smaller and 3 larger squares, 5 smaller and 1 larger square, or 5 larger and 1 smaller square (context conditions). Results: Multilevel regression analysis showed large individual differences in judgments (P < .001). Context induced assimilation of judgments to the medium-sized square within response options (P < .001). Negative time order error in rapid judgments caused an underestimation of the standard (P < .001). Conclusions: Assimilation of judgments and time order error might be a threat to the reliability of medical image analysis. Some procedural recommendations are derived to reduce bias and increase patient safety in radiology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.