Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawadnianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Crude oil, a major source of energy, is being exploited as a driver of the economy throughout the world. Being a limited resource, the price of crude oil increases constantly and the exploitation of mature reservoirs becomes essential in order to meet the ever-increasing energy demands. As conventional recovery methods are not sufficient to fulfil the growing needs, there is an incessant demand for developing new technologies which can help in efficient tertiary recovery in old reservoirs. Petroleum biotechnology has been emerging as a branch that can provide solutions to major problems in the oil industry, including increasing oil production from marginal oil wells. The enhanced oil recovery (EOR) method comprises four methods – chemical, thermal, miscible, and immiscible gas flooding – as well as microbial interference to increase recovery of the remaining hydrocarbons trapped in reservoir rocks. Biochemically enhanced oil recovery comprises an array of blooming technologies for tertiary oil recovery methods which is eco-friendly, cost-effective, and efficient in extracting the residual oil trapped in reservoir rocks. Biochemical enhanced oil recovery (BcEOR) is based on the principle of using biochemical by-products produced by microbial species to enhance oil recovery, etc. All these technologies work on the principles of reducing viscosity, increasing permeability, modifying solid surfaces, emulsifying through adherence to hydrocarbons, and lowering interfacial tension. BcEOR technologies either employ the beneficial microorganism itself or the biochemical by-products produced by the microbial species to enhance tertiary oil recovery. This review paper discusses the chronological development of biologically enhanced oil recovery and its various mechanisms.
PL
Ropa naftowa jest wykorzystywana na całym świecie jako główne źródło energii. Ze względu na ograniczone zasoby ropy naftowej jej cena stale rośnie, a eksploatacja ze złóż dojrzałych staje się niezbędna do zaspokojenia ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na energię. Ponieważ konwencjonalne metody wydobycia nie wystarczają do zaspokojenia coraz większych potrzeb, istnieje nieustanne zapotrzebowanie na rozwój nowych technologii, które mogą pomóc w efektywnym wspomaganiu wydobycia ze starych złóż metodami trzecimi. Ostatnio biotechnologia naftowa staje się gałęzią, która dostarcza rozwiązań dotyczących głównych problemów przemysłu naftowego, w tym zwiększenia wydobycia ropy z brzeżnych odwiertów ropnych. Wspomaganie wydobycia ropy naftowej (EOR) obejmuje cztery rodzaje metod: chemiczne, termiczne, tzw. mieszające i niemieszające wypieranie ropy gazem, a także oddziaływanie mikrobiologiczne w celu zwiększenia wydobycia węglowodorów uwięzionych w skałach złożowych. Biochemiczne metody wspomagania wydobycia ropy naftowej to szereg rozwijających się technologii dla trzecich metod wspomagania wydobycia, które są przyjazne dla środowiska, racjonalne pod względem kosztów i efektywne, jeżeli chodzi o wydobycie ropy rezydualnej uwięzionej w skałach złożowych. Biochemiczne wspomaganie wydobycia ropy naftowej (BcEOR) oparte jest na zasadzie, zgodnie z którą biochemiczne produkty uboczne wytwarzane przez gatunki drobnoustrojów są wykorzystywane do wspomagania wydobycia ropy naftowej itp. Wszystkie te technologie działają na takich zasadach jak: zmniejszenie lepkości, zwiększenie przepuszczalności, modyfikacja powierzchni ciał stałych, emulgowanie poprzez adhezję do węglowodorów, obniżenie napięcia międzyfazowego. Technologie BcEOR albo wykorzystują pożyteczny mikroorganizm jako taki, albo wykorzystują biochemiczne produkty uboczne wytwarzane przez gatunki drobnoustrojów w trzecich metodach wspomagania wydobycia ropy naftowej. W niniejszym artykule przeglądowym omówiono chronologiczny rozwój biologicznych metod wspomagania wydobycia ropy naftowej i ich różne mechanizmy.
EN
The aim of this study was an assessment of feasibility of conversion of sewage holding (SH) tanks to rainwater harvesting (RWH) tanks in Poland. Such a conversion may partly solve the problem of water scarcity for irrigation of plants in individual small gardens and reduce tap water consumption. Seven methods of RWH tanks sizing were applied to an example of a small harvesting system of the roof area equal to the garden irrigation area of 100 m2 for three different irrigation doses. A new criterion was introduced to optimize the tank capacity. Economic optimization was provided for new RWH tanks and for the tanks adapted from abandoned SH tanks. Results obtained for a system sited in west-central Poland in an average year have shown that design capacity of RWH tanks varied markedly between sizing methods. The conversion of SH tanks to RWH tanks is profitable, especially for irrigation due to scarcity of water in relatively dry west-central regions. Conversion of individual SH tanks in a good technical state to RWH tanks is relatively simple and cheap. The potential increase in storage volume due to the conversion of individual SH tanks to RWH tanks could reach all over Poland 215–350 dam3 per year, and individually can save up to 18–25% of total annual water use.
PL
Celem pracy była ocena możliwości przekształcenia zbiorników bezodpływowych do ścieków (ZB) w zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej (WD) w Polsce. Taka konwersja może częściowo rozwiązać problem niedoboru wody do nawadniania roślin w małych ogrodach przydomowych i zmniejszyć zużycie wody wodociągowej. Zastosowano 7 metod określania wielkości zbiornika WD na przykładzie małego systemu zbierającego opady z dachu o powierzchni równej powierzchni nawadnianego ogrodu (100 m2) oraz do alimentacji domowej instalacji wodociągowej w ilości 140 dm3/d. Wprowadzono nowe kryterium optymalizacji pojemności zbiornika, bazujące na efektywności hydraulicznej. Optymalizację ekonomiczną wykonano dla nowych zbiorników WD oraz dla zaadaptowanych z wyłączonych z eksploatacji ZB. Wyniki uzyskane dla systemu zlokalizowanego w środkowozachodniej Polsce i symulacji wykazały, że pojemność projektowa zbiorników WD różniła się znacznie między metodami wymiarowania. Konwersja ZB na zbiorniki WD jest opłacalna, szczególnie w przypadku nawadniania roślin w okresach niedoboru wody, a konwersja do instalacji wspomagającej wodociąg sieciowy jest jeszcze bardziej opłacalna, gdyż okres jej zwrotu wynosi od 2 do 6 lat. Przekształcanie indywidualnych ZB w zbiorniki WD i POŚ jest stosunkowo proste i tanie. Potencjalny wzrost pojemności retencyjnej w wyniku konwersji indywidualnych ZB na zbiorniki WD może osiągnąć w całej Polsce 215–350 tys. m3 rocznie, a indywidualnie może zaoszczędzić do 40% całkowitego rocznego zużycia wody.
EN
To resist against a hostile environment, the oases of Saoura developed ingenious techniques of catchment and sharing of water to exploit the rare and precious waters of the groundwater. But the intervention of modern irrigation techniques has disrupted the entire oasis system inside the oasis such as the spring, the palm grove and the ksar. These techniques have overexploited the groundwater supplying the palm grove in terms of quantity and quality. For centuries, the oases of Mougheul used only the source (with a flow of 25 dm3∙s–1 in 2001) which is inside the oasis to irrigate the parcels and herds. After the year 2005, the state decided to supply the city of Bechar with drinking water through the catchment field of Mougheul through five modern boreholes, which had a profound impact on the oasis, its surroundings, and the whole artesian source. In this work, we study the impact of the use of modern catchment systems on the water source and the life of the Mougheul population. By interviewing farmers and landowners about the impact of groundwater scarcity on the oasis. This allowed knowing the current state of the oasis and the reasons for its deterioration.
PL
Aby przeżyć w nieprzyjaznym środowisku, w oazach Saoura rozwijano pomysłowe techniki gromadzenia i rozdziału wody celem eksploatacji ograniczonych i cennych zasobów wód gruntowych. Interwencja współczesnych technik nawadniania zniszczyła cały system oaz z ich źródłami, gajami palmowymi i osadami ludzkimi. Te techniki nadmiernie eksploatowały wody gruntowe zasilające gaje palmowe. Przez wieki oazy w Mougheul wykorzystywały jedynie źródło (o wydajności 25 dm3∙s–1 w 2001 r.) znajdujące się wewnątrz oazy. Po roku 2005 państwo podjęło decyzję o zaopatrywaniu miasta Bechar w wodę pitną z poziomu wodonośnego w Mougheul poprzez pięć współczesnych odwiertów, co miało ogromny wpływ na oazę, jej otoczenie i cały system studni artezyjskiej. W pracy przedstawiono wpływ wykorzystania współczesnych systemów pozyskiwania wody na źródło wody i życie ludności w Mougheul.
EN
The Henaya Irrigated Perimeter (HIP) is an agricultural area irrigated by treated wastewater (TWW) of Ain El Hout treatment plant. Various analyses have shown that i) this water has low concentration of heavy metals and toxic elements, ii) the average values of the physicochemical parameters for 136 samples are satisfactory (29.2 mg O2∙dm–3 for chemical oxygen demands – COD, 13.14 mg O2∙dm–3 for biological oxygen demands – BOD, 14.2 mg∙dm–3 of suspended matter – SM, 1.82 mg∙dm–3 of N-NO3, 7.7 for pH and 927.74 μS∙cm–1 for electric conductivity – EC). Thirdly, it contains a high number of bacteria and nematodes (7200 CFU∙(100 dm3)–1 for faecal coliforms and 30 eggs∙dm–3 for intestinal Nematodes) which makes it dangerous for groundwater contamination. The objective in this work is to characterize the TWW and evaluate the impact of it use for irrigation on the quality of Hennaya groundwater. Before this, one has to prove that there is an amount of TWW that feeds the water table to show that there is a risk of pollution. We then estimated the aquifer minimum recharge value by TWW using the Thormthwaite method. The estimation has given 92 mm which is an important quantity. The results of the groundwater microbiological analyses reveal no sign of contamination. The cause is the efficiency of the degradation of pollutants of the Vadose zone. The soil purifying power Md of the HIP was evaluated by the Rehse method and gave values ranging from 2.1 to 12.7 which indicated a complete purification.
PL
Obszar nawodnień Hennaya to grunty rolnicze nawadniane oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni Ain El Hout. W wyniku analizy stwierdzono, że w oczyszczonych ściekach stężenia metali ciężkich i substancji toksycznych jest małe, a średnie wartości parametrów fizycznych i chemicznych mierzonych w 136 próbkach są zadowalające (ChZT – 29,2 mg O2∙dm–3, BZT – 13,14 mg O2∙dm–3, zawiesina – 14,2 mg∙dm–3, N-NO3 – 1,82 mg∙dm–3, pH – 7.7 i przewodnictwo – 927,74 μS∙cm–1). Ścieki zawierają dużą liczbę bakterii coli pochodzenia kałowego (7200 jtk∙(100 dm3)–1) i jaj nicieni przewodu pokarmowego (30 jaj∙dm–3), co stanowi zagrożenie dla jakości wód gruntowych. Celem badań była analiza oczyszczonych ścieków i ocena ich wpływu na wody gruntowe nawadnianych nimi obszarów. Wstępnie należało dowieść, że ścieki zasilają wody gruntowe i istnieje ryzyko zanieczyszczenia. Za pomocą metody Thormthwaite’a oszacowano minimalne zasilanie wód podziemnych – 92 mm, czyli jest to znacząca ilość ścieków. Nie stwierdzono mikrobiologicznych zanieczyszczeń wód gruntowych. Przyczyną tego jest zdolność strefy aeracji do redukcji zanieczyszczeń. Redukcję zanieczyszczeń przez gleby nawadnianej strefy oceniano metodą Rehse, a uzyskane wartości wynoszące od 2,1 do 12,7 wskazują na całkowite oczyszczenie.
EN
The deployment of appropriate technologies to enhance modern agricultural practices and improve crop yields is imperative for sustainability. This paper presents the development of a standalone automated irrigation system. The system design features good automation and control, which was achieved using an array of electronic timing system, soil feedback sensor and wireless communication system. Autonomous irrigation events are based on the states of the timing system, the soil feedback system and the wireless communication system. The control and automation of these systems was done using an AVR microcontroller, which was programmed to trigger intelligent and independent farm irrigation operation through a water pump attached to the system. The system also operates remotely via SMS command from mobile device and sends operational status feedback via SMS to preprogrammed mobile user(s). It also sends soil moisture condition to a remote user upon query. The system package was produced using additive manufacturing technique. The power supply system was implemented using solar power system in order to achieve a standalone, autonomous and reliable power supply necessary for an independent operation. The performance evaluation of the developed system show impressive response time, good reliability and excellent stability. Furthermore, the numerical experiment conducted using the Response Surface Methodology (RSM) produced a mathematical model for the optimization of the irrigation process for optimum performance and cost effectiveness.
6
EN
Bird cherry (Padus avium Mill.) is a medicinal and ornamental plant. Its flowers, fruits and bark are used in herbal medicine. Bird cherry is planted in parks, along roads and also used in the landscape and reclamation plantations. The first three years after planting determines the seedling survival rate of introduced plants. During this period, the plants should have adequate soil moisture, which can be provided by the properly designed and operated irrigation system. The aim of the research was to assess the bird cherry water needs during the first three years after planting. As a measure of water requirements, the potential evapotranspiration (Etp) of the plants was applied. The modified for Polish conditions by Żakowicz (2010) Blaney-Criddle’s formula using the adjusted crop coefficients was applied. It was assumed that the growing season of plants starts on April 1 and ends on October 31. The estimates were carried out for five agro-climatic regions of Poland during the years 1981-2010. The rainfall deficiency (or excess) in the period from April to October was calculated based on the difference between the plants water needs (showed as Etp) and the precipitation totals. The average water requirements of bird cherry in all studied regions during the period of the highest water needs (July-August) were 233 mm. The highest water requirements (around 242 mm) in the period July-August occurred in the central-north-western and central-eastern regions. The lowest water requirements (227 mm) were noted in the north-eastern and south-eastern regions. In each decade of the long-term, a significant rising tendency of water needs in the period July-August by 5 mm was noted. During the years 1981-2010, the rainfall deficiency in the period July-August occurred in 29 years in the north-eastern and central-eastern regions, in 28 years in the central-north-western region, in 27 years in the south-western region and in 25 years in the south-eastern region. In all studied regions during the long-term, the increasing tendency of bird cherry water requirements during the growing season was noted. The temporal variability of bird cherry water needs, with the exception of the central-north-western region, was important for each region.
PL
Czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.), nazywana również czeremchą pospolitą, jest rośliną leczniczą i ozdobną. Jej kwiaty, owoce i kora są wykorzystywane w ziołolecznictwie. Bywa sadzona w parkach i przy drogach, a także stosowana w zadrzewieniach krajobrazowych i rekultywacyjnych. Decydującym o wysokiej udatności nasadzeń jest zwłaszcza okres pierwszych trzech lat po nasadzeniu roślin wprowadzanych na dany teren. Wymaga to zapewnienia wystarczającej ilości wody poprzez dobrze zaprogramowane nawodnienia. Celem podjętych badań była próba oszacowania potrzeb wodnych czeremchy zwyczajnej w pierwszych trzech latach po nasadzeniu. Jako miarę zapotrzebowania wody przez rośliny przyjęto ewapotranspirację potencjalną. Wykorzystano do tego celu, zmodyfikowany dla warunków Polski przez Żakowicza (2010), wzór Blaney-Criddle’a, z użyciem dostosowanych do niego współczynników roślinnych. Przyjęto, że sezon wegetacyjny czeremchy zwyczajnej rozpoczyna się 1 kwietnia a kończy 31 października. Obliczenia przeprowadzono dla różnych regionów agro-klimatycznych Polski w latach 1981-2010. Niedobory (lub nadmiary) opadów w okresie kwiecień-październik obliczono z różnicy pomiędzy potrzebami wodnymi czeremchy, wyrażonymi, jako Etp dla tego okresu, a sumą opadów atmosferycznych. Potrzeby wodne czeremchy w okresie jej największego zapotrzebowania na wodę (lipiec-sierpień) w 5 regionach Polski wyniosły 233 mm. Największe potrzeby wodne w lipcu i w sierpniu, wystąpiły w dwóch regionach Polaki: środkowo-północno-zachodnim i środkowo-wschodnim (około 242 mm). Najmniejsze potrzeby wodne (średnio 227 mm), stwierdzono w północno-wschodnim i południowo-wschodnim regionie Polski. W każdej dekadzie analizowanego wielolecia zaznaczyła się istotna tendencja wzrostu zapotrzebowania na wodę o 5 mm w okresie lipca i sierpnia. W badanym trzydziestoleciu, niedobory opadów w okresie lipiec-sierpień wystąpiły w 29 latach w regionach północno-wschodnim i środkowo-wschodnim, w regionie środkowo-północno-zachodnim w 28 latach, w południowo-zachodnim w 27 latach, a w południowo-wschodnim niedobory opadów wystąpiły w 25 latach. We wszystkich badanych regionach rozpatrywanego trzydziestolecia, zaznaczyła się tendencja do zwiększenia się potrzeb wodnych czeremchy w okresie wegetacji. Trend zmienności czasowej potrzeb wodnych był, z wyjątkiem regionu środkowo-północno-zachodniego, istotny w przypadku każdego regionu.
PL
Zbiornik na deszczówkę jest jak duża skarbonka. Kropla po kropli napełnia się wodą, która „spada z nieba" i do tego nic nas to nie kosztuje. Bardzo szybko, zebrane setki litrów wody można wykorzystać do nawadniania ogrodu, spłukiwania WC, prania i innych prac porządkowych.
EN
The uncertainty of water availability is the main problem in planning for water resources in watersheds of agricultural drylands. Water availability for different uses depends on the runoff that is generated in the upper portion of the watersheds, where there are higher elevations and lower temperatures. Proximity to the ocean is a main factor that defines rainfall amounts. In this research we linked the effects of El Niño to a regional Standardized Precipitation Index (SPI) and the subsequent impact on runoff production and irrigation water allocation. Findings indicate the cascading impacts of the El Niño on the SPI, the SPI on the runoff discharge to the irrigation reservoir, and the final impact on the planted area within the irrigation district. An optimization procedure was applied to maximizing net income in agriculture under different water availability scenarios. The restrictions to the optimization model were: total available water, crop water demand, and available land. Local criteria for defining the maximum allowable planted area by crop also were taken into account. The analysis with various water availability scenarios demonstrated that with limited amounts of water for irrigation, forage area would be limited, thereby increasing the area of crops with lower water demands. In both scenarios the area of forage maize was reduced from 11300 to 1764 ha. Increasing irrigation water use efficiency may save water for expanding the irrigated area, or for other uses.
EN
The irrigation area of Parsanga is located in Sumenep Regency, Madura Island of Indonesia. This irrigation area is 500 ha and the existing cropping pattern is paddy–paddy–second crop. There is water discharge deficiency due to the existing cropping pattern mainly in the dry season. Thus, this study intends to optimize the cropping pattern for 3 condition so that it can produce the maximum benefit of agricultural product. The first cropping pattern is paddy/second crop–second crop–paddy/second crop; the second proposition is paddy/second crop –paddy/second crop–second crop; and the third proposition is paddy–second crop–paddy/second crop. The optimization analysis is carried out by using the linear programming. The suggested three cropping patterns are not only able to solve the water deficiency; they can also present the more production benefit than the existing condition.
PL
Nawadniany obszar Parsanga znajduje się w dystrykcie Sumenep na wyspie Madura w Indonezji. Ma powierzchnię 500 ha, a system upraw tam stosowanych to ryż–ryż–drugi plon. W warunkach takiego systemu uprawy występują deficyty wody, szczególnie w porze suchej. Z tego powodu przedstawione badania miały na celu optymalizację systemu upraw w trzech systemach, aby uzyskać maksymalne korzyści w produkcji rolniczej. Trzy systemy to: 1 – ryż/drugi plon–drugi plon–ryż/drugi plon, 2 – ryż/drugi plon–ryż/drugi plon–drugi plon i 3 – ryż–drugi plon–ryż/drugi plon. Optymalizację wykonano z zastosowaniem programowania linearnego. Sugerowane trzy systemy są w stanie nie tylko rozwiązać problem deficytu wody, ale także dają korzyści produkcyjne większe niż obecnie uzyskiwane.
EN
The wetland complex of Guerbes-Sanhadja (north-eastern Algeria), has experienced in recent years a certain economic expansion, particularly agricultural, about 47% of the useful agricultural area marked by several varieties of crops ranging from market gardening to speculative crops, requiring large quantities of water for irrigation purposes, however the swampy areas are the main sources used for irrigation purposes in this practice. It is therefore necessary for this water to have physicochemical properties adapted to plants, in particular the absence of salinity. This study was done to evaluate the status of the swamps areas quality and its suitability for irrigated agriculture. To achieve this objective, water samples from ten swamps areas water were collected from Guerbes- -Sanhadja in February and June of 2016. The water quality of these swamps was estimated from different water quality parameters such as pH and electrical conductivity (EC), the chemical parameters like Na+, K+, Ca2+, HCO3 –, SO4 2–, Cl–, BOD5, NO3 –, NO2 –, NH4 + and PO4 3–. Based on the physico-chemical analyses, irrigation quality parameters like sodium absorption ratio (SAR), percent sodium (% Na), residual sodium carbonate (RSC), permeability index (PI), magnesium hazard (MH) were calculated. The results showed that the overall concentration of nitrate was very high. About 60 percent of the swampy areas had suitable water quality for chloride, and they had a concentration below the permissible limit for crop irrigation. From the Richards diagram, it is observed that most of the samples from the study area fall in the good to permissible classes for irrigation purpose.
PL
Kompleks środowisk podmokłych Guerbes-Sanhadja (północnowschodnia Algieria) był w ostatnich latach terenem ekspansji gospodarczej, głównie rolniczej. Około 47% użytków rolnych wykorzystano do uprawy kilku rodzajów roślin od ogrodnictwa po uprawy polowe wymagające dużej ilości wody. Obszary bagienne są głównym źródłem tej wody. Dlatego ważne jest, aby jakość wody do nawodnień była odpowiednia dla roślin, zwłaszcza żeby nie była zasolona. Przedstawione badania wykonano w celu oceny stanu wód na obszarach bagiennych i ich przydatności do nawodnień. Próbki wody pobrano z dziesięciu stanowisk z Guerbes-Sanhadja w lutym i czerwcu 2016 roku. Analizowano pH, przewodnictwo elektrolityczne oraz stężenie Na+, K+, Ca2+, HCO3 –, SO4 2–, Cl–, BOD5, NO3 –, NO2 –, NH4 + i PO4 3–. Na podstawie wyników analiz obliczono parametry jakości wody, takie jak współczynnik adsorpcji sodu (SAR), procent sodu (%Na), rezydualny węglan sodu (RSC), wskaźnik przepuszczalności (PI) i ryzyko magnezowe (MH). Wyniki świadczą o bardzo dużym stężeniu azotanów. Na ok. 60% obszarów bagiennych wody mają odpowiednie stężenie chlorków, mniejsze niż limity dopuszczalne dla wód do nawadniania. Z diagramu Richardsa wynika, że większość próbek z badanego obszaru mieści się w dobrej lub dopuszczalnej klasie jakości wody do irygacji.
EN
The results of the study devoted to assessment of accuracy and reliability of the CROPWAT 8.0 software application calculations of the evapotranspiration and crop water requirements are represented in the article. The study was based on the results of the perennial field experiments, conducted during the period from 2012 to 2017 at the irrigated lands of the South of Ukraine with different crops, namely: sweet corn, grain corn, soybean, sorghum. We assessed accuracy of the CROPWAT 8.0 software application by the comparison of the calculated values with the real ones. We determined considerable differences between the calculated crops evapotranspiration values and crops irrigation requirements and the real ones obtained in the field experiments. The difference was the most essential in case of the dripirrigated sweet corn crop and averaged to 46.05% for evapotranspiration and 89.20% for irrigation water requirements, correspondingly. Overhead sprinkler irrigated crops are likely to be more suitable for accurate evapotranspiration prediction by using the CROPWAT 8.0. The slightest discrepancy between the calculated and actual values of the studied parameters were determined on the overhead sprinkler irrigated grain corn crops, where the differences averaged just to 15.86% for evapotranspiration and 41.63% for irrigation norm. The results of the study gave us an opportunity to conclude that CROPWAT 8.0 software application should not be used without previous calibration and adjustment of the crop coefficients for the concrete agricultural production conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poświęconych ocenie dokładności i wiarygodności obliczeń ewapotranspiracji i zapotrzebowania roślin na wodę z zastosowaniem programu CROPWAT 8.0. Podstawą badań były wyniki wieloletniego eksperymentu polowego prowadzonego od 2012 do 2017 r. na nawadnianych polach południowej Ukrainy z różnymi uprawami: kukurydzy cukrowej, kukurydzy zwykłej, soi i sorgo. Oceniono dokładność wyników uzyskanych za pomocą CROPWAT 8.0 przez porównanie wartości obliczonych z wartościami rzeczywistymi. Stwierdzono znaczne różnice między obliczonymi wartościami ewapotranspiracji upraw i ich zapotrzebowaniem na wodę a wartościami rzeczywistymi z eksperymentów polowych. Największe różnice stwierdzono w przypadku kroplowo nawadnianych upraw kukurydzy cukrowej i wynosiły one 46,05% w odniesieniu do ewapotranspiracji i 89,20% do zapotrzebowania na wodę do nawodnień. Obliczenia ewapotranspiracji za pomocą CROPWAT 8.0 były bardziej dokładne w odniesieniu do upraw nawadnianych deszczowniami. Najmniejszą rozbieżność między obliczonymi a rzeczywistymi wartościami badanych parametrów stwierdzono w przypadku deszczowanych upraw kukurydzy zwykłej, gdzie różnice wynosiły 15,86% w odniesieniu do ewapotranspiracji i 41,63% do norm nawadniania. Wyniki badań dają podstawy do wnioskowania, że CROPWAT 8.0 nie powinien być stosowany bez wstępnej kalibracji i dostosowania współczynników upraw do konkretnych warunków produkcji rolniczej.
PL
Celem badań była ocena wpływu użycia ścieków szarych (surowych i oczyszczonych) do nawadniania trawy (życica trwała, Lolium perenne), wyhodowanej na drobnym piasku, na przyrost biomasy w okresie 4 miesięcy. Zastosowano trzy rodzaje cieczy do nawadniania (woda wodociągowa, surowe ścieki szare i oczyszczone ścieki szare) w na dwóch poziomach dawek częściowych: niskim i wysokim (5 i 15 mm na tydzień), w dawkach całkowitych o wysokości 15, 25, 35 i 45 mm na tydzień. Ścieki surowe z pralki, kąpieli w wannie i mycia rąk charakteryzowały się następującymi wskaźnikami: ChZT - 247 ± 33 mg O2·dm-3, BZT5 - 81 ± 12 mg O2·dm-3, azot całkowity - 7,2 ± 0,9 mg N·dm-3 i fosfor całkowity - 4,7 ± 0,7 mg P·dm-3, zaś ścieki oczyszczone odpowiednio: 81 ± 12 mg O2·dm-3, 23 ± 6 mg O2·dm-3, 4,8 ± 0.9 mg N·dm-3, 2 ± 0,2 mg P·dm-3. Wyniki badań wykazały, że wzrost nadziemnej biomasy jest zależny od całkowitej dawki cieczy w zakresie 15 do 45 mm na tydzień. Średni przyrost biomasy trawy podlewanej wodą wodociągową, ściekami oczyszczonymi i ściekami surowymi dla dawki częściowej 5 mm na tydzień (w ramach dawek całkowitych 15-45 mm na tydzień) wyniósł 40,5 ± 7,5, 39,1 ± 7,3, 42,8 ± 6,0 mg s.m., odpowiednio, a dla dawki częściowej 15 mm na tydzień: 52,6 ± 7,8, 54,0 ± 7,5, 50,3 ± 9,2 mg s.m., odpowiednio. Różnica przyrostu suchej biomasy nawadnianej oczyszczonymi ściekami szarymi dawką częściową 5 mm na tydzień i dawką częściową 15 mm na tydzień (na korzyść tej wyższej) była większa niż dla pozostałych rodzajów cieczy; była też istotna statystycznie (p > 6%). Badania wykazały, że surowe i oczyszczone ścieki szare, mogą stanowić alternatywę dla wody wodociągowej w kontekście nawadniania trawnika, nie wywierając negatywnego wpływu na przyrost biomasy.
EN
The study was conducted on grass (Lolium perenne) grown on fine sand in pots to evaluate the effect of greywater reuse on total dry biomass of grass during 4 months. The experiment has been designed as full factorial with total water load: 15, 25, 35 and 45 mm·week-1. Three categories of irrigation water (tap water, treated greywater, raw greywater) were tested in conditional combination with two levels for each category that is the low and high level at 5 and 15 mm·week-1, respectively. The COD, BOD5, total nitrogen, total phosphorus is 247 ± 33 mg·dm-3, 81 ± 12 mg·dm-3, 7.2 ± 0.9 mg·dm-3, 4.7 ± 0.7 mg·dm-3 of raw greywater and 81 ± 12 mg·dm-3, 23 ± 6 mg·dm-3, 4.8 ± 0.9 mg·dm-3, 2 ± 0.2 mg·dm-3 of treated greywater, respectively. The results showed that the dry biomass yields increase when increasing total irrigation water dose from 15 to 45 mm·week-1. The dry biomass yields at 5 mm·week-1 share of tap water, treated greywater, or raw greywater in total irrigation water doses 15-45 mm·week-1 were equal to 40,5 ± 7,5, 39,1 ± 7,3, 42,8 ± 6,0 mg d.m. and at 15 mm·week-1 partial dose: 52,6 ± 7,8, 54,0 ± 7,5, 50,3 ± 9,2 mg d.m. per pot, respectively. The increase in dry biomass yield of grass irrigated with treated greywater (partial dose from 5 to 15 mm·week-1) was higher and more significant (p = 0.13, 0.06, 0.37) than in the two other cases. The study concludes that treated greywater, raw greywater can be a partial or complete replacement for tap water without compromising ryegrass biomass yield.
PL
Rosnąca konkurencja pomiędzy firmami zajmującymi się uprawą roślin wymusza na działach badawczo-rozwojowych poszukiwanie nowych technologii i preparatów pozwalających osiągać lepsze rezultaty w tych dziedzinach. Nie mniej istotnym czynnikiem decydującym o wyborze technologii i preparatów do stosowania w uprawie roślin, jest ich oddziaływanie na środowisko. Przez nierozważne działania (przenawożenie, intensywne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, zaburzenia melioracyjne) środowisko naturalne ulega ciągłej degradacji. Problemów przysparzają także kapryśne zmiany klimatu, powodując bądź ulewne deszcze, bądź okresy długotrwałych susz. Wielką szansą wydaje się być technologia superabsorbentów. Rozwiązanie stosowane od lat w produkcji technicznych materiałów, dziś ma szansę wspomóc rolnictwo w walce z suszą. Rozwijająca się technika pozwala produkować w pełni biodegradowalne produkty spełniające funkcję doglebowych magazynów wody dla roślin. Hydrożele z przeznaczeniem do zastosowań rolniczych mają charakter dedykowany sprzyjający środowisku naturalnemu pozwalając jednocześnie ograniczać negatywne skutki suszy i rewitalizować zasoby naturalne. Podstawowe korzyści ekonomiczne i społeczne: ograniczenie konieczności nawadniania o ok. 20–50% – zapobieganie skutkom stresu wodnego i suszy, ograniczenie dawek nawozowych o ok. 30% poprzez „inteligentny” sposób uwalniania składników pokarmowych (nawozów) w obrębie systemu korzeniowego, ochrona środowiska naturalnego przed skutkami przenawożenia, zasolenia gruntów, ograniczenie wypłukiwania nawozów w głębsze partie gleby, ochrona wód gruntowych, ograniczenie intensywności zabiegów pielęgnacyjnych o ok. 9%, zwiększenie plonowania o ok. 15%.
EN
The growing competition between companies involved in the cultivation of plants, forces the research and development departments to search for new technologies and preparations to achieve better results in these fields. No less important factor determining the choice of technologies and preparations for use in the cultivation of plants, is their impact on the environment. By many years reckless actions (over-fertilization, intensive use of chemical plant protection products, irrigation) the natural environment is constantly degraded. Problems are also caused by capricious climate changes, causing either heavy rains or periods of prolonged drought. The superabsorbent technology seems to be a great opportunity. The solution used for years in the production in technical usage, today has the chance to help agriculture in the fight against drought. The developing technology allows to produce fully biodegradable products that perform the function of soil water storage for plants. Hydrogels designed for agricultural purposes are dedicated to the natural environment, in the same time are allowing to limit the negative effects of drought and revitalize natural resources. Basic economic and social benefits: reducing the need for irrigation by about 20–50% - preventing the effects of water stress and drought, limitation of fertilizer doses by approx. 30% through the “intelligent” way of release of nutrients (fertilizers) within the root system, protection of the natural environment against the effects of over-fertilization and land salinity. limiting the leaching of fertilizers into deeper soil parts, protection of groundwater, limiting the intensity of care treatments by approx. 9%, increase in yield by approx. 15%.
PL
Polska jest największym producentem jabłek w Europie. Opady atmosferyczne są podstawowym źródłem wody dla roślin. Klimat Polski charakteryzuje przestrzenna i czasowa zmienność, co utrudnia szacowanie potrzeb nawodnieniowych roślin oraz prognozowanie bilansu wodnego. Celem podjętych badań była ocena potrzeb wodnych jabłoni oraz wysokości opadów efektywnych co pozwoli na określenie potrzeb nawadniania. Dane pomiarowe obejmowały okresy wegetacyjne od V do IX za lata 2011-2016. Analizując dane średnie dla lat i lokalizacji badań stwierdzono, że w naszych warunkach klimatyczny bilans wodny (KBW) tylko w czerwcu dokładnie odzwierciedla bilans potrzeb wodnych jabłoni. W maju wartości KBW są wyraźnie zawyżone w odniesieniu do bilansu potrzeb wodnych jabłoni (BPW-jabłoni), a w VII, VIII i IX zaniżone.
EN
Poland is the biggest producer of apple in Europe. Rainfalls are basic source of water for plants. The climate of Poland is characterized by high temporal and spatial variation that makes estimation of plant water requirements and forecasting of water balance difficult. The aim of the study was assessment of water needs of apple trees as well as amount of effective precipitation, enabling estimation of irrigation requirements. Data was collected during vegetative periods (May - Sep.) of 2011-2016. Analysis of data from different years and locations revealed that in Polish conditions climatic water balance accurately reflects balance of water requirements of apple trees only in June. In May values of climatic water balance were significantly higher, whereas in July, August and September lower compared to balance of apple water requirements.
EN
Agriculture is one of the strategic spheres of the economy in highland and lowland regions, the main impact of its development by farmers is the management of stable regimes of cultivating crops. Nowadays in Armenia and Artsakh, agriculture develops mainly due to enlarging mostly agricultural crop lands. As a means of solving the main task, one method of calculating the parameters of irrigation regimes is suggested in the case of drip and sprinkle irrigation.
PL
Aby zieleń spełniała wszystkie swoje funkcje, potrzebuje odpowiedniej ilości wody, dlatego coraz więcej właścicieli ogrodów zastępuje tradycyjne podlewanie systemami automatycznego nawadniania. Podobne tendencje coraz częściej zauważalne są w przestrzeniach zieleni miejskiej, co wpływa na polepszenie ich jakości.
EN
The paper presents an increasing problem of uncontrolled groundwater extraction of the Jurassic-Cretaceous aquifer near Kalisz. Groundwater abstraction for irrigation purpose leads to a significant decrease in groundwater pressure in the northern reaches of the Kalisz district. Spatial and temporal analyses of the depression cone development made the author searchingfor a reason that would cause an ongoing decrease in the groundwater level of agriculturally utilized areas. Due to a significant range ofJurassic- Cretaceous piezometric pressure fluctuations, a transient model has been constructed to achieve this task. The model analysis indicates that the groundwater extraction of 1240 m3/h, required to make the piezometric field distribution compatible to field measurements, is to be 30% higher than recorded. Water abstraction may rise up to 1790 m3/h in the growing season and contribute to a progressive development of a regional depression crater as a consequence. Following the over-exploitation, the piezometric pressure of the Jurassic-Cretaceous basin has already been lowered by over 20.0 m in depth in the Blizanów community.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania sztucznych ośrodków porowatych zbudowanych z kulek szklanych o znanej granulacji w celu symulacji przepływu płynów złożowych i zabiegów wspomagania/intensyfikacji wydobycia węglowodorów. Wykonanych zostało 8 modeli złóż o zróżnicowanej budowie i układzie warstw, które scharakteryzowano pod względem podstawowych parametrów petrofizycznych i filtracyjnych. Przeprowadzono wizualizację symulacji procesu nawadniania dwóch modeli heterogenicznych: I – dwie warstwy równoległe o różnej frakcji budujących je kulek szklanych, II – analogiczny model z modyfikacją (redukcją) przepuszczalności określonego fragmentu warstwy spągowej. W prosty sposób zestawiono i porównano poziom nasyceń ropy naftowej po zabiegu nawadniania, weryfikując tym samym poprawność zaprojektowanego eksperymentu symulacji przepływu płynów przez sztuczne warstwy/złoża z kulek szklanych.
XX
The paper presents an evaluation of potential possibilities of using glass beads pack for reservoir fluids flow and IOR/EOR treatment simulation. Eight models with various structures and layers layout, and which were characterized in terms of their basic petrophysical and filtration properties were built. For two heterogeneous models waterflooding treatment simulation was carried out: I – two parallel layers with different fraction of glass, II – analogical model with reduction of permeability in base layer. For verification of correctness of designed simulations, the level of oil saturation after waterflooding was compared.
EN
This study aims to assess global experience on agricultural water management under different scenarios. The results showed that trend of permanent crops to cultivated area, human development index (HDI), irrigation water requirement, and percent of total cultivated area drained is increasing and trend of rural population to total population, total economically active population in agriculture to total economically active population, value added to gross domestic production (GDP) by agriculture, and the difference between national rainfall index (NRI) and irrigation water requirement is decreasing. The estimating of area equipped for irrigation in 2035 and 2060 were studied acc. to the three scenarios: I – the values of the main indices would be changed by the same slope of the past half of century, II and III – the slopes would be decreased by 30% and 50% respectively. The minimum and maximum values of pressure on renewable water resources by irrigation, are related to the third and first scenarios by 2035 (6.1%) and 2060 (9.2%), respectively.
PL
Celem badań była ocena doświadczenia w zarządzaniu wodą w rolnictwie z różnymi scenariuszami. Zaobserwowano rosnący trend trwałych upraw na obszarach rolniczych, zwiększenie indeksu rozwoju społecznego (HDI – ang. human development index), zapotrzebowania na wodę do nawodnień i udziału drenowanych obszarów rolniczych oraz malejący trend udziału ludności wiejskiej, udziału ludności gospodarczo zaangażowanej w rolnictwie w stosunku do całkowitej liczby ludności aktywnej zawodowo, zwiększenie udziału w gospodarce wartości dodanej brutto w rolnictwie oraz zwiększenie różnicy między wskaźnikiem opadu (NRI – ang. national rainfall index) a zapotrzebowaniem na wodę do nawodnień. Powierzchnię do nawodnień planowaną na lata 2035 i 2060 r. oszacowano według trzech scenariuszy: I – wartości głównych wskaźników będą zmieniały się w taki sam sposób przez pół wieku, II i III – zmniejszenie wskaźników będzie następowało odpowiednio z nachyleniem 30 i 50%. Minimalne i maksymalne wartości presji nawodnień na zasoby wodne w odniesieniu do scenariusza trzeciego do 2035 r. i pierwszego do 2060 r. wynosiły odpowiednio 6,1% i 9,2%.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.