Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  violence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Piractwo somalijskie
PL
Piractwo jest bardzo ważnym problemem, które pośrednio dotyczy, praktycznie każdego człowieka. Każdy korzysta bowiem z dóbr, które były transportowane drogą morską. Morza i oceany zajmują bardzo dużą powierzchnię kuli ziemskiej, społeczeństwo nie jest w stanie ich kontrolować. Geneza piractwa wiąże się bezpośrednio z powstaniem żeglugi morskiej, świadczy to o tym, iż ludzie od zarania dziejów muszą zmagać się z tym problemem. Szczególnie niebezpiecznym regionem w kwestii piractwa jest Ocean Indyjski, Zatoka Adeńska i Róg Afryki. Zaangażowanie organizacji międzynarodowych sprawiło, iż obecnie piractwo na tych obszarach ustępuje, nie zmienia to faktu, iż należy nieustannie kontrolować sytuację i inwigilować obiekty, które przemieszczają się tamtejszymi trasami.
EN
Piracy is a very important problem that indirectly affects practically every person. Everyone uses the goods that were transported by sea. The origin of piracy is related to the emergence of shipping. A particulary dangerous area for piracy is the Indian Ocean, the Gulf of Aden and the Horn of Africa. Due to the involvement of international organizations, piracy in these areas is now subsiding, but this doesn't change the fact that the situation should be constantly monitored and objects that move along these routes must be constantly monitored.
2
Content available remote Terroryzm w Europie Zachodniej
PL
Terroryzm jest niezwykle poważnym zagrożeniem, które dotyczy obecnie całej społeczności międzynarodowej. Zjawisko to podlega ciągłym zmianom i ewoluuje, dostosowując się do panujących warunków, co utrudnia jego zdefiniowanie. Szczególne zagrożenie stwarzają organizacje związane z islamskimi radykałami, które w swoich postulatach propagują zwalczanie wartości zachodniej cywilizacji. Kolejne zamachy przeprowadzane przez te ugrupowania na terenie Europy, mogą spowodować reakcję prawicowych ekstremistów, negujących idee multikulturowości.
EN
Terrorism is extremely big threat to all mankind. This ideology is constantly changing and elvoving to adjust itself to world conditions. This process is impeding the definition possibilities of terrorism. In particular the biggest threat are organization linked to Islamic radicals, which postulate fighting with the Western culture. Next and ongoing terrorists attacks in Europe can provoke a reaction of right-wing extremists, who are negating the idea of multicultural world.
EN
The following elaboration presents a view on the tasks and challenges which should be faced by ecological engineering in the near future. The study also emphasizes the need to disseminate the concept of retarding the pace of transformation of ecosystems and natural resources as well as proper understanding and urgent implementation of strategically correct provisions from the existing legal acts. It also refers to the need to look for the effective methods of disseminating the activities for the protection of ecosystems, in which accepting the concept of “violence on the environment” may be helpful. The ecological engineering activity may be divided into: a) activities in natural areas, including rural ones, to protect and restore their ecosystem services, b) activities in increasingly biologically poorer urbanized and industrialized areas in order to create the conditions for the well-being of residents, in the reality of climate change and the prevention of further rapid change in the region, intensified by anthropogenic pressure, c) involvement in education. In the background of this division, the necessary activities of the active PTIE members include: 1) Discussing, analyzing and pointing out the problems of protection and rational use of the environment as well as natural and anthropogenic resources, 2) Organizing multidisciplinary scientific and educational conferences, 3) Development, publication and dissemination of knowledge in the field of counteracting the environmental degradation as well as the ways of protecting and rationalizing the use of the environment, 4) Cooperation with various organizations (including administration) in solving the ecological and economic problems, 5) Participation in the process of ecological legislation, 6) Opinions, eco-engineering and counseling for local communities.
PL
W artykule poruszono problematykę zwalczania terroryzmu na płaszczyźnie zinstytucjonalizowanej Europy. Znakomitym obszarem badawczym w tym zakresie, z racji zarówno realnych zagrożeń, jak i aktywizowania obszaru przeciwdziałania, jest kontynent europejski. Początek powojennej europejskiej współpracy w dziedzinie zwalczania terroryzmu datuje się na lata 70. ubiegłego wieku. Czynnikiem inicjującym była nowa twarz europejskiego terroryzmu. Ówczesny terroryzm zyskał na sile, a z narodowego przeobraził się w ponadnarodowy. Przeobrażenia te trwale zapisały się w środowisku bezpieczeństwa współczesnej Europy, w której wiele instytucji międzynarodowych podejmuje działania związane z przeciwdziałaniem terroryzmowi oraz reagowaniem na akty przemocy ze strony organizacji międzynarodowych.
EN
The article discusses the issue of combating terrorism at the level of institutionalized Europe. An excellent research area in this field, due to both the real threats and the activation of the counteraction area, is the European continent. The beginning of the post-war European cooperation in the field of combating terrorism dates back to the 1970s. The initiating factor was the new face of European terrorism. The terrorism of that time grew stronger and transformed from a national one into a supranational one. These transformations have permanently enshrined in the security environment of modern Europe, in which many international institutions respond to counteract terrorism and react to acts of violence on the part of international organizations.
5
Content available Ethical case for self-defense robots
EN
Advances in robotics and Artificial Intelligence (AI) make utilizing robots in domestic law enforcement and self-defense increasingly viable. As with any set of technological developments, this opens up a space of possibilities for their licit and illicit use and creates a need for ethically-informed, effective and enforceable regulation. What is unique is the technology’s potential to solve a persistent issue necessarily impacting all self-defense and law enforcement executed by humans – the License to Overkill and the Response Time Trilemma. The paper starts by explaining what these issues are and how they thwart our attempts to conform with an ethical ideal of self-defense. It then outlines the particulars of the technological solution and describe its great promise. Finally, possible objections and the regulatory measures that would limit the negative impact of self-defense robots while preserving the social and ethical benefits of their sensible employment are discussed.
EN
The purpose of this article is to examine theoretical assumptions dedicated to increasing violence and the pursuit of measures to ensure the security of society in the country and around the world. In general, safety is understood and defined differently; however, it belongs to the values which are highly prized and protected by individuals, institutions and whole nations too. The need to ensure security can be found in the catalogue of key needs and tasks of countries and international communities as well as different types of institutions. Furthermore, it is important to present the mechanisms of cooperation between countries and their administrations along with forces aimed at limiting threats from structural and functional factors, which can have an influence on the balance or stabilisation of a sense of security.
7
Content available remote Cyberbullying : współczesny wymiar przemocy
PL
Artykuł odnosi się do zjawiska przemocy w sieci internetowej, nazywanej cyberbullyingiem. Jest to przestępstwo wprowadzone niedawno do kodeksu karnego. Jego istotą jest uporczywe nękanie, które może przybierać różne formy i powodować dramatyczne skutki dla ofiar, łącznie z samobójstwem. Analiza statystyk policyjnych i badań własnych prowadzi do konkluzji, że skala tego zjawiska rośnie. Istnieje zatem potrzeba podejmowania działań informacyjnych i prewencyjnych przez opiekunów młodych ludzi − nauczycieli i rodziców, ponieważ najbardziej niebezpieczne skutki przemocy w sieci mogą dotyczyć właśnie dzieci i nastolatków. Traumy dotykające osoby młode, niosą bowiem szczególnie silne, negatywne konsekwencje dla rozwoju psychiki.
EN
This article refers to the phenomenon of cyber-abuse, nowadays referred to as cyberbullying. This is a crime recently introduced into the Criminal Code. Its essence is persistent harassment, which can take many forms and cause dramatic consequences for victims, including suicide. The analysis of police statistics and own research leads to the conclusion that the scale of this crime is growing. There is therefore a need for informational and preventative measures of young people - teachers and parents, because the most dangerous effects of cyber-abuse can affect children and adolescents. Traumas affecting young people have particularly strong, negative consequences.
EN
Violence against women is partly a result of gender relations that assumes men to be superior to women. Given the subordinate status of women, much of gender violence is considered normal and enjoys social sanction. Violence against women has been clearly defined as a form of discrimination in numerous documents. Cultural and social factors are interlinked with the development and propagation of violent behaviour. With different processes of socialization that men and women undergo, men take up stereotyped gender roles of domination and control, whereas women take up that of submission, dependence and respect for authority. A female child grows up with a constant sense of being weak and in need of protection, whether physical social or economic. This helplessness has led to her exploitation at almost every stage of life which remains a hurdle for the sustainable development of the nation. With almost half the population feeling insecure can a nation really progress towards development? Can women be called safe in any part of the world? Be it within the boundaries of the State or beyond? Cross-border crimes not just affect the women of the particular Nations at war but it travels beyond the borders and becomes an issue of global concern. This paper discusses the crime against women comparing and relating it with various aspects of sustainable development like literacy rate, political participation of women, unemployment and sex ratio with solutions to bring a change and development towards a better tomorrow.
PL
Przemoc wobec kobiet poniekąd wynika z tradycyjnego podejścia do płci, które zakłada że mężczyzna dominuje nad kobietą. Wobec statusu podrzędności przemoc często uznawana jest za normę i nie spotyka się ze sprzeciwem. Tymczasem przemoc wobec kobiet w wielu dokumentach jednoznacznie określono jako dyskryminację. Czynniki kulturowe i społeczne mają bezpośredni związek z narastaniem problemu agresywnego zachowania. W ramach procesów socjalizacji mężczyźni podejmują stereotypową rolę dominatora i władcy, podczas gdy kobiety charakteryzuje uległość, zależność i szacunek. Dziewczynki dorastają w poczuciu bycia słabymi, którym potrzebna jest ochrona fizyczna, społeczna i ekonomiczna. W istocie to postawa bezsilności, która sprzyja ich wykorzystywaniu na niemal każdym etapie życia, co jest istotną przeszkoda na drodze do zrównoważonego rozwoju społecznego. Czy w sytuacji, gdy niemal połowa populacji nie czuje się bezpiecznie, możemy mówić o jakimkolwiek prawdziwym rozwoju? Czy kobiety mogą czuć się bezpiecznie? Tak w granicach swego kraju, jak i poza nimi? Przestępstwa dokonywane przez międzynarodowe mafie odnoszą się nie tylko do poszczególnych krajów, ale stają się problemem globalnym. Ten artykuł podejmuje kwestię przemocy wobec kobiet w powiązaniu z problematyką rozwoju zrównoważonego, uwzględniając zagadnienia takie, jak: poziom analfabetyzmu, udział w procesach politycznych czy poziom bezrobocia w ramach obu płci. Celem jest poszukiwanie rozwiązań prowadzących w kierunku poprawy sytuacji dla lepszego jutra.
PL
Artykuł zawiera różne definicje terroryzmu oraz motywy i sposoby działań w szeroko rozumianym terroryzmie. Opisano terroryzm świecki i religijny z jego cechami wspólnymi i różnicami. W artykule przedstawiono terroryzm jako obecnie największe zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Opisano sposoby przeprowadzenia ataków terrorystycznych na świecie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
EN
The article includes various definitions of terrorism, and the motives and methods of operation in terrorism in a broad sense. The article describes secular and religious terrorism with its common features and differences. In the article terrorism is presented as currently the biggest threat to international security. The authors describe some methods of carrying out terrorist attacks in the world, particularly in the United States and Great Britain.
PL
Narastające zjawisko ekstremalnych aktów przemocy, w krajowych środowiskach o wysokim poziomie ryzyka zawodowego, prowadzące do zabójstw i dużych strat materialnych, wskazuje na konieczność podjęcia zintegrowanych działań specjalistów i instytucji do tego powołanych. Z doświadczeń krajów Unii Europejskiej oraz USA wynika, iż przemoc w środowisku pracy powinna zostać uznana jako czynnik ryzyka zawodowego.
EN
The increasing phenomenon of extreme acts of violence In Polish environments characterized by a high level of occupational risk, which leads to homicides and great material losses, points to a need for specialists and appropriate institutions to take up integrated actions. The experience of EU countries and the USA indicates that violence in the workplace should be considered an occupational risk factor.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.