Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1059

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej biorącej udział w konkursie „Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów” zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Koło nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Głównymi celami opracowania było przedstawienie zaleceń dotyczących przeprowadzania modernizacji w wybranym obiekcie zabytkowym oraz przedstawienie możliwych rozwiązań w dziedzinie termomodernizacji przegród na podstawie porównania wyników różnych parametrów wybranych systemów wykonanych w kilku programach dostępnych dla inżynierów.
EN
The paper is based on a thesis which was submitted for the competition “For the best thesis on polyurethane use” organized by the Polish Association of Construction Engineers and Technicians, Chapter No. 4 at the Poznań University of Technology, and the Polish Association of PUR and PIR Polyurethane Insulation Manufacturers and Processors “SIPUR.” The main objectives of the paper are to present recommendations for carrying out modernization in a selected historic building and to present possible solutions in the field of thermal modernization of partitions on the basis of a comparison of results of different parameters of selected systems executed in several programs available for engineers.
PL
Modernizacja linii kolejowych i dopasowanie ich do współczesnych standardów wymagają zwykle przebudowy lub wzmocnienia istniejących obiektów inżynieryjnych.
EN
Intensive modernisation of railway lines is almost always connected with the replacement of often damaged railway structures that are unfit for further service. This article presents the construction of a railway bypass, located near Krzyż Wielkopolski, along the E59 railway line at the junction with the 203 railway line. A variant analysis of several proposed solutions demonstrated that the construction of a bypass for the duration of the modernisation works will allow to maintain continuous railway traffic, will not create excessive problems for passengers, and at the same time will reduce the investment costs as compared to the implementation of replacement transport services.
EN
The aim of this article is to determine whether the modernization activities and investments carried out so far in Wroclaw's large housing estates are heading towards an ecological estate and whether they meet the requirements of sustainable development. The analyses were based on available literature and the author's inventory of housing estates in Wroclaw in terms of technical modernization of buildings and improvement of the functional and spatial program. This paper is a general review and the individual activities are connected to examples from other Polish and European cities, with particular emphasis on energy efficiency, ecology and adaptation of housing estates to contemporary challenges of civilization.
PL
Artykuł ma na celu określenie, czy dotychczas wdrażane działania modernizacyjne oraz inwestycje realizowane we wrocławskich osiedlach wielkoblokowych zmierzają w kierunku ekologicznego osiedla, a także czy spełniają wymagania zrównoważonego rozwoju. Analizy przeprowadzono w oparciu o dostępną literaturę oraz autorską inwentaryzację osiedli we Wrocławiu w zakresie modernizacji technicznej zabudowy oraz poprawy programu funkcjonalno-przestrzennego. Praca ma charakter przeglądowy, a poszczególne działania odniesiono do przykładów z innych miast Polski i Europy, ze szczególnym naciskiem na kwestie energooszczędności, ekologii oraz adaptacji osiedli do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.
PL
Starzenie się obiektów architektonicznych wymaga stałego podnoszenia ich jakości technicznej. Działania modernizacyjne i remontowe w budynkach mające na celu poprawę jakości technicznej spowodowane są między innymi zdiagnozowanymi problemami, jak też koniecznością dostosowania ich parametrów do zmian w przepisach legislacyjnych. Istnieje wiele obiektów powstałych w różnych dekadach XX wieku, które wymagają modernizacji, gdyż nie odpowiadają współczesnym potrzebom użytkowym, w tym m.in. parametrom i normom współczynnika przenikania ciepła oraz oszczędności energii. Szansą dla nich są wszelkie działania modernizacyjne podnoszące ich standard i jakość użytkową. Termomodernizacje to działania polegające na poprawie efektywności energetycznej, czyli na możliwym zredukowaniu strat ciepła generowanych przez budynki. Wykonuje się je zwłaszcza w budynkach, w których komfort termiczny jest szczególnie ważny z uwagi na pełnioną przez nie funkcję. Artykuł przedstawia przykład projektu termomodernizacji budynku szkolnego. Zaprezentowano rozwiązania architektoniczno-budowlane przy wykonywaniu projektu termomodernizacji na przykładzie obiektu szkolnego z lat 60. XX wieku, z naciskiem na aspekt architektoniczny przy tworzeniu projektu zmian elewacyjnych budynku.
EN
Ageing of architectural objects requires constant improvement of their technical condition. Modernization and renovation works performed with the purpose of enhancement of the technical quality of buildings result, among other things, from diagnosed problems and the necessity of adaptation of their parameters to the changes in legal regulations. Numerous objects constructed in different decades of the 20th century are in need of modernization as they do not meet contemporary utility requirements, such as parameters and standards of heat transfer coefficient and energy conservation. The above-mentioned objects are given a second chance through all sorts of modernization actions raising the standard level and utility quality of buildings, including thermo-modernization. Thermo-modernization consists in the activities and methods aiming at the improvement of energy efficiency, i.e. the reduction of the loss of heat generated by buildings to the lowest possible level. Thermomodernization is carried out particularly in buildings where thermal comfort is of the utmost importance due to their function. This paper presents an example of the design of the thermo-modernization of a school building. The presented architectural and construction solutions were applied in the process of creation of the design of the thermo-modernization of the school object from the 1960s. The article focuses on the architectural aspect of the designing process of the alterations in the building elevation.
PL
W artykule przedstawiono zasadnicze uwarunkowania zmierzające do prowadzenia prac modernizacyjnych systemów uzbrojenia eksploatowanych w wojskach lądowych. Jako kryterium modernizacji przyjęto uwarunkowania czasowe, niezawodnościowe oraz parametry funkcjonalne sprzętu eksploatowanego w armiach „strony przeciwnej”. W procesie tym uwzględniono również uwarunkowania związane z efektywnością prac modernizacyjnych rozumianych jako uzyskiwanie korzyści w odniesieniu do ponoszonych nakładów. Szczególną uwagę w procesie modernizacji poświęcono modernizacji wynikającej z funkcji niezawodności doskonalonego systemu i jego gotowości do wykonywania zadań. Przedstawiono uwarunkowania modernizacyjne wynikające ze struktury szeregowej i równoległej. W końcowej części artykułu przedstawiono praktyczne potrzeby modernizacji broni strzeleckiej i wybranych typów broni artyleryjskiej, w tym rakietowej. Proces modernizacji powinien być prowadzony w krajowym przemyśle obronnym (w rodzimym przemysłowym potencjale obronnym). Przemysł ten powinien dysponować nowoczesnymi technologiami modernizacyjnymi.
EN
The article presents the basic conditions for conducting modernization works on weapon systems used in the land forces. The time, reliability, and functional parameters of equipment used in the opposing party's armies were adopted as the criterion of modernization. In this process, the conditions related to the effectiveness of modernization work are understood as obtaining benefits concerning the expenditures. Special attention in the modernization process was paid to modernization resulting from the reliability function of the improved system and its readiness to perform tasks. Modernization conditions resulting from the serial and parallel structure were presented. In the final part of the article practical needs of modernization of small arms and selected types of artillery weapons, including missiles, are presented. The modernization process should be carried out in the national defense industry (in the domestic industrial defense potential). This industry should have modern technologies of modernization.
PL
W artykule zaprezentowano uniwersalne modele matematyczne opisujące przestrzeń funkcyjną zjawisk techniczno-ekonomicznych zachodzących w procesach produkcji ciepła i energii elektrycznej w modernizowanych istniejących źródłach ciepła. Przeprowadzono za ich pomocą obliczenia i analizę opłacalności ekonomicznej modernizacji ciepłowni do jednopaliwowej elektrociepłowni gazowo-parowej, pokazano jak na wybór tej technologii modernizacji wpływają wartości oraz zmiany w czasie relacji cenowych pomiędzy nośnikami energii oraz cenami zakupu pozwoleń na emisję CO2.
EN
The article presents universal mathematical models describing the functional space of technical and eco-nomic phenomena occurring in heat and electricity production processes in modernized existing heat sources. They were used to calculate and analyze the economic viability of the modernization of a heating plant for a single-fuel gas-steam CHP Plant, showing how the selection of this modernization technology is affected by the values and changes over time of price relationships between energy carriers and the prices of purchase of CO2 emission permits.
EN
Contemporary block housing estates, apart from technical problems, face the new problem of an ageing society. These housing estates, built in the 1970s and 80s, were inhabited primarily by young people, typically families with children. Many years later, the children, after gaining independence, left their family dwellings, leaving their ageing parents. Studies show that these housing estates are currently largely inhabited by seniors, who often live alone. This paper presents a study performed on the large-panel housing estates, Popowice, in terms of how it satisfies the needs of seniors. The paper also presents examples of apartment designs that sanction the needs of seniors, including seniors with special needs.
PL
Współczesne blokowiska, czyli osiedla budowane w technologii wielkiej płyty, borykają się z nowym problemem, jakim jest starzejące się społeczeństwo. Osiedla te, w latach 70. i 80. zamieszkały głównie osoby młode, najczęściej rodziny z dziećmi. Po latach dzieci, uzyskując samodzielność, opuściły rodzinne mieszkania, pozostawiając w nich starzejących się rodziców. Osiedla te, obecnie, w dużym procencie zamieszkiwane są przez osoby starsze, często samotne. W najbliższej przyszłości pojawi się problem dostosowania mieszkań, przestrzeni publicznych, komunikacji do tej powiększającej się grupy społecznej. Artykuł prezentuje badania przeprowadzone na wrocławskim osiedlu – Popowice - pod kątem zaspokojenia potrzeb osób starszych. Pokazano także przykładowe rozwiązania mieszkań sankcjonujące potrzeby osób starszych, w tym niepełnosprawnych.
PL
10 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1001 z dnia 9 lipca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania funduszu modernizacyjnego wspierającego inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich. Dokument ten dotyczy sposobu działania Funduszu Modernizacyjnego, utworzonego w ramach kolejnej reformy systemu EU ETS. Podstawowe cele to: wspieranie zmian systemów energetycznych, inwestycji w odnawialne źródła energii i służących poprawie efektywności energetycznej, magazynowanie energii oraz działania na rzecz sprawiedliwej transformacji na obszarach zależnych od węgla.
PL
W artykule poruszono temat możliwości modernizacji budynków wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej, obejmującej remont albo całkowitą wymianę balkonów lub loggii. Zwrócono uwagę na problem braku lub niewłaściwego prowadzenia remontów elementów zewnętrznych w tego typu budynkach. Przedstawiono przykłady balkonów oraz loggii wykazujących oznaki zniszczenia, omówiono sposoby prowadzenia działań naprawczych i modernizacyjnych przy użyciu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
EN
The article discusses the possibility of modernization of buildings constructed in prefabricated large-panel technology, including renovation or complete replacement of balconies or loggias. Attention has been paid to the problem of lack or improper renovation of external elements in this type of buildings. The article presents examples of balconies and loggias showing signs of damage and discusses the ways of carrying out repair and modernization activities using modern construction and material solutions.
PL
Artykuł przedstawia przypadek typowego fundamentu młota matrycowego MPM 5000, którego zły stan techniczny uniemożliwiał dalszą pracę młota. Opisano rozważane możliwości przebudowy wyeksploatowanego obiektu oraz zrealizowane ostatecznie dostosowanie wnętrza skrzyni po użytkowanym w sąsiedztwie dużo mniejszym młocie matrycowym MPM 1000. Przedstawiono zalety wynikające z adaptacji typowych skrzyń fundamentowych mniejszych młotów matrycowych do umieszczania w nich znacznie większych urządzeń, co umożliwia wzrost wydajności kuźni oraz pozwala na skrócenie do minimum przerwy produkcyjnej wynikającej z przebudowy fundamentu.
EN
The article presents the case of a typical MPM 5000 matrix hammer foundation, the poor technical condition of which prevented further hammer operation. The considered possibilities of rebuilding the exploited object are described, as well as the finally completed adaptation of the inside of the box from a much smaller MPM 1000 matrix hammer used in the vicinity. The advantages of the adaptation of typical foundation boxes of smaller die hammers to accommodate much larger devices are presented, which enables an increase in the efficiency of the forge and allows to shorten the production break resulting from the reconstruction of the foundation to a minimum.
12
Content available 60 lat poznańskiej wielkiej płyty
PL
Budynki mieszkalne wykonane w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej stanowią zasadniczą część krajobrazu miasta Poznania. Najstarsze z nich istnieją już prawie 60 lat. Po tak długim okresie eksploatacji budynki wykazują oznaki zużycia technicznego i funkcjonalnego. Prawidłowo prowadzone remonty i modernizacje są w stanie poprawić warunki mieszkaniowe oraz wydłużyć życie obiektów. W artykule przedstawiono historię poznańskiego budownictwa wielkopłytowego, problemy zużycia oraz problemy eksploatacyjne. Przedstawiono kierunki i możliwości modernizacji, a także poruszono kwestię przyszłości tego typu budynków.
EN
Residential buildings made in the prefabricated large-panel technology constitute an essential part of the landscape of the city of Poznań. The oldest of them are almost 60 years old. After such a long period of use, the buildings are showing signs of technical and functional wear. Properly conducted renovations and modernizations can improve the housing conditions and extend the life of the buildings. The article presents the history of Poznań large-panel construction, problems of wear and in-use performance. It also outlines the directions and possibilities of modernization, as well as the issue of the future of this type of buildings.
13
EN
The article presents basic information on the current situation related to the basic elements of non-electrified railway transport, which are railway lines and traction vehicles. Data on the situation in a highly industrialized country such as the USA and in Poland are given in the first part. Then it is presented the numerical data, location concentration and a map of the location of non-electrified lines as well as general information about diesel vehicles. The next point of the article discusses the carried out and planned purchases and modernization of diesel railway vehicles. The second, following part of the article presents data on the development plans for the non-electrified rail network and describes the selected information about possible sources of financing the activities for non-electrified railway transport, such as purchases and modernization of rolling stock and networks. The following text is a continuation of the article with the same title, published in the quarterly journal Rail Vehicles No. 2/2020.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. W części pierwszej podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. Dalej przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnym punkcie artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. W drugiej, poniższej części artykułu przedstawione zostały dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej oraz opisano wybrane informacje o możliwych źródłach finansowania działań na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Tekst jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonym w kwartalniku Pojazdy Szynowe nr 2/2020.
14
EN
The article presents the basic information about the current situation related to the basic elements of non-electrified railway transport, which are railway lines and traction vehicles. Data concerning the situation in a highly industrialized country like the USA and in Poland are given. The further part presents the numerical data, location concentration and a map of arrangement of non-electrified lines, as well as general information about diesel vehicles. The next part of the article discusses the ongoing and planned purchases and modernizations of railway diesel vehicles. An important part of the article are data about development plans of the non-electrified railway network in Poland. The last part of the article describes the selected information about costs related to activities for non-electrified railway transport, such as purchases and modernization of rolling stock and networks.The second part of the article will be published in the next issue of quarterly Rail Vehicles.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. Podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. W dalszej części przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnej części artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. Istotną częścią artykułu są dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej w Polsce. W ostatniej części artykułu opisano wybrane informacje o kosztach związanych z działaniami na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
PL
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. realizuje największą inwestycję nie tylko w historii opolskich wodociągów, ale i miasta - projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej". Osiągnięcie zamierzonych celów przyczyni się do znacznego podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji opolskiej.
PL
Coraz częściej przedsiębiorcy o wysokim poczuciu społecznej odpowiedzialności oraz działający proekologicznie ograniczają wykorzystywanie ograniczonych zasobów naturalnych, a ich produkty są projektowane w sposób pozwalający na ponowne wykorzystanie, modernizację lub recykling, nieszkodzący środowisku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. wpisuje się w ten trend i poszukuje rozwiązań, które zmienią ogólne postrzeganie przedsiębiorstwa.
PL
Przebudowa szybu Paderewski jest projektem niecodziennym. Konstrukcja musiała zostać dostosowana do specyficznych warunków otoczenia. Typowe rozwiązania często nie miały zastosowania i konieczne było szukanie nowych rozwiązań oraz łączenie kompetencji branży górniczej i budowlanej.
EN
The reconstruction of the Paderewski shaft is an unusual project. The structure had to be adjusted to the specific conditions of the environment. Typical solutions were often not applicable and therefore it was necessary to seek new solutions and combine the competences of the mining and construction industries.
19
Content available remote Techniczne i ekonomiczne aspekty ryzyka modernizacji sprężarek promieniowych
PL
W artykule opisano podstawowe problemy techniczne oraz logistyczno-ekonomiczne występujące podczas modernizacji sprężarek promieniowych. Podstawą dla artykułu jest przeszło czterdziestoletnie doświadczenie autorów w dziedzinie revampu sprężarek zwłaszcza procesowych. Opisano proces modernizacji czterech sprężarek promieniowych (powietrznych) pracujących w jednej z polskich elektrowni. Maszyny te zostały uruchomione po modernizacji w latach 2018-2019. Omówiono: problemy formułowania parametrów modernizacyjnych, ryzyko związane z dokładnością obliczeń 1D oraz 3D (kod CFX), zagadnienia technologiczne, problemy logistyczne i problemy badań odbiorczych.
EN
The article describes basic technical, logistic and economic issues occurring during modernization of radial compressors. The basis for the article is the authors' over forty years of experience in the field of compressors, especially process ones. The process of modernization of four radial compressors was described (airborne) working in one of the Polish power plants. These machines were launched after modernization in 2018-2019. Discussed: problems of formulation of modernization parameters, associated risk with 1D and 3D calculation accuracy (CFX code), technological issues, logistic problems and problems acceptance tests.
PL
W artykule przedstawiono różne warianty modernizacji części przepływowej turbin parowych znajdujących się w wieloletniej eksploatacji. Maksymalny przyrost mocy może być uzyskany drogą modernizacji układu łopatkowego. Przejście do łopatek ze zmienianym kątem wypływu α1, zastosowanie tzw. meridionalnego profilowania krótkich łopatek pierwszych stopni części wysokoprężnej pozwala zwiększyć sprawność o około 2÷3% w porównaniu ze stanem wyjściowym konstrukcji. Pewne rezerwy podwyższenia ekonomiczności związane są także z modernizacją uszczelnień. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień umożliwiają zmniejszenie przecieków pary o około 10÷30%, co prowadzi do wzrostu sprawności turbiny. Maksymalna efektywność aerodynamiczna elementów części przepływowej z dodatnimi wartościami wzdłużnego gradientu ciśnienia jest osiągana w warunkach stabilnego przepływu bez oderwania warstwy przyściennej od ścianek. Dotyczy to zarówno dyfuzorowych wylotów korpusów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia jak i dyfuzorów zaworów regulacyjnych. Przeprowadzone badania i doświadczenia modernizacji wskazują na możliwość podwyższenia mocy turbozespołu do 10÷12% w odniesieniu do stanu początkowego. Taki rezultat osiągany jest kosztem modernizacji tylko samego układu łopatkowego bez zmiany detali korpusu a rozważane w pracy techniczne rozwiązania mogą być zastosowane podczas kapitalnego remontu turbiny parowej nawet, w warunkach elektrowni.
EN
Different designs of modification of flow range in long-lived turbine plants have been considered in the presented paper. The maximum turbine power increment can be achieved by modernization of a turbine blading system. The use of blades with various nozzle-exit angles and meridional profiling for short blades of the first stages in high-pressure section provides an opportunity to increase efficiency by 2÷3% in comparison with a reference power. A significant gain in performance is associated with the design improvement of seals. Modern designs of seals make it possible to decrease steam leakage by 10÷30% that results in an increase in turbine efficiency. Maximum aerodynamic efficiency of flow channels with adverse pressure gradient has been achieved under a stable unseparated flow. The same holds for diffuser steam-turbine exhausts of the HP (high-pressure) part, the LP (low-pressure) part and the IP (intermediate pressure) part, and also diffusers of control valves. The research and the first effort of research in modification suggest possible increment of a turbine power up to 10÷12% in comparison with a reference power. This result can be obtained only due to modification of the blade system without changing the component of a turbine casing. The discussed engineering proposals can be implemented major overhaul of the steam turbine even in power plant conditions.
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.