Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foundation slab
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Płyta fundamentowa - posadowienie i układ warstw
PL
Przedmiotem artykułu są właściwości płyty fundamentowej. W pierwszej części jest ona omawiana jako alternatywa posadowienia budynku oraz jako konstrukcja, scharakteryzowane zostają także jej inne funkcje, takie jak związane z przeprowadzeniem instalacji. W drugiej części uwaga skupiono się na układzie warstw i ich części składowych. Na koniec zostaje scharakteryzowane ocieplenie płyty fundamentowej za pomocą lekkiego betonu w miejsce polistyrenu XPC.
EN
Properties of the ground slab are the subject of the Article. In the first part, the above mentioned is discussed as an alternative to the foundation of a buildingand as a structure, its other functions, including those related to the routing of the installation, are also characterized. The second part focuses on the arrangement of the layers and components thereof. Finally, the insulation of the ground slab is characterized by light concrete in place of the XPC polystyrene.
PL
Omówiono problematykę zarysowania żelbetowych płyt dennych w wielkokondygnacyjnych garażach podziemnych. Określono stany i naprężenia termiczno-skurczowe we wczesnym okresie twardnienia betonu, oceniono występujące skrępowanie płyty dennej w postaci oporów podłużnych w fazie studzenia płyty, wykazano zasadnicze różnice w zakresie przyjmowania wartości dopuszczalnych rys, jak też w obliczeniach minimalnego zbrojenia według normy polskiej opartej na Eurokodzie 2 oraz modyfikowanym Eurokodzie 2 – w przepisach niemieckich i przepisach francuskich.
EN
The problem of cracking reinforced concrete foundation slabs in multi-storey underground car parks is discussed. The thermal-shrinkage states and stresses in the early age concrete were determined, the existing restraining of the bottom slab in the form of longitudinal resistances in the slab cooling phase was assessed, fundamental differences were found in the limit values of cracks wmax, as well as in the calculation of the minimum reinforcement As, min according to the Polish standard based on Eurocode 2 and modified Eurocode 2 – in German and French regulations.
PL
Jednym z podstawowych warunków użytkowalności w przypadku płyt fundamentowych jest zapewnienie ich wodoszczelności ze względu na możliwe okresowe lub stałe parcie wody gruntowej. W artykule przedstawiono, skomentowano oraz podano przykład zastosowania metody oceny ryzyka zarysowania zdefiniowanej w wytycznych Weiße Wannen. Metoda ta polega na doborze stabelaryzowanych wartości liczbowych odpowiadających poszczególnym założeniom projektowym, co w kolejnym kroku poprzez ważony wskaźnik pozwala ocenić stopień ryzyka wystąpienia nieszczelności w płytach fundamentowych.
EN
One of the basic service conditions in the case of foundation slabs is to ensure their water-tightness due to the possible periodic or constant pressure of groundwater. Therefore, the article presents, comments on and gives an example of the application of a method of crack risk assessment as defined in the Weiße Wannen guidelines. This method is based on the selection of tabulated numerical values corresponding to individual design assumptions, which in the next step, through the weighted indicator, allows to assess the degree of risk of leakage for foundation slabs.
4
Content available O obliczeniach płyt fundamentowych
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu sposobu przyłożenia obciążenia na wyniki wymiarowania zbrojenia w płycie fundamentowej. Dodatkowo autorzy dokonali krótkiego przeglądu literatury z zakresu płyt fundamentowych.
EN
The paper presents the analysis of influence of the load application method on the results of sizing up of reinforcement in the foundation slab. In addition, the authors have prepared a brief review of literature in the scope of foundation slabs.
PL
Przedstawiono studium przyczyn i skutków zarysowania żelbetowej płyty fundamentowej o dużych wymiarach, znajdującej się 5,4 m poniżej poziomu wody gruntowej. Studium dotyczy obiektu o powierzchni zabudowy 41 600 m2. Przeanalizowano przyczyny powstałych zarysowań płyty fundamentowej oraz podano propozycję naprawy.
EN
The study of sources and effects of cracking of a large scale reinforced concrete foundation slab located at the level of 5.4 m below the ground water surface is presented. It concerns a building facility with an area of 41 600 sq. m. Possible reasons for cracking of the foundation slab were analyzed and a repair proposal was given.
PL
W artykule przedstawiono praktyczny przykład zastosowania nowoczesnego systemu łączenia prętów zbrojeniowych do uciąglenia zbrojenia w remontowanym fragmencie żelbetowej płyty fundamentowej budynku mieszkalnego. Z powodu błędów wykonawczych część płyty po wylaniu betonu nie uzyskała odpowiedniej nośności – zastosowany beton nie miał żądanej wytrzymałości. W procedurze naprawy zdecydowano się na usunięcie słabego betonu z fragmentu płyty fundamentowej o niedostatecznej nośności wraz z wycięciem zbrojenia górnego i pozostawieniem dolnego. W związku z tym, że nowe zbrojenie wstawiano pomiędzy i łączono z istniejącymi prętami, najlepszą metodą ich połączenia okazał się system łączników typu zaciskowego. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło na ograniczenie obszaru rozkuwania dobrego betonu płyty oraz szybkie połączenie nowych prętów zbrojenia z istniejącymi.
EN
The paper presents a practical example of application of a modern reinforcement bar splicing system to connect old and new rebar in a repaired part of the reinforced concrete slab of a residential building. Due to some operational errors, part of the slab did not have the proper bearing capacity - the concrete used did not have the required strength. In the repair procedure it was decided to remove the weak concrete from the part of the foundation slab with an insufficient bearing capacity cutting off upper reinforcement and leaving the lower layer. Due to the fact that new rods were inserted between and connected to the existing ones, the best solution was to use a reliable clump splicing system. The use of this solution allowed to limit the area of good concrete destruction and to mount new reinforcement bars very quickly.
PL
W chwili obecnej zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji. Ogólne wymogi dotyczące trwałości konstrukcji, stawiane przez PN-EN 1992-1-1, sprawiają, że elementy te projektowane są z betonów klasy co najmniej C30/C37, a często i wyższej. Powoduje to powstawanie w tych elementach konstrukcyjnych dużych naprężeń skurczowych, które mogą prowadzić do zarysowań płyt fundamentowych i ich nieszczelności. Jednocześnie brak jest jednoznacznych, akceptowalnych wytycznych odnośnie zbrojenia przeciwskurczowego.
EN
Currently, the vast majority of residential and public buildings have underground garages, which usually involves both foundations and basement storey walls being made of reinforced concrete. The general requirements for the durability of such structures, as defined in PN-EN 1992-1-1, make it necessary to design these elements of at least C30/C37, or often higher grade concrete. This causes significant shrinkage stresses occurring in these structural components, which can result in formation of cracks and leakage. At the same time, there are no clear, acceptable guidelines for shrinkage reinforcement of such structural elements.
8
Content available remote Szary styropian do termoizolacji fundamentów
PL
W artykule wymieniono zalety szarego styropianu, a także omówiono warunki prawidłowego projektowania izolacji cieplnej fundamentów. Wymieniono również zasady montażu płyt styropianowych.
EN
The article enumerates the advantages of grey expanded polystyrene (EPS), with a discussion of requirements for proper design of thermal insulation of foundations. There is also a presentation of the principles of EPS panel installation.
PL
W artykule przedstawiono jedno z rozwiązań posadowienia na płycie fundamentowej jako przeznaczonego do budownictwa energooszczędnego. Przeanalizowano główne parametry mostka termicznego, tj. liniowy współczynnik przenikania ciepła ψg,e oraz współczynnik temperaturowy ƒRsi dla budynków w dwóch standardach: o niskim zapotrzebowaniu na energię i pasywnych
EN
The article presents one of the solutions for foundation slab setup dedicated to low-energy construction. The main parameters of the thermal bridge have been analyzed, i.e. the linear heat transfer coefficient ψg,e and the ƒRsi temperature coefficient for buildings developed to two standards: low energy buildings and passive buildings.
PL
Przedstawiono analizę możliwości wykorzystania styropianów EPS i XPS jako izolacji termicznej dla płyt fundamentowych w domach energooszczędnych wraz z oceną ekonomiczną omawianego rozwiązania. Przedstawiono parametry wytrzymałościowe styropianów, wyniki obliczeń statycznych i analizy ekonomicznej 3 modeli budynków i 3 wariantów rozwiązań izolacji.
EN
The authors have presented analysis of possibilities of using EPS/XPS Styrofoam for lost formwork for slab foundations in sustainable buildings including economic analysis of capital expenditure and operating expenses. The strength parameters of Styrofoam, the results of static calculation and economic analysis for 3 building models and 3 variants of insulation solutions were presented.
PL
Przeanalizowano wpływ wartości współczynnika podatności podłoża na rozkład momentów zginających w płycie fundamentowej. Przyjęto 3 modele MES: płyty na wycinku półprzestrzeni sprężystej, płyty na podłożu Winklera oraz kompletny model obliczeniowy budynku biurowego. Wyprowadzono i zweryfikowano wzory do szacowania wartości współczynnika podatności podłoża na podstawie autorskiego modelu teoretycznego oraz sformułowano ogólne zalecenia dotyczące doboru tej wartości.
EN
An influence of value of modulus of subgrade reaction kz on distribution of bending moments in a foundation slab is investigated in the paper. 3 FEM models were considered: a slab on a fragment of elastic half-space, a slab on Winkler type supports and complete computational model of an office building. Formulas for estimation of value of modulus of subgrade reaction basing on authors own theoretical model are derived and verified and also general recommendations on choice of such value were formulated.
PL
Omówiono charakter naprężeń termiczno-skurczowych powstających we wczesnej fazie realizacji masywnych płyt fundamentowych. Przedstawiono prosty model analityczny, który umożliwia wyznaczenie temperatury twardnienia betonu, zmian wilgotności, naprężeń termiczno-skurczowych i ryzyka ewentualnego zarysowania w takich płytach. Wyniki obliczeń analitycznych przykładowej płyty fundamentowej porównano z wynikami analiz numerycznych, uzyskując dobrą zgodność.
EN
The article describes the nature of thermal-shrinkage stress occurring in the early age of the massive foundation slabs. A simple analytical model, which allows determining the concrete hardening temperature, changes in humidity, thermal-shrinkage stresses and the risk of possible cracks in massive foundation slabs is presented. The results of analytical calculations performed in an exemplary foundation slab compared with the results obtained from the numerical analysis have shown good compatibility.
PL
Przedstawiono analizę płyty fundamentowej, zastosowanej w podpiwniczeniu maszynowni energetycznej. Omówiono zaistniałą awarię płyty, której przyczyną było jej niedostateczne zbrojenie, wynikające z błędnego wymiarowania. Podano stwierdzone błędy oraz zasady prawidłowego wymiarowania płyty.
EN
The subject of the paper is analysis of a large foundation slab which makes up the bottom of the engine house basement. Against the rules, the slab did not constitute a barrier to the pressure of the ground water. The damage cause was insufficient reinforcement resulting from a poor structural design of the slab. The paper explains the committed mistakes and shows how the correct slab design should be carried out.
14
Content available remote Naprężenia skurczowe w płytach fundamentowych
PL
W artykule omówiono problem obliczania naprężeń skurczowych w płytach fundamentowych. Opisano szkicowo sposób określania naprężeń skurczowych zrównoważonych oraz naprężeń wynikających z działania momentów zginających wywołanych skurczem betonu. Przedstawiono przykład zarysowania płyty fundamentowej spowodowanego brakiem uwzględnienia w obliczeniach naprężeń skurczowych.
EN
The article discusses the problem of shrinkage stress calculations in foundation slabs.Amethod for determining sustainable shrinkage stresses and stresses resulting fromthe action of bending moments was sketchily described. An example of the cracked RC foundation slab caused by lack of consideration in the calculation of the shrinkage stress was shown.
PL
Część tunelu w otwartym wykopie zrealizowano w trudnych warunkach geotechnicznych, z zastosowaniem obudowy ze ścian szczelinowych oraz uszczelnienia dna wykopów metodą Soilcrete. W celu zakotwienia płyt fundamentowych zastosowano mikropale oraz zbrojone elementy Soilcrete. W poszczególnych sekcjach zastosowano różne rozwiązania oraz różną kolejność robót podczas realizacji docelowej żelbetowej konstrukcji wewnętrznej tunelu.
EN
Part of the tunnel in an open excavation was executed in difficult geotechnical conditions using diaphragm walls and bottom sealing Soilcrete slab. As an anchoring of the foundation slab micropiles and reinforced Soilcrete elements were used. In each section different technical solutions and sequence of works were applied for inner part of tunnel construction.
PL
Zagadnienia przedstawione w artykule dotyczą często obserwowanych w praktyce zarysowań i spękań konstrukcji betonowych, powstających już w fazie ich wznoszenia. Przyczyną tych zarysowań są przede wszystkim nierównomierne zmiany objętościowe twardniejącego betonu. Spowodowane są one wzrostem temperatury betonu wywołanym egzotermicznym procesem hydratacji cementu oraz wymianą wilgoci twardniejącego betonu z otoczeniem. W artykule opisano charakter oraz przyczyny występowania wczesnych rys i spękań w masywnych płytach fundamentowych oraz w ścianach żelbetowych. Przedstawiono również główne czynniki technologiczno-materiałowe wpływające na zwiększenie ryzyka zarysowania we wczesnym okresie dojrzewania betonu.
EN
The issues discussed in this article relate to a phenomenon frequently observed in practice – fractures and cracks in concrete structures occurring even at the construction stage. The principal reason for these cracks is uneven changes in volume in the hardening concrete. They are caused by an increase in the temperature of the concrete, resulting from an exothermic process of cement hydration and the exchange of moisture in the hardening concrete with the surroundings. The article describes the nature of and reasons for early fractures and cracks in large foundation slabs and in reinforced-concrete walls. It also presents the main technological and material-related factors affecting the risk of cracks appearing at an early stage in concrete curing.
EN
The issues related to often observed in practice scratches and cracks of concrete structures arising just at the stage of their construction are discussed in the paper. The main cause of these cracks are inhomogeneous volume changes associated with temperature rise caused by exothermic hydration process of cement as well as with moisture exchange with the environment. The paper discusses the origin of early cracks and their character in massive foundation slabs and concrete walls. The main technological and material factors contributing to increase of cracking risk in early age concrete as well as some methods of reducing this risk are also outlined in the paper.
PL
Zagadnienia prezentowane w artykule są związane z często obserwowanymi w praktyce zarysowaniami i spękaniami konstrukcji betonowych, powstającymi już w fazie ich wznoszenia. Główną przyczyną powstawania tych zarysowań są nierównomierne zmiany objętościowe twardniejącego betonu związane ze wzrostem temperatury betonu wywołanym egzotermicznym procesem hydratacji cementu oraz z wymianą wilgoci twardniejącego betonu z otoczeniem. W artykule omówiono przyczyny występowania wczesnych rys i spękań oraz ich charakter w masywnych płytach fundamentowych oraz w ścianach żelbetowych. Przedstawiono również główne czynniki technologiczno-materiałowe wpływające na zwiększenie ryzyka zarysowania we wczesnym okresie dojrzewania betonu jak również metody ograniczania tego ryzyka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.