Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internationalization of enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie wykorzystania filtru okazji w realizacji strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw. Internacjonalizacja może determinować rozwój firmy i polepszyć jej pozycję rynkową, ale istotny jest w tym przypadku odpowiedni dobór strategii, aby właściwie móc wykorzystywać pojawiające się na rynkach okazje. W części teoretycznej omówiono zagadnienia związane z strategią internacjonalizacji przedsiębiorstwa w odniesieniu do filtru okazji, natomiast w części badawczej zaprezentowano studia przypadków przedsiębiorstw wykorzystujących filtr okazji.
EN
The main purpose of the paper is to present the use of an opportunity filter in the implementation of strategies of internationalization of enterprises. The internationalization may determine the development of the company and improve its market position, but in this case, it is important that the company selects the right strategy to utilize properly the opportunities emerging on a market. The theoretical part discusses issues related to the internationalization strategy of the company in relation to the opportunity filter, while the research section presents case studies of companies using the filter of opportunity.
PL
Internacjonalizacja przedsiębiorstw jest obecnie zjawiskiem bardzo intensywnym, przy czym różne motywy skłaniają przedsiębiorstwa do umiędzynarodowienia działalności, różne są sposoby działania i konkurowania na rynkach zagranicznych. W artykule przedstawiono typologię strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw z uwzględnieniem kryteriów czasu i zasięgu wejścia na rynki zagraniczne oraz zakresu internacjonalizacji. Scharakteryzowano podstawowe rodzaje strategii internacjonalizacji oraz uwarunkowania ich zastosowania.
EN
Although the internationalization of enterprises is a common phenomenon nowadays, there are diverse factors that motivate corporations to globalize their operations, and divergent strategies rendering acting and competing in international markets possible. The article outlines a typology of internationalization strategies with specific respect to such criteria as time and range of business operations taking place in international markets and the sheer scope of applied internationalization processes. Basic strategies of internationalization as well as determinants of their implementation are also characterized.
3
Content available remote Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek
PL
Jednym z wyzwań, które w bieżącej perspektywie 2014–2020 podejmuje Unia Europejska, jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw. Obecnie drzwi do zagranicznej ekspansji polskim przedsiębiorcom otwiera m.in. wsparcie promocji marek produktowych w ramach Poddziałania 3.3.3 Go to Brand, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych, dotyczących umiędzynarodowienia działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Podmiotem badań były małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, skierowany do właścicieli/menedżerów MSP. W badaniach wykorzystano metody statystyczne. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano empiryczne wymiary umiędzynarodowienia działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przeprowadzono również analizę porównawczą przedsiębiorstw umiędzynarodowionych i nieumiędzynarodowionych.
EN
This paper presents the results of empirical studies obtained the internationalization of small and medium - sized enterprises. Entity studies were small and medium - sized enterprises located in the province of Silesia. The research tool was a questionnaire sent to owners/managers of SMEs. In the study used statistical methods. The research identified the empirical dimensions of internationalization of small and medium - sized enterprises. Also carried out a comparative analysis of internationalized firms and don't internationalized firms.
5
Content available remote Proces umiędzynarodowienia małych i średnich przesiębiorstw
PL
Pierwotnie internacjonalizację rozpatrywano przede wszystkim w kontekście korporacji transnarodowych, dlatego wiele teorii, modeli i definicji tego zjawiska wykazuje małą przydatność do analizy zachowań MSP. MSP, podobnie jak duże firmy, podlegaj ą procesom umiędzynarodowienia, chociaż na ogół w znacznie prostszych formach. Badania dowodzą jednak, że wpływ na wybór strategii internacjonalizacji ma raczej rodzaj posiadanych zasobów, a nie wielkość firmy. W procesie umiędzynarodowienia małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają wiele różnorodnych ograniczeń, które mogą przezwyciężyć, wykorzystując istniejące instrumenty wsparcia internacjonalizacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.