Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  catalytic converters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The aim of the work was to evaluate the possibility of monitoring the work of classical catalytic reactor by its ability to store oxygen. For this purpose, a special research reactor was developed to simulate the loss of its storage capacity of oxygen from 100% to 12.5% in increments of 12.5%. Also a test bench is described. It allows conducting experiments with research reactor, both in terms of his work on the standard, stoichiometric mixture and forced changing rich-poor mixture. In this article the impact of the reactor oxygen storage capacity loss on obtained conversion levels of CO, HC and NOX was described. Also the index of reactor oxygen storage capacity loss was defined and was referred to levels of toxic gases conversion in the catalytic reactor. On the basis of the results of research and its analysis the final conclusions were formulated.
PL
Celem pracy było dokonanie oceny możliwości monitorowania pracy klasycznego reaktora katalitycznego za pomocą oceny jego zdolności do magazynowania tlenu. W tym celu został przygotowany specjalny reaktor badawczy pozwalający symulować utratę jego pojemności magazynowania tlenu od 100% do 12,5% z krokiem co 12,5%. Przygotowano również stanowisko badawcze pozwalające na przeprowadzenie badań eksperymentalnych reaktora zarówno w warunkach jego pracy klasycznie na mieszance stechiometrycznej, jak i na mieszance skokowo zmiennej bogata–uboga. Określono wpływ utraty pojemności magazynowania reaktora na uzyskiwane w nim poziomy konwersji CO, HC oraz NOX, a następnie wyznaczono indeks utraty pojemności magazynowania tlenu, od którego uzależniono spadek konwersji związków toksycznych spalin w reaktorze. Na podstawie otrzymanych wyników badań i analiz sformułowano wnioski końcowe.
EN
Exhaust gases which are introduced into the atmosphere contain impurities such as carbon monoxide, unburned hydrocarbons and nitrogen oxide. Auto catalysts enable air pollution from these exhaust gases to be reduced considerably. Typical auto catalytic converters consist of the carrier (ceramic or metallic) and the catalytic system. Platinum group metals (PGM) are responsible for the catalytic function. All spent auto catalysts should be purchased and processed in order to recover the precious metals from them. This article presents the results of coupled analyses of electromagnetic and flow field calculations. The aim of this research was to design a device for extracting precious metals from used auto catalytic converters. Calculations were made to determine the velocity field distribution of a liquid metal, the movement of which was forced by the electromagnetic field. Computational experiments were conducted to obtain the relationships between the metal velocity distribution, the inductor supply and geometrical parameters in order to improve the construction of the presented device. The calculation shows that viscosity and friction has a greater influence on velocity distribution than forces distribution.
EN
The article presents the results of coupled analysis of the electromagnetic and flow field calculations. The aim of conducted research was to design a device for precious metals leaching from used auto catalytic converters. The aim the calculations was to determine the velocity field distribution of liquid metal, the movement of which was forced by the electromagnetic field. Computational experiment was conducted to obtain the relation between the metal velocity distribution and the inductor supply parameters.
PL
Artykuł zawiera wyniki sprzężonej analizy pola elektromagnetycznego i pola przepływu. Celem przeprowadzonych badań było zaprojektowanie urządzenia do odzyskiwania metali szlachetnych z zużytych katalizatorów samochodowych. Obliczenia przeprowadzono w celu wyznaczenia pola prędkości ciekłego metalu poruszanego z wykorzystaniem oddziaływań elektrodynamicznych. Obliczenia wielowariantowe przeprowadzono, aby uzyskać zależności rozkładu pola prędkości od parametrów zasilania wzbudnika urządzenia.
EN
The article reviews the market for replacement catalytic converters and discusses the results of comparative studies of catalytic converters: the original and the replacement. There were presented the exemplary results of emissions from vehicles exhaust system, equipped with a spark-ignition engine equipped with new catalytic converters: original and replacement. The estimation of fulfillment by replacement catalytic converters of the 103 UNECE Regulations requirements were made with an estimate of the potential impact of the use of replacement catalytic converters upon emission factors.
PL
W artykule dokonano przeglądu rynku zamiennych reaktorów katalitycznych oraz omówiono wyniki badań porównawczych reaktorów katalitycznych: oryginalnego i zamiennego. Przedstawione zostały przykładowe wyniki badań emisji zanieczyszczeń z układu wydechowego samochodu wyposażonego w silnik z zapłonem iskrowym wyposażonego w nowe reaktory katalityczne: oryginalny oraz zamienny. Dokonano oceny spełniania przez badane zamienne reaktory katalityczne wymagań regulaminu 103 EKG ONZ wraz z oszacowaniem potencjalnego wpływu stosowania zamiennych reaktorów katalitycznych na wskaźniki emisji.
EN
The paper presents a comparison of the catalytic properties of two types of catalytic converters (containing platinum and oxide active coatings) in the aspect of a reduction of nitric oxides with ammonia. The tests were performed for three concentrations of ammonia in the exhaust gases of a diesel engine. The work contains images of the topography of the active surface of the catalytic converters and the results of its physical and chemical analysis. The changes of the conversion rates of the nitric oxides have also been presented in the converter temperature range from 150 to 550 °C along with the results of calculations of the shares of NO2 in NOx for all analyzed concentrations of ammonia in the exhaust gases.
PL
W artykule przedstawiono porównanie właściwości katalitycznych dwóch rodzajów reaktorów katalitycznych z warstwami aktywnymi: platynową i tlenkową w aspekcie redukcji tlenków azotu za pośrednictwem amoniaku. Badania przeprowadzono przy trzech wartościach stężeń amoniaku w gazach spalinowych silnika o zapłonie samoczynnym. Praca zawiera obrazy topografii powierzchni aktywnej reaktorów oraz wyniki jej analizy fizyko-chemicznej. Przedstawiono także zmiany konwersji tlenków azotu w zakresie temperatur pracy reaktorów od 150 do 550 °C oraz wyniki obliczeń udziałów NO2 w NOx dla wszystkich analizowanych wartości stężeń amoniaku w gazach spalinowych.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników badań platynowego reaktora redukującego systemu NH3-SCR przy różnym dawkowaniu amoniaku do układu wydechowego silnika o zapłonie samoczynnym. Porównania dokonano w aspekcie oceny zdolności reaktora do konwersji tlenków azotu za pośrednictwem amoniaku. W pracy zamieszczono wyniki badań fizyko-chemicznych struktury powierzchni aktywnej reaktora wykonanych przy pomocy mikroskopu SEM. Przedstawiono obrazy topografii powierzchni aktywnej oraz punktową analizę jej składu chemicznego. Opracowanie zawiera wyniki obliczeń konwersji NOX i NO oraz udziału NO2 w NOX, w funkcji temperatury pracy reaktora wraz z wyznaczonymi dla niego charakterystycznymi parametrami pracy. W artykule zamieszczono wyniki pomiarów ucieczki amoniaku mierzonej za reaktorem. Uzyskane wyniki badań wykazały możliwość zastosowania reaktora platynowego do redukcji tlenków azotu amoniakiem jedynie w wąskim zakresie temperatury. Wykazano wpływ wzrostu stężenia amoniaku przed reaktorem na wzrost uzyskiwanych poziomów konwersji NOX oraz zwiększenie ucieczki NH3.
EN
This paper contains results comparison of platinum catalytic reactor working as a reduction reactor for NH3-SCR system with different ammonia doses in Diesel engine exhaust gases. Results comparison was made in aspect of reactor ability estimation in nitric oxides conversion by use of ammonia. In this study results of physical-chemical investigations under reactor active surface are presented. Investigations were made by use of SEM microscope and they contains reactor surface topography views and chemical composition analysis. Article contains calculation results of NOX and NO conversion and NO2 contribution in NOX in function of reactor temperature. Characteristic reactor work parameters were also determinate in this paper. Results of ammonia slip measurements after reactor are included. Obtained results have shown that platinum reactor can be used for nitric oxides reduction by use of ammonia only in narrow temperature range. Influence of ammonia concentration increase before reactor on NOX conversion levels increase and ammonia slip increase was reported.
PL
Praca zawiera porównanie wyników badań prowadzonych na reaktorach platynowych zawierających różne ładunki platyny, w aspekcie oceny ich zdolności do konwersji tlenków azotu za pośrednictwem amoniaku. W pracy zamieszczono wyniki badań fizyko-chemicznych struktury powierzchni aktywnej reaktorów wykonanych przy pomocy mikroskopu SEM. Przedstawiono obrazy topografii powierzchni aktywnej oraz punktową analizę jej składu chemicznego. W opracowaniu zawarto wyniki obliczeń konwersji NOX i NO oraz udziału NO2 w NOX, w funkcji temperatury pracy reaktorów wraz z wyznaczonymi charakterystycznymi parametrami pracy. Artykuł zawiera wyniki pomiarów ucieczki amoniaku mierzonej za badanymi reaktorami. Uzyskane wyniki badań wykazały możliwość zastosowania reaktorów platynowych do redukcji tlenków azotu amoniakiem jedynie w wąskim zakresie temperatury. Wykazano wpływ wzrostu ładunku platyny na wzrost uzyskiwanych poziomów konwersji NOX oraz zmniejszanie ucieczki NH3.
EN
This paper contains results comparison of platinum catalytic reactors containing different platinum loads in aspect of their abilities in nitric oxides conversion by use of ammonia. In this study results of physical-chemical investigations under reactors active surface are presented. Investigations were made by use of SEM microscope and they contains reactors surface topography views and chemical composition analysis. Article contains calculation results of NOX and NO conversion and NO2 contribution in NOX in function of reactors temperature. Characteristic reactor work parameters were also determinate in this paper. Results of ammonia slip measurements after reactors are included. Obtained results have shown that platinum reactors can be used for nitric oxides reduction by use of ammonia only in narrow temperature range. Influence of platinum increase on NOX conversion levels increase and ammonia slip decrease was reported.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiona została problematyka emisji palladu z samochodowych układów wydechowych do otoczenia. Przedstawione zostały historia, miejsca występowania i metody uzyskiwania palladu z rud platyny i jego zastosowanie w katalizatorach samochodowych. Opisana została funkcja katalizatora w redukcji toksycznych gazów emitowanych z układów wydechowych pojazdów samochodowych. Przedstawiono reakcje chemiczne zachodzące w katalizatorach. Porównano emisję cząsteczek palladu w okolicach dróg, autostrad i tuneli zmierzonych w różnych miejscach na świecie. Przedstawiono toksykologiczne i alergologiczne oddziaływanie palladu na środowisko w aspekcie badań na organizmach żywych. Zawarto wnioski i sugestie wynikające z dokonanych porównań na podstawie literatury i badań naukowych.
EN
In this paper has been presented problem of the emission of palladium from vehicle exhaust systems to the environment. Presented are the history, location and methods of obtaining palladium from platinum ore and its application in automotive catalytic converters. Described are the function of the catalyst in reducing toxic gaś emitted from the exhaust systems of combustion engines drive vehicles. Present are the chemical reactions occurring in catalytic converters. Compared the emission of particles of palladium in the vicinity of roads, highways and tunnels measured at different locations in the world. Presented also toxicological and allergycal causes of palladium on the environment in terms of research on living organisms. The contents of requests and suggestions resulting from the comparisons made on the basis of literature and research.
9
Content available Novel catalytic converter oxide for SI engines
EN
Subject of the paper are converters of lean mixtures for SI engines with a good efficiency of NOx reduction. Investigation of new effective catalytic materials having good sorptive proprieties of nitrogen oxides and simultaneously resistant on the thermal destruction and chemical destruction are main aim of the paper. The operating idea of such converters and conditions of their work are also presented. Main objective of the paper is performance of the new reactor of the Pt/Rh-MgO/CeO2/Al2O3 formula. The magnesium oxide MgO is here an absorber of nitrous oxides and has an essential feature, it is resistant on sintering. Such reactor can be the alternative for generally applied converters containing the barium oxide. Experimental results of catalytic converter containing various quantities of magnesium oxide for SI engines with lean mixtures are presented in the paper. Researches involved both laboratory and engine tests. The laboratory researches concern the topography active surface of the reactor with the scanning electron microscopy) method. Size of platinum and rhodium crystallites obtainedfrom the Scherrer dependence analyzing the diffractive spectrum of the X-radiation (XRD) was about 5 nm. Moreover method covering of reactor's active layers on the metal- monolith is presented. Engine researches comprised CO, THC, and NOx conversion for two engines in conditions of lean (A/F=20.0), reach (A/F=14.0), and stoichiometric (A/F=14.7) mixtures. CO, THC, and NOx conversion were stated in the dependence of temperature catalytic process in conditions of the various mixtures.
EN
This paper is a contribution to the development of catalytic converters for combustion of lean gaseous fuels. The results of the investigation of the behaviour of such converters may enable further improvement, prediction and control of transient ignition/extinction phenomena. It was observed that in an annular double-layer catalytic converter the low value of substrate's thermal conductivity accelerated ignition and retarded extinction. This was attributed to transient warm-up behaviour i.e. exhibition of S-shaped axial temperature profiles. The converter with the low value of the heat capacity of a substrate located especially at the inlet exhibited accelerated ignition whereas retarded extinction was attained in the converter with the higher value of heat capacity located especially at the inlet. Miniaturization of a converter accelerated mass and heat transfer which took positive effect on accelerated ignition and retarded extinction. In a proposed recuperated converter a step-increase in inlet fuel concentration initially resulted in intensive energy transfer to exhausts and energy accumulation into a converter structure. Similarly decreasing a fuel calorific value initially resulted in the heating of gas with energy accumulated in a converter structure and further, as the inlet became cold, in intensive exhausts energy recuperation. A recuperated converter exhibited the overtemperature phenomenon of low intensity. The investigated recuperated converter exhibited ability to transfer short-time inlet fluctuations counteracting to extinction or to destructive overheating of catalysts.
EN
European Standards EURO 4/5 concerning limitations of the emission of toxic compound from piston combustion require low sulphur fuel, but the NATO single fuel F-34/35 for combustion vehicles and airplanes are the fuel with high sulphur content. Its uses for feeding engines of vehicles with modern and complicated devices oriented for reducing emission of toxic relationships decreases performances of these reactors. Lean nox traps technology is the most sensitive method on the high sulphur fuel because the storage of the nitrogen oxides is poisoned quickly by the sulphur oxides. The filters of solid particles and selective catalytic reduction systems (SCR) for reduction of the oxides of nitrogen are also sensitive. Increase of sulphur contents in the fuel worsens the self-cleaning proprieties of the particulate filters. In case of selective catalytic reduction systems is necessary to modify of ECU programs because ^unforeseeable" exchanges of the exhaust gas can cause considerable decrease of the engine torque. The use of the additional tank of the aqueous urea solution (Add Blue) is not accepted by the army, because the assortment of exploitation liquids is too high. New works for improve existing systems or search of new kind of systems for clean of exhaust gas from engines supplied F-34 fuel so as to perform the EURO 4/5 requirements and they were simultaneously possible to accepting by army .
PL
Europejskie ograniczenia emisji związków toksycznych przez tłokowe silniki spalinowe EURO 4/5 wymagają paliwa o małym udziale siarki, natomiast jednolite paliwo NATO F-34/35 do silników spalinowych pojazdów i samolotów jest paliwem o stosunkowo dużym udziale siarki. Jego stosowanie w pojazdach wyposażonych w nowoczesne i skomplikowane urządzenia redukujące emisję związków toksycznych wpływa na pracę tych reaktorów. Metoda z katalitycznym magazynowaniem tlenków azotu jest najbardziej wrażliwa na paliwo o zwiększonym udziale siarki ponieważ akumulator tlenków azotu jest szybko zatruty tlenkami siarki. Wrażliwe są także filtry cząstek stałych i selektywne układy redukcji tlenków azotu. Wzrost siarki w paliwie pogarsza właściwości samooczyszczania filtrów spalin. W przypadku reaktorów selektywnych konieczne jest przeprogramowywanie kontrolera pokładowego odpowiednio do stosowanego paliwa, gdyż „nieprzewidywalne" zamiany składu spalin mogą powodować istotne zmniejszenie momentu obrotowego silnika. Zastosowanie dodatkowego zbiornika roztworu mocznika (Add Blue) nie jest akceptowane przez wojsko, albowiem poszerza to asortyment płynów eksploatacyjnych. Konieczne jest podjęcie nowych prac nad dopracowaniem istniejących rozwiązań lub poszukiwania nowych rozwiązań układów oczyszczających spaliny z silników zasilanych paliwem F-34 tak, aby spełniały one wymagania EURO 4/5 a jednocześnie były możliwe do zaakceptowania przez wojsko.
EN
Three-way catalytic converters are effective devices in decreasing emission of harmful gases. Spark ignited engines should be equipped with catalyst monitoring systems because of homologation requirements. Partial disactivation of TWC should be indicated by means of MIL indicator. There is the need of looking for new effective catalyst monitoring methods. In this paper, the estimation of three – way catalytic converter diagnosis method by means of narrow-band oxygen sensors signals is evaluated. Method of the deactivation process depending on the exchange reactor active bricks of converter on disactive ones was suggested. It was simulated of few activity levels of converter. It was definied monitoring index IHEGO for examine procedure needs. Method using selected discriminants and method using cross-correlation function were suggested. Monitoring in fixed engine work bench conditions and NEDC cycle test were compared using correlation. On the basis of results , suggested monitoring indexes usefulness in view of HC emission was evaluated for OBD needs . Values of monitoring indexes according to activation of MIL indicator (increase HC emission by 0.4 g/km in NEDC driving cycle) was estimated.
PL
Trójfunkcyjne reaktory katalityczne są wydajnymi urządzeniami w ograniczaniu emisji składników toksycznych. Silniki o zapłonie iskrowym powinny być wyposażane w systemy monitoringu tych urządzeń ze względu na wymagania przepisów homologacyjnych. Istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod monitorowania reaktorów. W pracy oceniono możliwości monitorowania trójfunkcyjnych reaktorów katalitycznych silnika o zapłonie iskrowym m pomocą wąskopasmowych czujników stężeń tlenu. Zaproponowano metodę symulacji procesu dezaktywacji, polegającą na wymianie wkładów aktywnych reaktora na wkłady nieaktywne. Zasymulowano kilka znanych stopni aktywności reaktora. Badania wykonano na hamowni silnikowej w warunkach ustalonej pracy silnika i podczas testu jezdnego NEDC. Na potrzeby badawcze zdefiniowano wskaźnik monitoringu IHEGO- Zaproponowano dwie metody wymoczenia wskaźników monitoringu: wykorzystującą obliczenia wybranych dyskryminant amplitudowych i wykorzystującą obliczenia funkcji interkorelacji sygnałów z czujników stężeń tlenu. Porównano możliwości monitoringu w ustalonych warunkach pracy silnika i teście NEDC. Na podstawie uzyskanych wyników porównano przydatność wskaźników monitoringu ze względu na emisję HC na potrzeby OBD. Określono wartości wskaźników monitoringu odpowiadające aktywacji wskaźnika MIL (wzrost emisji HC o 0,4 g/km w cyklu NEDC).
13
Content available remote Wybrane aspekty stosowania reaktorów katalitycznych w transporcie
PL
W artykule zamieszczono podstawowe wiadomości z zakresu zagrożeń transportu samochodowego dla środowiska. Omówiono zagadnienia związane z problemami eksploatacji reaktorów katalitycznych spalin i zasygnalizowano brak modeli matematycznych, stwarzających możliwości wieloparametrycznej symulacji pracy reaktora. Jako jeden z najważniejszych parametrów decydujący o wysokiej skuteczności reaktora katalitycznego uznano temperaturę. W związku z tym zaprezentowano analizę wybranych parametrów mających wpływ na rozkład temperatury i właściwe modelowanie pracy reaktora katalitycznego. Ponadto przedstawiono analizę bilansu materiałowego i energetycznego w trójfunkcyjnym reaktorze katalitycznym oraz wskazano możliwości badania reaktora katalitycznego na hamowni silnikowej w warunkach odpowiadających symulacji jazdy według homologacyjnego testu jezdnego.
EN
This paper have presented possibility ways to improvement catalytic convener efficiency. Paper has shown basic information about motor transport environmentally contaminations. Problems of apply catalytic converters and no multiparametrical model simulation has been signalized. One of the most important parameter for high effectiveness of converter is temperature. According to paper has presented thermodynamically analysis of selected parameters influence on thermal distribution and correctly modeling of catalytic convener operation. Material and energetic balance inside three way catalytic converter have been shown, Beside paper has introduced possibility way to research catalytic convener operation on test bed according to urban and extra urban parts of driving test.
PL
Zaprezentowano metody ograniczania emisji tlenków azotu w spalinach silnika wysokoprężnego poza obrębem cylindra. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości stosowania tzw. selektywnej, nie katalitycznej redukcji (SNR) oraz selektywnej katalitycznej redukcji (SCR), w zależności od warunków pracy i zastosowania silnika.
EN
The paper presents the methods for limiting (outside the cylinder) the emission of nitrogen oxides with the exhaust gases of diesel engine. Particular consideration was given to the possibilities of using so-called selective, non-catalytic reduction (SNR), and selective, catalytic reduction (SCR), depending on the engine operating conditions and its application.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.