Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article presents the results of examination of processing conditions such as mold Tf and injection Tw temperature influence on mechanical properties of the moldings made of copolymer ABS (acrylonitrilebutadiene-styrene) without and with a coloring agent in the form of a pigment and its masterbatches. The pigment was added in the amount of 1 wt ‰ and 2 wt ‰, while the masterbatches were added in the amount of 1 wt % and 2 wt %. The mechanical properties of the molded parts were determined in hardness, impact strength and tensile strength tests. The analysis of the obtained results allowed to state that the addition of the coloring agent in a form of pigment does not significantly affect the values of hardness and impact strength. However, the change of the processing conditions, e.g., increasing the mold temperature, contributed to the decrease of hardness and, at the same time, to the increase of impact strength. The tensile strength of the moldings made of ABS without and with the addition of the masterbatch is similar, regardless of the injection molding parameters, whereas their strain at break and Young’s modulus change, depending on the injection molding parameters. When using the low values of the mold temperature (30 °C) and injection temperature (230 °C), lower values of Young’s modulus were found, however, the aforementioned temperatures allow for obtaining a higher strain at break (noticed for colored samples).
PL
Oceniano wpływ warunków przetwórstwa: temperatury wtryskiwania Tw oraz temperatury formy Tf na właściwości mechaniczne wyprasek wytworzonych z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) bez dodatku i z dodatkiem środka barwiącego w postaci koncentratu lub pigmentu. Koncentrat dozowano w ilości 1 % mas. i 2 % mas., a pigment w ilości 1 ‰ mas. i 2 ‰ mas. Badania właściwości mechanicznych wyprasek obejmowały twardość, udarność i statyczną próbę rozciągania. Na podstawie analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że dodatek środka barwiącego nie wpływa w istotnym stopniu na twardość i udarność wyprasek. Natomiast zmiana parametrów przetwórstwa, np. podwyższona temperatura formy, przyczynia się do zmniejszenia twardości, a jednocześnie zwiększenia udarności. Bez względu na warunki przetwórstwa wytrzymałość na rozciąganie próbek z tworzywa ABS bez dodatku oraz z dodatkiem koncentratu barwiącego była zbliżona, natomiast w zależności od warunków wtryskiwania następowała zmiana ich odkształcenia przy zerwaniu oraz modułu sprężystości przy rozciąganiu. W wypadku wyprasek barwionych zastosowanie niskiej temperatury formy wtryskowej (30°C) oraz niskiej temperatury wtryskiwania (230°C) powodowało zmniejszenie wartości modułu sprężystości oraz, na ogół, zwiększenie wartości odkształcenia przy zerwaniu.
EN
The aim of the conducted research was to determine the effect of filler in the form of microspheres from fly ash being a product of bituminous coal combustion on the functional properties of polyethylene. Comparative analysis of unfilled polyethylene and polyethylene with additions of 5, 10 and 15% (wt.) fly ash from bituminous coal was carried out. Tests of the mechanical properties were performed: tensile strength, hardness determined by the Shore method and the ball indentation method. Color and gloss analysis was also performed. On the basis of the conducted tests, it was found that the modification of polyethylene with fly ash from coal combustion has a significant impact on the functional properties of the tested materials. The molded parts from unfilled polyethylene exhibited the lowest value of hardness, while the largest value of hardness was obtained by parts made of polyethylene with 15 wt.% filler content. The content of fly ash from bituminous coal combustion also affects the tensile strength and elongation of the tested materials. As the filler increases, its tensile strength decreases. As a result of the addition of the filler, changes in the coordinates describing the color, as well as a reduction in the brightness value and a reduction in the gloss degree for the angles of incidence of 60° and 20° were noted. The presented research results indicate that producing polyethylene composites with the addition of microspheres from fly ash originating from bituminous coal combustion gives the possibility to obtain composites with significantly better mechanical properties as compared to unfilled polyethylene. The use of fly ash from the combustion of bituminous coal as a filler results in obtaining an inexpensive filler compared to fillers used in industry today. At the same time, it contributes to reducing the amount of waste generated from the combustion of bituminous coal. The test results give the possibility to use the composites produced in various industries as a raw material for the production of various engineering elements.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu napełniacza w postaci popiołów na właściwości użytkowe polietylenu. Wykonano analizę porównawczą nienapełnionego polietylenu oraz polietylenu z dodatkiem 5, 10 i 15% popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego. Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych: wytrzymałości na rozciąganie, twardości metodą Shore'a oraz metodą wciskania kulki. Dokonano również analizy barwy i połysku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że modyfikacja polietylenu popiołami lotnymi pochodzącymi ze spalania węgla kamiennego ma istotny wpływ na właściwości użytkowe badanego tworzywa polimerowego. W badaniach twardości najmniejszą wartość zarejestrowano dla nienapełnionego polietylenu, natomiast największą dla kompozytu z 15% dodatkiem napełniacza. Zawartość popiołów lotnych ma również wpływ na wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie badanych tworzyw. Wraz ze wzrostem zawartości napełniacza maleje jego wytrzymałość na rozciąganie. Na skutek dodatku napełniacza odnotowano zmiany we współrzędnych opisujących barwę, a także zmniejszenie wartości jasności oraz zmniejszenie stopnia połysku dla kąta padania światła 60° i 20°. Przedstawione wyniki badań wskazują na to, iż wytwarzanie kompozytów polietylenu z dodatkiem popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego daje możliwość uzyskania kompozytów o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych w porównaniu do nienapełnionego polietylenu. Zastosowanie popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego jako napełniacza umożliwia pozyskanie taniego napełniacza w porównaniu do napełniaczy używanych w przemyśle obecnie. Równocześnie przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów powstałych podczas spalania węgla kamiennego. Wyniki badań dają możliwość zastosowania wyprodukowanych kompozytów w różnych gałęziach przemysłu jako surowca do produkcji różnorodnych elementów inżynierskich.
PL
Zbadano efektywność porowania chemicznego, realizowanego przy użyciu różnych poroforów, w procesie wtryskiwania polietylenu dużej gęstości (HDPE). Wykorzystano sześć rodzajów poroforów – cztery endotermiczne oraz dwa egzotermiczne. Wypraski wytwarzano z zastosowaniem ciśnienia docisku, a także bez niego. Oceniano masę, gęstość, stabilność wymiarową, stan powierzchni oraz strukturę uzyskanych wyprasek, a także przetwarzalność mieszaniny uplastycznionego tworzywa z poroforem na podstawie jej przepływu przez formę wtryskową wyposażoną w gniazdo spiralne specjalnej konstrukcji. Z wykorzystaniem stanowiska badawczego własnej konstrukcji zbadano rozrost porów, oznaczono też masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) mieszaniny tworzywa z poroforami.
EN
The aim of this work was to evaluate the effectiveness of chemical blowing by using various blowing agents in the process of high density polyethylene (HDPE) injection molding. Six types of blowing agents were used, including four endothermic and two exothermic ones. The parts were molded either with or without holding pressure. The mass, density, dimensional stability, surface state and structure of molded parts were assessed. Also, the processability of the mixture of plasticized HDPE with blowing agent was evaluated on the basis of its flow into the injection mold with spiral cavity. The growth of pores and mass flow rate (MFR) of the plastic-blowing agent mixture were investigated using a self-designed test stand.
4
Content available remote Specjalna konstrukcja ślimaka do przetwórstwa tworzyw sztucznych
PL
Przedstawiono innowacyjne rozwiązanie konstrukcji ślimaka do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Opisywany ślimak jest przedmiotem wynalazku zgłoszonego w Polskim Urzędzie Patentowym. Jest to ślimak do przetwórstwa tworzyw sztucznych, zwłaszcza barwionych, oraz tworzyw napełnianych i tworzyw charakteryzujących się małą różnicą pomiędzy temperaturą uplastyczniania i temperaturą degradacji. W artykule omówiono cechy charakterystyczne ślimaka oraz sposób jego wykonania.
EN
An innovative solution to the construction of the screw for plastics processing has been presented. The described screw is the object of the invention reported in the Polish Patent Office. It is a screw for the processing of plastics, especially the stained ones, as well as filled materials and plastics with a small difference between the plasticization and degradation temperatures. The paper discusses the characteristics of the screw and methods for its manufacturing.
PL
W artykule przedstawiono krótką definicję identyfikacji i identyfikowalności zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Opisano ich metody i sposoby na przykładzie tworzyw polimerowych oraz wyrobów z nich produkowanych. Przedstawiono, na co zwracać szczególną uwagę przy ich ocenie do użytkowania.
EN
This paper presents a brief definition of identification and traceability in accordance with PN-EN ISO 9001: 2009. Describes their methods and ways for example polymer materials and products are produced. Presented on what to pay particular attention in their assessment for use.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ stopnia krystaliczności na twardość rur z polietylenu dużej gęstości PE-HD. Przedmiotem badań byly rury z PE-HD do przesyłu gazu i wody. Średnica zewnętrzna wynosiła dn = 311 mm a grubość ścianki en = 28 mm czyli SDR = 11. Określono stopień krystaliczności metodą DSC w ściance rury w od zewnętrznej średnicy rury do wewnętrznej średnicy czyli w całym przekroju ścianki. Zbadano jaki wpływ na stopień krystaliczności PE-HD ma sposób chłodzenia chłodzona wodą na linii wytaczarskiej w urządzeniu chłodzącym. Dokonano oceny twardości w zależności od stopnia krystaliczności. Przedstawiono mikrostrukturę przekroju ścianki rury.
EN
The influence of degree of crystallinity on hardness of pipes made from high-density polyethylene (HDPE) was analyzed in this paper. The pipes for natural gas and water with outside diameter dn = 311 mm and wall thickness en = 28 mm (SDR = 11) was examinated. Crystallinity degree was exanimated using the DSC method, in the entire pipe wall thickness - from outside to inside wall. The influence of the cooling way on HDPE crystallinity degree was also investigated. The effect of cooling methods (water and air) on the degree of crystallinity was presented. It was shown, that hardness depending on the degree of crystallinity.
PL
Właściwości folii wytwarzanej metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem można ocenić na podstawie stopnia rozciągania folii w kierunku poprzecznym, stopnia rozciągania w kierunku wzdłużnym oraz parametrów geometrycznych, to jest grubości i szerokości folii. Właściwości te zależą w dużej mierze od warunków technologicznych procesu, geometrii oraz konstrukcji głowicy wytłaczarskiej, jak również rodzaju tworzywa. W pracy przedstawiono charakterystykę procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii jednowarstwowej przy zastosowaniu trzech rodzajów tworzyw poliolefinowych. Zaprezentowano badania wpływu zmiany warunków technologicznych procesu przetwórstwa na parametry charakteryzujące rozciąganie rozdmuchiwanej folii oraz jej właściwości geometryczne.
EN
Properties of the films produced by extrusion blow molding can be evaluated by the degree of stretching the film in the cross direction and stretch ratio in the longitudinal direction and geometric parameters, i.e. the thickness and width of the film. These properties depend on the conditions of the technological process, geometry and construction of extrusion head as well as the type of polymer. Process of extrusion blow-molding single-layer films using three types of polyolefins was described. Measurements and studies of the impact of changes in the conditions of technological process of processing parameters characterizing the stretch blown film and geometrical characteristics of the resulting single-layer films were used.
PL
W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie konstrukcji głowicy wytłaczarskiej do wytwarzania rur z tworzyw sztucznych, zwłaszcza z PE. Charakterystyczną cechą opisywanej głowicy jest to, że część stożkowa rdzenia od strony dyszy oraz część stożkowa dyszy od strony rdzenia mają na swych powierzchniach zwoje rozmieszczone po linii śrubowej, które są przesunięte względem siebie. Zwoje te tworzą kanał, w którym tworzywo przepływające zostaje skręcone po linii śrubowej. Ukształtowana tym sposobem rura ma większą doraźną wytrzymałość mechaniczną.
EN
The paper presents the new solution for construction of extrusion head for plastic pipes, especially made from polyethylene. A significant feature of this head is that parts of the conical core from the nozzle side and the conical part of the nozzle from the core side have on their surfaces coils disposed in helical path, which are shifted relative to each other. The coils form a channel in which the flowing plastic is twisted helically That shaped pipe has a higher mechanical strength.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem polimerowych zbiorników i pojemników wielkogabarytowych w budownictwie indywidualnym. Omówiono ich klasyfikację w oparciu o kryteria przeznaczenia oraz rodzaju zastosowanego tworzywa do ich produkcji. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące ich budowy, posadowienia zbiorników i pojemników oraz zasad ich eksploatacji.
EN
The article covers the issues related to use of polymer tanks and large capacity containers in the field of private housing. Classification of the containers has been described on the basis of the purpose criteria, and within the scope of the used materials. Issues related to structure and foundation of the tanks and containers and rules of their exploitation has also been presented.
EN
This work presents a proposal of the new design of an extrusion head for polymer pipes manufacturing, especially from polyethylene. The most significant feature of this head is that the conical core of the conical nozzle and the nozzle port of the core have on their surfaces coils made along a helical path which are shifted relatively to each other. As a result, the channel created between these parts contributes to helical twisted polymer flow. Helical flow causes tangential stresses which is a result of the orientation of the macromolecules in the flow direction. This makes that the pipe has increased strength to internal pressure. This current state of knowledge of this kind of extrusion heads and the mathematical interpretation of increasing the strength of the polymer pipes during the extrusion process were also presented. The proposed new extrusion head allows the production of polymer pipes with increased mechanical strength using a very easy and inexpensive method.
PL
W pracy przedstawiono projekt nowej konstrukcji głowicy wytłaczarskiej do wytwarzania rur z tworzyw polimerowych, zwłaszcza z polietylenu. Cechą charakterystyczną opisywanej głowicy jest to, że część stożkowa rdzenia od strony dyszy oraz część stożkowa dyszy od strony rdzenia mają na swych powierzchniach zwoje rozmieszczone wzdłuż linii śrubowej. Zwoje te są przesunięte względem siebie, tworząc kanał kształtujący przepływ strumienia uplastycznionego polimeru. Przepływ w kanałach śrubowych powoduje powstawanie naprężeń stycznych na skutek orientacji makrocząsteczek w kierunku przepływu, co przyczynia się do wzrostu wytrzymałości rur na ciśnienie wewnętrzne. W niniejszym artykule opisano również aktualny stan wiedzy o tego typu głowicach wytłaczarskich oraz przedstawiono matematyczną interpretację wzrostu wytrzymałości rur polimerowych w procesie wytłaczania. Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne głowicy umożliwia stosunkowo prosty i tani sposób produkcji rur o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej z tworzyw polimerowych.
11
PL
Przeprowadzono symulacje procesu wtryskiwania mikroporującego MuCell, w których wykorzystano program komputerowy Moldflow Plastics Insight 5.0. Dokonano analizy wpływu rodzaju tworzywa i grubości ścianki wypraski na jej strukturę porowatą, naprężenie i odkształcenie oraz wartość skurczu objętościowego. Wyniki porównano z zależnościami odnoszącymi się do procesu wtryskiwania z wykorzystaniem chemicznego środka porującego. Stwierdzono, że wysokość gniazda formującego wywiera istotny wpływ na rozkład temperatury i ciśnienia wtryskiwanego tworzywa, atakże na wymiary i rozkład porów w wypraskach. Zastosowanie opisywanej metody wtryskiwania mikroporującego pozwala na znaczne zredukowanie czasu i ciśnienia docisku, a tym samym skrócenie czasu całego cyklu wtryskiwania.
EN
Computer simulations of the MuCell — microcellular injection moulding process were carried out using Moldflow Plastics Insight 5.0 software. An analysis of the effect of plastic type and wall thickness of the moulded part on its porous structure, internal stress and strain as well as the value of volumetric shrinkage was performed. The results of these simulations were compared with the relationships for cellular injection moulding process using chemical blowing agent. It was found that the cavity height has a significant influence on the distribution of temperature and pressure of liquid plastic as well as size and distribution of pores in the moulded parts. Application of this injection moulding method can significantly reduce the holding time and pressure and, in effect, the time of the injection cycle.
EN
The aim of this work was to evaluate the effect of shear plastic into the mold cavity with a variable height on the structure and selected properties of molded parts. It was used as a special designed mold for producing test samples with varying thickness. It was shown, that the wall thickness of the molded part can significantly affect its properties, not only because of the greater volume of the amount of material, but also because of the process taking place within the molded part during the solidification of the material. The degree of crystallinity can be different depending on the cooling time, which may contributes to the change in strength.
PL
W pracy przedstawiono technologie stosowane do wytwarzania zbiorników i pojemników (zwłaszcza wielkogabarytowych) z tworzyw polimerowych. Omówiono klasyfikację metod ich wytwarzania. Klasyfikacji dokonano w oparciu o kryteria przeznaczenia zbiorników, rodzaj zastosowanego tworzywa i wynikającej z tego technologii. Ponadto opisano zagadnienia dotyczące studzienek z tworzyw.
EN
This paper presents the technologies used in the manufacture of tanks and containers (especially large size) of polymeric materials. The classification of methods of their manufacture has been presented. Classification was based on the criteria of destination containers, the type of material used and the resulting technology. Furthermore, it describes the issues relating to the wells from plastic.
PL
Celem pracy była ocena wybranych właściwości, takich jak masa, grubość, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy sile maksymalnej, kolor i połysk wyprasek z kompozytu PP z talkiem i z dodatkiem poroforu. W badaniach oceniano również strukturę z wykorzystaniem specjalnej wkładki formującej o zmiennej wysokości gniazda. Wykazano, że dodanie poroforu do tworzywa PP napełnionego talkiem przyczynia się do powstawania struktury o licznych porach, przyczyniając się do obniżenia masy wyprasek oraz redukcji ich zapadnięć, bez istotnego pogorszenia właściwości mechanicznych. Pogorszeniu ulega jedynie połysk uzyskanych wyprasek. Ponadto w badaniach strukturalnych z wykorzystaniem formy z gniazdami o różnej wysokości, w której warunki przepływu tworzywa w powodują różną intensywność ścinania, wykazano, że w poszczególnych strefach wypraski występuje różna ilość i wielkość porów.
EN
The main aim of this work was to evaluate selected properties, such as weight, thickness, tensile strength, elongation at maximum force, color and gloss of moulded parts obtained from the composite PP with talc and with the addition of blowing agent. The structure of moulded parts using a special insert-mold with variable heigh cavity, that enables plastic shear. It has been shown, that adding of a blowing agent to the talc filled PP contributes to the formation of intense porous structure, contributing to a reduction in weight of moulded parts, and to reduce the sink marks without significantly reducing mechanical properties. Worsened is only gloss of obtained parts. Furthermore, structural studies using a stepped mould shown, that the shear conditions in the various zones of the part can contribute to the formation of varying degrees of foaming and different pore sizes in the moulded parts.
15
Content available remote Nowe rozwiązanie konstrukcji głowicy wytłaczarskiej do rur z tworzyw sztucznych
PL
Przedstawiono nowe rozwiązanie konstrukcyjne głowicy wytłaczarskiej do wytwarzania rur z polietylenu. Cechą znamienną głowicy jest to, że przepływ jest w niej laminarny i ciągły, co wynika ze stałej długości linii śrubowej wzdłuż jej skoku. Tworzywo przepływające przez kanał dyszy zostaje skręcone po linii śrubowej. Powoduje to wzrost wytrzymałości doraźnej rury na ciśnienie wewnętrzne.
EN
A new designfor extrusion head for manufacturing of polyethylene pipes was presented in this article. Head significant feature is that the flow is laminar and continous, which is due to the constancy helical along the length of its stroke. Plastic flowing through the nozzle channel is helically twisted. The results in an increasein the ultimate strength pipe internal pressure.
16
Content available remote Wtryskiwanie mikroporujące
PL
W niniejszej pracy szerzej przedstawiono jedną z metod wtryskiwania niekonwencjonalnego, pozwalającą na uzyskanie wyprasek porowatych, a mianowicie wtryskiwanie mikroporujące z zastosowaniem poroforów fizycznych. Może ono być przeprowadzane przy użyciu konwencjonalnych wtryskarek wyposażonych w układ uplastyczniający z system wtryskiwania gazu w stanie nadkrytycznym.
EN
This work broadly shows one method of an unconventional injection moulding process, which allows to obtain porous moulded parts, namely microcellular injection moulding, using physical blowing agents. It may be carried out using a conventional injection moulding plasticizing system equipped with a supercritical gas injection system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kompozytu ABS - piasek kwarcowy z dodatkiem poroforu. Przedstawiono wyniki badań oraz sposób wykonania kompozytów. Badania obejmowały pomiary masy i grubości próbek oraz zmiany właściwości mechanicznych. Przeprowadzono analizę struktury badanych materiałów z wykorzystaniem mikroskopii optycznej. Zarejestrowano zmiany właściwości mechanicznych, masy oraz grubości próbek badanych materiałów w odniesieniu do terpolimeru akrylonitryl-butadien-styrenu. W badaniach mikroskopowych kompozytu z dodatkiem poroforu zaobserwowano zmniejszenie efektu porowania ABS.
EN
The results of investigations of the ABS composite with quartz sand and with the addition of a blowing agent was presented in this work. This article presents results of measurements of weight and thickness of the parts, changes in their mechanical properties, and structure analysis carried out using the microscope investigations. The changes in mechanical properties, and also changes in weight and thickness of the parts wall has been shown. The structure investigations of the ABS quartz sand composite with the addition of blowing agent reducing foaming effect was observed.
PL
Celem badań była ocena wpływu wielokrotnego przetwórstwa tworzywa PE-HD z dodatkiem poroforu na grubość powierzchni, wybrane właściwości mechaniczne i strukturę wyprasek wtryskowych. W badaniach użyto tworzywo PE-HD Hostalen GC 7260 oraz porofor o endotermicznym przebiegu rozkładu (Hostatron P 1941), który dodawano w ilościach 3% oraz 6%. Ciśnienie i czas docisku redukowano ze zwiększeniem procentowej zawartości poroforu w tworzywie. Próbki uzyskane z tworzywa pierwotnego poddano wielokrotnemu przetwarzaniu. Wykazano, że zastosowanie poroforu polepsza dokładność wymiarową wyprasek, ale pogarsza ich wytrzymałość i wpływa na zmianę koloru. Wielokrotne przetwórstwo tworzywa z poroforem nie spowodowało znacznego pogorszenia właściwości mechanicznych. W badaniach DMTA wykazano jedynie pewien spadek wartości modułu zachowawczego. W badaniach strukturalnych wyprasek z tworzywa wtórnego stwierdzono występowanie coraz mniejszej liczby porów po kolejnych cyklach przetwarzania. Wypraski z tworzywa poddanego 5-krotnemu recyklingowi miały strukturę litą, co oznacza, że nie występował już dalszy rozkład poroforu.
EN
Examinations were carried out to determine the influence of multiple reprocessing of HDPE with chemical blowing agent on thickness surface state, selected mechanical properties and structure of moulded parts. Samples were made of HDPE Hostalen GC 7260 without and with 3% and 6% addition of Hostatron P 1941 endothermic chemical blowing agent. Properties of samples made of 1 to 6-time processed polymer were examined. During the injection moulding process the holding pressure and holding time was changed according to the blowing agent content. It was found that the application of the blowing agent improved parts dimensional accuracy, but lowered tension strength and caused the change in their colour. Multiple foamed polymer recycling did not caused significant lowering of parts mechanical properties. The DMTA investigations showed some decrease in values of storage modulus caused by multiple reprocessing of foamed polyethylene. Microscopic observations showed that there is no porous structure in samples made of 5-time recycled HDPE with 6% blowing agent, so it means that the foaming process stopped.
PL
W artykule dokonano oceny wpływu warunków uplastyczniania: ciśnienia uplastyczniania i dekompresji po dozowaniu na masę, grubość, właściwości mechaniczne, stan powierzchni i strukturę wyprasek wtryskowych z polietylenu dużej gęstości z 3% dodatkiem poroforu chemicznego. Zmieniano również wybrane warunki wtryskiwania (ciśnienie docisku, czas docisku i prędkość wtryskiwania), umożliwiające wytworzenie poprawnie wykonanych wyprasek przy zadanych warunkach uplastyczniania. Wykazano, że wykonanie poprawnych wyprasek przy zastosowaniu dekompresji po dozowaniu wymaga zwiększonego ciśnienia i czasu docisku. Udział struktury porowatej w wypraskach jest odwrotnie proporcjonalny do wartości dekompresji po dozowaniu oraz ciśnienia i czasu docisku. Ciśnienie uplastyczniania ma niewielki wpływ na grubość, masę, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy rozciąganiu, wpływa jednak na strukturę wyprasek.
EN
The effect of plastifying conditions: backpressure and suck-back on selected properties: parts weight, mechanical properties, surface state and structure of moulded parts from HDPE with 3% addition of blowing agent was the aim of this work. Following injection moulding conditions were also changed (holding pressure, holding time and injection velocity), allowing to obtain proper parts at given plasticization conditions. It was shown, that to obtain a good quality foamed parts with suck-back, the higher value of holding pressure and longer holding time is required. Backpressure has not significant impact on thickness, weight, tensile strength and elongation at maximum force, however, affect on structure of parts. Participation of porous structure in parts is inversely proportional to suck-back, holding pressure and holding time.
PL
W artykule przedstawiono wymogi, jakie stawia się podczas procesu przetwórstwa metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem wyrobom z polietylenu. Zwrócono szczególną uwagę na takie warunki procesu jak: prędkość wytłaczania oraz temperatura przetwórstwa polietylenu, które warunkują uzyskanie odpowiedniej jakości wytłoczyny (wytłaczanych butelek). Przedstawiono wyniki badań masy oraz barwy wytłoczonych butelek.
EN
In the article the requirements for the process on extrusion molding of polyethylene parts were described. Special attention was paid to such processing parameters like extrusion speed and temperature. These parameters have big impact on extrudate bottled quality. Results of mass and color investigation of extrudate bottled were presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.