Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 499

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odporność korozyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ cyklicznych obciążeń mechanicznych na odporność korozyjną aluminium
PL
W artykule zaprezentowano wpływ zmęczeniowych obciążeń mechanicznych na odporność korozyjną profili okiennych i drzwiowych wykonanych ze stopu aluminium EN AW-6063 z powłoką poliestrową. W badaniach zastosowano własną metodę oceny, polegającą na cyklicznych obciążeniach skupionych działających na próbkę metodą trójpunktowego zginania. Efektem tych obciążeń było powstanie w obrębie struktury aluminium trwałego odkształcenia plastycznego, podczas gdy w przypadku powłoki pokrywającej profile aluminiowe nastąpiło niewielkie zmniejszenie odporności korozyjnej, niepowodujące jednak utraty właściwości barierowych. Stwierdzono również, że gdy obciążeniom mechanicznym towarzyszy działanie kwaśnej mgły solnej, pojawiają się mikrouszkodzenia w strukturze powłok, w istotny sposób zmniejszając ich właściwości barierowe, co potwierdzono wynikami badań spektroskopii impedancyjnej.
EN
The article presents the effect of mechanical load fatigue on corrosion resistance of profiles made of EN AW-6063 aluminium alloy with polyester coating. In test, own research methodology was used, consisting in cyclical application of concentrated load to the tested sample with the three-point bending method. The effect of these loads was the formation of a permanent plastic deformation within the aluminium structure, while in the case of the coating covering aluminium profiles, there is a slight reduction in corrosion resistance, without the loss of barrier properties, however. It was also found that when in addition to mechanical load, salt spray test was applied, microdamage in the coatings’ structure appeared, significantly reducing their barrier properties, which was confirmed by the results of impedance spectroscopy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej (X20Cr13) za pomocą powłok silanowych. Powłoki składające się z winylotrójmetoksysilanu (WTMS), etanolu oraz kwasu octowego o różnym stężeniu WTMS w roztworze osadzano metodą zanurzeniową i poddano procesowi starzenia w powietrzu. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych (pH=2) zawierających i nie zawierających jony chlorkowe. Wykazano, że badane powłoki skutecznie chronią stal przed korozją w obydwu środowiskach. Otrzymane powłoki scharakteryzowano pod kątem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża.
EN
The paper presents the results of research on the protection of stainless steel (X20Cr13) with silane coatings. Coatings consisting of vinyltrimethoxysilane (VTMS), ethanol and acetic acid with various concentrations of components were deposited by immersion and subjected to an aging process in air. The protective properties of the coatings were assessed in acidified sulphate environments (pH = 2) with and without chloride ions. It was proved that the tested coatings effectively protect steel against corrosion in both environments. The obtained coatings were characterized in terms of corrosion resistance, surface morphology and adhesion to the substrate.
PL
Podstawowym zadaniem powłok cynkowych jest ochrona przed korozją podłoża stalowego lub żeliwnego, natomiast zagadnienia estetyki i cech dekoracyjnych są drugorzędne. Powłoki cynkowe wytworzone w warunkach przemysłowych mogą charakteryzować się wieloma potencjalnymi defektami wyglądu, które jednak nie mają decydującego wpływu na ochronę podłoża przed korozją. Wady powłok cynkowych wynikają z reguły z niewłaściwego przygotowania powierzchni wyrobów stalowych do cynkowania ogniowego. Wywiera to jednak pewien wpływ na ich odporność korozyjną. Celem pracy było określenie wpływu usuwania defektów powłok cynkowych na odporność korozyjną powłoki cynkowej. Badania przeprowadzono na ocynkowanych zanurzeniowo (ogniowo) próbkach stali gat. S235 z defektami powłoki cynkowej, tj. z miejscami nieocynkowanymi w wyniku użycia antyspawu, pisaka olejowego lub śladów po naklejkach. Do naprawy powłoki cynkowej użyto farby zaprawkowej na bazie cynku oraz powszechnie stosowanego w zakładach cynkowniczych korektora „cynku w sprayu”. Wykonano analizę metalograficzną celem oceny mikrostruktury powłoki cynkowej. Grubość powłoki mierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 1463. Odporność korozyjną powłok cynkowych po naprawie oceniono na podstawie wyników testu NSS wg PN-EN ISO 9227. Praca ma charakter aplikacyjny. Przedstawione wyniki badań jednoznacznie wskazują, że użycie korektora, tzw. „cynku w sprayu” nie zapewnia dobrej odporności korozyjnej zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.
EN
The primary purpose of the galvanized coating is to protect the iron or steelwork against corrosion, while considerations related to aesthetics or decorative features should be secondary. Zinc coatings manufactured in industrial conditions may have many potential appearance defects, which, do not have a decisive impact on the protection of the substrate against corrosion. The post-galvanizing defects are usually the result of improper surface preparation of steel products before HDG (hot dip galvanizing). However, this has some influence on their corrosion resistance. The aim of the work was was to determine the effect of removing zinc coatings defects on their corrosion resistance. The tests were carried out on hot-dip galvanized samples of S235 steel with zinc coating defects, i.e. with non-galvanized places as a result of using an anti-weld, an oil marker or traces of stickers. Zinc paint and a corrector commonly used in Galvanizing Plants: „zinc spray” were used to repair the zinc coating. Metallographic analysis was performed to assess the microstructure of the zinc coatings. The coating thickness was measured in acc. with PN-EN ISO 1463. Corrosion resistance of the zinc coatings after repair was assessed on the basis of NSS test results acc. to PN-EN ISO 9227. This work is practical. The presented test results clearly indicate that the use of the „zinc spray” corrector does not provide good corrosion resistance in accordance with PN-EN ISO 1461.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ dodatku Bi i Sn do kąpieli cynkowej na odporność korozyjną powłok otrzymanych na stali zbrojeniowej. Powłoki do badań wytworzono na stali B500SP w kąpieli cynkowej zawierającej dodatki AlBi i AlBiSn. Odporność korozyjną powłok porównywano z odpornością korozyjną powłoki otrzymanej w kąpieli Zn-Al. Ujawniono mikrostrukturę oraz określono grubość powłok. Odporność korozyjną powłok określono porównawczo w standardowym teście korozyjnym w obojętnej mgle solnej. Badania w komorze solnej prowadzono zgodnie z normą PN- EN ISO 9227. Stwierdzono, że dodatek Bi oraz BiSn powodują obniżenieodporności korozyjnej powłok na stali zbrojeniowej B500SP.
EN
The article presents the results of research determining the effect of the bismuth and tin addition to the zinc bath on the corrosion resistance of coatings obtained on reinforcing steel. Coatings for research were made on B500SP steel in a zinc bath containing AlBi and AlBiSn additions. The corrosion resistance of the coatings was compared with the corrosion resistance of the coating obtained in the Zn-Al bath. The microstructure was revealed as well as the thickness of the coatings was determined. The corrosion resistance of the coatings was determined comparatively in a standard corrosion test in neutral salt spray. The tests in the salt chamber were carried out in accordance with the PN-EN ISO 9227 standard. It was found that the addition of bismuth and BiSn decrease the corrosion resistance of coatings on B500SP reinforcing steel.
PL
Właściwa konserwacja ekranów przeciwdźwiękowych ma na celu nie tylko poprawę ich estetyki, ale przede wszystkim utrzymanie trwałości zabezpieczeń antykorozyjnych. Dobór metody usuwania zanieczyszczeń z konstrukcji ekranów przeciwdźwiękowych powinien uwzględniać wiele różnorodnych czynników, które przedstawiono w opracowaniu. Plan prac konserwacyjnych dotyczący mycia ekranów przeciwdźwiękowych musi opierać się na wiedzy o odporności korozyjnej materiałów użytych do konstrukcji ekranów, rodzaju usuwanych zanieczyszczeń i oddziaływaniu środków czyszczących na myte powierzchnie i środowisko. Częstotliwość prac konserwacyjnych zależy głównie od środowiska korozyjnego w jakim znajdują się ekrany i rodzaju zastosowanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. W artykule przedstawiono podział ekranów przeciwdźwiękowych ze względu na konstrukcję i zastosowane materiały, klasyfikację zanieczyszczeń ekranów, rodzaje środków czyszczących oraz podsumowano przegląd literatury pod kątem ogólnych zaleceń dotyczących doboru metod czyszczenia do materiału stosowanego na ekrany przeciwdźwiękowe.
EN
Proper maintenance of noise barriers improves their aesthetics and, above all, maintains the durability of anti-corrosion protection. The selection of the method of removing contaminants from the construction of noise barriers should take into account many different factors presented in the study. The maintenance plan for cleaning noise barriers must be based on the knowledge about the corrosion resistance of materials used for the construction of barriers, the type of removed contaminants and the impact of cleaning agents on the cleaned surfaces and environment. The frequency of maintenance work depends mainly on the corrosive environment in which the screens are located and the type of corrosion protection applied. The article presents the types of noise barriers by construction and materials used, classification of barriers’ contamination, types of cleaning agents and summarizes the literature review in terms of general recommendations for the selection of cleaning methods for the material used for noise barriers.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań nad obróbką cieplną (OC) cynkowej powłoki zanurzeniowej, naniesionej na stal i żeliwo szare. Obróbka ta powoduje zmiany w strukturze powłoki, co bezposrednio przekłada się na jej właściwości mechaniczne i użytkowe. W poprzednich publikacjach analizowano wpływ OC w zakresie temperatur: 390 ÷ 530ºC. Obróbka ta spowodowała istotne zwiększenie twardości powłoki cynkowej, jednak wiązało się to także z niekorzystnym efektem - znacznym zmniejszeniem odporności korozyjnej w stosunku do próbek bazowych, których nie poddano OC [9]. Zmiana odporności korozyjnej była skutkiem nieciągłości – pękniec, które pojawiły sie w powłoce w następstwie zbyt wysokiej temperatury OC. Obróbka w zakresie niższych temperatur, tj. 270 ÷ 350ºC nie powoduje tak istotnego obniżenia odporności korozyjnej, weryfikowanej za pomocą przyspieszonych badań w komorze solnej wg ISO 9227 (solanka obojętna). Oprócz odporności na korozję mierzono także wpływ OC na inne właściwości powłoki cynkowej, tj.: odporność na ścieranie – przy zastosowaniu testera T-11 oraz zmianę twardosci, mierzoną metodą Vickersa -HV 0,02, dedykowaną do cienkich powłok. Przeprowadzone badania dowiodły korzystnego wpływu przeprowadzonej niskotemperaturowej obróbki cieplnej w odniesieniu do otrzymanych wartości badanych właściwosci mechanicznych powłoki cynkowej.
EN
This paper contains a continuation of research on the heat treatment (OC) of a hot-dip zinc coating applied to steel and cast iron. This treatment causes changes in the structure of the coating, which directly influences its mechanical and functional properties. In previous publications, the influence of OC in the range of 390 ÷ 530ºC was analyzed. The above-mentioned treatment resulted in a significant increase in the hardness of the zinc coating, but it was also associated with an adverse effect – a significant reduction in corrosion resistance compared to the base samples [9]. The decrease in corrosion resistance is the result of discontinuities in the coating resulting from treatment at too high temperature. Machining at lower temperatures, i.e. 270-350ºC, does not cause such a significant reduction in corrosion resistance, verified by accelerated corrosion tests in a salt chamber according to ISO 9227 (NSS Test). In addition to corrosion resistance, the impact of OC on other properties of the zinc coating, i.e. abrasion resistance using the T-11 tester and analysis of hardness changes, carried out using the Vickers -HV 0.02 method, dedicated to thin coatings. The tests proved the beneficial effect of the low-temperature heat treatment carried out in relation to the obtained values of the tested mechanical properties of the zinc coating.
PL
Często wymagane jest, aby oprócz skutecznej ochrony przed korozją konstrukcje miały także estetyczny wygląd nałożonych powłok. Niejednokrotnie jest to bardzo trudne, zwłaszcza, gdy wyroby po cynkowaniu narażone są na oddziaływanie czynników atmosferycznych tj. wilgoci czy opadów deszczu. Pomimo faktu, że srebrno błyszcząca powłoka cynkowa z czasem blaknie i staje się szara po kilku miesiącach, naturalne produkty korozji cynku tzw. „biała korozja” są nieakceptowalne przez klientów finalnych. Jednym ze sposobów zabezpieczenia cynkowanych wyrobów przed pojawieniem się pierwszych produktów korozji cynku jest użycie pasywacji. Celem pracy było porównanie efektów zastosowania pasywacji chemicznej i polimerowej oraz wdrożenie najlepszego rozwiązania. Odporność korozyjną powłoki cynkowej oceniono na podstawie testu NSS wg PN-EN ISO 9227 oraz badań w warunkach terenowych (polowych). W celu oceny mikrostruktury powłoki cynkowej oraz pomiaru jej grubości wykonano analizę metalograficzną nałożonych powłok. Nie stwierdzono różnic pomiędzy pasywacją chemiczną i polimerową pod kątem odporności korozyjnej powłoki cynkowej. Z uwagi na aspekt ekonomiczny bardziej zasadnym jest wykorzystanie pasywacji chemicznej do zabezpieczania wyrobów przed tworzeniem się białej korozji.
EN
It is often required that, in addition to effective protection against corrosion, the structures should also have an aesthetic appearance of the applied coatings. It is difficult, especially when products after hot dip galvanizing (HDG) are exposed to weather conditions i.e. moisture or rainfall. Despite the fact, that the silver shiny zinc coating fades with time and becomes gray after a few months, natural zinc corrosion products, so-called „white corrosion”, is unacceptable to final customers. One of the way to protect galvanized products against the appearance of the first zinc corrosion products is passivation. The aim of this work was to compare the effects of chemical and polymer passivation and to implement the best solution. The corrosion resistance of the zinc coating was evaluated on the basis of the NSS test according to PN-EN ISO 9227 and tests in field conditions. The metallographic analysis was performed by assessing the microstructure of the zinc coating and measuring its thickness. There were no differences between chemical and polymer passivation in terms of corrosion resistance of the zinc coating. Due to the economic aspect, it is more reasonable to use chemical passivation to protect products against the formation of white corrosion.
9
Content available remote Badania nad otrzymywaniem betonu ogniotrwałego z udziałem tialitu
PL
Przeprowadzono badania nad otrzymaniem betonu ogniotrwałego z udziałem tialitu (Al2TiO5). Badania obejmowały dwa sposoby wprowadzenia tialitu do składu betonu ogniotrwałego: 1. – syntezę proszku tialitu i wprowadzenie go do składu korundowego betonu nisko – i ultranisko-cementowego w ilości 10%, 2. – syntezę tialitu in-situ w korundowym betonie nisko-, ultranisko– i bezcementowym. Wykonano próbki betonów oraz oznaczono ich wytrzymałość na zginanie i na ściskanie oraz porowatość otwartą i gęstość pozorną zgodnie z normą PN-EN ISO 1927-6. Wykonano również badania własności wysokotemperaturowych próbek: odporności na wstrząs cieplny przez ogrzewanie w 950 °C i chłodzenie w wodzie, ogniotrwałości pod obciążeniem oraz wtórnej rozszerzalności i skurczliwości cieplnej. Przeprowadzono badania odporności materiałów na korozyjne działanie ciekłego aluminium. Własności otrzymanych betonów z dodatkiem tialitu porównano z własnościami betonów bez tego dodatku. Badania wykazały, że sposób otrzymania betonu tialitowego (wprowadzenie gotowego tialitu lub otrzymanie in-situ) wpływało na jego własności mechaniczne i fizyczne. Betony z dodatkiem gotowego tialitu charakteryzowały się lepszymi własnościami w porównaniu do betonów z tialitem powstałym in-situ. Na własności betonów miała również wpływ zawartość cementu: zwiększenie zawartości cementu prowadziło do poprawy wytrzymałości mechanicznej, zwiększenia gęstości pozornej i obniżenia porowatości otwartej. Można zatem stwierdzić, że zwiększenie dodatku cementu wywierało korzystny wpływ na własności betonu w temperaturze otoczenia. W przypadku własności wysokotemperaturowych badania wykazały, że ogniotrwałość pod obciążeniem i rozszerzalność cieplna betonów z gotowym tialitem były nieco gorsze w porównaniu do betonów referencyjnych (bez dodatku tialitu). Z kolei porównując odporność na wstrząs cieplny betonów ultraniskocementowych, beton z dodatkiem tialitu charakteryzował się nieco większą odpornością. Różnice we własnościach wysokotemperaturowych pomiędzy betonami z tialitem i betonami bez dodatku nie były znaczące prawdopodobnie z powodu małego udziału tialitu w składzie. Być może większy udział tialitu prowadziłby do bardziej wyraźnej poprawy własności wysokotemperaturowych betonów. Betony zawierające tialit były odporne na działanie ciekłego aluminium, co pozwala na ich stosowanie w kontakcie z tym metalem.
EN
Investigation was carried out on the possibility of obtaining a castable with thialite (Al2TiO5) addition. The research involved two ways of introducing tialite into the composition of castable: i. the synthesis of tialite powder and its introduction into the high-alumina low- and ultra-low-cement castable in an amount of 10%, ii. in-situ tialite synthesis in high-alumina low-, ultra-low– and zero-cement castable. Castable samples were prepared and their bending and compressive strength as well as open porosity and bulk density were determined in accordance with standard PN-EN ISO 1927-6. High-temperature properties of samples such as resistance to thermal shock by heating at 950 °C and cooling in water, refractoriness under load and thermal expansion were investigated. Tests of the corrosive resistance to the liquid aluminium were carried out. The properties of castables containing the addition of thialite were compared with the properties of the reference castable. Studies have shown that the method of obtaining thialite castable (introduction of ready-made thialite or prepared in-situ) affected its mechanical and physical properties. Castables with the addition of ready-made thialite had better properties compared to castables with thialite formed in-situ. The alumina cement content also influenced the castable properties: increasing the cement content led to an improvement in mechanical strength, an increase in apparent density and a decrease in open porosity. It can therefore be concluded that increasing the cement addition had a beneficial effect on the concrete properties at ambient temperature. In the case of high temperature properties, studies have shown that refractoriness under load and thermal expansion of castables with ready-made thialite were slightly worse compared to reference castables (without the addition of thialite). In turn, comparing the resistance to thermal shock of ultra-low-cement castables, material with the addition of thialite was slightly more resistant. Differences in high temperature properties between castables with thialite and reference castables were not significant, probably due to the relatively low content of thialite in the composition. Perhaps a larger content of thialite would lead to a more pronounced improvement in the high-temperature properties of castables. Thialite containing castables were resistant to liquid aluminium, which allows their use in contact with this metal.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności korozyjnej powłok stopowych poddanych obróbce cieplnej (Zn-Ni-W/320°C oraz Zn-Ni-P-W/320°C). Wyznaczono morfologię powierzchni oraz skład fazowy otrzymanych powłok. Odporność na korozję elektrochemiczną badano w 5% roztworze NaCl. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że odporność korozyjna powłoki Zn-Ni-P-W/320°C jest większa niż powłoki Zn-Ni-W/320°C.
EN
The paper presents results of research concerning the evaluation of corrosion resistance of heat-treated alloy coatings (Zn-Ni-W/320°C and Zn-Ni-P-W/320°C). The surface morphology and phase composition of the obtained coatings were determined. Electrochemical corrosion resistance was studied in 5% NaCl solution. On the basis of these studies it was found that the corrosion resistance of Zn-Ni-P-W/320°C coating is higher than Zn-Ni-W/320°C coating.
11
Content available remote Odporność korozyjna złączy blach ze stali austenitycznej spawanych laserowo
PL
W artykule opisano wyniki badań odporności korozyjnej złączy doczołowych blach ze stali 316L o grubości 3,0 mm, spawanych laserem dyskowym bez użycia materiału dodatkowego. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm.
PL
Na Dolnym Śląsku zbudowano pod koniec XIX wieku wiele stalowych zbiorników wieżowych dla potrzeb sieci wodociągowych. W artykule zaprezentowano jeden z nich, który jest nadal eksploatowany – od 135 lat – i jest jednym z najstarszych obiektów stalowych o konstrukcji powłokowej w Europie. Kolejne stalowe konstrukcje powłokowe, powstałe na Dolnym Śląsku na początku lat 30. XX wieku, to 4 duże baterie silosów do magazynowania zboża, które są pierwszymi stalowymi silosami na świecie eksploatowanymi do tej pory bez zakłóceń. Opisano nowatorskie konstrukcje tych silosów oraz oceniono ich trwałość eksploatacyjną. Oprócz niezwykłej wartości historycznej prezentowane konstrukcje zbiorników i silosów mają swoją wartość jako poligon doświadczalny do analiz odporności korozyjnej i trwałości eksploatacyjnej stalowych konstrukcji budowlanych. Losy tych konstrukcji zależą przede wszystkim od jakości projektu i wykonawstwa oraz warunków eksploatacji, co wykazano na przykładzie zaprezentowanych zbiorników i silosów.
EN
In Lower Silesia, many steel tower reservoirs were built at the end of the 19th century for water supply networks. The article presents one of them, which is still in operation for 135 years and is one of the oldest steel buildings having a steel shell structure in Europe. Another steel shell structures, created in Lower Silesia at the early thirties of the 20th century, are 4 large grain storage silo batteries, which are the first steel silos in the world and have been operated without disturbances so far. Innovative constructions of these silos were described and their service life evaluated. In addition to their extraordinary historical value, the presented tank and silo constructions have their value as an experimental base for the analysis of corrosion resistance and service life of steel building structures. The fate of these structures depends primarily on the quality of design and workmanship and operating conditions, as shown by the example of the tanks and silos presented.
13
Content available remote Odporność korozyjna złączy blach ze stali austenitycznej spawanych laserowo
PL
W artykule opisano wyniki badań odporności korozyjnej złączy doczołowych blach ze stali 316L o grubości 3,0 mm spawanych laserem dyskowym bez użycia materiału dodatkowego. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm. Przeprowadzone testy korozyjne w wodnym roztworze 5% NaCl wykazały, że proces spawania laserowego z uwagi na zmianę składu chemicznego spoiny oraz zmiany struktury w poszczególnych strefach złączy blach ze stali 316L o grubości 3,0 mm, jak również na zmianę stanu powierzchni spoiny i strefy przyległej do spoiny wpływa negatywnie na odporność korozyjną w środowisku wodnego roztworu 5% NaCl.
EN
The article describes the results of the corrosion resistance analysis of the butt joints of 316L 3.0 mm thick steel sheets welded with a disc laser without additional material. The tests of welding have been conducted by using a disc laser of the maximum output power of 3.3 kW and the beam spot diameter of 200 μm, applying the autogenous technique. The corrosion tests have demonstrated that, due to the changes of the chemical composition of the weld metal and of the structure of the individual zones of the joint of the 316L 3.0 mm thick steel sheets, and also of the condition of the weld surface, the welding process has a negative influence on corrosion resistance in the environment of the 5% NaCl aqueous solution.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem zanurzeniowych powłok aluminiowych na stali zbrojeniowej. Powłoki wytworzono w kąpieli aluminiowej na prętach ze stali B500SP o podwyższonej ciągliwości posiadającej certyfikat EPSTAL. Określono kinetykę wzrostu powłok w zakresie temperatury 690-730°C. Ujawniono strukturę oraz określono skład chemiczny w mikroobszarach powłok. Stwierdzono, że otrzymanie ciągłych powłok na badanej stali jest możliwe poprzez dobór odpowiednich parametrów aluminiowania. Powłoki są zbudowane z faz międzymetalicznych Fe2Al5 i FeAl3 oraz warstwy zewnętrznej aluminium zawierającej cząstki faz międzymetalicznych Fe-Al. Odporność korozyjną powłok aluminiowych otrzymanych na stali B500SP określono porównawczo z powłokami cynkowymi w teście korozyjnym w obojętnej mgle solnej. Stwierdzono, że powłoka aluminiowa nie uległa przebiciu do podłoża po zakończeniu testu korozyjnego. Zużycie korozyjne powłoki cynkowej i korozja podłoża stalowego występowała na natomiast znacznej powierzchni pręta zbrojeniowego.
EN
In the paper the results of research on obtaining hot dip aluminized coatings on reinforcing steel are presented. The coatings were obtained in a aluminum bath on B500SP rebars with increased ductility and having EPSTAL certificate. The growth kinetics of coatings obtained at the temperature range of 690-730°C were determined. The structure of coatings and the chemical composition in micro-areas of the coating has been established. It was found that the obtained continuous coatings on the tested steel are possible by selecting the appropriate aluminizing parameters. The coatings are composed of intermetallic phases Fe2Al5 and FeAl3 and an outer layer of aluminum containing Fe-Al intermetallic phases. Corrosion resistance of aluminum coatings obtained on B500SP steel in comparison with zinc coatings in a neutral salt spray corrosion test was determined. It was found that the aluminum coating did not break into the substrate after the corrosion test. Corrosive wear of the zinc coating and corrosion of the steel substrate occurred on a large area of the rebar.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki wibrościernej na jakość i odporność korozyjną elementów osprzętu sieciowego cynkowanego ogniowo. Obiektem badań były łączniki główkowo – uchowe wykonane ze stali gat. 41Cr4. Po procesie cynkowania ogniowego zastosowano obróbkę wibrościerną w urządzeniu typu R 320 z użyciem kształtek ceremicznych typu R 8/10 oraz płynu technologicznego typu COMPoUND FC. Zastosowanie wykańczania wibracyjnego było konieczne z uwagi na poprawę walorów estetycznych wyrobów cynkowanych z odwirowaniem. Badania porównawcze przeprowadzono dla próbek bez obróbki oraz z obróbką wibrościerną. Wykonano pomiar mikrotwardości metodą Vickersa zgodnie z PN-EN ISO 6507 oraz badania metalograficzne celem oceny struktury i pomiaru grubości powłoki cynkowej. Ocenę odporności korozyjnej przeprowadzono zgodnie z PN-EN ISO 9227. Stwierdzono, że zastosowanie dodatkowej obróbki po cynkowaniu poprawia cechy estetyczne wyrobów oraz znacząco nie wpływa na obniżenie odporności korozyjnej powłok cynkowych. Po 500 h w komorze solnej na próbce po dodatkowej obróbce obszary z korozją czerwoną są nieznacznie większe niż na próbce bez obróbki.
EN
This paper presents the influence of the vibro-abrasive machining on the corrosion resistance of the zinc coatings. Research was focused on ball-eye links, made of steel grade 41Cr4. The vibro-abrasive machining was carried out in an R 320 device using porcelain polishing fittings type R 8/10 and technological liquid type COMPOUND FC after hot dip galvanizing. The use of vibratory finishing was necessary due to the improvement of the aesthetic qualities of centrifuged products. Comparative tests were conducted for samples without and with vibro-abrasive machining. The microhardness measurement was carried out using Vicker’s method according to standard EN ISO 6507 and metallographic tests to assess the structure and measurement of the zinc coating thickness. The assessment of corrosion resistance was carried out in accordance with EN ISO 9227. It was found that the use of additional treatment after galvanizing improves aesthetic features of products and does not significantly reduce its corrosion resistance. After 500 hours in a salt chamber on the sample after vibro-abrasive machining, the areas with red corrosion are slightly higher than on the sample without vibro-abrasive machining.
PL
W pracy przedstawiono wpływ powłok wytworzonych w procesie plazmowym PECVD (ang. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition), z wykorzystaniem plazmy wysokiej częstotliwości (13,56 MHz), na właściwości korozyjne stopu magnezu AZ31 oraz stopu tytanu Ti6Al4V. Na stopie magnezu wykonano powłoki SiO₂ o grubościach 12 nm, 22 nm i 44 nm. Natomiast na stopie tytanu powłokę Si₃N₄ o grubości 400 nm i warstwę hybrydową Si₃N₄/Gr/Si₃N₄/Gr/Si₃N₄/Gr/Si₃N₄/Gr o grubości 200 nm. Właściwości korozyjne badanych powłok określono na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych. Otrzymane wyniki pokazują wzrost odporności korozyjnej badanych stopów w momencie zabezpieczenia ich powierzchni proponowanymi warstwami ochronnymi. W przypadku stopu magnezu, największy spadek wartości gęstości prądu korozji zaobserwowano, dla warstwy SiO₂ o grubości 44 nm a w przypadku stopu tytanu dla warstwy hybrydowej Si₃N₄/Gr/Si₃N₄/Gr/Si₃N₄/Gr/Si₃N₄/Gr o grubości 200 nm.
EN
In this work, the influence of coatings produced in the radio frequency plasma PECVD (Plasma Enhanced Vapor Deposition) on the corrosion properties of magnesium alloy AZ31 and titanium alloy Ti6Al4V, has been reported. At the magnesium alloy surface the silicon dioxide layers with three different thickness: 12 nm, 22 nm and 44nm, was performed. At the titanium alloy surface the silicon nitride layer with the thickness 400 nm and hybrid layer Si₃N₄/Gr/Si₃N₄/Gr/Si₃N₄/Gr/ Si₃N₄/Gr with the thickness 200 nm, were performed. Corrosion properties of investigated coatings was based on analysis of the voltammetric curves. Presented results have shown an increase in corrosion resistance of investigated alloys at the time of protecting their surface with the proposed protective coatings. In the case of magnesium alloy, the largest decrease of corrosion current density was observed for the SiO₂ layer with the thickness 44 nm, and in the case of titanium alloy for the hybrid layer with the thickness 200 nm.
EN
The state of the surface layer and biocompatibility are the key parameters contributing to successful implantation of prostheses such as bone implants which are now increasingly often produced by means of DMLS technologies. The analysis of these factors and proper selection of material are required in order to determine the most favourable technological parameters contributing to long term functioning in course of their presence in human body. Therefore, the purpose of the present paper is to investigate the effect of shot peening on the state of the surface layer and corrosion resistance of specimens made of Ti-6Al-4V titanium alloy produced in Direct Metal Laser Sintering (DMLS) process. The specimens have been produced by means of EOSINT M280 system dedicated for laser sintering of metal powders and their surfaces have been subjected to the shot peening process under three different working pressures (0.2, 0.3 and 0.4 MPa) and by means of three different media i.e. CrNi steel shot, crushed nut shells and ceramic balls based on ZrO2. It has been found that the process conditions i.e. working pressure in course of shot peening and proper selection of applied shot will make it possible to achieve the properties in modified material sufficient to ensure that assumed functions associated with the improvement of surface layer condition are invariable during required period in specified implant operation conditions. In such case, these factors have been determined in course of microhardness tests, evaluation of surface development degree as well as potentiodynamic tests. The increase of working pressure caused deteriorated corrosion resistance. Simultaneously, it has been found the corrosion resistance was most satisfactory for the surfaces modified by means of: ceramic balls based on ZrO2 > crushed nut shells > CrNi steel shot correspondingly.
PL
Stan warstwy wierzchniej i biozgodność to podstawowe czynniki mające wpływ na efektywną implantację. W przypadku wyrobów medycznych takich jak: implanty kostne, które obecnie są coraz częściej wytwarzane z wykorzystaniem technologii przyrostowych, analiza tych czynników oraz właściwy dobór materiału jest niezbędny do określenia najbardziej korzystnych parametrów technologicznych przyczyniających się do długotrwałego działania podczas ich eksploatacji w organizmie. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu obróbki nagniataniem strumieniowym (ang. shot peening), na stan warstwy wierzchniej i odporność korozyjną próbek ze stopu tytanu Ti-6Al-4V wytworzonych technologią przyrostową DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Przy zastosowaniu systemu laserowego spiekania proszków metali EOSINT M280 wykonano próbki, których powierzchnie następnie poddano obróbce nagniatania strumieniowego przy trzech rożnych ciśnieniach roboczych (0.2, 0.3 i 0.4 MPa) z wykorzystaniem trzech różnych mediów tj.: śrutem ze stali CrNi, rozdrobnionymi łupinami orzechów oraz kulkami ceramicznymi na bazie ZrO2. Stwierdzono dla wszystkich badanych powierzchni, że warunki procesu tj. ciśnienia roboczego obróbki nagniataniem strumieniowym oraz odpowiedni dobór śrutu pozwolą na uzyskanie takich właściwości w modyfikowanym materiale, że założone funkcje poprawy stanu warstwy wierzchniej będą niezmienne przez wymagany czas w określonych warunkach eksploatacji implantu. W tym przypadku wskaźniki te określono podczas badań mikrotwardości, oceny stopnia rozwinięcia powierzchni oraz testów potencjodynamicznych. Wzrost ciśnienia roboczego powodował pogorszenie odporności na korozję. Przy czym najbardziej korzystnie pod względem odporności korozyjnej zachowywały się powierzchnie modyfikowane kolejno: ceramiką na bazie ZrO2> łupinami orzechów> śrutem stalowym CrNi.
EN
Efforts to improve engine cooling efficiency by usage of heat exchanger as well as research on cooling fluids composition and properties are well described. Studies on heat exchangers are focused mainly on their durability properties, while cooling fluids’ development is lately concentrating on nanofluids. In this paper physicochemical properties changes of diluted glycol-based cooling fluid in a long-term durability test of vehicle heat exchanger, were investigated. Following parameters were measured: density of coolant, pH value, elements content in coolant, and reserve alkalinity. Above mentioned analyses were performed on samples collected both in the beginning and periodically after every 500 hours of durability test which lasted for 3000 hours in total. The performed study leads to conclusion that interaction of cooling fluid with material of heat exchanger and changes in glycol composition during long-lasting durability test allows to determine aging effect of applied glycol solution on heat exchanger wear.
19
Content available remote Odporność odlewniczego stopu magnezu AZ91 na korozję elektrochemiczną
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów odporności na korozję elektrochemiczną odlewniczego stopu magnezu AZ91. Obserwacjom poddano materiał rodzimy i złącza spawane wykonane metodą TIG (141). Jako kryterium odporności na korozję elektrochemiczną przyjęto ubytek masy i czas korozji przy określonych stężeniach roztworu kwasu H2SO4. Stwierdzono, że wzrost stężenia roztworu kwasu wpływa znacząco na szybkość korozji stopu powodując tym samym większą degradację jego powierzchni i większy ubytek masy. Zauważono również, że prędkość korozji maleje w przypadku wydłużenia czasu eksperymentu. Po czasie 72 h prędkość ta spada poniżej 0,1g/(cm2•doba), co spowodowane jest hamowaniem korozji w wyniku zobojętniania się roztworu kwasu.
EN
The article presents the results of AZ91 cast magnesium alloy resistance to electrochemical corrosion. The basic material and welding joints obtained by TIG method (141) were evaluated. The mass loss and corrosion time at specific concentrations of the H2SO4 acid solution were assumed as a criterion of resistance to electrochemical corrosion. It was found that an increase in the acid solution concentration significantly affects the rate of corrosion of alloy, thus causing a greater degradation of its surface and a higher mass loss. It was also noticed that the corrosion rate decreases when the experiment time is extended. After 72 h, this speed drops below 0.1 g/(cm2•day), which is caused by the inhibition of the corrosion as a result of the neutralization of the acid solution.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na korozję wżerową napoin z nadstopu niklu Alloy 59 w syntetycznym roztworze, symulującym środowisko pracy charakterystyczne dla skruberów FGD. Wykonano testy laboratoryjne, które polegały na umieszczeniu próbki w roztworze o zadanej temperaturze na 24 godziny. Przyjęto temperaturę początkową 90 °C, a następnie zwiększano o 5 °C w kolejnym badaniu, aż do pojawienia się wżerów korozyjnych. Za miarę odporności na korozję wżerową przyjęto obecność w materiale ubytków korozyjnych oraz zmiany masy. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wyznaczono krytyczną temperaturę korozji wżerowej (CPT – ang. Critical Pitting Temperature) napoin na poziomie 100 °C.
EN
This article presents the results of pitting corrosion resistance tests of padding welds made of nickel superalloy Alloy 59 in a Green Death solution, which simulate FGD scrubber environment. In the laboratory tests the specimens were placed in the solution at a given temperature per 24 hours. The initial temperature was set at 90 °C and then increased by 5 °C in the next test, until corrosion pits appeared. A visual examination of specimens surfaces, along with mass loses were performed to characterize the pitting resistance of material. On the basis of the results, the critical pitting temperature (CPT) of padding welds at a level of 100 °C was determined.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.