Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asphalt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto systematyczne badania naukowe wpływu różnego typu domieszek na zmianę właściwości reologicznych asfaltu. Spośród wielu opracowanych wtedy metod modyfikacji asfaltu do dzisiaj zachowała się pamięć o dwóch: modyfikacja przy użyciu mączek mineralnych lub siarki. Modyfikacja asfaltu poprzez zmieszanie go z mączką mineralną skutkuje wyraźnym wzrostem jego lepkości i niewielkim trwałości zależnym od ilości użytej mączki oraz od jej składu mineralogicznego i granulometrycznego. Wprowadzenie dodatku siarki daje natomiast możliwość korzystnej modyfikacji takich własności reologicznych asfaltu jak podatność na zmiany temperatury oraz lepkości. Zdaniem autora artykułu warto się przyjrzeć, jak długą i krętą drogę przeszły sposoby modyfikacji asfaltu, zanim osiągnęły dzisiejszy poziom.
EN
At the end of the 1960s, scientists initiated a systematic research on the influence of various types of admixtures on rheological properties of asphalt. Among the many asphalt modification methods developed at that time, two of them are still remembered today: modification with the use of mineral meal or of sulphur. Modification of asphalt by mixing it with mineral meal results in a significant increase in its viscosity and slight increase in durability, depending on the amount of meal used as well as its mineralogical and granulometric composition. On the other hand, the addition of sulphur enables beneficial modification of asphalt rheological properties such as susceptibility to changes in temperature and viscosity. According to the author of the article, it is worth examining how long and winding was the road for asphalt modification methods before they reached the present level.
PL
W artykule przedstawiono światowe doświadczenia w recyklingu nawierzchni asfaltowych, które udowadniają, że recykling asfaltowy jest rozwijającym się, potrzebnym i nowoczesnym zagadnieniem badawczym. Mimo że wymaga wielu starań, to jest niezwykle potrzebny, by w przyszłości nie zabrakło zasobów naturalnych.
EN
The article presents global experience in the recycling of asphalt pavements, which prove that asphalt recycling is a developing, needed and modern research issue. Despite the fact that it requires a lot of effort, it is extremely necessary in order to ensure natural resources in the future.
3
Content available remote Wpływ starzenia na skład grupowy lepiszczy asfaltowych
PL
Przedstawiono wyniki badań zmian składu grupowego asfaltu drogowego oraz asfaltu modyfikowanego w wyniku procesu starzenia krótkoterminowego (technologicznego). Rozdział lepiszczy asfaltowych na frakcje przeprowadzono metodą chromatografii elucyjnej. Ocenę wpływu starzenia dokonano na podstawie zmiany zawartości poszczególnych składników grupowych w stosunku do asfaltów niestarzonych. W wyniku starzenia nastąpiła zmiana składu grupowego badanych lepiszczy asfaltowych i była tym większa im dłuższy był czas i wyższa temperatura starzenia asfaltu. Potwierdzono występowanie konwersji składników grupowych.
EN
Two com. petroleum bitumens were aged at 163–240°C for 120–360 min and studied for group compn. by elution chromatog. An increase in content of asphaltenes and a decrease in contents of resins as well as arom. and satd. hydrocarbons were obsd. during aging.
4
Content available remote Polimeryzacja monomerów winylowych i akrylowych w środowisku ponaftowego asfaltu
PL
Przeprowadzono badania inicjowanej wolnorodnikowej polimeryzacji octanu winylu, kwasu metakrylowego, akrylanu butylu, metakrylanu butylu, metakrylanu allilu i metakrylanu glicydylu w środowisku stopionego utlenionego ponaftowego asfaltu. Do inicjowania polimeryzacji stosowano nadtlenek benzoilu i nadtlenek tert-butylu. Z kompozycji asfaltowo-polimerowych otrzymano powłoki. Badano ich temperaturę mięknienia, twardość względną wahadłową i odporność na zginanie. Metodami spektroskopii w podczerwieni i termograwimetrii badano budowę otrzymanych kompozycji asfaltowo-polimerowych pod względem składu tworzących je produktów i zachowania w warunkach wzrastającej temperatury.
EN
Vinyl acetate, methacrylic acid, Bu acrylate and methacrylate as well as allyl and glycidyl methacrylates were dissolved in petroleum bitumen (up to 50% by mass) and polymerized in situ with Bz₂O₂ or (Me₃C) ₂O₂ at 120–135°C to modify the bitumen properties. The modification resulted in decreasing the softening temp., hardners and bending strength of the polymer-bitumen films. Presence of the polymers in bitumen resulted also in some changes in IR spectrum of the bitumen.
5
Content available remote Badania właściwości asfaltów z dodatkiem wosku
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wosku Sasobit na właściwości fizykochemiczne i reologiczne asfaltu. Przedstawiono sposób otrzymywania kompozycji asfalt-wosk oraz metodykę badań ich właściwości (temperatura mięknienia i łamliwości asfaltu, penetracja w 15 i 25°C, lepkość dynamiczna w 60, 90, 135 i 150°C, temperatury technologiczne kompozycji). Stwierdzono korzystny wpływ wosku na badane asfalty.
EN
Two com. petroleum bitumens were modified by addn. of polyethylene wax (up to 5% by mass) at 150–170°C for 60 min. The addn. resulted in increasing the softening and breaking temps., dynamic viscosity at 60°C and penetration index. The wax addn. did not effect the operational conditions of the paving.
6
Content available Trendy i przyszłość nawierzchni bitumicznych
PL
Historia stosowania asfaltów liczy już ok. 5 tys. lat. Począwszy od starożytności aż do dziś, dokonała się w tym zakresie prawdziwa rewolucja. Obecne nawierzchnie asfaltowe dzięki dynamicznemu rozwojowi dodatków, lepiszczy, materiałów i technologii budowlanych powstają przy zastosowaniu nowych rozwiązań, za którymi idzie osiąganie nowych celów w zakresie trwałości budowanych dróg, zmniejszenia obciążenia dla środowiska i optymalizacji kosztów budowy.
7
Content available remote Budujmy dobre drogi
PL
W artykule opisano możliwość wykorzystania kwasu polifosforowego do modyfikacji asfaltów. Autorzy przypominają budowę chemiczną asfaltu i przedstawiają proponowany mechanizm oddziaływania polimeru kwasu fosforowego (PPA).
EN
The article describes the possibility of using polyphosphoric acid for asphalt modification. The authors recall the chemical structure of asphalt and depict the proposed mechanism of the phosphoric acid polymer (PPA) interaction.
PL
Nawierzchnie drogowe w wyniku oddziaływania ruchu i czynników klimatyczno-pogodowych ulegają uszkodzeniom. Jedną z przyczyn jest proces starzenia lepiszcza, dotyczący przede wszystkim warstwy ścieralnej. Metodą naprawy (regeneracji) warstwy może być remiksing (plus) na gorąco w technologii na miejscu. Efektywność tego procesu wymusza maksymalizację wykorzystania istniejących materiałów (z drogi). Przy odpowiednim i stabilnym szkielecie mineralnym uzyskanie odpowiednich parametrów masy wiąże się poprawą właściwości lepiszczy asfaltowych, co z kolei wymusza stosowanie specjalnych dodatków odświeżających. Preparatami, które mogą spełniać tego rodzaju wymagania, są imidazoliny. Przeprowadzone badania z udziałem trzech rodzajów imidazoliny (rzepakowej, oleinowej i smalcowej) świadczą, że substancje z tej grupy związków można stosować jako modyfikatory w asfaltach drogowych. Uzyskane w badaniach wyniki wskazują na zmiękczający charakter dodatków. Mieszaniny z asfaltem, mimo różnic w gęstościach, są w pełni kompatybilne. Imidazoliny jako środki powierzchniowo-czynne mogą pełnić również funkcję środków adhezyjnych. Skuteczność będzie zależna od typu imidazoliny (kationowe, amfoteryczne) oraz ładunku powierzchniowego kruszywa.
EN
Road surfaces are subjected to damage as a result of traffic and weather factors. One of its causes is the aging process of binder, which takes place mainly in the wearing course. A method of the layer’s repair (regeneration) can be hot recycling (remixing plus) on the spot. The efficiency of this process induces the maximal use of existing materials (presents on a road). With proper and stable aggregate structure, obtaining appropriate parameters of the mass is associated with the improvement of the properties of binders, which in turn implies the use of special freshening admixtures. Preparations which can meet the requirements of this type are imidazolines. The study carried out on three types of imidazolines (rapeseed, oleic and fat) indicate that the substances of this group of compounds can be used as modifiers in road bitumen. The results obtained in the study indicate the softening nature of the above additives. Their admixtures with asphalt, despite differences in weight densities, are fully compatible. Imidazolines as surfactants may also be used as adhesives. Their effectiveness will depend on the imidazoline type (cationic, amphoteric) and the surface charge of aggregate.
PL
W I części artykułu zostały opisane imidazoliny oraz modyfikacja lepiszczy asfaltowych z ich dodatkiem. W tej części przedstawiono metodykę badań asfaltów modyfikowanych imidazoliną.
EN
The results obtained in the study indicate the softening nature of the above additives. Their admixtures with asphalt, despite differences in weight densities, are fully compatible. Imidazolines as surfactants may also be used as adhesives. Their effectiveness will depend on the imidazoline type (cationic, amphoteric) and the surface charge of aggregate.
PL
Nawierzchnie z betonu cementowego mogą ulec licznym zniszczeniom powodującym pogorszenie cech eksploatacyjnych oraz utratę trwałości. Do typowych uszkodzeń tego typu nawierzchni zaliczamy: zniszczenia powierzchniowe, pęknięcia włoskowate, spękania naroży i krawędzi. Najbardziej skutecznym i prostym technologicznie sposobem naprawy uszkodzonych nawierzchni betonowych jest stosowanie nakładek z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 3-4 cm. Zaletami takiego rozwiązania są: wydłużenie okresu użytkowania nawierzchni betonowej, konieczność zapewnienia odporności na koleinowanie tylko cienkiej warstwy ścieralnej, redukcja hałasu toczenia, łatwość odnowy i utrzymania ograniczone tylko do górnej warstwy asfaltowej. W celu poprawy właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych do nakładek coraz częściej stosuje się zbrojenie rozproszone w postaci włókien nowej generacji. W artykule omówiono metodykę modyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych włóknami FRP oraz przedstawiono wstępne wyniki badań laboratoryjnych betonu asfaltowego z dodatkiem tego rodzaju włókien.
EN
The article discusses the methodology of the modification of asphalt mixtures with FRP fibres and also the preliminary results of laboratory tests of asphalt concrete with the addition of this type of fibres.
PL
Wymagania wobec asfaltu do budowy dróg cały czas rosną, ponieważ produkt końcowy jest narażony nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, np. skrajne temperatury, ale również nieustannie rośnie nacisk spowodowany wzrostem liczby przewozów długodystansowych i ruchu ciężkich pojazdów.
EN
The requirements of today's asphalt for road construction are becoming more and more demanding as the final product is exposed to changing weather conditions such as extreme cold or heat as well as continuously increasing pressure of heavy weights, due to strong growth in long distance haulage. One way to fulfill those requirements is to modify the bitumen as the pure bitumen as such has restrictions such as an inadequate low temperature flexibility, is not resistant to higher temperatures and shows a poor deformation resistance (rutting).
PL
Wywiad z Piotrem Przyborowskim, prezesem zarządu LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
EN
Interview with Piotr Przyborowski, Ceo of LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
PL
Istotnym elementem podczas projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych jest powinowactwo fizykochemiczne lepiszcza asfaltowego do kruszywa. Istnieje wiele metod badawczych, stosowanych do jego określenia, jednak otrzymane wyniki mogą być zupełnie odmienne. Podczas kilkuletnich badań ustalono wpływ różnych czynników na wynik badania oraz możliwość spełnienia wymagań zgodnie z dokumentami technicznymi obowiązującymi w Polsce oraz w niektórych krajach europejskich.
EN
Mineral aggregate and asphalt binder for asphalt mixes shall demonstrate physic-chemical affinity sufficient for required adhesion of asphalt binder and aggregate. In order to increase asphalt and aggregate affinity – agents that increase the adhesion should be used. The type and amount of adhesive agent should be correlated with given aggregate and asphalt binder. The tests was performed by four methods acc. with PN-EN 12697-11:2012 method A, method B, method C and PN-84/B-06714. In testes there were used aggregates with different SiO2 content (dolomite, limestone, basalt, gabbro, melaphyre, quartzite and post-glacial), different asphalt binders and different adhesive agents. The main aim of tests was to find correlation between different available methods for different asphalt binders and aggregates.
PL
Od kilkunastu lat wyroby syntetyczne w nawierzchniach bitumicznych stosowane są na coraz szerszą skalę – zarówno przy budowie nowych dróg, jak również przy wielu pracach remontowych czy branżowych (budowa przyłączy w drodze, kanalizacji itp.). Najczęściej stosuje się w tych pracach: włókniny, siatki, tkaniny lub kompozyty syntetyczne. Rozwój technologii produkcji tych materiałów jest bardzo dynamiczny tak w Polsce, jak i na świecie, ale niestety nie zawsze projektanci i wykonawcy prawidłowo stosują syntetyki w warstwach bitumicznych. Kolejnym problemem jest duża liczba błędów wykonawczych, których konsekwencją może być nawet całkowita utrata związania między warstwami asfaltowymi, co doprowadzi do szybkiego zniszczenia nowo budowanej nawierzchni.
EN
The article discusses synthetic products (grids, nonwovens, composites) used in the construction of asphalt pavements. It presents guidelines for designers and contractors, as well as the most common errors made in the construction phase.
PL
W artykule przedstawiona została ogólna charakterystyka środka adhezyjnego ASFIX ALFA. Zostały omówione szczegółowe warunki jego stosowania oraz badania przyczepności asfaltu.
EN
The article presents the general characteristics of the adhesive ASFIX ALFA. The specific conditions of its use and the testing of the adhesion of asphalt have been discussed.
PL
W artykule zostanie przybliżona kwestia trójchlorku żelaza jako katalizatora w technologii organicznej i asfaltach. Trójchlorek żelaza wykazuje szczególne predyspozycje do katalizowania wielu reakcji z zakresu chemii organicznej, a tym samym asfaltów.
EN
The article presents the issue of ferric trichloride as a catalyst in the organic technology and asphalts. Iron trichloride has a particular predisposition to catalyze many reactions within organic chemistry, and thus bitumen.
PL
W artykule omówiono czynniki destrukcyjnie oddziaływujące na bitumiczne materiały hydroizolacyjne. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych asfaltów modyfikowanych wapnem hydratyzowanym. Zaproponowano modyfikator asfaltów, który w znaczący sposób zwiększa zakres temperatur eksploatacyjnych oraz zmniejsza podatność asfaltów na starzenie.
EN
The article discusses the factors that have a destructive effect on bitumen water-proofing materials. Laboratory test results are presented for hydrated lime modified asphalts. An asphalt modifier agent is proposed which significantly increases the range of operating temperatures and inhibits the aging of asphalts.
19
Content available remote Możliwości zastosowania imidazoliny jako modyfikatora lepiszczy asfaltowych
PL
Wszelkie działania w zakresie budowy nowych dróg jak i remontów czy przebudów istniejących powinny uwzględniać aspekt ekologiczny. Jednym z kierunków może być ingerencja we właściwości lepiszcza asfaltowego na etapie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej czy jej regeneracji na koniec okresu eksploatacji. W pierwszym przypadku ograniczone zostanie starzenie technologiczne lepiszcza, w drugim efektem będzie odświeżenie lepiszcza. Preparatami, które mogą spełniać tego rodzaju wymagania są imidazoliny. Przeprowadzone badania z udziałem trzech rodzajów imidazolin (rzepakowej, oleinowej i smalcowej) świadczą, że substancje z tej grupy związków można stosować w asfaltach drogowych. Uzyskane w badaniach wyniki wskazują jednoznacznie na upłynniający charakter dodatków. Ponadto, mimo zróżnicowania w gęstościach imidazolin w stosunku do asfaltu, uzyskano pełną kompatybilność mieszanin. Zostało to potwierdzone w badaniach testu tubowego, wykonanego jak dla asfaltów modyfikowanych polimerami. Imidazoliny, jako środki powierzchniowo-czynne mogą stanowić dodatkową alternatywę dla potrzeby stosowania środków adhezyjnych. Ich skuteczność jest zależna od typu imidazoliny (kationowe, amfoteryczne) oraz ładunku powierzchniowego kruszywa.
EN
All activities in building of new roads and repairs or rebuilding of existing should take into account the ecological aspect. One of the directions may be interference in the bitumen properties at the stage of producing the asphalt mix or regeneration at the end of its lifetime. In the first case short-term aging of the binder will be limited, in the second bitumen will be refreshed. Preparations, which can meet such requirements are imidazolines. The research with three types of imidazolines (rapeseed, oleic and fat) indicate that such substances can be used in bitumen. The results show clearly the fluxing nature of additives. Full compatibility of mixture of imidazolines and bitumen despite the different densities of the components was obtained. This was confirmed in tube test (storage stability at high temperatures), conducted as for polymer-modified bitumens. Imidazolines are surfactants and can be an alternative to the use of adhesives in the asphalt. The effectiveness depends on the imidazoline type (cationic, amphoteric), and the surface charge of aggregate.
PL
Wykorzystanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych jest technologią powszechnie znaną i stosowaną na szeroką skalę w wielu krajach Unii Europejskiej. Prym w tej dziedzinie wiodą Holendrzy, Niemcy i Duńczycy. W Polsce regulacje prawne umożliwiają stosowanie w mieszankach mineralno-asfaltowych dodatek granulatu asfaltowego w ilości do 30%. Wprowadzenie uniwersalnego dodatku do destruktu asfaltowego, który poprzez zmianę parametrów reologicznych lepiszczy, zwiększy jego adhezje, umożliwi zastosowanie zwiększonej ilości granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej.
EN
The production of the mix asphalt with the feedstock of reclaimed asphalt is very popular technology and widely applied in many countries of European Union. The leaders are Netherland, Germany and Denmark. A polish law regulations allows the manufacture the asphalt mixtures with the content of the feedstock of reclaimed asphalt pavement (RAP) up to 30%. The additive of a universal modifier to the reclaimed asphalt will change the rheological parameters of the bituminous binders, increase the adhesion. The manufacture of the mix asphalt with the larger content of the feedstock of reclaimed asphalt pavement will be possible.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.