Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the technology proposed for low-loaded wastewater treatment enabling multiple reuse of recycled water in a closed circuit. The subject of the study was real textile wastewater produced during the dyeing of cellulose fibres with reactive dyes. Initial wastewater was divided into low- and high-loaded streams. The low-loaded wastewater was subjected to pretreatment at biological, ultrafiltration and ozonation stages. The pretreatment was carried out four times. The reclaimed water was reused in the rinsing and washing operations. Evaluation was made of functional properties of cotton knitted fabric dyed in the process in which the reclaimed water was used. The permissible number of recycling cycles of reclaimed water for selected unit operations (rinsing, washing) was analysed with respect to functional properties of the dyed knitted fabric. In selected cases for all parameters tested, good, acceptable colorfastness was obtained.
PL
Celem badań było sprawdzenie możliwości wielokrotnego użycia odzyskanej ze ścieków pofarbiarskich wody w obiegu zamkniętym. Przedmiotem badań były rzeczywiste ścieki włókiennicze pochodzące z technologii barwienia wyrobów z włókien celulozowych barwnikami reaktywnymi. Ścieki wyjściowe były rozdzielane na strumienie niskoobciążone i wyżej obciążone. Ścieki niskoobciążone poddano podczyszczaniu w etapach biologicznym, ultrafiltracji i ozonowania. Podczyszczanie wykonywano czterokrotnie. Odzyskana woda była zawracana do operacji płukania i prania. Dokonano oceny parametrów użytkowych dzianin bawełnianych wybarwionych w procesie technologicznym, w którym wykorzystano odzyskaną wodę. Dopuszczalna ilość cykli zawracania odzyskanej wody do wytypowanych operacji jednostkowych (płukanie, pranie) była analizowana w odniesieniu do uzyskanych parametrów użytkowych barwionych dzianin. W wybranych próbach dla wszystkich badanych parametrów uzyskano dobre, akceptowalne odporności wybarwień.
PL
Zastosowano metodę osadu czynnego w reaktorze o działaniu ciągłym do biodegradacji ścieków włókienniczych, z których wydzielono kąpiele mocnoobciążone związkami organicznymi i nieorganicznymi (pranie z bieleniem, barwienie, pierwsze płukanie po barwieniu). Niewłaściwa morfologia i skład kłaczków osadu czynnego przyczyniały się do niskiej efektywności oczyszczania ścieków związanej z wymywaniem biomasy z układu. Zastosowanie keramzytu jako nośnika biofilmu i materiału filtracyjnego umożliwiło oczyszczenie badanych ścieków do poziomu umożliwiającego ich odprowadzenie do wód powierzchniowych.
EN
The PFR reactor inoculated with activated sludge was used for textile wastewater biodegradation. The investigated wastewater did not include baths after washing with bleaching, dyeing and first rinse after dyeing. Due to improper morphology and content of activated sludge floes the effect of biodegradation was not satisfactory. The addition of LECĄ® led to biodegradation improvement. Effluent loads from the bioreactor were below levels forced by legislation for the influents to surface water (apart from total phosphorus).
EN
An analysis of the industrial wastewater taken from dye-house of one textile factories from Lodz district was performed. Specific conductivity, pH, toxicity, COD, B0D5, TC, TOC, total phosphorus, total nitrogen and chloride content of samples were determined. Based on the conducted survey, wide diversification of baths' parameters from the dyeing process was found. Conclusions about the biodegradability of tested baths were drawn based on BOD5/COD, BOD5/N/P and toxicity values. The main objective of this paper was to propose a way of dividing the industrial wastewater from dye-house into separate streams and also to suggest methods of their treatment.
PL
W jedno- i dwustopniowych reaktorach typu SBR prowadzono biodegrację odcieków ze składowiska odpadów komunalnych oraz koncentratów po nanofiltracji ścieków włókienniczych. W obu przypadkach uzyskano lepsze wyniki w układzie dwustopniowym (odcieki - sprawność nitryfikacji 100%, denitryfikacji powyżej 90%; koncentraty - odbarwienie powyżej 90%, mineralizacja aminy aromatycznej), niż jednostopniowym (odcieki tylko nitryfikacja; koncentraty - odbarwienie powyżej 90%, amina obecna w odpływie).
EN
Biodegradation of landfill leachate and concentrates from textile wastewater after nanofiltration was conducted in the one- and two-step SBR reactor systems. In both cases better results were obtained in the two-step system (leachate - 100% ammonia oxidation, above 90% removal of inorganic nitrogen; concentrates - decolourization over 90%, aromatic amine completely degraded) than in the one-step system (leachate - only nitrification; concentrates - decolourization over 90%, aromatic amine detected in the effluent).
5
Content available Makrokinetyka utleniania metanu w biofiltrach
PL
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie prostego modelu kinetycznego umożliwiającego opis utleniania metanu w biofiltrach. Badania doświadczalne przeprowadzono w biofiltrach pracujących w reżimie przeciwprądo-wym i współprądowym. Ustalono, że wyniki otrzymane w reżimie przeciw-prądowym najlepiej opisuje model kinetyki zerowego rzędu względem metanu i pierwszego rzędu względem tlenu, zaś we współprądowym zerowego rzędu względem obu substratów.
EN
The paper shows the kinetic model proposed for methane oxidation in biofilters. The investigations were conducted in both counter- and concurrent modes. In the countercurrent mode the experimental results were best fitted with the first-order reaction kinetics towards methane and zero-order kinetics towards oxygen, while in the concurrent mode with the zero-order reaction kinetics towards both substrates.
PL
Szczep testowy Pseudomonas putida poddano działaniu koncentratów po nanofiltracji (od 2 do 10-krotnie zatężonego) oraz odpowiadających im odpływom z układu bioreaktorów. Koncentraty 8 i 10-krotnie zatężone wywoływały znaczną inhibicję wzrostu badanego organizmu — 80%. Natomiast po procesie biologicznym jedynie odpływ po 10-krotnie zatężonym koncentracie powodował niewielką — 10% inhibicję itnostu mikroorganizmów.
EN
Toxicity of nanofiltration concentrates (from 2 to 10 concentration factors) and effluent from bioreactor systems towards Pseudomonas puti-da was investigated. On the basis of microbial growth their inhibition was assessed. In a case of ten-fold-concentrated concentrate aerobic bioreactor effluents exerted 10% inhibition of P. putida growth whereas the same concentrate without treatment was toxic towards P. putida and inhibited bacterial growth at 80%.
EN
The aim of the research was to investigate the degradation of real textile wastewater concentrate obtained in the nanofiltration processes. An anaerobic/aerobic sequencing batch reactor system working in a 24-h cycle was applied. The anaerobic phase aimed at the reduction of Reactive Red 120 molecules was followed by the aerobic oxidation of aromatic amine (orthanilic acid) released from azo dye. Two different successive decolourisation periods were observed in the anaerobic bioreactor for two tested concentrates of textile wastewater. A first-order reaction model was used to describe the decolourisation process. Furthermore, the relation between COD reduction and the concentrate decolourisation was observed. The aromatic amine was completely degraded in the aerobic stage only in the case of two-fold-concentrated textile wastewater.
EN
The implementation of the biological anaerobic-aerobic system in separated reactors to the nanofiltration concentrate treatment was presented. The concentrate was obtained during the nanofiltration of the textile wastewater containing azo dye Reactive Red 120. The experiments were conducted on the wastewater concentrated from 2 to 10 times. The concentration factors had no significant influence either on the decolourization of the azo dye in the anaerobic reactor or on the orthanilic acid degradation in the aerobic one. However, the higher the concentration factor was achieved, the more products of the dye decolourization were formed and the higher COD values in the outflow of the system were observed.
PL
Przedstawiono zastosowanie metod biologicznych do unieszkodliwiania koncentratu powstającego po nanofiltracji ścieków pobarwiarskich zawierających barwnik azowy Reactive Red 120. Celem badań było ustalenie optymalnego stopnia zatężenia koncentratu. Wykorzystano dwustopniowy układ beztlenowo- tlenowy pracujący metodą osadu czynnego w systemie SBR. Biodegradacji poddano koncentraty o stopniach zatężenia od 2 do 10 razy. Uzyskiwano ponad 93% redukcję barwy oraz ponad 98% redukcję stężenia kwasu ortanilinowego. Zaobserwowano nieznaczny wpływ stopnia zatężenia na redukcję barwy, widoczny natomiast jest wzrost stężenia ChZT w odpływie z układu bioreaktorów. W trakcie biodegradacji koncentratu 10-krotnie zatężonego powstawał dodatkowy produkt o czasie elucji zbliżonym do czasu elucji kwasu ortanilinowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.