Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 406

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CAD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
Тhe article presents the results of a study of the impact of permanent magnets inclination for detent force reducing. It will be established in the paper that the minimization of the detent force is achieved by bending the permanent magnets at a certain angle. Based on the results of the magnetic field analysis at different mover positions relative to the track of stator permanent magnets, the force acting on the move is calculated. Its components along Ox axis represent the detent force, and along the axis Oy - the attraction force between permanent magnets and mover ferromagnetic core. The results obtained were confirmed by the motor experimental study.
PL
Przedstawiono analizę wpływu odchylonej siły magnesu na pracę liniowego silnika synchronicznego. Minimalizacja siły zatrzymywania (utyku, and defent force) jest możliwa przez mocowanie magnesu pod pewnym katem. Obliczono siłę działania pola magnetycznego magnesu.
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania układu biegowego pojazdu szynowego z wykorzystaniem narzędzi CAD, CAM jako metod wsparcia procesu. Opisano różne etapy powstawania projektu: od projektu wstępnego po projekt zasadniczy, aż do momentu rozpoczęcia produkcji. Dla każdego etapu przedstawiono sposoby wykorzystania metod CAD i CAM jako wsparcie prac konstruktora.
EN
The article discusses the process of designing the running system of a rail vehicle using CAD and CAM tools as the solutions supporting the process. It describes the particular stages of design taking its final shape: from a preliminary design, through a detailed design, ending with the stage of production. Each stage includes a presentation of how CAD and CAM tools are used to support design engineers in their practice.
PL
Architektura i budownictwo długo pozostawały poza obszarem ścisłej, naukowej analizy. Teoria dyscypliny rozwijała się przede wszystkim w obszarze historii oraz krytyki. Metodykę projektowania kształtowano na bazie praktycznych doświadczeń: obserwacji, śledzenia procesów użytkowych, sukcesów konstrukcyjnych i katastrof. Ewolucja technik architektonicznych wiąże się ściśle z rozwojem konstruowanych modeli. Dzięki nim sztuka kształtowania przestrzeni zyskała szansę prowadzenia badań empirycznych. Początkowo modele odzwierciedlały wąski wycinek rzeczywistości, głównie jej formę geometryczną. Wraz z rozwojem nauk przyrodniczych stawały się w coraz większym stopniu reprezentatywne. W artykule przedstawiono główne etapy rozwoju modeli architektoniczno-budowlanych. Na tym tle zarysowano zmiany w metodyce prowadzące ku coraz ściślejszym formom rozumowania. Dokładnie przeanalizowano znaczenie cyfryzacji warsztatu dla poprawy jakości modeli. Ten ostatni etap ewolucji zinterpretowano w świetle funkcji cyfrowego medium, nowego elastycznego nośnika informacji o budynku.
EN
Architecture and civil engineering have long remained outside the scope of strict, scientific analysis. The theory of discipline developed primarily in the area of history and criticism. The design methodology was established on the base of practical experience: observation, tracking processes of use, construction successes and disasters. The evolution of architectural techniques is closely related to the development of constructed models. Thanks to them, the art of shaping space gained a chance to conduct empirical research. Initially, models reflected a narrow scope of reality, mainly its geometric form. With the development of natural sciences, models became increasingly representative. The paper presents the timeline of development of architectural and engineering models. On that ground, changes in methodology have been outlined, leading to strict forms of reasoning. The significance of workshop digitization for improving the quality of models was thoroughly analyzed. This last stage of evolution has been interpreted considering the function of the digital medium, a new flexible form of information about the building.
EN
The development of the computer industry has largely contributed to significant progress in design. For several decades, computers have supported designers worldwide. The current computer-aided design systems are a basic tool in any engineering project, from calculations through to complex graphic design. There are many computer-aided programmes designed for the construction industry on the market. So far, the most popular has been CAD i.e. Computer Aided Design, which has supported construction industry designers for years. However, the market in Poland and worldwide is currently being revolutionised by BIM technology. This tool is already shaping the future of construction. The technology not only works well in designing and implementing investments, but thanks to the virtual mapping of an object it also results in efficient management and maintenance. The paper presents the features of CAD and BIM technologies and their influence on modern design-using computer techniques.
EN
Former studies done by other authors investigated the first- and second-layered air gaps beneath the clothing garments. None of the previous studies reported multidisciplinary clothing design testing approach linking both the objective measuring methods and subjective responses, while testing the thermal properties linked to a microclimatic volume formed between the layers of garments forming the ensemble. Neither was determined the limiting value of the microclimatic volume for outerwear garments, after which the thermal insulation will start to decrease due to convection. By taking the advantage of the precise three-dimensional (3D) body scanning technology and reverse engineering 3D CAD tool, the volume of the microclimatic air layers formed under outerwear garments was determined to study the impact of the ensemble’s microclimatic volume on the overall insulation value, measured by means of the thermal manikin. The jacket with the smaller microclimatic volume provided 5.2–13.5% less insulation than wider jackets, while the ensembles with tighter jackets showed 0.74–1.9% less insulation in static and 0.9–2.7% more insulation in dynamic conditions, thus proving that the limiting value of the microclimatic volume is greater than previously reported for three-layered ensembles. The effective thermal insulation value was reduced in average by 20.98–25.34% between standing and moving manikins. The thermal manikins are designed for steady-state measurements and do not work well under transient conditions, so three human subjects were employed as evaluators of the clothing thermal quality. In cooler climatic conditions, the measured physiological parameters and subjects’ grades pointed to discomfort while wearing ensembles with tighter jackets.
PL
Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk Politechniki Gdańskiej zostało założone w 1995 roku. Stanowiło odpowiedź na rosnące zainteresowanie zdobywaniem umiejętności obsługi oprogramowania typu CAD wśród studentów i młodych inżynierów. Rosnące zainteresowanie zaowocowało stopniowym wdrażaniem kolejnych narzędzi e-learningowych. Wraz ze zdobyciem statusu Autoryzowanego Akademickiego Partnera Autodesk w 2016 roku pojawiły się nowe możliwości dotyczące nie tylko e-nauczania, ale także przeprowadzania egzaminów oraz certyfikacji za pomocą narzędzi on-line na różnych poziomach zaawansowania. W niniejszym artykule omówione zostały dobre praktyki, korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem poszczególnych e-narzędzi w kształceniu, egzaminowaniu i certyfikacji Autodesk.
EN
Autodesk Authorized Training Center of Gdansk University of Technology was founded in 1995. It was a response to the growing interest in gaining CAD software skills among students and young engineers. The growing interest had resulted in the gradual implementation of further e-learning tools. The first solution implemented was a proprietary on-line platform - TeleCAD, which was designed in 1996. TeleCAD had been used for many years, until 2003, when it was replaced with LMS Moodle. Along with obtaining the Autodesk Authorized Academic Partner status in 2016, new opportunities appeared not only for e-learning solutions, but also for exam and certification processes at various levels that could become conducted using dedicated on-line tools. This article aims to discuss some of the good practices, benefits and challenges associated with using e-tools in Autodesk teaching, examination and certification. The article also addresses the importance of collaboration between different training and certification centers in order to provide students with high-level CAD education and the appropriate preparation for Certiport exams, that gives the opportunity to get internationally authorized certificates, which are widely desired in the labor market.
PL
Odpowiedź producentów systemów CAD na coraz większą popularność technik druku 3D i szybkiego prototypowania nie była natychmiastowa, ale z drugiej strony nie trzeba było na nią bardzo długo czekać. O ile na początku użytkownicy urządzeń stereolitograficznych czy też np. proszkowych drukarek 3D Zcorp musieli posiłkować się zewnętrznym oprogramowaniem (plik wyeksportowany z systemu CAD trafiał do aplikacji, która konwertowała go na postać „zrozumiałą” dla drukarki 3D), o tyle obecnie w zasadzie nie ma takiej potrzeby. Odpowiednie narzędzia – przynajmniej te podstawowe – znajdziemy w każdym średniej i wyższej klasy rozwiązaniu CAD.
PL
W artykule przedstawiono proces modelowania parametrycznych kół zębatych w oparciu o równanie ewolwenty w systemie Autodesk Inventor. Przedstawiono dwie metody: w pierwszej z nich geometria wrębu otrzymywana jest bezpośrednio z wygenerowanej ewolwenty, natomiast w drugiej z przedstawionych metod krzywa została otrzymana z równania ewolwenty stosowanego jako tor ruchu punktu charakterystycznego narzędzia w procesie symulacji obróbki.
PL
W artykule opisano wdrożoną w firmie Tricomed S.A., wspomaganą komputerowo metodę wytwarzania opasek uciskowych, przeznaczonych do rehabilitacji blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych. Etapy procesu technologicznego obejmują: skanowanie 3D, pobieranie parametrów sterujących autogenerującym szablonem CAD z pliku STL, przeliczenie wartości parametrów sterujących w zależności od stopnia kompresji i rodzaju dzianiny, generowanie plików DXF, będących daną wejściową dla maszyny tnącej wykroje, oraz szycie.
EN
The article describes a computer-aided manufacturing of compression garments used for rehabilitation of burn and post-operative scars implemented in Tricomed S.A company. Steps of manufacturing processes include 3D scanning, obtaining control parameters for a self-generating CAD templates from STL file, conversion control parameters depending on the degree of compression and type of knitwear, generating DXF files for the cutting machine, sewing.
11
Content available remote Analiza modelu 3D z mikrotomografu komputerowego w środowisku CAE
PL
Import danych z mikrotomografu komputerowego można wykonać za pomocą darmowego narzędzia, jakim jest program FIJI. Pozwala on na zapisanie obrazu otrzymanego z mikrotomografu w formie bezstratnej *.raw do formatu *.stl po uprzedniej konwersji siatki trójkątów. W programie GMSH model geometryczny umożliwia wygenerowanie siatki elementów skończonych i wyeksportowanie do solvera MES.
EN
Data import from a computer microtomograph can be performed using a free tool, ie the FIJI program. The possibilities of this program allow you to save the image obtained from the microtomograph in a lossless (*.raw) format to *.stl format. In the GMSH program, the geometric model allows you to generate a mesh and export to a FEM solver.
EN
This paper is a case study conducted to present an approach to the process of designing new products using virtual prototyping. During the first stage of research a digital geometric model of the vehicle was created. Secondly it underwent a series of tests utilising the multibody system method in order to determine the forces and displacements in selected construction nodes of the vehicle during its movement on an uneven surface. In consequence the most dangerous case of loads was identified. The obtained results were used to conduct detailed strength testing of the bicycle frame and changes its geometry. For the purposes of this case study two FEA software environments (Inventor and SolidWorks) were used. It has been confirmed that using method allows to implement the process of creating a new product more effectively as well as to assess the influence of the conditions of its usage more efficiently. It was stated that using of different software environments increases the complexity of the technical process of production preparation but at the same time increases the certainty of prototype testing. The presented example of simulation calculations made for the bicycle can be considered as a useful method for calculating other prototypes with high complexity of construction due to its systematized character of chosen conditions and testing procedure. It allows to verify the correctness of construction, functionality and perform many analyses, which can contribute to the elimination of possible errors as early as at the construction stage.
EN
The article deals with the problem of the principles of graphic notation in the broadly understood construction drawing, in the context of their teaching in the beginning of first-cycle studies. A review of recommended textbooks and current standards, in confrontation with the software used in design practice, allows to state that textbooks and standards are embedded in the realities of drafting techniques used in the times preceding the development of digitization, while IT tools operate with procedures and marks abstracted from the content of these elaborations. The author identified several of the most significant discrepancies, indicating ways to eliminate them. The problems listed in the article concern, among others modular coordination in design, systems for marking rooms and building parts, defining crosssections and standardized graphic marks.
PL
Artykuł podejmuje problem zasad zapisu graficznego w szeroko rozumianym rysunku budowlanym, w kontekście ich nauczania na początkowych semestrach studiów pierwszego stopnia. Ogląd zalecanych podręczników oraz obowiązujących norm, w konfrontacji z oprogramowaniem stosowanym w praktyce projektowej pozwala konstatować, że podręczniki oraz normy są osadzone w realiach technik kreślarskich stosowanych w czasach sprzed rozwoju cyfryzacji, zaś narzędzia informatyczne operują procedurami oraz oznaczeniami wyabstrahowanymi z treści zawartych w wymienionych opracowaniach. Autor wyodrębnił kilka znaczących rozbieżności, wskazując sposoby ich eliminacji. Wymienione problemy dotyczą m.in. koordynacji modularnej w projektowaniu, systemów oznaczania pomieszczeń i części budynków, definiowania przekroju oraz standaryzowanych oznaczeń graficznych.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat BIM stał się jednym z najgorętszych tematów w branży budowlanej na całym świecie. Dynamiczny rozwój technologii na całym świecie oraz wrastające zapotrzebowanie na przyspieszenie oraz udoskonalenie wykonywania projektów i realizacji inwestycji budowlanych przyczyniły się do powstania technologii BIM. W artykule przedstawiono ewolucję narzędzi projektowania poprzez projektowanie analogowe, programy należące do środowisk CAD i BIM. Przybliżono samą technologię BIM oraz jej wybrane narzędzia. Przedstawiono specyfikę projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi CAD i BIM wykazując różnice i podobieństwa pomiędzy programami AutoCAD i Revit zwracając uwagę na istotne kwestie takie jak koordynacja międzybranżowa, możliwość współdzielenia projektu podczas współpracy całego zespołu projektowego, stopień dokładności odwzorowania rzeczywistych obiektów oraz integracja etapów inwestycyjnych. Dokonano analizy porównawczej narzędzi CAD i BIM pod kątem projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przybliżając wady i zalety obu środowisk.
EN
The dynamic development of technologies around the world and the growing demand for acceleration and improvement of project execution and construction investments have contributed to the creation of BIM technology. The article presents the evolution of design tools through analogue design, programs belonging to CAD and BIM environments. The BIM technology and its selected tools are presented. The specificity of designing water supply systems and sewerage systems with the use of CAD and BIM tools was presented, showing differences and similarities between AutoCAD and Revit, paying attention to important issues such as multi-discipline coordination, the possibility of sharing a project during the cooperation of the entire project team, the accuracy of mapping real objects and integration of investment stages. The comparative analysis of CAD and BIM tools was made in terms of designing water supply systems and sewerage systems, presenting the advantages and disadvantages of both environments.
PL
Technologia BIM (ang. Building Information Modeling) zakłada dostęp do informacji o obiekcie budowlanym dla uczestników procesu inwestycyjnego oraz służb eksploatacyjnych. W praktyce w celu wykonania obliczeń cieplnych zachodzi potrzeba przeniesienia modelu budynku z ogólnego programu pracującego w technologii BIM do programu specjalistycznego w celu wykonania obliczeń cieplnych. Okazuje się, że na podstawie uznawanych za poprawne modeli architektonicznych często nie uzyskuje się prawidłowych modeli cieplnych czy konstrukcyjnych. Celem niniejszej pracy było wyznaczenie metod postępowania pozwalających na uzyskanie poprawnego modelu cieplnego w programach Audytor OZC i Audytor CO po imporcie z programu Autodesk® Revit® z wykorzystaniem formatu gbXML. W ramach pracy przetestowano szereg rozwiązań dostępnych w programie Autodesk® Revit® i wybrano te, które eliminują wykryte potencjalne problemy. Stosowanie zaleceń wskazanych w artykule pozwala wyeliminować szereg problemów występujących w czasie przenoszenia modelu budynku pomiędzy programami Autodesk® Revit® oraz Audytor OZC i Audytor CO.
EN
Building Information Modeling (BIM) technology assumes access to information about a building for the participants of an investment process, as well as maintenance service operators. In practice, to perform thermal calculations, it is required to transfer a model of a building from a general BIM technology program to a dedicated program, in order to execute thermal computations. It occurs that architecture models regarded as correct often do not give correct thermal or construction models. The aim of this study was to establish step-by-step procedures allowing to achieve correct Audytor HL and Audytor CH models, after the import from the Autodesk® Revit® program applying the gbXML format. As the scope of the study, the solutions available in the Autodesk ® Revit® program have been tested, and the selection has been performed of the ones which eliminate detected potential problems. Application of the recommendations given in this article allows to eliminate a variety of problems occurring during the transfer of a model of a building between the Autodesk® Revit® program and Audytor HL and Audytor CH programs.
EN
Building Information Modelling (BIM) technology is briefly reviewed in this paper in order to demonstrate the potential application of this methodology in the shipbuilding industry. A properly-created BIM model is a valuable tool for the designers and future users of a given investment. BIM models improve the design and execution process and serve as a tool to maintain and manage any asset. The purpose of this article is to propose to use BIM technology in other construction industries, including the shipbuilding industry. A properly-constructed BIM model of a ship can be used both by the shipyard, as well as by the ship owner or target users. The information contained in the BIM model of the ship can be used to optimize the execution phase in the shipyard, as well as provide valuable assistance to the user of the unit during its operation.
PL
Technologie przyrostowe polegają na wytwarzaniu przedmiotów warstwa po warstwie na podstawie dokumentacji trójwymiarowej stworzonej w programach typu CAD. Technologie te pozwalają na wytwarzanie przedmiotów o skomplikowanych kształtach, trudnych lub niemożliwych do uzyskania innymi metodami, a samo wytwarzanie odbywa się bez udziału tradycyjnych narzędzi.
PL
Przedstawiony jest zarys techniki numerycznej, pełnofalowej analizy elektromagnetycznej komponentów pasywnych i anten dla systemów komunikacji wysokiej częstotliwości wykonanych na podłożach o zadanym równaniu powierzchni. Analiza elektromagnetyczna w tym przypadku możliwa jest dzięki sprzężeniu symulacji metodą elementów skończonych z techniką deformacji siatki czworościennej. Opisana technika ta może być także wykorzystana do analizy czułości projektu układu planarnego w przypadku odkształcenia powierzchni na której zrealizowany jest układ elektroniczny. Zamieszczony jest przykład ilustrujący podstawowe założenia metody.
EN
In this paper an overview of the numerical simulation of passive components for wireless communications that are produced on arbitrarily defined surface. Proposed technique can be also applied for sensitivity analysis of the planar design in the case of substrate deformation. Rigorous electromagnetic simulation of such devices is possible using a 3D finite element method coupled with mesh deformation technique. An example of possible application is also shown.
PL
Opisano proces projektowania technologii odlewniczej pozwalającej uzyskać odlew żeliwny tarczy hamulcowej przy wykorzystaniu narzędzi CAD i CAE. Do obliczeń projektowych poszczególnych układów wlewowych zastosowano wzory powszechnie dostępne w literaturze dotyczącej branży odlewniczej. Obliczenia projektowe, proces projektowania w oprogramowaniu CAD – SOLIDWORKS oraz symulacje numeryczne w oprogramowaniu MAGMASOFT wykonano dla czterech różnych technologii wykonania odlewu. Przeprowadzona analiza pozwoliła na dobranie najkorzystniejszej technologii odlewniczej dla odlewu tarczy hamulcowej. Wybrana technologia odznacza się najlepszą konstrukcją układu wlewowego zarówno pod względem kształtu, jak i jego zasilenia. Ponadto wybrana technologia charakteryzuje się wysokim uzyskiem spośród pozostałych technologii, co prowadzi do ograniczenia kosztów związanych z procesem odlewniczym detalu tarczy hamulcowej.
EN
Describes the process of casting technology design that produces an iron casting brake disc using CAD and CAE tools. For design calculations of the individual filling and ventilating systems uses the formulas commonly available in the literature for the foundry industry. Design calculations, design CAD software – SOLIDWORKS and numeric simulations MAGMASOFT software made for four different technology. Analysis has allowed the selection of the best casting technology for cast iron brake disc. The selected technology is the best design of the casting system in terms of both shape and its powering. In addition, the selected technology is characterized by high yield out of other technologies, which leads to a reduction of the costs associated with the process of casting part – brake disc.
20
Content available Informatyczne wsparcie budownictwa
PL
Współczesne firmy nie mogą funkcjonować bez nowoczesnych systemów informatycznych, jednak ich wprowadzenie wymaga określenia rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Niemniej wielka dostępność rozwiązań dla sektora budowlanego umożliwia szeroki wybór pomiędzy aplikacjami i oprogramowaniem architektoniczno-projektowo-materiałowym.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.