Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Okna z ukrytym skrzydłem
2
Content available remote Mobilne ściany działowe
PL
Obecnie we wnętrzach budynków coraz częściej powstaje potrzeba tymczasowego podziału przestrzeni na różne strefy funkcjonalne. W tym celu stosowane są mobilne ściany działowe, którym poświęcono ten artykuł. Omówiono podstawowe funkcje oraz najbardziej rozpowszechnione konstrukcje i materiały stosowane do wykonania tego typu wyrobów. Przedstawiono również sposób wprowadzenia mobilnych ścian działowych do obrotu.
EN
In the current interiors of buildings, there is a growing need for a temporary division of space into various functional zones. The mobile partition walls is use for this purpose. The article is devoted to mobile partition walls. The following text are presents basic functions and the most common constructions and materials used to manufacture of this type products. The manner of placing this type of partition walls on the market was also presented.
3
Content available remote Budynki o konstrukcji drewnianej we współczesnym budownictwie mieszkaniowym
PL
W artykule omówiono typowe rozwiązania budynków wielorodzinnych o konstrukcji drewnianej. Przeanalizowano rozwiązania konstrukcyjne oraz przedstawiono przykłady realizacji m.in. z Niemiec i Austrii.
EN
The paper presents typical solutions for multi-family wooden buildings. Construction solutions were analysed and examples of implementation were presented, among others from Germany, Austria and Poland.
PL
Deskowania tracone ze względu na dużą różnorodność technologiczną oraz konstrukcyjno-materiałową coraz częściej mogą być klasyfikowane jako proekologiczny wyrób budowlany. Są one niezbędnym elementem realizacji każdej konstrukcji monolitycznej. Przy obecnej dostępności do innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych deskowania tracone niejednokrotnie wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę oraz klasyfikację deskowań traconych, możliwości i zakres ich zastosowania, a także omówiono wybrane systemy deskowań w aspekcie zrównoważonego rozwoju, w tym deskowania FRP.
PL
Osiągnięcie niskiego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną – EP [kWh/(m2·rok)] dla „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe m.in. poprzez poprawne zaprojektowanie przegród zewnętrznych i ich złączy. W przypadku występowania zróżnicowanych materiałów (pod względem współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)]) w danej warstwie materiałowej przegrodę określa się jako niejednorodną cieplnie. W pracy określono parametry fizykalne wybranych przegród zewnętrznych i ich złączy o zróżnicowanych układach materiałowych przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO.
8
Content available remote Problemy adaptacyjne zabytkowego budynku dawnej Resursy w Zielonej Górze
PL
Adaptacja budynku zabytkowego zobowiązuje projektanta do bardzo starannego przygotowania dokumentacji remontowej. Projektowane nowe funkcje nie mogą niszczyć zabytkowych detali, charakteru obiektu lub wnętrza. W artykule przedstawiono podstawowe problemy adaptacyjne i remontowe zabytkowego budynku zlokalizowanego w Zielonej Górze. Opisywany obiekt pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Resursa była znaną reprezentacyjną restauracją przedwojennych zielonogórskich kupców i rzemieślników. Nowa funkcja budynku ma być dostosowana do potrzeb Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prace projektowe skupiały się przede wszystkim na dostosowaniu, często znacznie zniszczonych, pomieszczeń do nowej funkcji i wymagań technicznych, ale również wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych.
EN
Adaptation of the historic building obliges the designer to carefully prepare the repair documentation. Designed new functions can not destroy historic details, character of building or interior space. In the paper there are presented basic adaptation and renovation problems of a historic building located in Zielona Gora. The described townhouse was built in the first half of the 19th century. Resursa was the famous and representative pre-war restaurant for merchants and craftsmen from Zielona Gora. The new function of the building will be adapted to the requirements of the Faculty of Law and Administration of the University of Zielona Gora. Design work focused primarily on adapting, often severely damaged rooms, to new functions and technical requirements, but also to reinforcing structural components.
PL
Przeanalizowano cykl istnienia budynków jednorodzinnych. Do oszacowania potencjalnego wpływu oddziaływań tego rodzaju budynków na środowisko naturalne wykorzystano oprogramowanie SimaPro. Analiza LCA (Life Cycle Assessment) pozwoliła wskazać miejsca negatywnych oddziaływań na środowisko.
EN
In the article the series of analysis of the existence of detached houses based on the example of selected structural materials solutions. To conducted to assess the potential impact of detached houses on the natural environment with the use of SimaPro software. The analysis LCA (Life Cycle Assessment) has allowed to indicate the areas with the negative impact on the environment.
PL
W przypadkach stanów awaryjnych silosów i zbiorników żelbetowych często używaną metodą jest wzmacnianie obwodowe za pomocą cięgien lub prętów sprężających. Metody wzmacniania stosowane wcześniej zastąpiono nowymi technologiami o większej skuteczności i trwałości. Wprowadzone zostały nowe systemy kotwienia i nowe zabezpieczenia cięgien sprężających, a także nowe materiały do sprężania konstrukcji. W artykule przedstawiono aktualne kierunki rozwojowe omawianych technologii. Istota zmian polega m.in. na możliwości zastosowania cięgien odpornych na korozję, z kontrolowaną przyczepnością, na zastosowaniu zakotwień zblokowanych oraz na optymalizacji geometrycznej tras cięgien sprężających w strefie zakotwienia.
EN
Circumferential strengthening of RC or PC tanks and silos by using prestressing tendons or bars is a frequently used method. The hitherto methods were replaced by new technologies of increased efficiency and durability. There were introduced new systems and new methods of protection of prestressing tendons, as well as new materials for the prestressing of structures. The author of the paper had taken part in the implementation of these new technologies in Poland. The paper presents the current directions of development of the technologies involved. The essence of the changes is, inter alia, the application of corrosion resistant tendon, with the controlled bond, the use of interlocked anchores and geometric optimization of tendons routes in the anchorage zone.
PL
W referacie opisano zakres prac realizowanego w Instytucie Techniki Budowlanej i na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, drugiego zadania Strategicznego Projektu Badawczego, dotyczącego systemu zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Jednym z uzyskanych w pierwszym etapie wyników było porównanie najczęściej obecnie stosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych z najlepszymi dostępnymi, w zakresie ich efektywności energetycznej z uwzględnieniem efektu ekonomiczno-środowiskowego ich zastosowania w budynkach.
EN
The paper describes the scope of the second task of the Strategic Research Project on the system for reduction of operational energy consumption of buildings, which is implemented in the years 2010-2013 at the Institute for Building Technology and Department of Civil and Environmental Engineering, Poznań University of Technology. One of the obtained results in the first stage was a comparison of currently most used structural-material solutions with the best available ones due to their energy efficiency, taking into account the economic-environmental effect.
PL
Celem artykułu jest pokazanie jak przy zastosowaniu różnych materiałów i rozwiązań technologicznych zmieniają się koszty wznoszenia ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych oraz właściwości izolacyjne przegrody. Na podstawie odpowiednich obliczeń autorzy pokazują jak poszczególne rozwiązania wpływają na koszty związane z zużyciem energii cieplnej na ogrzewanie domu.
EN
This paper aims to show how the use of different materials and technological solutions affects the costs of building the outer walls of houses and the insulation properties of the barrier. Based on calculations, the authors show what effect the various solutions have on home heating costs.
18
Content available remote Trwałość murów z ceramiki i silikatów
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.