Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  armed conflict
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article addresses selected aspects of supporting the mobility of the Ground Forces in the Armed Forces of the Russian Federation. The experience of contemporary armed conflicts in which Russian forces were involved confirmed the need to maintain subunits, guaranteeing maneuver freedom in the area occupied by the enemy. The study aims to present explanations concerning: the role and tasks of the engineering troops of the Russian Federation in contemporary armed conflicts, characteristics of the currently used methods of performing mine barriers, namely mechanical, electromechanical, explosive, manual, and combined ones. Also, the essence of engineering activities according to the views adopted in the Armed Forces of the Russian Federation, the content of engineering support for mobility in tactical departments, and the interpretation of basic concepts, and the role of engineering units and subunits in the activities in question are presented. Besides, the executive potential of selected organizational and functional structures of engineering units, their purpose, and the possibility of implementing individual engineering tasks in tactical activities related to maneuvering and displacement are described. In the aspect of the issue of the impact of engineering barriers and destruction on the pace of the enemy’s attack, an analysis of the execution potential and tactics of operations (doctrinal patterns of combat operations) of a potential enemy (the other party and its capability of supporting the mobility of own troops in the implementation of engineering projects related to crossings (paving) in dams, through natural obstacles and areas of destruction as well as demining terrain and objects) was performed.
PL
W artykule opisano wybrane aspekty z zakresu problematyki wsparcia mobilności wojsk lądowych w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Doświadczenia współczesnych konfliktów zbrojnych, w których były zaangażowane siły rosyjskie, potwierdziły konieczność utrzymywania pododdziałów gwarantujących utrzymanie swobody manewru na terenie zajmowanym przez przeciwnika. Przeznaczeniem opracowania jest przybliżenie wyjaśnień dotyczących: roli i zadań wojsk inżynieryjnych Federacji Rosyjskiej we współczesnych konfliktach zbrojnych; charakterystyki aktualnie stosowanych sposobów wykonywania przejść zaporach minowych, tj.: mechaniczny, elektromechaniczny, wybuchowy, ręczny i kombinowany. Ponadto zaprezentowano istotę działań inżynieryjnych według poglądów przyjmowanych dotychczas w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, treści wsparcia inżynieryjnego mobilności w działach taktycznych i interpretacji zasadniczych pojęć oraz roli oddziałów i pododdziałów inżynieryjnych w przedmiotowych działaniach. Przybliżono też m.in. potencjał wykonawczy wybranych struktur organizacyjno-funkcjonalnych jednostek inżynieryjnych, ich przeznaczenie oraz możliwości realizacji poszczególnych zadań inżynieryjnych w działaniach taktycznych związanych z manewrem i przemieszczeniem. W aspekcie problematyki wpływu zapór inżynieryjnych i niszczeń na tempo natarcia przeciwnika dokonano analizy potencjału wykonawczego oraz taktyki prowadzenia działań (wzorców doktrynalnych działań bojowych) potencjalnego przeciwnika (stronę przeciwną oraz jego możliwości wsparcia mobilności wojsk własnych w zakresie realizacji przedsięwzięć inżynieryjnych związanych z wykonywaniem przejść (torowaniem) w zaporach, przez przeszkody naturalne i rejony zniszczeń oraz rozminowaniem terenu i obiektów. Na końcu artykułu podane są najważniejsze wnioski, stanowiące uogólnienie wyników badań zawartych w poszczególnych częściach publikacji.
2
Content available remote Zarządzanie ryzykiem konfliktu zbrojnego : kazus ukraiński
PL
Artykuł jest emanacją toczącego się procesu wzmacniania nauk społecznych przez metody implementowane z nauk mających większe związki z naukami technicznymi oraz matematycznymi. Analiza konfliktu zbrojnego (na przykładzie starć w Donbasie) oraz zarządzanie nim zostały oparte na metodzie Risk Score oraz jej ewaluacji za sprawą wprowadzenia macierzy SWOT. Wnioski z niniejszej pracy mają w zamyśle autora wzbogacać metodologię nauk o bezpieczeństwie dzięki pokazaniu użyteczności metod cenionych w katalogu narzędzi nauk o zarządzaniu.
EN
The article is an expression of the ongoing process of curing the social sciences with methods implemented from sciences that have links with technical and mathematical sciences. The management and analysis of the risk of armed conflict with the example of clashes in the Donbas was based on the Risk Score method and its evaluation by introducing the SWOT matrix. The conclusions, which will be the result of the work, are intended by the author to enrich the methodology of security studies by showing the usefulness of methods known from of management studies tools.
3
Content available remote Rola straży granicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego
PL
Niniejsza publikacja przedstawia rolę jaką pełni Straż Graniczna w systemie Bezpieczeństwa Narodowego w razie konfliktu zbrojnego i w zarządzaniu kryzysowym. Bezpieczeństwo naszego kraju ściśle powiązane jest z bezpieczeństwem całej Unii Europejskiej, gdyż nasza wschodnia granica jest jednocześnie granica unijną. Zasadnicze zadania Straży Granicznej określone między innymi w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, po zmianie Ustawy Straży Granicznej formacji dodano nowe zadania w razie konfliktu zbrojnego. W niniejszej publikacji ujęto także zagadnienia dotyczące zarządzania kryzysowego oraz rolę jaką Straż Graniczna w zarządzaniu tym odgrywa.
EN
This publication presents the role it plays in the system of Border Guard National Security in the event of armed conflict and crisis management. The security of our country is closely linked to the security of the entire European Union, because our eastern border is also an EU border.The principal tasks of the Border Guard determined, inter alia, in the National Security Strategy, following amendment of the Law of the Border Guard formations added new tasks in the event of armed conflict. This publication also included issues related to crisis management and the role that the Border Guard in the management of the plays.
EN
Every armed conflict brings with it extreme inconveniences and injustices towards the society that is covered by it. Therefore, all legal norms that provide minimum human dignity and security should be universally used. Humanitarian law has a long history and has changed over many years, starting from the mid-nineteenth century. Its elementary rules of application are essential to ensure the best possible efficiency. The conflict in Bosnia and Herzegovina shows very well how humanitarian law was not only applied, but also whether it was effective and sufficient, with the important role of the International Criminal Court in mind.
EN
International humanitarian law of armed conflicts is based on conventions from the turn of the 19th and 20th centuries and from the period after the Second World War. They contain fundamental and impassable rules of applying this law in specific situations. Unfortunately, there are cases of numerous violations of these laws, and one of the conflicts that became particularly bad in this respect was the war in Georgia in 2008. Numerous examples and reactions, not only directly involved in the conflict, but also of external institutions, show the scale of the problem of non-compliance and marginalization of humanitarian law.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty jakości informacji w konfliktach zbrojnych. W rozważaniach wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury oraz wyniki badań empirycznych prowadzonych w środowisku oficerów WP, a także wśród funkcjonariuszy Policji. Struktura artykułu obejmuje cztery zasadnicze zagadnienia. W pierwszym przedstawiono jakość informacji poprzez jej atrybuty. Drugie zagadnienie koncentruje się na jakości informacji w procesie dowodzenia wojskami. Natomiast trzecie zagadnienie wyjaśnia kwestie związane z informacją na potrzeby targetingu. Zagadnieniem dopełniającym całość prowadzonych rozważań jest interpretacja terminu „informacja rozpoznawcza”. W treści artykułu wykorzystano wnioski z doświadczeń uzyskane w czasie konfliktów militarnych w Iraku i w Afganistanie.
EN
The aim of this article is to analyze the quality of information in military conflicts, using examples of Afghan and Iraq war. At the beginning of this paper the quality of information and its attributes have been presented. Secondly the quality of the information in the command process in the army has been analyzed. Thirdly the issue of the targeting has been presented. Finally the article presents the interpretation of term of the reconnaissance information. During research the method of critical analysis has been used as well as the results of the empirical research conducted among military and police officers.
7
Content available remote Ludność syryjska w cieniu konfliktu zbrojnego
EN
The subject of this article is the conflict in Syria - an attempt to pinpoint the reasons that led to its outbreak, together with the situation of the Syrian people and help as it was given.
8
Content available remote Mediation in armed conflict
EN
Mediation is one of the most commonly used methods for solving armed conflicts due to its flexibility allowing parties to freely decide about their participation in the mediation, the choice of a mediator, and accepting or rejecting the conditions of conflict resolution established during the mediation process. The article looks at various approaches to mediation, leading to an indication of the nature and attributes of this method of solving armed conflicts. It also analyses the motives of the main actors of mediation - the parties’ of the conflict and the mediator, which are taken into consideration when they decide to start mediation. The research allows a better understanding of the complexity of mediation in an armed conflict. It enables the motives of the conflicting parties and mediator which have an impact on the mediation process and result to be identified.
EN
Recent events in Ukraine related to Russia’s impact on some regions of this country raised concerns in the international security environment, not only focused on this region, but in a broader, international aspect. Complex internal situation of Ukraine, as well as Kremlin’s aspirations to constantly strengthen its position as a major player on the international politics stage, caused a stalemate in a resolution of such serious problem as jeopardizing the security of not only Ukraine, but the international one as well.
10
Content available O wojnie i pokoju – dylematy polemologiczne
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska wojny i pokoju w kontekście polemologicznym. W artykule zaprezentowano wybrane pojęcia, definicje i teorie wojny oraz podjęto próbę identyfikacji wiedzy polemologiczno-irenologicznej na podstawie analizy źródeł i literatury przedmiotu. Wprowadzenie: Obecnie zauważalny jest brak wiedzy z zakresu badania problemów wojen i konfliktów zbrojnych w ujęciu polemologicznym. Wielu naukowców i specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu polemologia wpływa na współczesny obraz wojny. W związku z tym teoretyczne podstawy polemologii, a także nauk pokrewnych, przede wszystkim nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, powinny być wykorzystywane do wzbogacania wiedzy o wojnie, konfliktach zbrojnych i pokoju. Zjawisko wojny i pokoju, nazywane często fenomenem, od początków tworzenia się powiązań strukturalno-funkcjonalnych państw było przedmiotem zainteresowania władców i specjalistów zajmujących się kwestiami polityczno-militarnymi. Wojna jest realną częścią złożonej rzeczywistości. Zjawisko to – ze względu na swoją wartość teoretyczną i praktyczną – pobudzało myśl filozoficzno-społeczną od jej zarania. Przez całe wieki myśliciele i uczeni poszukiwali dróg wiodących do wyeliminowania wojen z życia ludzkości. Bez wiedzy o wojnie nie da się zrozumieć, jak kształtował się współczesny świat i dlaczego nawet najbardziej rozwinięte społeczeństwa musiały czasami walczyć. Wnioski: Zjawisko wojny i pokoju, nazywane często fenomenem, od początków tworzenia powiązań strukturalno-funkcjonalnych państw, było nieustannym przedmiotem zainteresowania władców i specjalistów polityczno-militarnych. Wojny są realną częścią złożonej rzeczywistości. Żadne bowiem zjawisko, w tym wojna, nie pojawiło się znikąd, lecz rozwijało się na przestrzeni dziejów. Zjawisko wojny ze względu na swoją wartość teoretyczną i praktyczną stanowi przedmiot zainteresowań myśli filozoficznej i społecznej od samych początków jej powstania. Przez całe wieki myśliciele i uczeni poszukiwali dróg wiodących do wyeliminowania wojen z życia ludzkości. Bez wiedzy o wojnie niemożliwe jest zrozumienie, jak kształtował się współczesny świat i dlaczego nawet najbardziej rozwinięte społeczeństwa musiały czasami walczyć. Znaczenie dla praktyki: niniejszy artykuł może stanowić obiekt studiów i analiz ludzi świata nauki zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, obronności, wojen i konfliktów zbrojnych. Adresowany jest zarówno do pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowców i studentów uczelni wyższych, jak również do szerokiego grona osób, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa, obronności, wojny i konfliktów zbrojnych.
EN
Aim: This article concerns the issues of war and armed conflicts in a polemological context. The article presents selected concepts, definitions and theories of war, and attempts to identify polemological-irenological knowledge based on the analysis of sources and the literature of the subject. Introduction: Knowledge deficits in the field of research into wars and armed conflicts in terms of polemology can be currently noticed. Many scientists and experts dealing with security and defence strive to answer the question of how polemology affects the contemporary image of war. Therefore, the theoretical foundations of polemology and related sciences – primarily security and defence sciences – should be used to expand knowledge of war, armed conflicts and peace. The existence of war and peace, often called a phenomenon, has been of interest to rulers and experts dealing with political and military issues ever since states began to form structural and functional links. War is an inherent part of a complex reality. Due to its theoretical and practical value, this phenomenon has engendered socio-philosophical thought since the emergence of war. For centuries, thinkers and scholars have been looking for ways to eliminate war from the life of mankind. Without knowledge of war, it is impossible to understand how the contemporary world evolved and why even the most developed societies sometimes had to fight. Conclusions: The existence of war and peace, often called a phenomenon, has been of interest to rulers and experts dealing with political and military issues ever since states began to form structural and functional links. War is an inherent part of a complex reality. Indeed, no phenomenon, including war, has emerged out of nowhere. Rather, it has evolved in time. Due to its theoretical and practical value, this phenomenon has engendered socio-philosophical thought ever since the emergence of war. For centuries, thinkers and scholars have been looking for ways to eliminate war from the life of mankind. Without knowledge of war, it is impossible to understand how the contemporary world evolved and why even the most developed societies sometimes had to fight. Practical significance: This paper can be studied and analysed by scientists dealing with the issues of security, defence, war and armed conflicts. It is addressed to academic teachers, scientists and university students, as well as, more broadly, those who deal with security, defence, wars and armed conflicts.
EN
The geopolitical location of Yemen makes the country an area that has always drawn the attention of external actors interested in expanding their influences in the Arabian Peninsula. During the period of the Cold War, the territory of today's Yemen was a theater of geopolitical rivalry, where the interests clashed between both superpowers and regional actors. During the conflict in North and South Yemen, external entities played an important role as they drove the dynamics of these conflicts counting on achieving their own strategic objectives. The purpose of this article is to seek answers to the questions: who, how and why was engaged in armed conflicts in the territory of North and South Yemen during the Cold War era, and what long-term consequences of this commitment can be observed today?
12
Content available Ukraina 2014–2015 : wojna (nie)hybrydowa
PL
Wojna, jaka się toczy na Ukrainie od późnej zimy 2014 roku, przez wielu polityków, analityków i badaczy określana jest jako „hybrydowa”. W zestawieniu z zawartością pojęcia „wojny hybrydowej”, które w nauce o stosunkach międzynarodowych pojawiło się po roku 2006, używanie go do opisania i analizy wojny o Krym i wschodnie części Ukrainy wywołuje - w opinii autora - poważne wątpliwości. Kluczowym elementem pierwotnej koncepcji „wojny hybrydowej” i jej istotą wydaje się być zróżnicowanie statusu prawnych beligerantów oraz powiązanych z nim radykalnych różnic w kulturach strategicznych. Stosowanie tego określenia wyłącznie do opisania metod prowadzenia wojny, jest dalece mylące. W wojnie zawsze sięgano po środki i metody zróżnicowane („klasyczne” i „nieklasyczne”), a wiodącym kryterium oceny była ich efektywność. Stosowanie „wojny hybrydowej”, jako osobnej kategorii badawczej i klasyfikacyjnej ma sens przede wszystkim przy analizie statusów prawnych stron konfliktu i ich kultur strategicznych. W odniesieniu do wojny na Ukrainie przyjmowanie „optyki hybrydowej” powoduje pominięcie Federacji Rosyjskiej jako strony wojującej. W najdalej idącej interpretacji można nawet przypuścić, iż włączenie do dyskursu wspominanej „hybrydowości” konfliktu spełnia kryteria „operacji informacyjnej”, eksponowanej w rosyjskich koncepcjach „wojny informacyjno-psychologicznej”. Jednym z celów takich działań ma być zdjęcie odpowiedzialności i ewentualnych konsekwencji poprzez działania „pod obcym sztandarem” oraz ukrywanie celów, rozmiarów i rzeczywistych sprawców agresji.
EN
War in Ukraine (2014- ) is being categorized by many politicians, analysts and researchers as the „hybrid” one. In comparison with the essential content of the concept of „hybrid war”, present in the science of international relations since at last 2006, use of the term to describe and analyze the War of Crimea and eastern parts of Ukraine creates - in the author’s opinion - serious confusion and doubts. The key element of the original concept of „hybrid war” and its essence seems to be based on differences in legal status of the combatants and radical differences in strategic culture associated with it. The use of this term only to describe methods of warfare could be seen as far misleading. The war has always seen the use of varied means and methods („classical” and „non-classical”), and a basic criterion was their effectiveness. The use of „hybrid war” as a separate category of research and classification makes sense only in the analysis of the legal status sides of the conflict and their strategic cultures. With regard to the war in Ukraine the adoption of „hybrid optics” excludes the Russian Federation as a belligerent. In the broadest possible interpretation it can be even supposed that the inclusion of the “hybrid optics” into the discourse towards the Ukrainian conflict meets the criteria of „information operations”, exposed in the Russian concepts of „information-psychological war”. One of the aims of such actions is to be immune to international responsibility and possible consequences through action „under foreign banner” and hiding purposes, sizes and actual perpetrators of violence.
13
Content available remote Użycie amunicji kasetowej w konflikcie zbrojnym na wschodzie Ukrainy
PL
Na wschodzie Ukrainy toczą się walki określane mianem wojny hybrydowej, w której większość ofiar to ludność cywilna. Nie ulega wątpliwości, że amunicja kasetowa była powszechnie stosowana w tym konflikcie. Jej użycie na terenach zaludnionych narusza Konwencję genewską o ochronie osób cywilnych podczas wojny i ze względu na swój masowy charakter może stanowić zbrodnie wojenną. Celem artykułu jest ukazanie czytelnikowi najbardziej realistycznego obrazu użycia amunicji kasetowej w tym konflikcie. Ze względu na aktualność wydarzeń, autor opierał się głównie na źródłach internetowych. Praca ma przede wszystkim charakter syntetyczny.
EN
Eastern Ukraine is suffering fights called hybrid war, where the majority of the victims are civilians. It is beyond doubt that cluster munition was widely used in this conflict. Its use in populated areas violate Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war and due to its mass nature may constitute a war crime. The aim of this article is to show to the reader the most realistic picture of the use of cluster munition in this conflict. Owing to the timing of the events, the author was basing his findings mainly on the online sources. This work is most importantly synthetic.
PL
Artykuł przedstawia specyfikę współczesnych konfliktów zbrojnych tzw. niemiędzynarodowych charakteryzujących się barbarzyństwem w stosunku do ludności cywilnej, która staje się celem ataków. Pomoc ofiarom tych konfliktów zbrojnych wymaga humanitarnych zachowań przez walczące ze sobą strony. W artykule obalona jest teza, że humanitaryzację konfliktów zbrojnych zapewnia tylko prawo humanitarne. Z analizy przeprowadzonej w artykule w kontekście czasu wynika, że ochronę ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych zapewniają równoprawnie normy praw człowieka. Prawo to swoistą ewolucję przechodzi po 1945 roku. W artykule pokazane są też ograniczenia w realizacji praw człowieka tzw. klauzule derogacyjne i limitacyjne. W aspekcie konfliktów zbrojnych szczególnie ważne są tzw. prawa niederegowalne z prawem do życia na czele. W końcowej części pokazana jest prawna działalność trybunałów doraźnych tj. Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy (MTKR), która spowodowała swoistą interferencję norm prawa międzynarodowego i praw człowieka.
EN
This article presents specificity of so called non-international armed conflicts which are characterized by a savagery with reference to the civilian population, which is the target of attacks. Aid to victims of armed conflicts requires humanitarian behavior by fighting sides. The article refuted the thesis that humanitarization of armed conflicts is only provided by humanitarian law. The analysis carried out in an article in the context of the time results that the protection of the civilian population during armed conflict provide equally standards of human rights. After year 1945 this law pass through peculiar evolution. This article presents limitations in executing human rights – so called derogative and limitations clauses. In terms of armed conflict particularly important are so called non-derogative rights, with the right to life in front of it. At the end of the article are presented ad-hoc tribunals, such as International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) – the cause of peculiar interference in international law and human rights.
EN
The article presents characteristics and identification of research areas and subject matters of newly created defence science and its scientific specialities such as defence logistics. The key issue for the problems under discussion is the identification of defence logistics to be connected with the defence science, which is its main object of research. Defining the research area of this discipline still remains an open question. However, according to the author, defence logistics should be included in defence sciences and defence sciences should be included in security sciences because of the relations between defence and security.
EN
The goal of this study is to analyse the involvement of the EU and Russia in conflict management in the ‘shared neighbourhood’, i.e. the six East European and South Caucasus countries (Belarus, Moldova, Ukraine, Armenia, Azerbaijan and Georgia). Due to the broad understanding of conflict management, which may relate to political, economic, ethnic and armed conflicts, this analysis will focus on managing only the latter. In the case of the discussed region, this means the conflicts in: Transnistria, Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South Ossetia, including the August 2008 war between Georgia and Russia. The comparison of the EU and Russian armed conflict managing actions allows for determining the efficiency of soft and hard power used by these two international actors. The European Union received the 2012 Nobel Peace Prize for having contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights. Therefore, it seems important to answer the following question: Can its experience benefit the EU in managing the post-Soviet region?
PL
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła rozległa debata na temat legalności wykorzystania uzbrojonych bezzałogowych aparatów latających do operacji typu „targeted killings” wobec członków Al Kaidy i jej sojuszników. Pytania dotyczące wykorzystywania bezzałogowych aparatów latających do „eliminacji” działaczy terrorystycznych lub w jakimkolwiek innym celu wychodzącym poza ramy konfliktu zbrojnego, chociaż stanowią ciekawe i trudne kwestie prawne, pozostają jednak poza zakresem niniejszego artykułu. Kwestie problemowe natomiast będą koncentrowały się na przedstawieniu procesu targetingu z perspektywy wojskowej i prawnej (głównie z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych) oraz na możliwości użycia w tym procesie bezzałogowych aparatów latających w sytuacji konfliktu zbrojnego.
EN
The conclusions of modern wars and armed conflicts suggests that modern military operations are conducted in a rate over large areas, using various types of forces and means of warfare. Looking for a new organizational and technical measures to effectively impact on the enemy. One such solution is “targeting”. This process focuses on selecting a thoughtful and important objects fighting the enemy and determining the most effective impact on them, including the possibility of own troops and operational requirements of the battlefield. Past experience with the use of unmanned aerial vehicles in armed conflicts have confirmed the usefulness of the modern battlefield. Their comprehensive use for various tasks, with relatively high efficiency, contribute to achieving the objectives of the operation, with a relatively small loss in the forces and resources of its own. Unmanned aerial vehicles offer a wide range of identification and verification purposes. Abilities of unmanned aerial vehicles to observe the target area before the attack means that they are in a better position to verify the nature of the proposed order and get the information about where and when civilians are present, which can help to minimize civilian casualties in the event of attacks on military targets.
PL
W artykule przedstawiono analizy i oceny dotyczące przyczyn, źródeł, uwarunkowań oraz charakteru przyszłych wojen. Zostały one oparte o doświadczenia wynikające z działań zbrojnych, które miały miejsce pod koniec ubiegłego i na początku obecnego stulecia, a także poglądy współczesnych polemologów, politologów i specjalistów wojskowych. Zidentyfikowano zasadnicze rodzaje przyszłych wojen oraz dokonano ich charakterystyki ze względu na udział podmiotów, zasięg, intensywność, czas trwania i inne właściwości. Zaprezentowano także przewidywane następstwa wojen, wśród których szczególną uwagę zwrócono nie tylko na dezintegrację struktur oraz destabilizację ekonomiki i gospodarki państw, ale przede wszystkim na skutki społeczne, takie jak: straty fizyczne, ubóstwo, epidemie, niekontrolowane masowe migracje, demoralizację społeczeństw i elit politycznych oraz pogłębienie antagonizmów, postaw nacjonalistycznych czy innych wrogich stereotypów. Przedstawione treści mogą stanowić podstawę do określenia pożądanych kierunków działania podmiotów bezpieczeństwa, których celem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, często rozwiązywanym za pomocą takiego narzędzia polityki, jakim jest wojna.
EN
The article presents the analyses and evaluations of the causes, sources, conditions and nature of future wars. They were based on the experience of the military action that took place at the end of the last century and the beginning of this century. Moreover, contemporary views expressed by polemologs, political scientists and military experts were taken into account. The article identifies the principal types of future wars and their characteristics as regards involvement, scope, intensity, duration and other properties. In addition, it presents the expected consequences of war, among which special attention was paid not only to the disintegration of the structures and the destabilization of the economy and state economies, but also to social consequences, such as physical damage, poverty, epidemics, uncontrolled mass migration, the demoralization of society and political elites, and the deepening antagonisms of nationalistic attitudes or other hostile stereotypes. The article can be the basis for determining the desirable directions of security subjects, aimed at crisis prevention, often solved with such a policy tool as war.
19
Content available remote Współczesne konflikty : zarys problemu
PL
Artykuł przedstawia współczesne podejście do problemu konfliktów zbrojnych na świecie. Konflikty zbrojne prowadzą do demoralizacji społeczeństw i osłabiają możliwości rozwojowe państw. Często niszczą wszelkie struktury społeczne i stanowią podłoże licznych patologii społecznych. Nierzadko liczba uczestniczących stron w konflikcie, aspiracje przywódców oraz ingerencja z zewnątrz wydłużają konflikt uniemożliwiając wręcz zawarcie pokoju. W artykule autor dokonał charakterystyki przyczyn współczesnych konfliktów oraz przedstawił konsekwencje z nich wynikające.
20
Content available remote Wojna minowa na morzu w świetle zagrożeń XXI wieku
EN
The article describes the Mine Warfare and Mine Countermeasures (MCM) structures. In the article, the author discusses the view on current MCM problems and role of Organic Mine Countermeasures (OMCM) in naval operations. The general conception of new multi-mission Littoral Combat Ships (LCS), combining several different systems onboard and capable of defeating anti-access and assymetric threats in the littorals are also presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.